Family Tree owner : Abele Jan ZANDSTRA (abelejanz)
Welkom op de stamboom Zandstra/Agema

Mijn stamboomonderzoek, 2009, is breed opgezet. Ik onderzoek een parenteel (zowel mannelijk als vrouwelijke lijn) Ik heb lijnen van verwanten vanuit een tak binnen een stamboom. Kortom mannen hecht de ene familie aan de andere en zo blijft mannen verwanten. Door het hechten van vele families uit het bestaande takken met andere bestaande takken kwam ik bij veel bekende friezen uit. Ook kwam ik tot ontdekking, na intensief zoeken, dat mijn vrouw zelfde oudbetovergrootouders heeft; in zeventiende eeuw trouwden Oeds Rinzes ontmoette Auckjen Gerkes in 1695 te Oostermeer. Mijn lijn komt van de oudste zoon van Oeds mijn vrouw van de jongste. 

Ook komen in deze site adellijke families (voor de hand liggend, want vroeger was Friesland dunbevolkt), bekende Friese politici, sporters en BN 'ers in voor, dezen zijn aan elkaar verwant. Grote Pier, Kimswerd en Jancko Douwama, Oldeboorn. Amateur-astronoom: Eise Jeltes Eisinga, Franeker. Dammer: Jannes van der Wal, Driesum. Friese dichter: Obe Pieters Postma, Cornwerd. Sportvrouw: Foekje Dillema, Burum. Straatmuziekanten: Peije Rasp (Freerk de Jong) Ureterp. Jan de Roos, Ureterp. Andere bekende personaria's: Sterke Jerke Drogeham. IJje IJes Wijkstra, Doezum. Keimpe Sikkema, Zwaagwesteinde. Gais Meinsma Greydanus, (personage uit het boek "Hoe God verdween uit Jorwerd") van Geert Mak. 

Favorite Persons


  • Private IndividualFamily Tree Root

   Map


   Langezwaag | Suameer | Leeuwarden | Eastermar | Suawoude | Grootegast | Rottevalle | Opsterland | Beets | Wirdum | Aldeboarn | Drogeham | Bergum | Grouw | Drachten
   Number of Individuals : 96,856  Last update on 01/22/2021

   Latest News

   Loading...