Sosa :3,853
 • Born about 1640 - Ebeltoft, Danmark
 • Deceased 4 April 1704 - Ebeltoft, Danmark,aged about 64 years old
 • Buried - Ebeltoft kirkegård, Ebeltoft, Danmark

 Parents

 Spouses and children

 Family Note

Biografi - Biography

En artikkel fra byhistorisk arkiv i Ebeltoft:


*Det er med glµde jeg opfylder ønsket om at berette om WILLOMB SØRRENSEN. Af alle


de mange tilskikkelser man møder under disse undersøgelser, der strµkker sig gennem 300


år, er der ingen jeg har hµftet mig ved som ved ham. Her møder man den jµvne Ebeltoftmand


når han er bedst, men desvµrre også den sidste af sin art: rolig, besindig, samvittighetsfuld,


beskjeden, men også med en vis autoritet grundet på sin uangribelighed og alder. Som han


var har der vµret mange, men uden man har materiale til at finde dem og deres navne. De


dannede grundvolden i den lille verden de levede i, borgeren, der hverken af fødsel eller


erhverv hørte til eliten, men med grundsµtninger af stor vµrdi. Det var dem der har givet os


den største viden om vores by, gjennem deres overbevisning at BYEN og dens traditioner


skulle vµrnes, og det er gjennem deres vidnesbyrd i grundtaxt og tingbok vi får så meget at


vide om den tid der gik forud for dem. Uden dem havde dette vµret tabt.


Willomb Sørrensen trµffer vi første gang 1666, da han er een af de 10 bådsmµnd der


skulle gøre tjeneste i flåden. Listen er dateret 26 April 1666 og underskrevet af Admiral NIELS


JUUEL.


Imidlertid gik Willomb i land og blev avlsmand, og giftede sig vist samtidig. Gården han


købte lå helt sønder i byen, hvor de andre avlsmµnd også boede. Den var ved grundtaxten i


1661 kun en lille bod taxeret for 50 Rdl, gammel og forfalden, og ejedes af udenbyes folk, men


udlejet til en ruineret skipper PEDER THUESEN, som døde kort efter tµllingen. Selv boede


han til leje lidt lµngere oppe i gaden. Hans hustru hed DORTHE PEDERSDATTER, og det er


muligt hun har vµret datter af nµvnte Peder Thuesen, idet bådsmµndene sjµldent


erhvervede sig gård uden ved µgteskab.


1667 ses i Ildstedskatten at boden nu er blevet en WAANING, en mellemting mellem en


bod og en gård. Og nogen helt ringe våning har det ikke vµret, for dens skorsten rummer


både kakkelovn -(Kielgruve)- bagerovn, og Maltkølle, og det sidste fandtes ellers kun i store


gårde. Grundtaxen 1683 fortµller os at det er en WAANING med et kålgårdsted vurderet for


52 rdl. I 1784 begynder den første bevarede tingbog, og det er her vi lµrer Willomb Sørrensen


at kende.


Han møder som autoritet ved vurderinger, skifter, vidne i stridigheder om markskel, det


gjorde selvfølgelig så mange andre gamle dannemµnd i byen, men når Willomb Sørrensen er


med ved en opmåling eller andet, så står hans skøn fast og urokkeligt. Han har, blant sine


ligemµnd, den sjµldne stilling, at han bruges af øvrighedens mµnd i sµrlig vanskelig tilfµlde


hvor de har brug for hans sagkundskab, og hans navn dukker op sideordnet med


vice-byfoged og byskrivers, når der før en retsforhandling har vµret møder om sagen. Vi vet


intet om hans familieliv ud over at hans datter Maren 1693 den 9 December blev gift med en


bådsmand RASMUS NIELSEN TEILGAARD (kaldet: TEIL-RAS) og 28 September


begravedes MAREN WILLOMSDATTER efterladende en lille datter på knap 1 år.


Vi ser nu det sjµldne tilfµlde at trods det at Tejl-Rasmus gifter sig igen, og har sine nye


svigerforµldre i byen, så er dog stadig Willomb Sørrensen hans svigerfader, der står fadder til


de mange barn, der fødes i det nye µgteskab, og da svigersønnen køber en gård bag Kirken,


og er ved at blive frasvindlet den av en skovfoged fra Skovgårde, er det Willomb der måned


efter måned møder i retten, og tilslut hans ord mod skovfogdens der redder gården for


Tejl-Ras.


Ved bytinget ser vi ham sammen med 5 skippere stå op (1695) og som byens µldste


borgere vidne om byens skatterestance, hvoraf ingen av disse 6 har haft nogen del, idet de


aldrig har skyldt nogen skatter bort.


Han var en flittig kirkegµnger og vi ser 1679 at DORTHE WILLOMB SØRRENSENs har


fast stolestade i kirken: det 3die stad i 4de stol neden den nordre kirkedør, som er under


loftet... (pulpituret).


Gamle Willoms alderdom blev ikke let, gården forfaldt, og sønnen Thomas var vist ikke


meget vµrd. De udpinte marker gav ringe udbytte, og trods et slitsomt liv måtte han se


resultatet af sit arbeidsomme liv reduceret så gµld og forpligtelser åd sig ind på formuen. I det


følgende århundre blev avlsmµndene i Ebeltoft fattige folk, der arbejdede hårdt med ringe


resultat.


Den 5te December 1705 blev han begravet*.


Av plasshensyn er artikkelen forkortet. 1--------------------------------------------------------------------------------Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre. Sources

 • Birth, Spouse, death, burial: Leif Andreassen

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Thue ?  ? ?  
|||
Peder Thuesen 1600-1661 ? ?
|||
Dorthe Boisen Pedersdtr. ca 1640-1704 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content