Infobericht aan bezoekers

close

Welkom op de door Gijs Asselbergs(1948-2022) begonnen site van de familie Asselberg(h)s. Insamenwerking met John Roovers is de stamboom van de familieDaverveldt toegevoegd. Buiten uitgebreide informatie over deze enandere molenaarsfamilies vindt u veel gegevens van families die,net als de families Asselbergs en Daverveldt, een belangrijke rolspeelden in de gietijzer- en suikerindustrie. Gaandeweg zijn ooktal van andere families opgenomen afkomstig uit of verbonden metBergen op Zoom.


Arnoldus Asselbergs
Arnoldus Asselbergs
  • Geboren 19 februari 1811 - Bergen op Zoom
  • Gedoopt 20 februari 1811 - Bergen op Zoom
  • Overleden 11 februari 1880 - Bergen op Zoom,leeftijd bij overlijden: 68 jaar oud
  • Winkelier, handelaar, fabrikant
31 afbeeldingen beschikbaar 31 afbeeldingen beschikbaar

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Aanwezig bij een gebeurtenis

(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

Deze pagina is in bewerking. Voortdurend worden er nieuwe items toegevoegd en correcties aangebracht.

Niets uit deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samenstellers.

Wij hebben dit kunnen schrijven, omdat vóór ons, generaties familieleden hebben geleefd.

ⓒ Gijs Asselbergs en John Roovers

 1 - Tijdlijn periode Arnoldus Asselbergs en (Anna) Catharina Meijvis

afkortingen:

WBA: staat voor het West-Brabants Archief. Website: https://westbrabantsarchief.nl

BHIC: staat voor Brabants Historisch Informatie Centrum. Website: https://www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant

19 februari 1811: Geboorteakte. Arnoldus Asselbergs is geboren op dinsdag 19 februari 1811, om zes uur 's avonds in de Potterstraat, wijk J, nummer 127, in het huis genaamd de Conijnsberg (het huidig adres Potterstraat 18). De aangifte geschiedde in tegenwoordigheid van twee getuigen, t.w.: Petrus Lambert, gepensioneerd sergeant, wonende Potterstraat, wijk J, nummer 129, in het huis genaamd de Groten Molensteen (het huidig adres Potterstraat 14) en Adrianus Dirven, winkelier, wonende Molstraat, wijk A, nummer 47. Bron: WBA, burgerlijke standregister, archiefnummer boz - 0029, inv.nr. 1, akte 37, d.d. 20-02-1811.

Geboorteakte.jpgGeboorteakte Arnoldus Asselbergs.

Bovenstaande akte is getekend door: Petrus Josephus Asselbergs (vader), Petrus Lambert (getuige) en Gerard Vermeulen (burgemeester). Getuige Adrianus Dirven verklaarde niet te kunnen schrijven.

20 februari 1811: Doopakte. Arnoldus wordt op woensdag 20 februari 1811 ten doop gehouden in de schuilkerk aan de Korenmarkt. Zijn peter was zijn oom Arnoldus van Egeraat, halfbroer van zijn moeder en meter was zijn tante Joanna Catharina Asselberghs, jongste zus van zijn vader, die echter niet aanwezig kon zijn. Zij werd vervangen door Cornelia Kuijk (1755-1830), weduwe van Joannes Nelis (1745-1797). Bron: WBA, archief boz - 0213, inv.nr. 21, registers van gedoopten, inv.nr. 21, 1807-1821.

Doopakte.jpgDoopakte Arnoldus Asselbergs.

23 maart 1830: Ingeschrevenen voor de Nationale Militie gemeente Bergen op Zoom, lichting 1830, klasse 1811. Arnoldus is op 23 maart 1830 gedesigneerd (aangewezen) om in de Nationale Militie te dienen, maar wijst een plaatsvervanger aan (zie akte d.d. 9 april 1830 hieronder).

Nationale_Militie_1.jpeg

Bron: WBA, Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de Nationale Militie gemeente Bergen op Zoom, lichting 1830, klasse 1811, archiefnummer boz - 0007, Archief Gemeentebestuur van Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 5018.

Nationale_Militie_2.jpeg

Bron: WBA, Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie, lichting 1830, klasse 1811, archiefnummer boz - 0007, Archief Gemeentebestuur van Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 5131.

De oudste broer van Arnoldus, Carolus Emanuel (lichting 1824, klasse 1805), is vrijgesteld van dienst wegens een gebrek aan de voeten. Antonius (lichting 1839, klasse 1820) heeft zich laten vervangen door Andries Marinus Bechger (1820-1860). De overige broers, Wilhelmus (lichting 1825, klasse 1806) en Cornelis (lichting 1845, klasse 1826), hebben waarschijnlijk wel dienst gedaan.

9 april 1830: Contract van plaatsvervanging. Engel van der Kuijl (Bergen op Zoom, 1806 - Ommerschans, 1873) gaat in de Nationale Militie dienen als plaatsvervanger voor Arnoldus. Bron: Stadsarchief Breda, Notariële archieven Breda, notaris J.F.C.J. de Roij, inv.nr. 1410, aktenummer 67.

Hoewel de dienstplicht in principe gold voor alle mannelijke ingezetenen van Nederland bestond de mogelijkheid om de dienst te laten waarnemen door een plaatsvervanger. Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door ieder ander uit dezelfde provincie die aan de keuringseisen voldeed. Plaatsvervanging geschiedde op basis van een bij notariële akte gesloten contract. Volgens bovenstaande akte kreeg Engel van der Kuijl, naast het normale soldij, van Arnoldus f 25 handgeld uitbetaald. Engel van der Kuijl (lichting 1825, klasse 1806) was enige (overgebleven) zoon. Zijn moeder, sinds 1812 weduwe, werd met 50 cent per week van de armen bedeeld. Engel heeft na het vervullen van zijn dienstplicht van vijf jaar dus nog op vrijwillige basis extra jaren gediend. Zo was er thuis, over een langere periode, één mond minder te voeden.

Na zijn diensttijd is Engel van der Kuijl, van beroep boekdrukkersknecht, laatstelijk gediend hebbende bij het vierde bataljon artillerie Nationale Militie in garnizoen gelegen te Maastricht, thans gepasporteerd (eervol uit dienst getreden), op 1 juni 1839 te ’s-Hertogenbosch in het huwelijk getreden met Joanna Elisabeth Dittmers. Voor hun huwelijk waren er in 's-Hertogenbosch al een aantal kinderen geboren. Op 11 november 1843 verhuist het gezin Van der Kuijl-Dittmers van 's-Hertogenbosch naar Bergen op Zoom en gaan wonen aan de Zuidzijde Haven, wijk C, nummer 56, later op nummer 77. Op het einde van zijn leven had Engel van der Kuijl het niet gemakkelijk. Hij werd regelmatig opgepakt wegens bedelarij. Uiteindelijk is hij op 21 april 1873 naar het bedelaarsgesticht in Ommerschans overgebracht en aldaar een paar maanden later op 1 juli 1873 overleden.

