• Born 11 September 1866 - Ekenäs Blomskog (S)
  • Deceased 31 December 1930 - Ekenäs Blomskog (S),aged 64 years old
  • Hemmansägare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:9 (1861-1894) Bild 37.B-bok s.246,87.Oden Olsson född 119/11 1866 i Sö i Stuga, Ekenäs, Blomskog, son till Olof Andersson och Lisa Olsdotter i Ekenäs.Då Oden är 11 år dör modern Lisa Olsdotter den 16/7 1877 av benröta och bröstsjuka, endast 44 år gammal.Förmyndare för de minderåriga barnen blir enligt tingsrättens besked morbrodern Aron Olsson i Bustelund, Toverud.Enligt ett arrendekontrakt arrenderar fadern barnens egendomslotter i Ekenäs och Sundsbyn, utgörande 20 öre skatt för vart och ett av barnen, för skötsel och föda.Vid skiftet efter modern Lisa Olsdotter fick Oden 14 öre 9 1/3 pen. skatt i Ekenäs och 5 öre 14 2/3 pen. skatt i Sundsbyn eller totalt 21 öre skatt.I nov. 1878 gifter fadern om sig med Sara Lisa Lund, som ett par år senare går ner sig på Lelångens is och drunknar den 28/3 1880, på väg från Udden till Sundsbyn.Fadern Olof och de tre omyndiga barnen köper 1882 av C.A. Persson tillsammans 15 öre skatt i Sundsbyn. Odens del av köpet blir 1/3 del av 7 öre 12 penningar Sundsbyn.Oden gick åren 1885 - 86 i Karlstads praktiska skola.1888 den 6/12 dör systern Hilda, något över 2o år gammal. Vid skiftet 1889 31/12 får Oden 3 öre 14 1/3 pen. skatt i Ekenäs och 2 öre 2/3 pen. skatt i Sundsbyn.Den 8/7 1891 gifter sig Oden med Anna Sofia Mossberg född 1870 4/2 i Blomma, dotter till Nils Mossberg och Sara Maria Persdotter i Blomma.De nygifta bosätter sig på Stackerud i Sundsbyn.Mangårdsbyggnaden på Stackerud har fadern, Olof, nybyggt åren 1889 - 91.Det första barnet som föds på Stackerud är dottern Karin Alfhild, den 19/12 1892. Död 1½ år gammal den 12/6 1894.Å en offentlig auktion i Ekenäs (Kalvlund) den 9 febr. 1893 försäljes, enligt häradsrättens medgivande,30 öre skatt i hemmanet Sundsbyn, tillhörigt Nils Anderssons i Ekenäs myndiga och omyndiga barn.Oden och Anders Olofssöner hade högsta budet 3.300 kr och fick sålunda förvärva hemmansdelen (vilken är Sörby i Sundsbyn).Köpebrevet daterat den 10 febr. 1893 har följande säljare: Janne Andersson i Låbbyn, Blomskog förmyndare för barnen Tora och Nils, Carl Abrahamsson och hans hustru Anna Maria Nilsdotter samt Alma Kristina Nilsdotter.Troligtvis har bostadshuset omkring 1890 flyttats till Sörby från Kalvlund el. möjligen Ljungby i Helgelund.Om Oden och Anders redan nu delar på köpet framgår inte av några handlingar. Enl. God och Gårdar, tryckt 1944 står Oden som ägare av Sörby från 1889 till 1932. Uppgifter som måste ha lämnats av Arvid och Emmy Zaring."Sö i Stuga" EkenäsGods och Gårdar 1944Bostads-och ekonomibyggnaderna uppfördes 1860 av Oden Olssons fader, Olof Andersson.Sonen Oden bodde efter hustruns död 1899 tillsammans med barnen på gården till sin död 1930.1932 såldes fastigheten av Emmy och Arvid Zaring till Herrud Emanuelsson, senare gift med Olga (Lull) Odland.Efter Herruds död 1954 äges fastigheten av Lull (Olga) Emanuelsson.1990 sålde Lull bostadshuset med avstyckad tomt till Jan och Ann-Britt Thelander, bosatta i Säffle.Ann-Britt är dotter till Sven och Karin Börjesson, Udden Ekenäs.Olof Andersson säljer enl. köpebrev 30/6 1893 med fullmakt från i Amerika vistande Nils Danielsson , tillOden och Anders Olofssöner hans i hemmanet Ekenäs belägna 2 öre 16 pen. skatt för 342 kr 75 öre.