Oene Oebeles

  • Brandsma 1866-1931, son of Oebele Hedzers and Tjitske Oenes Postma, married to Wiepkje Sybrens Algra in 1898.
  • Haakma 1820-1887, son of Oebele Johannes and Tjitske Jans Dijkstra, married to Jitske Tabes Kooistra in 1845.
  • Hoekstra 1838-, son of Oeble Oenes and Akke Andries van der Wal, married to Janke Tjerks de Jong in 1864.