Bronnen: BHIC: Huwelijksregister 's-Hertogenbosch 1839, archiefnummer 50, inventarisnummer 3942, aktenummer 77, gemeente: 's-Hertogenbosch, periode: 1839. WBA: Register van ingekomen personen, 15 juli 1831 – 30 september 1844, jaar 1831, archiefnummer boz - 0032, inventarisnummer 765, akte 682. WBA: Bevolkingsregister 1850-1860, deel 3, wijk C, archiefnummer boz - 0032, Bevolkingsadministratie Bergen op Zoom, inventarisnummer 88, blad 75, gemeente: Bergen op Zoom, periode: 1850-1860 en WBA: Bevolkingsregister 1860-1880, deel 5 K-L, archiefnummer boz - 0032, Bevolkingsadministratie Bergen op Zoom, inventarisnummer 105, blad 124, gemeente: Bergen op Zoom, periode: 1860-1880. Zijn overlijden is te vinden op: http://www.ommerschans.nl

Engel_v_d_Kuijl.jpg

Bron: BHIC, inschrijvingsregister gedetineerden, archiefnummer 52, Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, inventarisnummer 392, gemeente: 's-Hertogenbosch, periode: 1872-1873.

17 oktober 1833: Huwelijksakte. Arnoldus treedt als eerste van het gezin Asselbergs-Van Egeraat in het huwelijk. Bruid is Catharina Meijvis (later Anna Catharina Meijvis genoemd) dochter van Joannes Meijvis, bakker en Cornelia van Hertom. Getuigen namens Arnoldus zijn zijn oudere broers, Carolus Emanuel, meubelmaker en Wilhelmus, kachelmaker. Van de kant van de bruid treden Ignatius Theewis, pruikenmaker, wonende in de Potterstraat, wijk J, nummer 46 en Antonius de Bruijn, suikerbakker, wonende in de Lievevrouwestraat, wijk B, nummer 3/hoek Potterstraat, op als getuigen. Bron: WBA, Huwelijksregister 1833, archiefnummer boz - 0029, Burgerlijke Stand Bergen op Zoom, inv.nr. 163, aktenummer 56.

Het gezin Ignatius Theewis (Potterstraat, wijk J, nummer 46) woont recht tegenover het echtpaar Meijvis-Hertom, de ouders van Catharina, waar Arnoldus Asselbergs met zijn vrouw na hun huwelijk tijdelijk intrekken. Joannes Meijvis, de vader van Catharina, heeft waarschijnlijk als zoetkoekbakkersknecht bij Antonius de Bruijn gewerkt.

Huwelijksakte.jpgHuwelijksakte_1.jpg

Het is opmerkelijk dat bij de ondertekening van deze huwelijksakte zowel Arnoldus alsmede zijn vader Petrus Josephus en zijn broers Carolus Emanuel en Wilhelmus allemaal met Asselberghs tekenen. De h in de achternaam, althans voor wat betreft de Bergse tak van de familie, was doorgaans al verdwenen. Zou vader Asselbergs het zo met zijn zoons hebben afgesproken?

1834: Bevolkingsregister opgemaakt per wijk, 1834, Arnoldus Asselbergs, 23 jaar, winkelier en Catharina Meijvis, 22 jaar, zijn inwonend bij de ouders van Catharina, Joannes Meijvis en Cornelia van Hertom. Locatie: noordzijde van de Potterstraat, wijk J, nummer 151, sectie G 1038 (huidige locatie Potterstraat 35). Bron WBA, inv.nr. 66, folio 34 (tab.33). Het jonge paar zal daar ongeveer negen maanden blijven wonen.

Potterstraat_1.jpeg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

6 juni 1834: Koop. Petrus Josephus Asselbergs koopt voor rekening van zijn zoon Arnoldus op een veiling uit de gemeenschappelijke nalatenschap van wijlen Agnes Martens (✝︎ 19 januari 1832) en haar man Engel de Jager, brievenbesteller en winkelier, voor f 2000 een huis en erf aan de westzijde van de Kremer- of Zilversmidstraat, genaamd de Grote Vijgenkorf, wijk E, nummer 16, sectie G 445. Bron: WBA, notaris Chr. Lach de Bère, inv.nr. 1170, akte 704, d.d. 30-05-1834 (tab.321) inzet en akte 706, d.d. 06-06-1834 (tab.325) toewijzing. Hier worden alle veertien kinderen van Arnoldus en Anna Catharina geboren. Wijk E, nummer 16, is nu deels huidige locatie Kremerstraat 31 en 31a.

Kremerstraat.jpeg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

panden_Arnoldus.jpegBron: beeldbank WBA, nr. SSIE021.

19 juli 1834: Kwitantie en consent tot radiatie (Toestemming tot doorhaling). Arnoldus betaalt de koopprijs van f 1980, uitmakende de zuivere koopprijs, voor het huis in de Kremerstraat, wijk E, nummer 16, sectie G 445 (zie koop d.d. 6 juni 1834 hierboven). Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1205, akte 2210 (tab.271).

19 juli 1834: Hypotheek. Arnoldus, winkelier, wonende in de Potterstraat, wijk J, nummer 151, leent van Engel de Jager, winkelier wonende in de Kremer- of Zilversmidstraat, wijk E, nummer 16, een bedrag van f 1600 tegen 5%. Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1205, akte 2211 (tab.273). Onderpand: een huis en erf aan de westzijde van de Kremer- of Zilversmidstraat, genaamd de Grote Vijgenkorf, wijk E, nummer 16, sectie G 445 (zie koop d.d. 6 juni 1834 hierboven).

Wijkregister 1830-1835: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Kremerstraat, wijk E, nummer 16 + schoonouders + diverse familieleden Meijvis + personeel. Bron: WBA, Wijkregister 1830-1835, deel 5, vijfde wijk (wijk E), inv.nr. 78, folio 16 (tab.10).

19 november 1834: Geboorte van Cornelia Petronella (roepnaam Keetje). Keetje is het eerste kind van Arnoldus en Anna Catharina en het eerste kleinkind van Petrus Josephus Asselbergs en Petronella van Egeraat, de stamouders van de Bergse tak van de familie Asselbergs.

21 november 1837: Oprichting compagnonschap. Adrianus van der Hoeven, winkelier en koopman, wonende in de Potterstraat, wijk J, nummer 143, als zodanig over dat jaar behoorlijk gepatenteerd blijkens patent nummer 113, d.d. 9 november 1837 en Arnoldus Asselbergs, winkelier en opkoper van vodden, lompen, lood, koper en dergelijken, wonende in de Kremerstraat, wijk E, nummer 16, als zodanig over dat jaar behoorlijk gepatenteerd blijkens patent nummer 112, d.d. 9 november 1837 richten een Sociëteit van Koophandel op in oud- en nieuw papier, oud- en nieuw ijzerwerk en verder in alle oude goederen of zodanige handel, onder de firma Van der Hoeven & Asselbergs. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1257, akte 88 (tab.233).

