• Born about 1763 - Taarnved
 • Deceased
 • Ungkarl, National Soldat (land-artillerist) og tjenestekarl, ungkarl, soldat, huusmand med jord

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Peder Svendsen ca 1720-1771..1772

 Notes

Individual Note


confirmation:[INT 26 APR 1778 (1ste søndag efter Paaske)]Jyderup sogn, Tuse herred, Holbµk amt, Danmark(source: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15a nederst
Anno 1789 den 21 [No...], lod Bierbyegaards Eyer [ved] underskrev-
ne Jens Olsen Huusmd i Bierbye med tiltagne 2de Vitterligheds og
Vurderings mµnd, registrere og vurdere, de efter ved døden af
gangne gevorben Land Recrute ved hands kongel. høyheds
Kron-Prinsens Regimente Hans Pedersen Taarnved, and-
meldte hans tilhørende efter ladenskaber, [...]
[hans] Moder og Stiffader Huusmd Anders Conradsen
i Taarnved, [hv.r] [....] [..]Døde, de andmeldtes
at vµre delt efter [sk..v] [..] saaledes:
Til hans Moder og Stiffader:
1 Fyrre Kiiste med Laas og Nøgel 2 rd -
1 gl. hvis vadmels undertrøye og 1 gl. [gr]. [Brøstdug] 1 m
2 hør lµrrets Skiorter og 2de blaaegarns Dito 1
til den afdødes Broder Jens Pedersen i Bierbye
1 gl. blaae vadmels Kiole 1
1 hvid trøye af dito 1 2
1 pr hvide Strømper 1 8


SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b øverst
Transport 5 4 8
til den afdødes Broder Anders Pedersen i Taarnved
1 blaae vadmels trøye 2
1 pr vadmels Buxer 2 8
1 [hot.] [...] og pr gl. Strømper [..] 3 8
1 pr støvler 2
til den afdødes Broder Hendrich Pedersen i Hiembech
1 graae vadmels undertrøye 1 2
1 pr hør lµrrets Buxer 1 8
1 nye Broget nathue 2
til den afdødes Svoger Peder Nielsen gaardmd i Holmstrup
1 grøn vadmels Brøstdug og 1 pr hvide Strømper 4
Summa 13 2
Derpaa blev den afdødes Stiffader Anders Conradsen
og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Jens Olsen
Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
til vitterligheds og vurderings mµnd
Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Huusmd i Taarnved i Jyderup

I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
med videre andmeldt: at [naar] hand [..ga.d.] [betaling]
1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
til Øle og Brµndeviin 5 rd
smør, suul og Brød for 2
Liig kiist


SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b nederst
Derpaa blev den afdødes [....]
og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Jens Olsen
Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
til vitterligheds og vurderings mµnd
Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Huusmd i Taarnved i Jyderup

I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
med videre andmeldt: at [naar] hand [regnede] [betaling]
1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
til Øle og Brµndeviin 5 rd
smør, suul og Brød for 2
Liig kiisten 1 5 m
Lµret at lµgge ham udi 2
--------- 10 5
[L....] 14 5
overstiger [same] den [.a..] Hans Pedersens
efterladte og for and [....] i [.....d] [.] [gods] [.a....]
Vurdering, og følgelig kunde ikke blive
noget som arv at dele, men hvad som andført
at vµre delt i mellem den afdødes søskende, er mere
at andsee som en gave, end som arv, [hvilket] [hand]
saaledes til Op lysning i sin tiid and meldte, og
ventede at ingen videre Skifte behandling til [be...]-
ning var fornµden, . Og saaledes [....] [.....] M Lassen
LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Ekstrasession 1792

[.]

Peder Svendsen
28 Johan Hendrik Taarnved 20 64 1/2 hjembk Sognet bevidnede
at denne Karl havde vµret
hos Gaardmand Jørgen Mortensen
siden hans spµde Alder. at han
selv ingen sønner havde
og at han, formedelst Øjen
Svaghed ikke selv kunde
bestyre sit Arbejde, Paa den
ne Grund blev Johan Hendrik
agtet, som gl. plejefaders
søn.

