• Born about 1645
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Family Note

Marriage with Leonardus Joannes van den Hurk:
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965

Nederlands Hervormde


Sint Oedenrode


Lidmaten, Attestaties, Ge...uwen 1650-1792, 1741-1805


Afbeelding 155, 225 van 314


25 september 1667113 Alefonsa Dirck Corstiaens van Tartwijck geassisteert met Jan van den Hurck ende Hendrick van de Brant tot haer vercooren momboire in deesen, een vijfde part in een koijweij onbedeelt met Toni van de Laeck, gelegen aende oude vrijheijt. Heeft sij vercoft aen Johannis Evers van Heessel.

Datering: 1716


Pagina: 218


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 135 (aanvragen  


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode130 Transport door Antonij Pellen als vader en voogdt van Maria Pellen sijne dogter en Jan Linders van den Hurk toesiende voogdt van deselve, bijde gemachtigt sijnde, aan de heer Gijsbertus Gualtherie sadthouder des quartiere van Peelant en sulx ten behoeve van de gemeente de oude vrijheijdt. Een huijsie en hoff gestaan en geleegen binnen deese vreijheijdt en aldaar aan erve deen sijde Jan Leenders van den Hurk voorschreven, dander sijde het schoolhuijs, deen eijnde de gemeene straat, dander eijnde den Kerkbeemt, met de visserije daar aangehoorende. Des eerste transportant onmundige dogter voornoemt aangekomen bij versterff en erffenisse van Alphonsa van Tartwijk weduwe Lindert van den Hurk en deijlinge teegens Jan Linders van den Hurk op den 2e november 1734. In de marg vermelding van Jacobus Goodeaarts in huwelijk hebbende Maria Antonij Pelle wonende tot Beek. 19 maaij 1750.

Datering: 1741


Pagina: 266


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 138 (aanvragen  


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode6 Jan Cluijtmans den welke ter instantie ende requisitie van Jan Linders van den Hurk als momboir over het onmundig kindt van Antonij Pelle in egte verwekt bij Anneke Linders van den Hurk sijne huijsvrouwe genaamt Maria heeft verklaart dat hij comparant ontrent Kersmis 1734 ten huijse vanden requirant is geweest, alwaar mede present was Elias Cluijtmans inwoonder tot Schijndel, dat als doen gemelde Elias Cluijtmans van den requirant in sijne voorschreven qualiteijt onder veel woorde wisselinge heeft afgehuurd eene huijsinge, geleege aan de straat alhier toebehoorende voornoemde kindt. Verder vermelding van: Jennemarie Cluijtmans sijn suster weduwe van van weijlen Miggiel van Heertum die de voorschreven huisinge heeft bewoondt.

Datering: 1736


Pagina: 10


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 229 (aanvragen  


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode137 Deijling tussen Jan Lenders van den Hurk. Antonie Pelle als vaeder en voogt over sijne onmundige dogter Marie in egte verweckt bij wijlen Anneke Lenders van den Hurk. Peeter van den Brant soo voor sig als last en procuratie hebbende van sijne suster Paulina van den Brant, gepasseert voor schepenen van Antwerpen in dato 29 meij 1734. Lendert, Jan, Jacobus, Roelant, Annamarie en Allegonda van den Brant. De goederen hen aangekomen mits doode en afflijvigheijt van Alephonza eerst weduwe Lendert van den Hurk ende hertrouwt geweest met Luijcas Habraeken haeren moeder en grootmoeder. Aan Jan Lendert van den Hurk een huijs met den halven hoff genaamt het Hart, gestaan ende gelegen binnen deser vrijheijt aan het Merkvelt, nevens erve de sijde Geerart Cranen, dander sijde de condividente, deen eijnde den kerkbeemt, dander eijnde de gemeene straat. Aan Antonie Pelle het clijn huijske met den halven hoff daaraan gelegen, mitsgaders de visserije daar aen horende, gestaan ende gelegen binnen deser vrijheijt ter plaatse aan het merktvelt, een sijde het groot huijs genaamt het Hart, dander sijde het dorps schoolhuijs, deene eijnde den kerkbeemt, dander eijnde de straat. In de marge staat: Jacobus Aarts in huwelijk hebbende Maria Antonij Pellen woonende tot Hilvarenbeek, denwelke verkaarde ontfangen te hebben van Jan Lenders van den Hurk een somme van 75 guldens. In de marge van

Datering: 1734


Pagina: 484


Plaats: Sint-Oedenrode


Toegangsnummer: 7636


Inventarisnummer: 178 (aanvragen  


Scan: Akte inzien


Bron: Schepenbanken


Geografische namen: Sint-Oedenrode  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Petrus Joannes van Heessel ca 1570- Margareta Evert van den Broeck
|||
Theodorus Christianus van Tartwijk ca 1619- Alfonsa Petrus van Heessel 1619-
|||
Alfonsa Theodorus van Tartwijk ca 1645-