Adrianus van der Hoeven

Het gezin Petrus Josephus Asselbergs-Van Egeraat en Adrianus van der Hoeven moeten elkaar goed gekend hebben. Ze woonden beiden in de Potterstraat, wijk J. Het gezin Asselbergs-Van Egeraat op nummer J 127 (Conijnsberg) en J 128 (Kleine Molensteen), het gezin Van der Hoeven-Visser aan de overkant op nummer J 143, links van de kerk van de Heilige Maagd Maria Ten Hemelopneming. Een nog sterker bewijs is het feit dat Adrianus van der Hoeven tussen 1839 en 1850 maar liefst tien keer getuige is geweest bij de aangiftes van de geboorte van de kinderen van Arnoldus (7x) en van diens broers Wilhelmus (1x) en Antonius (2x).

Potterstraat.jpg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

Adrianus van der Hoeven huurde in eerste instantie het huis (sectie G 1076) en erf (sectie G 1077) in de Pottestraat, wijk J 143, voor f 66 per jaar van de erven Arnold Elbert Westenberg (✝︎ 21-9-1829) en Rochina Cornelia Biesman (✝︎ 22-1-1819). In 1837 worden door de erven de bezittingen geveild, waaronder vier panden in de Pottestraat, wijk J 140 - 143. Een uitgelezen kans voor Van der Hoeven om in het bezit te komen van J 143. Voor f 1365 wordt hij de nieuwe eigenaar. Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1208, akte 2909, d.d. 27 mei 1837, opbod (tab.302) en akte 2918, d.d. 10 juni 1837, afslag (tab.308).

Op het terrein achter zijn woning was Adrianus van der Hoeven al vanaf ongeveer 1834 en sinds november 1837, samen met Arnoldus Asselbergs, actief met het verzamelen en sorteren van lompen, oud ijzer, glas, oud papier en later beenderen. Deze laatste activiteit blijft niet zonder gevolgen. De achterburen van Van der Hoeven, Cornelia van de Vijver, weduwe van Adrianus Vergroesen, Grote Markt, wijk A, nr. 64 (sectie G 1060), Salomon Lazarus van Broek, leerlooier, Fortuinstraat, wijk A, nr. 63 (sectie G 1061) en Johannes Nicolaas Moëne, tabaksverkoper, Fortuinstraat, wijk A, nr. 62 (sectie G 1062), allen bewoners van de westzijde van de Fortuinstraat en Grote Markt, tekenen bezwaar aan dat aan de achterzijde grenzend aan het erf van Adrianus van der Hoeven in de Potterstraat buiten de opslag van oude vodden, papier, oud ijzer en glas, zij nu ook een opslagplaats voor beenderen hebben ingericht tegen de houten schutting, met ongedierte, stank en vuiligheid tot gevolg. Een oplossing wordt gevonden om voortaan de beenderen in een schuur midden op het terrein op te slaan. Bron: Brief 6 september 1839, WBA, GB BoZ 1814-1925, inv.nr. 450a-8.

Volkstelling 1840: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Kremerstraat, wijk E nummer 16 (nummer 17 onbewoond, nummer 18, Cornelis Geers, smid). Ouders plus vier kinderen. Inwonend Johannes Meijvis en Cornelia van Hertom, schoonouders van Arnoldus, knecht Jacobus Coenraad Gerlach, zoon van Matthijs Gerlach en Johanna Meijvis en dienstmeisje Elisabeth Machielsen uit Ossendrecht. Bron: WBA, Volkstelling 1840, inv.nr. 84, folio 143.

12 maart 1840: Uiterste wil van Arnoldus Asselbergs en Anna Catharina Meijvis. Bronnen: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1264, akte 136 (tab.117) en akte 137 (tab.118).

14 maart 1840: Koop. Adrianus van der Hoeven en Arnoldus Asselbergs (firma Van der Hoeven & Asselbergs) kopen op een veiling voor f 890 van de erven Michiel Nelissen een huis, schuur en erf aan de westzijde van de Lijnbaan (Lindebaan), wijk J nummer 74 en 74a, sectie G 1123, tuin, G 1124, schuur, en G 1124a, huis. (zijnde koop 3). WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1211, akte 32, d.d. 29 februari 1840, inzet (tab.59) en akte 47, d.d. 14 maart 1840, toewijzing (tab.64).

Lindebaan_1.jpeg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

13 december 1841: Verzoek tot oprichting van een smederij. In de vergadering van B & W van Bergen op Zoom wordt op 13 december 1841 een verzoek van Adrianus van der Hoeven en Arnoldus Asselbergs behandeld tot het oprichten van een smederij op de percelen die zij op 14 maart 1840 hebben aangekocht (zie hierboven). Gezien de grote tijdspanne tussen de aankoop van het terrein met opstallen en de aanvraag tot oprichting van een smederij kan men gevoegelijk aannemen, dat er aan de Lindebaan tussen maart 1840 en december 1841 allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden.

27 december 1841: Besluit tot oprichting van een smederij. B & W van Bergen op Zoom besluiten op 27 december 1841 aan Adrianus van der Hoeven en Arnoldus Asselbergs vergunning te verlenen om aan de westzijde van de Lijnbaan (Lindebaan), wijk J, nummer 74 en 74a, sectie G 1123, tuin, G 1124, schuur, en G 1124a een smederij te mogen oprichten. Het jaar 1841 wordt gezien als het oprichtingsjaar van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., N.V. Asselbergs' IJzerhandel en de N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek. (zie het 100-jarig bestaan in 1941 hieronder).

16 november 1847: Verleende vergunning. Arnoldus Asselbergs en Adrianus van der Hoeven, beide gepatenteerde ijzersmeden en firmanten in de firma Van der Hoeven & Asselbergs, krijgen toestemming om de reeds bestaande smederij aan de Lindebaan uit te breiden met een ijzergieterij. Stoomkracht, nodig om lucht in de koepeloven te blazen, blijkt onontbeerlijk en het jaar daarop plaatsen zij een stoommachine van 1,5 pk. De eerste gieterij en de eerste stoommachine in Bergen op Zoom zijn een feit, het industriële tijdperk is nu ook hier begonnen. Beide firmanten hebben onvoldoende kennis van het gieterijvak. Om in deze leemte te voorzien nemen zij twee ervaren Belgische ijzergieters en vormers in dienst.