[.]


Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1790 #3
No 3 C7 12S. Jeg underskrevne Michael Larsen
tilstaar hermed at have i fµste paa Livs Tiid Overladt
Soldaten Jens Pedersen fod i Taarnved det huus i Bierbye
som forhen [hoe] [stµnde] [beboet] af [........] [Grøn....] [dens]
Sønder [....]. [...] og [[......] [....], som den anden [.......]
[har] [adga.g] og [....] [...], imod hand deraf svarer aarlig
i huus afgift 4[rd], som [.....] det halve hver [......]
og det andet halve hver paaske, [for.....] aarlig
1 [.....] [.....] [.......] der [. st..d..] 6 [....-....] [efter] [....]
[...] [.............], [.....] [....] [...] i forsvarlig stand
alt under dets [fµstes] [........] og anden tilbørlig [.....]
Bierbyegaard den 4 Octobr 1790.
M.Larsen [..]
Ligelydende Original festebrev hvaer ieg imod-
taget til efterlevelse i alle maader.
Jens IPS Pedersen
Til Vitterlighed underskriver.
Ole ONS Nielsen. Lars LPS. Pedersen
Begge huusmd [i] Bierbye.


KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120

Anne
Den 29de August lod Gaardmand Anders Pe
dersen i N. Bierbye hiemmedøbe sin
Datter Anne Magrethe. Denne Daab blev
conf. 17de Søndag efter Trinit. b.b. af Dorthe [S.u.]-
[...p] [i] Bierbye Gaard. Faddere Gaardmµndene
Svend Pedersen, Anders Larsen, Nicolai [.h.ia.sen]
og gl. Niels Jensen. Alle af N. Bierbye


411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126

Den 27de August lod Gaardmand Anders
Pedersen i N. Biebye hiemmedøbe
sin søn Peder. Denne Daab blev confir
27de S. efter Trinit. b.b. af [Pigen] [Birthe]
[Niels] datt i gl. [Bi.bye]. Faddere. [..............]
gl. [og] [..] [Niels] [Jensen.] Svend Pedersen. Alle [..]
[.al...d] [.] N. [Bie]bye.


411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134

No 11 [...] 7de October [.....] [......] introduceret
Den 25de Septb. lod Udflytter Gaardmand
Anders Pedersen af Nye Bierbye hiem-
medøbe sin Søn Niels. Denne
Daab blev confim. 18 Søndag efter
Trinitatis. b.b. Gaardmand Mads
Madsens hustru Karen Anders datter
i Holmstrup. Faddere. Svend Peders
gl. Niels Jensen, [Svin] Endvoldsen
Lars [Ander.sen], Alle Gaardmµnd
i Nye Bierbye.
- 36 kilder om et sekundµrt µgteskab vedrørende ane nummer 411: - KB Kalundborg 1770-1815, (308-2 12/15), Forlovede 1786, s. 698 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1787, s.91 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1791, s.129 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1792, s.147 - KIP FT 1787 Holmstrup sogn, Skippinge Herred, Holbµk Amt, Person Nr. 18 - KB Holmstrup, (337-1), Begravede 1792, s. 144 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 346-1), Confirmerede 1778, s.14 - LR 25, Gruppe 1, Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, (LAK 13.870), 1790 # 3 - FT 1801, (bd. 62, s. 101), Jyderup sogn, Taarnved bye #25 - KB Holmstrup, (LAK 1-337), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Døbte, s.105 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1790, Døbte, s.108 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1794, Døbte, s.114 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), 1797, Døbte, s.225 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1784 #1 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Begravede 1789, s.146 - SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, (LAK mikrofilm 43), p.15 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793 - LR 3, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Dragsholm Amt, Tilgang 1793 - LR 18, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Kalundborg Amt, 1796 - LR 25, Gruppe 1, Stigs-Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Tilgang 1797 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1786 #2 - KIP FT 1787, Jyderup sogn, Tornved bye - FT 1801, Jyderup sogn, Nye Bierbye bye #8 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1796, Viede, s. 163 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1805, Døbte, s. 9 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1807, Døbte, s. 15 - LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793+1796+1801+1805 - KB Hjembµk, (LAK 1-333-2K), Konfirmerede 1786, p. 289 - FT 1801, Hjembµk sogn, Hjembµk bye #52)

