Wierd Jans

  • Houten (van) 1767-1827, son of Jan Wierds and Klaaske Geerts, married to Tetje Siegers de Jong in 1793.
  • Kooistra 1887-1970, son of Jan Wierds and Ynske Fokkes Alma, married to Grietje Koops Elzinga in 1911.
  • Veenstra 1893-, son of Jan Wierds and Sieuwke Aukes Smid, married to Sytske Jans Ophuis in 1939.