Adriaan Servaas Cosijn ouvrier en fer (ijzergieter) en mouleur (vormer) van beroep, ingekomen uit Châtelineau, 28 juni 1851, gehuwd met de Bergse Marianna Proost. Zie: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=adriaan+servaas&n=cosijn

Tegen het voor die tijd ongekend hoge dagloon van f 2,50 tekent Adriaan Servaas Cosijn op 29 november 1850 een arbeidscontract, waarbij hij belooft vier jaar lang werkzaam te blijven in dienst van de firma Van der Hoeven & Asselbergs. Van zijn loon wordt wekelijks drie gulden apart gehouden tot er f 500 is gespaard. Van dit bedrag wordt ook rente uitgekeerd. De bedoeling van deze afspraak is te voorkomen dat hij voortijdig bij de firma Van der Hoeven en Asselbergs opstapt. Cosijn blijft uiteindelijk tot 1872, om dan met het gespaarde geld naar Breda te vertrekken waar hij gaat werken voor de firma C. Klep-de Bruijn & Zn. (later de ETNA). Hij wordt in Bergen op Zoom uitgeschreven op 8 april 1872. Cosijn volgt bij Klep, in de functie van chef de fonderie, Robert Rodolphe Marbais op, die al in 1855 is opstapt bij de firma Van der Hoeven & Asselbergs. Het gezin Cosijn-Proost woont tot 1866 in een door Arnoldus Asselbergs en zijn broer Antonius aangekochte woning in de Zuidmolenstraat, wijk J, nr. 66. Daarna verhuist het gezin naar een woning in dezelfde straat, wijk J, nr. 63 (door Cosijn aangekocht op 11 december 1865).

Robert Rodolphe Marbais mouleur (vormer) van beroep, ingekomen circa 1851, gehuwd met de Bergse Rosalia Helena Petronella Theewes. Zie: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&n=marbais&nz=asselberghs&p=robert+rodolphe&pz=joannes

Robert Rodolphe Marbais woont in Bergen op Zoom met zijn gezin in de Potterstraat, wijk J, nr. 139. Dit pand, was samen met wijk J, nr. 138, in die tijd in het bezit van Petronella van Egeraat, weduwe van Petrus Josephus Asselbergs (aangekomen 28 december 1833, notaris J. Vergroesen). Marbais heeft, in tegenstelling tot Adriaan Servaas Cosijn, maar een paar jaar voor Arnoldus Asselbergs gewerkt. Adrianus van der Hoeven was al in november 1852 uit de firma Van der Hoeven & Asselbergs gestapt. Marbais vertrekt op 12 juli 1855 naar 's-Hertogenbosch. Via Tilburg komt hij uiteindelijk in Breda terecht (ingeschreven 29 juli 1856). Daar heeft hij voor firma C. Klep-de Bruijn & Zn. gewerkt (in 1856 ijzergieterij opgericht). Als Marbais bij Klep vertrekt komt in 1872, in de functie van chef de fonderie, Adriaan Servaas Cosijn er werken.

Opmerkelijk is dat zowel Cosijn als Marbais, twee voormalige werknemers van Arnoldus, aan de wieg hebben gestaan van twee nieuwe ijzergieterijen in Breda t.w. de firma C.G. Cosijn en de firma Merkelbach, Marbais & Co.

Briefhoofd_1852.jpg

Briefhoofd van de firma Van der Hoeven & Asselbergs uit 1852. Bron: WBA

6 mei 1848: Hypotheek. Adrianus van der Hoeven en Arnoldus Asselbergs (firma Van der Hoeven & Asselbergs) lenen van Cornelis Bastiaansen f 2000 tegen 4,5% per jaar. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1357, akte 999 (tab.154). Onderpand: onroerend goed aan de westzijde van de Lijnbaan (Lindebaan), aangekomen: zie koop 14 maart 1840 hierboven:

1. drie woningen wijk J, nummers 74, 74a en 74b, sectie G 1513, G 1514, G1515.

2. een huis, smederij en erf, wijk J, nummer 74c, sectie G 1579.

3. een pakhuis daarachter staande gebouw en nog een gebouw ingericht tot ijzergieterij. Het pakhuis gemerkt wijk J, nummer 74d, sectie G 1124, schuur, het daarachter staand gebouw sectie G 1580, als huis, en de ijzergieterij sectie G 1578.

4. een perceel erfpacht, sectie G 1578.

schets_Lindebaan.jpgSchetstekening situatie Lindebaan omstreeks 1848. Bron: collectie familie Asselbergs.

25 mei 1848: Koop. Arnoldus, wonende met zijn gezin in de Kremerstraat, wijk E, nummer 16, koopt van Engel de Jager voor f 1000 het aangrenzende pandje, genaamd de Kluize, wijk E, nummer 17, sectie G 444, is nu deels huidige locatie Kremerstraat 31 en 31a. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1357, akte 1003 (tab.168).

Kremerstraat_kopie.jpegKremerstraat_E_17.jpg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02. Bron tekening rechts komt uit WBA, bouwvergunning NL-0748-00047099. Verbouw gevel van een pakhuis, Kremerstraat, wijk E nummer 17, sectie G 3813, d.d 14 april 1886. E 16 en E 17 waren toen in bezit van Arnoldus' zoon, Wilhelmus Carolus Asselbergs (zie zijn pagina).

29 mei 1848: Hypotheek. Arnoldus leent bij Henricus Emilius Daverveldt een bedrag van f 2600. Onderpand: zijn huizen aan de Kremerstraat wijk E, nummers 16 en 17, sectie nummers: 445 en 444. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1357, akte 1007 (tab.186). Aangekomen: 6 juni 1834 en 25 mei 1848 (zie hierboven).

Volkstelling 1850: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Kremerstraat, wijk E, nummer 16 (nummer 17 is een pakhuis). Ouders plus zeven kinderen (opmerking: kinderen schoolleerlingen). Bron: WBA, Volkstelling 1850, inv.nr. 85, folio 131 + 132.

Bevolkingsregister 1850-1860: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Kremerstraat, wijk E, nummer 16 (nummer is een 17 pakhuis). Ouders plus tien kinderen, oudste twee zonen, Johannes Petrus en Carolus Johannes, tijdelijk afwezig. Bron: WBA, Bevolkingsregister 1850-1860, deel 5, wijk E, inv.nr. 90, folio 14.

22 december 1851: Koop. Arnoldus Asselbergs, fabrikant, zijn broer Antonius, koopman en Adrianus van der Hoeven, fabrikant kopen van aannemer Adrianus Feber, een huis met verdere timmer, tuin, koepel, en erf in de Fluwelenbroekstraat op de hoek met de Hooghuisstraat, wijk J, nummers 71 en 52, sectie G 1120, huis, schuur en erf, G 1121 en G 1122, moestuin en G 1122a koepel. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1360, akte 1345 (tab.289). Opmerking: zie uitsluitingen. Op deze percelen stichten de vennoten hun kunstwolfabriek.

