Mikhaïl Fyodorovitch

  • Kotelnitsky ca 1750, son of Fyodor, father of Varvara Mikhaïlovna Kotelnitskaïa.