(Nils Danielsson Minnesota Nord.Amerika.)1895 d. 22/1 föds dottern Emmy Teresia i Stackerud.Oden köper 14/3 1895 av Gustaf Jonasson och andra delägare 7 öre 6 7/8 pen. skatt i Ekenäs för 1.093 kr.1897 den 29/7 föds sonen Nils Torbjörn i Stackerud.År 1899 den 8/7 dör Oden hustru Anna Sofia Mossberg på Stackerud endast 29 år gammal.Enl. arvskiftet den 8/12 1899 å fasta egendomen efter avlidna hustrun Anna Sofia Mossberg i Sundsbyn efterlämnade därstädes tvenne födda barn, sonen Nils Torbjörn (2 år) och dottern Emmy Teresia (4 år) omyndiga vars rätt bevakades av laga förmyndaren, handlanden Gustaf Mossberg i Trättlanda.Fastigheten består av10 öre 3 1/3 pen. skatt i Sundsbyn och 17 öre 23 2/3 pen. Ekenäs allt i Blomskog och dessa är änkemannens enskilda tillhörigheter före äktenskapet och tillfaller honom ensamt.Under äktenskapet förvärvat 15 öre skatt, Sundsbyn (½ av Sörby) och 8 öre 14 7/8 pen. skatt Ekenäs.Lottningen utföll sålunda: Sonen Nils Torbjörn 6 öre, Sundsbyn,dottern Emmy Teresia 6 öre, Sundsbynoch änkemannen Oden Olsson 3 öre , Sundsbyn och hela fastigheten 8 öre 14 7/8 pen. i Ekenäs.Ser man till skiftet fick Nils och Emmy 12 öre och Oden 3 öre halva egendomen Sörby.Skiftet av lösegendomen skedde 31/12 1899 och bestod av tillgångar å 3.681:30 kr Hur denna fördelades framgår ej.Vid samma tillfälle upprättades ett skötselkontrakt, där Oden Olsson åtager sig att vårda och sköta sina barn mot att få bruka och begagna deras ägande egendom.Enligt Emmy flyttade Oden och barnen till Olof i Ekenäs före hans död, troligen i årskiftet 1899 -1900.Oden och hans bror Anders Olsson köper 17/11 1900 av förmyndaren A.E. Pettersson för omyndig-förklarade Johanna Johannesson i Ekenäs 12 öre 12 pen. skatt i Ekenäs å offentlig auktion för 3.443:75 kr.1901 den 13/2 dör Odens far Olof Andersson i Sö i Stuga, Ekenäs, Blomskog, 70 år gammal.Vid skiftet efter fadern 2/12 1901 ärver Oden 15 öre 20 2/3 pen. skatt i Sundsbyn och 25 öre 4 1/3 pen. skatt i Ekenäs.Troligen är det nu som man genom skifte och byte fördelar egendomarna i Ekenäs och Sundsbyn, varvid Oden får Sö i Stuga i Ekenäs och Sörby i Sundsbyn, den senare tillsammans med barnen och brodern Anders får Udden i Ekenäs och Stackerud i Sundsbyn. Den 13/3 1901 köper Oden av Anders Andersson i Vammerviken 48 öre skatt i hemmanet Ekenäs, tomten Lilla Ekenäs för 6.250 kr kr.1904 - 1925 arrenderar Axel Albinsson med familj Sörby och flyttar 1926 till Ögården i Sundsbyn.Den 1/12 1917 köper Oden av Abraham Danielsson 1 öre 12 1/3 pen. skatt i Ekenäs för 450 kr.Omkring 1918 startar byggandet av Sundsbyns kraftstation i Sundsbyälven vid Verket. Oden liksom brodern Anders var med i den första styrelsen. det var ett omfattande företag och särskilt de långa ledningarna kom att kosta mycket pengar. För att bygga upp verksamheten måste man låna och många framförallt de i styrelsen gick i borgen för lånen, vilket kom att