Hooghuisstraat.jpg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

22 januari 1852: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der stad Bergen op Zoom wordt aanbesteed het onderhoud aan alle stadskachels, ijzeren deksels op fornuisplaten, etc., gegund aan Willem Asselbergs (= broer van Arnoldus), van beroep ijzersmid voor de som van f 55 , onder borgtocht van Arnoldus Asselbergs en Cornelis Stevens, allen wonende in Bergen op Zoom. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 533.

21 maart 1852: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der stad Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leggen van hardstenen traptreden, gegund aan Johannis Brusselaars, van beroep metselaar voor de som van f 179, onder borgtocht van Arnoldus Asselbergs, beide wonende in Bergen op Zoom. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 539.

30 april 1852: Oprichting vennootschap. Oprichting van een vennootschap tot het fabriceren van kunstwol onder de naam firma A. en A. Asselbergs en Ad. van der Hoeven tussen de broers Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus van der Hoeven. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1391 (tab.106).

Staatsc_26_5_1852.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 26 mei 1852.

15 september 1852: Afstand aandeel. Na viereneenhalve maand doet Adrianus van der Hoeven al afstand van zijn aandeel in de firma A. en A. Asselbergs en Ad. van der Hoeven (kunstwolfabriek). Van der Hoeven wordt met een bedrag van f 1500 uitgekocht. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1437 (tab.198).

Staatscourant_5_11_1852.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 5 november 1852.

Tevens wordt in bovenstaand bericht de oprichting van de firma A. en A. Asselbergs aangekondigd (zie 27 oktober 1852, hieronder).

27 oktober 1852: Koop: Arnoldus en Antonius Asselbergs kopen voor f 600 van Anna Maria Vervuggen, vrouw van Guillaume Palinckx, meester broodmaker, en weduwe van Servaas Siemaar, een huis en erf aan de zuidzijde van de Zuidmolenstraat, wijk J, nummer 66, sectie G 1115. Dit pand grenst aan sectie G 1120 aangekocht d.d. 22 december 1851 (zie hierboven + kaartje). Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1448 (tab.220). In dit pand gaat het echtpaar Adriaan Servaas Cosijn x Maria Anna Proost wonen. Adriaan is van beroep ijzergieter en afkomstig uit Châtelineau. Hij is speciaal door Arnoldus naar Bergen op Zoom gehaald om in zijn ijzergieterij mensen op te leiden tot ijzergieter en vormer.

27 oktober 1852: Oprichting vennootschap. Opgericht firma A. en A. Asselbergs als voortzetting van de geliquideerde kunstwolfabriek van de firma A. en A. Asselbergs en Ad. van der Hoeven (zie hierboven 15 september 1852). Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1449 (tab.224).

Brief_aan_relaties.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

25 november 1852: Ontbinding. De vennootschap van handel in oud- en nieuw papier, ijzerwerk en andere oude goederen en de ijzer- en kopergieterij en smederij, tussen Adrianus van der Hoeven en Arnoldus Asselbergs bestaan hebbende onder de firma Van der Hoeven & Asselbergs is ontbonden. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1456 (tab.236). Zie voor oprichting vennootschap, 21 november 1837 hierboven.

Staatscourant_27_11_1852.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 27 november 1852.

25 november 1852: Verkoop en koop. Adrianus van der Hoeven verkoopt voor f 2500 aan Arnoldus Asselbergs de onverdeelde helft in een ijzergieterij, smederij en pakhuis met drie huisjes en erven, staande en gelegen te Bergen op Zoom, aan de westzijde van de Lijnbaan (Lindebaan), gemerkt wijk J 74, 74a, 74b, 74c en 74d, sectie G 1651, ijzergieterij, smederij en pakhuis, G 1652, huis en erf, G 1653, idem en G 1654, idem. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1361, akte 1457 (tab.238). Arnoldus gaat voor wat betreft de smederij en ijzer- en kopergieterij alleen verder onder de firmanaam 'Arn. Asselbergs' ook wel 'A. Asselbergs'.

Briefhoofd_1857_1.jpg

Briefhoofd onder de firmanaam van Arn. Asselbergs uit 1857. Bron: WBA.

Adrianus van der Hoeven heeft zich nu helemaal losgemaakt van alle bedrijven die hij samen had met de broers Arnoldus en Antonius* Asselbergs en gaat alleen verder.

Nieuwe_Rotterdamsche_Courant_3_12_1852_.jpgBron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 december 1852.

Hoeven_1854.jpg

Briefhoofd onder de firmanaam van A. van der Hoeven uit 1854. Bron: WBA, archief nr. 288, inv. nr. 369. Deze smederij en kunstwolfabriek was gelegen aan het Wagenpleintje, ook wel het 'Sleeperspleintje' genoemd, aan de Zuidzijde Haven te Bergen op Zoom.

1 april 1853: Hypotheek. De broers Arnoldus en Antonius Asselbergs, in hun hoedanigheid als vennoten in de firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek), lenen van Johannes Adrianus de Ram, arts en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, f 8000. Gezamenlijk brengen de vennoten als onderpand in: een kunstwolfabriek met huisje, moestuin en verdere gebouwen staand en gelegen te Bergen op Zoom aan de oostzijde van de Fluwelenbroekstraat, sectie G 1120, huis, schuur en erf, G 1121, en G 1122, moestuin, 1122a, koepel. Door firmant Antonius, worden nog twee huizen en erven aan de westzijde van de Steenbergsestraat, wijk B 99 en 100, sectie G 1502 ingebracht. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1362, akte 1535 (tab.75).

20 juli 1853: Ratificatie van koop. Huis en erf aan de zuidzijde van de Zuidmolenstraat, wijk J nummer 66, sectie G 1115,. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1362, akte 1566 (tab.122). Zie akte van koop d.d. 27-10-1852.

19 augustus 1853: Oprichting Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen op Zoom, bestaande uit zeven leden. Arnoldus Asselbergs was een van de initiatiefnemers/oprichters. K.B. 19 augustus 1853, treedt in werking per 1 december 1853.

KvK_1853_1.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 24 augustus 1853.

KvK_1853_2.jpegBron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 24 oktober 1853.

10 september 1853: Verkoop. Domeinen verkoopt voor afbraak de bekledingsmuren en torens van acht lunetten van de vesting Bergen op Zoom. Arnoldus Asselbergs koopt er twee t.w. de lunetten Groningen en Gelderland. Bron: J. Alder, inv.nr. 1279, akte 184 (tab.345).

Bredasche_Courant_4_9_1853_.jpgBron: Bredasche Courant van 4 september 1853.