census:[01 february 1801]Taarnved bye(age 39y)
Med sin µgtefµlle(source: Kilde om barn 3 af ane nummer 411)

event:Fadder[16 march 1783]Stigs-Bjergby(source: 4 kilder om barn 4 af ane nummer 204: - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 346-1), døbte 1783 - KB Stigs-Bjergby 1781-1805 (Degnens), (LAK 346-3), døbte 1783 - Liber Daticus Stigs-Bjergby 1738-1812, konfirmerede 1801 - LR 25, Gruppe 1, Stigs-Bjergby lµgd, Holbµk Amt, 1792-1793, 1811)

event:Arver noget af broderens tøj[21 november 1789]

event:Underskriver[04 october 1790]Bierbye

event:Udebliver fra session[1792]Bierbye(age 29y)

event:Flytter[1796]Jyderup

event:Stryges af militµrets rulle[1797]Jyderup sogn

occupation: Ungkarl, 16 march 1783, Stigs-Bjergby(source: 4 kilder om barn 4 af ane nummer 204: - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 346-1), døbte 1783 - KB Stigs-Bjergby 1781-1805 (Degnens), (LAK 346-3), døbte 1783 - Liber Daticus Stigs-Bjergby 1738-1812, konfirmerede 1801 - LR 25, Gruppe 1, Stigs-Bjergby lµgd, Holbµk Amt, 1792-1793, 1811)

occupation: National Soldat (land-artillerist) og tjenestekarl, july 1787(age 25y)(source: Folketµlling år 1787 om ane nummer 205 - FT 1787, (bind 54, s.150), Stigs-Bjergby sogn)(source: Kilde om barn 3 af ane nummer 411)

occupation: ungkarl, 18 january 1788, Holmstrup

occupation: soldat, 04 october 1790, Bierbye

occupation: huusmand med jord, 1801(age 39y)(source: Kilde om barn 3 af ane nummer 411)

residence:[26 april 1778]Taarnved(source: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15a nederst
Anno 1789 den 21 [No...], lod Bierbyegaards Eyer [ved] underskrev-
ne Jens Olsen Huusmd i Bierbye med tiltagne 2de Vitterligheds og
Vurderings mµnd, registrere og vurdere, de efter ved døden af
gangne gevorben Land Recrute ved hands kongel. høyheds
Kron-Prinsens Regimente Hans Pedersen Taarnved, and-
meldte hans tilhørende efter ladenskaber, [...]
[hans] Moder og Stiffader Huusmd Anders Conradsen
i Taarnved, [hv.r] [....] [..]Døde, de andmeldtes
at vµre delt efter [sk..v] [..] saaledes:
Til hans Moder og Stiffader:
1 Fyrre Kiiste med Laas og Nøgel 2 rd -
1 gl. hvis vadmels undertrøye og 1 gl. [gr]. [Brøstdug] 1 m
2 hør lµrrets Skiorter og 2de blaaegarns Dito 1
til den afdødes Broder Jens Pedersen i Bierbye
1 gl. blaae vadmels Kiole 1
1 hvid trøye af dito 1 2
1 pr hvide Strømper 1 8


SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b øverst
Transport 5 4 8
til den afdødes Broder Anders Pedersen i Taarnved
1 blaae vadmels trøye 2
1 pr vadmels Buxer 2 8
1 [hot.] [...] og pr gl. Strømper [..] 3 8
1 pr støvler 2
til den afdødes Broder Hendrich Pedersen i Hiembech
1 graae vadmels undertrøye 1 2
1 pr hør lµrrets Buxer 1 8
1 nye Broget nathue 2
til den afdødes Svoger Peder Nielsen gaardmd i Holmstrup
1 grøn vadmels Brøstdug og 1 pr hvide Strømper 4
Summa 13 2
Derpaa blev den afdødes Stiffader Anders Conradsen
og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Jens Olsen
Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
til vitterligheds og vurderings mµnd
Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Huusmd i Taarnved i Jyderup