kosta Oden och Anders liksom många andra i bygden stora pengar.Sonen Nils Olsson gifter sig 1925 med kusinen Birgit Gunhild Mossberg, född 1903 25/5 i Trättlanda, dotter till Gustaf Mossberg och Albertina Carlsdotter i Framnäs, Blomskog. Efter giftermålet flyttade de in på Sörby.På Sörby i Sundsbyn föds dottern Anna Julia den 2/7 1926. De hade beslutat sig för att emigrera till USA.De bodde i Sörby till nov. 1928. före avresan 22/8 1929 bodde en tid hos Oden i Ekenäs och senare hos Birgits föräldrar i Framnäs.Dottern Emmy Teresia Olsson gifte sig den 5/1 1929 med Arvid Julius Zaring, född 1893 25/5 i Järnboås, Örebro, son till Gustaf Zaring och Axelina Henriksdotter.Oden Olsson död 31/12 1930 på lasarettet i Årjäng av socker-och äggvitesjuka. 64 år gammal.Oden var en föregångsman vad gällde att förbättra jordbruket i bygden. Företog bl.a. en studieresa till Danmark, där han kom i kontakt med experimentfältetsdirektör prof. Sigurd Rodin, vilket resulterade i att odlingsförsök förlades till gården i Ekenäs. Ladugården byggdes om och försågs med alla kända moderniteter och många kom för att studera verksamheten.Oden var liksom sin far och farfar engagerad i socknens angelägenheter. Kommunalnämndens ordförande vid 26 års ålder och senare, när kommunalfullmäktige inrättades, dess ordförande från 1919 - 28. Styrelseledamot i Sundsbyns kraftstation m.m.Efter Oden död säljer Emmy och Arvid Zaring enl. köpebrev 23/2 1932, deras ägande fastighet 59 öre 13 5/24 pen. skatt i Ekenäs, Sö i Stuga till Herrud Emanuelsson, Ekenäs för 20.500 krNågot senare eller den 18/6 samma år säljer de till samma köpare 48 öre skatt i Ekenäs, tomten Lilla Ekenäs för 8.200 kr. Köpet överlåter Herrud Emanuelsson den 30/6 1932 på sin trolovade Hedda Estrid Andersson boende i Nästegård, dotter till Anders Andersson i Vammerviken.Herrud Emanuelssonär son till Emanuel Nilsson och Malvina Jonsson i Ekenäs.Emmy och Arvid Zaring flyttade in på Sörby 1932 och står från samma år som ägare till fstigheten tillsammans med Nils och Birgit Olsson i Attleboro USA.De kalla vintrarna på 80-talet och bristen på sanitära anordningar på Sörby tvingade dem att omkring 1980 flytta till grannstugan.Emmy död 15/3 1981 och Arvid 39 1983.Arvid var ledamot av kommunalfullmäktige samt suppleant i skolstyrelsen och beredningsnämnden.Efter Emmys och Arvids frånfälle såldes fastigheten genom lantbruknämnden till Karl Höglinds barnbarn och mangårdsbyggnaden med avstyckad tomt återköptes av Kettil Zaring med familj.Källa:Arne JonssonVid bouppteckningen redovisas fast egendom i Ekenäs värderad till 25800:- och i Sundsbyn 7500:- och i Karlstad 4500:-.Bland lösöret noteras bl.a två hästar 600:- och sex kor 750:- och en kalv 40:- och två grisar 70:- och tjugosex hönor 26:-.Summa tillgångar 44806.43:-.Skulder 80511.63:-.Nordmarks häradsrätt FII:69 (1931-1931) Bild 1590.

 Sources

  • Birth: fb
  • Death: SDB

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Anders Jonsson 1807-1871 Sara Märta* Olofsdotter 1812-1880 Olof Andersson 1788-1849 Böret Eriksdotter 1793-1847
||||


||
Olle Andersson 1831-1901 Lisa Olofsdotter 1833-1877
|||
Oden Olsson 1866-1930