Lunet koper bedrag
Bagijnepunt Johannes Hermanus van Banning, koopman f 155
de Zoom Adrianus Pilaar, metselaar f 175
Groningen Arnoldus Asselbergs, fabrikant f 280
Vriesland Cornelis Arnoldus Verkouteren, fabrikant f 110
Utrecht Adrianus Pilaar, metselaar f 175
Zeeland Engel de Jager, brievenbesteller f 290
Holland Christoffel Meerman jr., timmerman f 210
Gelderland Arnoldus Asselbergs, fabrikant f 200
Totaal f 1.595

Bredasche_Courant_26_10_1854.jpgBron: Bredasche Courant van 26 oktober 1854.

Het grove puin afkomstig van de afbraak van de acht lunetten werd gebruikt om de dijken, met name in Zeeland, te versterken. De stenen, voornamelijk afkomstig van de bekledingsmuren, werden zoveel mogelijk hergebruikt. Mogelijk hebben Arnoldus en zijn broer Antonius materiaal gebruikt voor de bouw (o.a.de fundering) van de kunstwolfabriek van de firma A. en A. Asselbergs op de hoek van de Fluwelenbroekstraat met de Hooghuisstraat. Er is correspondentie bekend tussen de gemeente Bergen op Zoom en Arnoldus over een geschil betreffende de invoerrechten van materiaal afkomstig van de lunetten. Immers, de lunetten lagen buiten de stadspoorten van Bergen op Zoom en over al het afkomende materiaal wat als bouwmateriaal werd gezien, moest invoerrecht betaald worden. In de reeks lunetten voor afbraak, is het lunet Overijssel overgeslagen, reden onbekend. Buiten gebruik gestelde lunetten werden vaak ingericht als wapenopslagplaats of kruitmagazijn.

12 januari 1854: Aankondiging veiling. Aankondiging veiling van de forten Moermont, Pinssen en De Roovere en een perceel heide, weiland en moeras onder de gemeente Halsteren en Bergen op Zoom. Deze veiling is uitgesteld naar 16 maart 1854. Affiche van deze veiling plus brief Arnoldus Asselbergs in: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925 Bergen op Zoom, inv.nr. 4358 en aankondiging uitstel veiling in: de Nederlandsche Staatscourant van 10 januari 1854.

31 januari 1854: Koop. Op een veiling kopen Arnoldus en Antonius Asselbergs, vennoten in de kunstwolfabriek firma A. en A. Asselbergs, voor f 1510 uit de boedel van Adrianus Pilaar een pakhuis, erf met woning en erven aan de Zuidzijde Haven tegen de stadswallen, sectie G 1728 en G 1729 (zesde koop). Deze koop geeft de vrije doorgang naar de haven door de Poort van ’s Lands Welvaren ten behoeve van de toekomstige gasfabriek. Bron: WBA, notaris M .Bax, inv.nr. 1305, akte 821, d.d. 17 januari 1854 (tab.29) en akte 827, d.d. 31 januari 1854 (tab.33).

Augustinus_Asselbergs_1.jpg

Bron: beeldbank WBA, tekening nummer AM 065. De Poort van ’s Lands Welvaren (1882) getekend door Augustinus Johannes Aloysius Asselbergs (1863-1935).

Beschrijving: De Poort van ’s Lands Welvaren, het voormalige steegje tussen de Zuidzijde Haven en de oude gasfabriek, gezien naar het noordwesten. In het voorplan zijn links en rechts de palen weergegeven van de poort die het steegje afsloot van de gasfabriek. In het middenplan staan links en rechts armoedige huisjes langs het steegje. Achteraan, aan het eind van het steegje, ziet men twee hogere huizen aan de Zuidzijde Haven; in het midden no. 31, de Drie Haringen, waar zich links de doorgang bevindt naar de Zuidzijde Haven; helemaal rechts no. 29, de Swaen.

15 februari 1854: Koop overdekt tjalkschip. Arnoldus koopt voor f 1300 van Jan de Man, schipper uit Amsterdam voor de kunstwolfabriek van de firma A. en A. Asselbergs een overdekt tjalkschip genaamd De Onrust. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1363, akte 1638 (tab.35).

16 maart 1854: Koop. De broers Arnoldus en Antonius Asselbergs en hun zwager Adrianus Vergroesen kopen op een veiling van het Bestuur van Domeinen de voormalige forten Moermont en Pinssen, de linie tussen die forten en een gedeelte linie tussen de forten Pinssen en De Roovere. Koop 1 tot en met 7 voor f 9000, koop 9 tot en met 14 voor f 5200. Koop 8 gaat voor f 350 naar Adrianus Bakx en koop 15 tot en met 22 (fort De Roovere) gaat voor f 6100 naar Adrianus Feber. Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1280, akte 68 (tab.112). Zie afbeeldingen WBA:

KM 099 kaart van Fort Moermont (deze kaart hoort bij bovenstaande akte): https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/c89c93ad-88f8-4a6b-975c-46fc1237783f/media/161c85f7-71ec-49df-b696-fd699c84f1cc?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20099&rows=1&page=1

KM 235 kaart van Fort de Roovere en de Melanen: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/a21ba4c9-ae46-4245-9181-382d93c3ffa4/media/822191fc-d2cb-4714-9cbd-dcd4131ea161?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20235&rows=1&page=1

KM 028 kaart van Fort Pinssen en de Melanen: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/73fe715d-7901-4d5c-a9d0-96900e923a7f/media/c9052bce-48ef-4f63-89aa-4361f6def462?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20028&rows=1&page=1

KM 202 kaart van Fort Moermont: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/a5abeef9-1d97-430a-a7c2-d37d81a945ca/media/66e9616e-e731-4c42-a376-04125685f8c4?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20202&rows=1&page=1

14 april 1854. Oprichting. De broers Arnoldus en Antonius Asselbergs en hun zwager Adrianus Vergroesen richten de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen op. Bij oprichting: de voormalige forten Moermont en Pinssen, de linie tussen die forten en een gedeelte linie tussen de forten Pinssen en De Roovere, tezamen groot 36 bunders, 16 roeden en 80 ellen aaneengesloten gedeeltelijk in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom en gedeeltelijk in de Noordgeest, gemeente Halsteren. Sectie A, Bergen op Zoom 480 en 587 (gedeeltelijk) en 479, 481 - 484 en sectie D, Halsteren 91, (gedeeltelijk) en 87 - 90. De maatschap wordt aangegaan voor 15 jaar ingaande 16 maart 1854 en eindigen op 15 maart 1869. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1363, akte 1656 (tab.78). Zie kadaster, artikel 1572.

1 augustus 1854: Onderhandse akte van koop. Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen koopt van Petrus Johannes Vergroesen, sectie C 401 en C 402. Zie afbeelding WBA:

KM 220 kaart van Bergen op Zoom, sectie C1: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/71211bc1-7a80-46ac-8b7c-d6bd28e05bba/media/58bf9221-fbc9-47b2-8d9a-667e67ab8844?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20220&rows=1&page=1

11 augustus 1854: Overeenkomst. Overeenkomst tussen Adrianus Feber, koper van fort De Roovere en van een gedeelte van de zogenaamde linie tussen dat fort en het fort Pinssen in de Noordgeest en Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, om de waterhuishouding te regelen en de daarmee verband houdende herinrichting van percelen. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1363, akte 1696 (tab.160).