I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
med videre andmeldt: at [naar] hand [..ga.d.] [betaling]
1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
til Øle og Brµndeviin 5 rd
smør, suul og Brød for 2
Liig kiist


SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b nederst
Derpaa blev den afdødes [....]
og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Jens Olsen
Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
til vitterligheds og vurderings mµnd
Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Huusmd i Taarnved i Jyderup

I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
med videre andmeldt: at [naar] hand [regnede] [betaling]
1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
til Øle og Brµndeviin 5 rd
smør, suul og Brød for 2
Liig kiisten 1 5 m
Lµret at lµgge ham udi 2
--------- 10 5
[L....] 14 5
overstiger [same] den [.a..] Hans Pedersens
efterladte og for and [....] i [.....d] [.] [gods] [.a....]
Vurdering, og følgelig kunde ikke blive
noget som arv at dele, men hvad som andført
at vµre delt i mellem den afdødes søskende, er mere
at andsee som en gave, end som arv, [hvilket] [hand]
saaledes til Op lysning i sin tiid and meldte, og
ventede at ingen videre Skifte behandling til [be...]-
ning var fornµden, . Og saaledes [....] [.....] M Lassen
LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Ekstrasession 1792

[.]

Peder Svendsen
28 Johan Hendrik Taarnved 20 64 1/2 hjembk Sognet bevidnede
at denne Karl havde vµret
hos Gaardmand Jørgen Mortensen
siden hans spµde Alder. at han
selv ingen sønner havde
og at han, formedelst Øjen
Svaghed ikke selv kunde
bestyre sit Arbejde, Paa den
ne Grund blev Johan Hendrik
agtet, som gl. plejefaders
søn.

[.]


Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1790 #3
No 3 C7 12S. Jeg underskrevne Michael Larsen
tilstaar hermed at have i fµste paa Livs Tiid Overladt
Soldaten Jens Pedersen fod i Taarnved det huus i Bierbye
som forhen [hoe] [stµnde] [beboet] af [........] [Grøn....] [dens]
Sønder [....]. [...] og [[......] [....], som den anden [.......]
[har] [adga.g] og [....] [...], imod hand deraf svarer aarlig
i huus afgift 4[rd], som [.....] det halve hver [......]
og det andet halve hver paaske, [for.....] aarlig
1 [.....] [.....] [.......] der [. st..d..] 6 [....-....] [efter] [....]
[...] [.............], [.....] [....] [...] i forsvarlig stand
alt under dets [fµstes] [........] og anden tilbørlig [.....]
Bierbyegaard den 4 Octobr 1790.
M.Larsen [..]
Ligelydende Original festebrev hvaer ieg imod-
taget til efterlevelse i alle maader.
Jens IPS Pedersen
Til Vitterlighed underskriver.
Ole ONS Nielsen. Lars LPS. Pedersen
Begge huusmd [i] Bierbye.


KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120

Anne
Den 29de August lod Gaardmand Anders Pe
dersen i N. Bierbye hiemmedøbe sin
Datter Anne Magrethe. Denne Daab blev
conf. 17de Søndag efter Trinit. b.b. af Dorthe [S.u.]-
[...p] [i] Bierbye Gaard. Faddere Gaardmµndene
Svend Pedersen, Anders Larsen, Nicolai [.h.ia.sen]
og gl. Niels Jensen. Alle af N. Bierbye


411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126

Den 27de August lod Gaardmand Anders
Pedersen i N. Biebye hiemmedøbe
sin søn Peder. Denne Daab blev confir
27de S. efter Trinit. b.b. af [Pigen] [Birthe]
[Niels] datt i gl. [Bi.bye]. Faddere. [..............]
gl. [og] [..] [Niels] [Jensen.] Svend Pedersen. Alle [..]
[.al...d] [.] N. [Bie]bye.


