høvding på Island

  • Born in 1124 - Oppfostret i Kongshelle, ?, Norge
  • Deceased 1 November 1197 - Odde gård i Sunnlendingafjerdingen, Syd-Island, Island,aged 73 years old

 Parents

 Spouses and children

 Relationships

 Notes

Individual Note

Islandsk h�vding av Oddeverjenes �. Snorre Sturlassons fosterfar

Norsk biograf. leksikon, VII, 1936, s 105, av Fredrik Paasche:

Jon Loptsson, 1124-97, islandsk h�vding av Oddeverjenes �, s�nnes�nn av S�nd Frode. S�nds s�nn Lopt, som var prest, giftet seg under et opphold i Norge med Tora, uekte datter av kong Magnus Barfot (som det senere blev opplyst). Hennes og Lopts s�nn Jon er f�dt i 1124, antakelig i Norge; han ble oppfostret i Konungahella, fortelles det, hos Andres Brunsson prest ved Korskirken. Ogs�opt har vel bodd i Konungahella; det heter at han seilte derfra "med alt sitt" sommeren 1135, like f�r venderne hjems�kte byen. Han kom til Bergen og har visstnok fortsatt med hustru og barn til Island, vi h�rer at Jon var der i landet i sin tidligste ungdom allerede. S�nd Frode var d�d i 1133; og Eyjolv, den eldste av S�ndss�nnene, prest som Lopt, hadde overtatt �eg�en Odde (i Sunnlendingafjerdingen). Lopt arvet g�en etter Fyjolv i 1158, og noe senere har Jon tatt den i arv. Han var i Norge i 1163, han er nevnt mellom stormennene som oppholdt seg i Bergen under forberedelsene til Magnus Erlingssons kroning, og det heter at hans slektskap med kongehuset var godkjent n� Hans historie hp�er ellers Island til, han var i en lang rekke av �landets mektigste h�vding. Om hans far fortelles det at han ikke hadde en eneste uvenn; Jon kom opp i stridigheter, men oftest i egenskap av meklingsmann; og folk b�yde seg som regel for hans makt og hans kloke kjennelser. Enn��ent som i 1197, ble han oppfordret til ��mme i en vanskelig sak, Nordlandsh�vdingen Gudmund Dyre hadde overfalt en fiende og brent ham inne. Jon ga f�rst det uvillige svar at han duget ikke til ��se en slik sak, aldri hadde han v� ute for maken. Han avsa allikevel dommen til slutt, den ble hard, og folk mente at de d�mte ikke ville finne seg i den; men det viste seg, som mangen gang f�r, at Jons autoritet var tilstrekkelig, folk fikk urett.

Det fredssinn som Islands h�vdinger ofte la for dagen i det 12. �undre, har som det antydes i en gammel kilde sammenheng med at mange av h�vdingene hadde mottatt innvielse til geistlig verdighet, f�rst mot slutningen av �undret kom det en kirkelig bestemmelse om at godords-menn ikke kunde v� prester. Jon var viet til diakon, han var "en stor sangmann i den hellige kirke" og "hadde av sine n�este forfedre l� seg all mulig geistlig kunnskap". Han kunne bare ikke f�lge med i den nye kirkelige utvikling, som skilte strengere mellom geistlig og verdslig. Da biskopen av Sk�olt Torlak Torhallsson, etter p�d fra erkebiskop Eystein, ville frata h�vdinger og b�nder retten til ��or kirker og kirkegods, protesterte Jon p�et kraftigste; han ville ikke, sa han, v� med p� d�mme de gode gamle biskopers ferd, "og ikke tror jeg at Eystein har bedre vilje og rett enn mine forfedre S�nd den frode og hans s�nner". Til uvennskapet mellom Jon og biskop Torlak bidrog det at Jon hadde biskopens s�ster Ragnheid til frille. Han var en "l�slevnets-mann" og fikk h�re ondt for det i brev fra erkebiskop Eystein.

For �erolige den �jerrige Vestlandsh�vding Sturla Tordsson som han krenket med en domsavsigelse p�ltinget sommeren 1181, tok Jon til oppfostring Sturlas to�gamle s�nn Snorre. Man har ment det har betydd en del for Snorre Sturlasons virksomhet som forfatter, at han vokste opp p�dde, det gamle l�omssete. Om en av Jons s�nner heter det at han "ble vel oppl�" der p��en og tidlig ble "dyktig til �krive". Og at Jon, S�nd Frodes s�nnes�nn og kong Magnus Barfots datters�nn, har hatt sin glede av norsk historie, kan vi slutte av at han ved �1190 (da Snorre oppholdt seg hos ham) ble hyldet med kvadet "Noregs Konungatal" som priser ham selv og hans forfedre de norske konger.

Jon d�de 1/11 1197. I sitt ekteskap med Halldora Brandsdatter hadde han s�nnen S�nd, som overtok Odde etter ham og lenge n�d godt av farens anseelse, men var en svakere mann og med tiden kom i skyggen av Sturlunger og Haukd�ler. Med Ragnheid, biskop Torlaks s�ster, hadde Jon s�nnen P� som ble morbrorens ettermann pa Sk�olt bispestol. Ogsa med flere andre kvinner hadde han barn. S�nnedatter av Jon var Hallveig, som inngikk formuesfellesskap med Snorre Sturlason og bodde hos ham p�eykholt. Datterdatters s�nn av Jon var jarlen Gissur Torvaldsson.

De viktigste kilder til Jons historie er Sturlungasaga, biskop Torlaks saga og Heimskringla.

(Litt.: F. Paasche: Snorre Sturlason og Sturlungerne.)

 Sources

  • Individual, birth, death: Norsk biogr. leksikon, VII, 1936, s 105, av Fredrik Paasche

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Sæmund Frode Sigfusson, høvding på Island ?1070-1133 ? ? Magnus III Berrføtt av Norge, konge av Norge 1073-1103 ? ?
||||


||
Lopt Sæmundsson, prest på Island ?1100- Tora Magnusdatter av Norge, prinsesse av Norge ?1100-1175
|||
Jon Loptsson, høvding på Island 1124-1197