31 augustus 1854: Onderhandse akte. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen hebben een perceeltje heide, sectie C 404, verkregen door het te ruilen met Adriaan Bakx (x Jacoba Wijnaars), bouwman, wonende aan de Melanen, Poorterij, wijk K, nummer 79 in Bergen op Zoom. Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321). Zie afbeeldingen WBA:

KM 038: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/5b2b2f6d-e6ae-495a-a917-43dbe2be9fb4/media/0027ee36-3928-4013-a74b-00a6c2bd64c6?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20038&rows=1&page=1

19 april 1855: Koop. Uit het faillissement van Nathan Frank, leerlooier en lijmfabrikant, kopen Arnoldus en Antonius Asselbergs, vennoten in de firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek) voor f 1475 een huis, tuinhuis, en verdere timmer, hof en erf aan de westzijde van de Kapelmolen- of Fluwelenbroekstraat, wijk J nummer 77, sectie G 1129, huis en erf, G 1130 moestuin en G 1131 huisje. Het perceel is gelegen tegen de stadswal. Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1281, akte 88, d.d. 12 april 1855, inzet (tab.169) en akte 98, d.d. 19 april 1855, toewijzing (tab.172). Op dit terrein bouwt Arnoldus in 1866 tien woningen in het dwarsstraatje in de Fluwelenbroekstraat (later Johannesstraat genoemd) en vier woningen in de Fluwelenbroekstraat (zie 24 november 1866, hieronder).

Fluwelenbroekstraat.jpg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

31 mei 1855: Koop + hypotheek. Cornelis Roeijers (x Cornelia Luijkx), bouwman uit Halsteren, verkoopt aan Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, een huis, erf, hof, en zaailand in de Noordgeest in Halsteren bij de Grote Melanen, sectie D nr. 14, hakhout, D nr. 21 heide en 2a huis, schuur en erf. De hypotheek wordt door de kopers overgenomen. Betaling lijfrente aan de verkopers. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1364, akte 1835 (tab.168).

14 juni 1855: Koop: Cornelis Bovée (x Cornelia Loos xx Cornelia Verbeek), bouwman verkoopt voor f 200 aan Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, een perceel bouwland, een gedeelte van sectie D nr. 15, op de Noordgeest in Halsteren. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1364, akte 1846 (tab.205).

2 juli 1855: Koop + hypotheek. Adriaan Bakx (x Jacoba Wijnaars), bouwman, wonende aan de Melanen, Poorterij, wijk K, nummer 79 in Bergen op Zoom verkoopt aan Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, een hoeve, bestaande uit een huis, schuur, erf, tuin, en boomgaard, bouw- en weiland en hakhout, gelegen aan de Melanen in Bergen op Zoom, sectie C 1a, bouwland, C 3, moeras, C 83 hakhout, C 391 en C 392 bouwland, C 393 huis en erf en C 394 moestuin. De hypotheek wordt door de kopers overgenomen. Betaling lijfrente aan de verkopers. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1364, akte 1865 (tab.239) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321). Zie afbeeldingen WBA:

KM 202: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/a5abeef9-1d97-430a-a7c2-d37d81a945ca/media/66e9616e-e731-4c42-a376-04125685f8c4?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20202&rows=1&page=1

KM 099: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/c89c93ad-88f8-4a6b-975c-46fc1237783f/media/161c85f7-71ec-49df-b696-fd699c84f1cc?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20099&rows=1&page=1

9 februari 1856: Koop + hypotheek. Henricus Wilhelmus Paulus Morgen, boekhandelaar, verkoopt aan Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen:

1. Voor f 9000 een bouwhoeve, genaamd Mon Plaisir of Terwol bestaande uit een huis, schuur, stal, moestuin, boomgaard, werf, bouw- en weiland, hakhout en mastbos in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom, wijk K nr. 64, sectie A 362, hakhout, A 363, weiland, A 364, hakhout, A 365 mastbos, A 366 - A 369 bouwland, A 370 huis en erf (Mon Plaisir of Terwol op kaart KM216 ’t Trowel genoemd), A 371 mastbos, A 372 bouwland, A 373 hakhout en A 376 bouwland. Gesitueerd, Oost: een weg. Zuid: de weg naar Moerstraten. West: Theodorus Ketelaars. Noord: Josephus Deschamps en Adriaan van Loon. Sectie A 377 en A 378 (later sectie A 708) bouwland. Gesitueerd, Noord en Oost: Theodorus Ketelaars. Zuid: een weg. West: de oude Molenbaan. Sectie A 347 en A 348 bouwland, A 349 hakhout, A 350 weiland en A 351 bouwland. Gesitueerd, Oost: Daniël de Rijk en de Moerstraatsebaan. Zuid: Gijsbertus Wijnen (wijk K nr. 65) c.s. West: Marinus Johannes Augustijn. Noord: Johannes Wijnen. Bouwhoeve Mon Plaisir of Terwol is verhuurd aan de vijf kinderen van Pieter Gelten en Petronella Bakx, beiden overleden, wijk K nr. 64. (Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.318)).

Zie gezinspagina familie Gelten op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=petrus&n=gelten

2. Voor f 300 een erfpacht, sectie A 360 hakhout, A 519 bouwland en A 520 huis en erf. (zie voor erfpacht: akte 102, d.d. 26 november 1839, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1263 (tab.209).

Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1365, akte 2006 (tab.51). Zie afbeelding WBA:

KM 216 kaart van Bergen op Zoom, sectie A2: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/411a4744-cabd-4ca7-801b-e8e7d7678171/media/f34c85ee-7168-4b02-97c3-eddb986bc070?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20216&rows=1&page=2

4 november 1856: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, op de hoeve bewoond door Johannes Baptist Hoedelmans (Oetelmans, Oerlemans) (x Helena Hopmans) aan de Melanen, in de Buitenpoorterij wijk K 79a, verkoop van: 40 kavels harde slagturf en ongeveer 200 stuks staande vruchtbomen verdeeld over 12 kavels. Opbrengst f 192. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1365, akte 2120 (tab.278) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_1_11_1856.JPG

Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 1 november 1856.

25 november 1856: Openbare verkoop. Op verzoek van Adriaan Bakx, bouwman, Arnoldus Asselbergs, fabrikant en Maria Kerkhoff, weduwe van Henricus Wilhelmus Paulus Morgen: 17 kavels harde slagturf, stroo en verdere roerende goederen liggende aan de Melanen bij Adriaan Bakx, een partij vruchtbomen op stam staande aldaar bij Johannes Baptist Hoedelmans (Oetelmans, Oerlemans) (x Helena Hopmans) en ene partij staande heesters op stam bij de kinderen Gelten in de poorterij van Bergen op Zoom. Opbrengst voor Adriaan Bakx f 196, voor Arnoldus Asselbergs f 22,25 en Maria Kerkhoff f 256,75 voor Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1365, akte 2124 (tab.287).