411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134

No 11 [...] 7de October [.....] [......] introduceret
Den 25de Septb. lod Udflytter Gaardmand
Anders Pedersen af Nye Bierbye hiem-
medøbe sin Søn Niels. Denne
Daab blev confim. 18 Søndag efter
Trinitatis. b.b. Gaardmand Mads
Madsens hustru Karen Anders datter
i Holmstrup. Faddere. Svend Peders
gl. Niels Jensen, [Svin] Endvoldsen
Lars [Ander.sen], Alle Gaardmµnd
i Nye Bierbye.
- 36 kilder om et sekundµrt µgteskab vedrørende ane nummer 411: - KB Kalundborg 1770-1815, (308-2 12/15), Forlovede 1786, s. 698 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1787, s.91 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1791, s.129 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1792, s.147 - KIP FT 1787 Holmstrup sogn, Skippinge Herred, Holbµk Amt, Person Nr. 18 - KB Holmstrup, (337-1), Begravede 1792, s. 144 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 346-1), Confirmerede 1778, s.14 - LR 25, Gruppe 1, Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, (LAK 13.870), 1790 # 3 - FT 1801, (bd. 62, s. 101), Jyderup sogn, Taarnved bye #25 - KB Holmstrup, (LAK 1-337), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Døbte, s.105 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1790, Døbte, s.108 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1794, Døbte, s.114 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), 1797, Døbte, s.225 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1784 #1 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Begravede 1789, s.146 - SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, (LAK mikrofilm 43), p.15 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793 - LR 3, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Dragsholm Amt, Tilgang 1793 - LR 18, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Kalundborg Amt, 1796 - LR 25, Gruppe 1, Stigs-Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Tilgang 1797 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1786 #2 - KIP FT 1787, Jyderup sogn, Tornved bye - FT 1801, Jyderup sogn, Nye Bierbye bye #8 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1796, Viede, s. 163 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1805, Døbte, s. 9 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1807, Døbte, s. 15 - LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793+1796+1801+1805 - KB Hjembµk, (LAK 1-333-2K), Konfirmerede 1786, p. 289 - FT 1801, Hjembµk sogn, Hjembµk bye #52)

residence:[july 1787]Nye Bierbye(age 25y)(source: Folketµlling år 1787 om ane nummer 205 - FT 1787, (bind 54, s.150), Stigs-Bjergby sogn)(source: Kilde om barn 3 af ane nummer 411)

residence:[18 january 1788]Bierbye
linked to: Christian Svendsen, Gudbarn
Relateret Ane: 411

Family Note


engagement: Y [18 january 1788] Holmstrup sogn, Skippinge herred, Holbµk amt, Danmark

 Sources

 • Birth:
  - SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15a nederst
  Anno 1789 den 21 [No...], lod Bierbyegaards Eyer [ved] underskrev-
  ne Jens Olsen Huusmd i Bierbye med tiltagne 2de Vitterligheds og
  Vurderings mµnd, registrere og vurdere, de efter ved døden af
  gangne gevorben Land Recrute ved hands kongel. høyheds
  Kron-Prinsens Regimente Hans Pedersen Taarnved, and-
  meldte hans tilhørende efter ladenskaber, [...]
  [hans] Moder og Stiffader Huusmd Anders Conradsen
  i Taarnved, [hv.r] [....] [..]Døde, de andmeldtes
  at vµre delt efter [sk..v] [..] saaledes:
  Til hans Moder og Stiffader:
  1 Fyrre Kiiste med Laas og Nøgel 2 rd -
  1 gl. hvis vadmels undertrøye og 1 gl. [gr]. [Brøstdug] 1 m
  2 hør lµrrets Skiorter og 2de blaaegarns Dito 1
  til den afdødes Broder Jens Pedersen i Bierbye
  1 gl. blaae vadmels Kiole 1
  1 hvid trøye af dito 1 2
  1 pr hvide Strømper 1 8


  SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b øverst
  Transport 5 4 8
  til den afdødes Broder Anders Pedersen i Taarnved
  1 blaae vadmels trøye 2
  1 pr vadmels Buxer 2 8
  1 [hot.] [...] og pr gl. Strømper [..] 3 8
  1 pr støvler 2
  til den afdødes Broder Hendrich Pedersen i Hiembech
  1 graae vadmels undertrøye 1 2
  1 pr hør lµrrets Buxer 1 8
  1 nye Broget nathue 2
  til den afdødes Svoger Peder Nielsen gaardmd i Holmstrup
  1 grøn vadmels Brøstdug og 1 pr hvide Strømper 4
  Summa 13 2
  Derpaa blev den afdødes Stiffader Anders Conradsen
  og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
  om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
  derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
  ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
  saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
  med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
  Jens Olsen
  Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
  til vitterligheds og vurderings mµnd
  Lars LIS Jensen Svend Sørensen
  Huusmd i Taarnved i Jyderup

  I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
  med videre andmeldt: at [naar] hand [..ga.d.] [betaling]
  1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
  til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
  2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
  til Øle og Brµndeviin 5 rd
  smør, suul og Brød for 2
  Liig kiist


  SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b nederst
  Derpaa blev den afdødes [....]
  og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
  om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
  derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
  ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
  saa blev denne forrµtning til Endebragt, og her
  med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
  Jens Olsen
  Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
  til vitterligheds og vurderings mµnd
  Lars LIS Jensen Svend Sørensen
  Huusmd i Taarnved i Jyderup

  I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
  med videre andmeldt: at [naar] hand [regnede] [betaling]
  1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
  til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
  2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
  til Øle og Brµndeviin 5 rd
  smør, suul og Brød for 2
  Liig kiisten 1 5 m
  Lµret at lµgge ham udi 2
  --------- 10 5
  [L....] 14 5
  overstiger [same] den [.a..] Hans Pedersens
  efterladte og for and [....] i [.....d] [.] [gods] [.a....]
  Vurdering, og følgelig kunde ikke blive
  noget som arv at dele, men hvad som andført
  at vµre delt i mellem den afdødes søskende, er mere
  at andsee som en gave, end som arv, [hvilket] [hand]
  saaledes til Op lysning i sin tiid and meldte, og
  ventede at ingen videre Skifte behandling til [be...]-
  ning var fornµden, . Og saaledes [....] [.....] M Lassen
  LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Ekstrasession 1792

  [.]

  Peder Svendsen
  28 Johan Hendrik Taarnved 20 64 1/2 hjembk Sognet bevidnede
  at denne Karl havde vµret
  hos Gaardmand Jørgen Mortensen
  siden hans spµde Alder. at han
  selv ingen sønner havde
  og at han, formedelst Øjen
  Svaghed ikke selv kunde
  bestyre sit Arbejde, Paa den
  ne Grund blev Johan Hendrik
  agtet, som gl. plejefaders
  søn.

  [.]


  Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1790 #3
  No 3 C7 12S. Jeg underskrevne Michael Larsen
  tilstaar hermed at have i fµste paa Livs Tiid Overladt
  Soldaten Jens Pedersen fod i Taarnved det huus i Bierbye
  som forhen [hoe] [stµnde] [beboet] af [........] [Grøn....] [dens]
  Sønder [....]. [...] og [[......] [....], som den anden [.......]
  [har] [adga.g] og [....] [...], imod hand deraf svarer aarlig
  i huus afgift 4[rd], som [.....] det halve hver [......]
  og det andet halve hver paaske, [for.....] aarlig
  1 [.....] [.....] [.......] der [. st..d..] 6 [....-....] [efter] [....]
  [...] [.............], [.....] [....] [...] i forsvarlig stand
  alt under dets [fµstes] [........] og anden tilbørlig [.....]
  Bierbyegaard den 4 Octobr 1790.
  M.Larsen [..]
  Ligelydende Original festebrev hvaer ieg imod-
  taget til efterlevelse i alle maader.
  Jens IPS Pedersen
  Til Vitterlighed underskriver.
  Ole ONS Nielsen. Lars LPS. Pedersen
  Begge huusmd [i] Bierbye.


  KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120

  Anne
  Den 29de August lod Gaardmand Anders Pe
  dersen i N. Bierbye hiemmedøbe sin
  Datter Anne Magrethe. Denne Daab blev
  conf. 17de Søndag efter Trinit. b.b. af Dorthe [S.u.]-
  [...p] [i] Bierbye Gaard. Faddere Gaardmµndene
  Svend Pedersen, Anders Larsen, Nicolai [.h.ia.sen]
  og gl. Niels Jensen. Alle af N. Bierbye


  411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126

  Den 27de August lod Gaardmand Anders
  Pedersen i N. Biebye hiemmedøbe
  sin søn Peder. Denne Daab blev confir
  27de S. efter Trinit. b.b. af [Pigen] [Birthe]
  [Niels] datt i gl. [Bi.bye]. Faddere. [..............]
  gl. [og] [..] [Niels] [Jensen.] Svend Pedersen. Alle [..]
  [.al...d] [.] N. [Bie]bye.


  411.vietA: KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134

  No 11 [...] 7de October [.....] [......] introduceret
  Den 25de Septb. lod Udflytter Gaardmand
  Anders Pedersen af Nye Bierbye hiem-
  medøbe sin Søn Niels. Denne
  Daab blev confim. 18 Søndag efter
  Trinitatis. b.b. Gaardmand Mads
  Madsens hustru Karen Anders datter
  i Holmstrup. Faddere. Svend Peders
  gl. Niels Jensen, [Svin] Endvoldsen
  Lars [Ander.sen], Alle Gaardmµnd
  i Nye Bierbye.
  - 36 kilder om et sekundµrt µgteskab vedrørende ane nummer 411: - KB Kalundborg 1770-1815, (308-2 12/15), Forlovede 1786, s. 698 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1787, s.91 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1791, s.129 - KB Holmstrup, (337-1), Døbte 1792, s.147 - KIP FT 1787 Holmstrup sogn, Skippinge Herred, Holbµk Amt, Person Nr. 18 - KB Holmstrup, (337-1), Begravede 1792, s. 144 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 346-1), Confirmerede 1778, s.14 - LR 25, Gruppe 1, Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - Fµsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, (LAK 13.870), 1790 # 3 - FT 1801, (bd. 62, s. 101), Jyderup sogn, Taarnved bye #25 - KB Holmstrup, (LAK 1-337), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Trolovede s. 97 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1788, Døbte, s.105 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1790, Døbte, s.108 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346), 1794, Døbte, s.114 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), 1797, Døbte, s.225 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1784 #1 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Begravede 1789, s.146 - SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, (LAK mikrofilm 43), p.15 - LR 31, Gruppe 1, Jyderup lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793 - LR 3, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Dragsholm Amt, Tilgang 1793 - LR 18, Gruppe 1, Holmstrup lµgd, Kalundborg Amt, 1796 - LR 25, Gruppe 1, Stigs-Bjergby lµgd, Holbµk Amt, Tilgang 1797 - KB Jyderup 1776-1813, (LAK 1-337-1), Konfirmerede 1786 #2 - KIP FT 1787, Jyderup sogn, Tornved bye - FT 1801, Jyderup sogn, Nye Bierbye bye #8 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1796, Viede, s. 163 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1797, Døbte, s. 120 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1799, Døbte, s. 126 - KB Stigs-Bjergby 1730-1804, (LAK 1-346-1), 1802, Døbte, s. 134 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1805, Døbte, s. 9 - KB Stigs-Bjergby 1804-1814, (LAK 1-346-2), 1807, Døbte, s. 15 - LR 27, Gruppe 1, Hjembµk lµgd, Holbµk Amt, Extrasession 1792+1793+1796+1801+1805 - KB Hjembµk, (LAK 1-333-2K), Konfirmerede 1786, p. 289 - FT 1801, Hjembµk sogn, Hjembµk bye #52
  - Folketµlling år 1787 om ane nummer 205 - FT 1787, (bind 54, s.150), Stigs-Bjergby sogn

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Peder Svendsen ca 1720-1771..1772 Anne Jensdatter ca 1737-
|||
Jens Pedersen ca 1763-