6 april 1857: Koop. Op een openbare veiling koopt Arnoldus voor een bedrag van f 3.380 van Catharina Anna Roels, weduwe van Jacob Dirk de Roock, een huis met open plaats en tuin aan de zuidzijde van de Lievevrouwestraat op de hoek van het Londonstraatje, wijk B, nummer 20 (genaamd London, het huidige adres Lievevrouwestraat 41), zijnde een gedeelte van perceel sectie G 1451, huis en erf (eerste koop) en een schuur met open plaats aan de oostzijde van het Londonstraatje, zijnde een ander gedeelte van sectie G 1451 (tweede koop). Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1366, akte 2166, inzet (tab.33) en akte 2175, afslag (tab.35). Nieuwe sectie nummers: G 2016, huis en erf en G 2018, pakhuis.

Arnoldus kan het pand op 1 mei 1857 betrekken. Hier vestigt hij zijn ijzerhandel. Tevens dient het als hoofdkantoor en gaan zijn oudste dochter en zoon er wonen. Als moeder Asselbergs - Meijvis in 1888 overlijdt, verhuizen broer en zus van de Lievevrouwestraat naar het familiehuis, Stationsstraat 28. Achter het huis London zal de steendrukkerij, sectie G 2017, van de firma Asselbergs en Compagnie (Arnoldus Asselbergs met Fredericus Willem Scheepens) vanaf 1 april 1860 in bedrijf gaan (zie 28 december 1859 hieronder voor de oprichtingsakte van dit bedrijf).

Winkel_Lievevrouwestraat_1.jpgWinkel_Lievevrouwestraat_2.jpegWinkel_Lievevrouwestraat_3.jpg

Omschrijving van Rijksmonument (ID: 9199) London, Lievevrouwestraat 41, op de hoek van de Londonstraat te Bergen op Zoom. Voormalige bierbrouwerij London. Gevel uit 1645 waarvan de top is vervangen door een rechte kroonlijst. Pilasters, lijsten, friezen en maskers van natuursteen, in Vlaams barokke trant, alles geverfd. De pui is door Arnoldus gewijzigd in 1859. Hij kreeg toen toestemming om de voet van de voorgevel buitenwaarts te verplaatsen en onder de ramen een hardstenen lijst aan te brengen. De fraaie gietijzeren ramen zijn uit dezelfde periode te dateren en in zijn gieterij gegoten.

Bron: z/w foto’s: Rijksmonumenten.nl

13 november 1857: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen: op de hoeve bewoond door Johannes Baptist Hoedelmans (Oetelmans/Oerlemans) (x Helena Hopmans) aan de Melanen, in de Buitenpoorterij wijk K, nummer 79a, verkoop van 39 kavels harde slagturf. Opbrengst f 165,50. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1366, akte 2255 (tab.181) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_8_11_1857.JPG

Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 8 november 1857.

27 november 1857: Verkoop. Op de hoeve Mon Plaisir, bewoond door de kinderen Pieter Gelten, wijk K, nummer 64, verkoop van 52 kavels droge eiken struiken. Opbrengst f 198,25 ten bate van de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen. Ten huize van Adriaan Bakx (x Jacoba Wijnaars), bouwman, wonende aan de Melanen in de Buitenpoorterij, wijk K, nummer 79 in Bergen op Zoom, 100 bossen strooi verdeeld over 12 kavels, knolraap (kavel 13), peeën (kavels 14 - 17) plus aardappelen. Opbrengst f 94,25 ten bate van Adriaan Bakx. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1366, akte 2261 (tab.199) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321 Bakx) en (tab.318 Gelten).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_22_11_1857.JPG

Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 22 november 1857.

4 december 1857: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der stad Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van gas bereid uit steenkolen voor de straatverlichting voor de tijd van 20 jaar, gegund aan Arnoldus Asselbergs, Antonius Asselbergs en Wilhelmus Asselbergs, allen van beroep fabrikant, voor de som van f 2490 jaarlijks, stellende tot borgen Cornelis Asselbergs en Adrianus Vergroesen Williamszoon, allen wonende in Bergen op Zoom. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 616.

1 maart 1858: Besluit. Bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1858 krijgen de broers Antonius, Arnoldus en Wilhelmus Asselbergs vergunning tot het oprichten van een gasfabriek aan de Zuidzijde Haven op de percelen sectie G 1728 en G 1729. De concessie geldt voor twintig jaar te rekenen vanaf 1 oktober 1858.

De_Noord_Brabanter_9_3_1858.jpegBron: De Noord-Brabanter van 9 maart 1858.

5 maart 1858: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen. Op de hoeve Mon Plaisir, bewoond door de kinderen Pieter Gelten, wijk K, nummer 64, verkoop van 50 kavels droge eiken struiken. Opbrengst f 155,25. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1367, akte 2308 (tab.38) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.318).

23 maart 1858: Koop. Arnoldus koopt op een veiling van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Bergen op Zoom, populieren bomen, staande langs de eerste zijtak van de grote weg der 1ste klasse, nummer 3, tussen de gemeente Wouw en Bergen op Zoom, bij den Tol nummer 6, aan de rivier De Zoom tot nabij Bergen op Zoom bij herberg De Ketel. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1367, akte 2319 (tab.71) en de Bredase Courant van 18 maart 1858.

17 juni 1858: Oprichting vennootschap. Arnoldus, fabrikant, Wilhelmus, meester smid en kachelmaker en Antonius Asselbergs, fabrikant, richten een maatschap op ten doel hebbende een gasfabriek te stichten en het produceren en leveren van gas. Ieder der vennoten brengt 1/3 deel in. Door de vennoten Arnoldus en Antonius Asselbergs wordt in mindering van hun aandeel ingebracht: een pakhuis en erf met woning aan de Zuidzijde Haven tegen de stadswallen, sectie G 1728 en G 1729 door hen als firmanten van de vennootschap firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek) op 31 januari 1854 (zie notaris M. Bax d.d. 31 januari 1854 hierboven) uit de boedel van Adrianus Pilaar aangekocht, tegen een waarde van f 1710, waarop het door partijen is geschat en op welk terrein, ingevolge vergunning bij K.B. d.d. 1 maart 1858, de gasfabriek wordt opgericht. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1367, akte 2359 (tab.172).

Briefhoofd_gasfabriek_1867.jpg

Briefhoofd gaz-fabriek te Bergen op Zoom firma A. A. & W. Asselbergs uit 1867. Bron WBA.

21 oktober 1858: Koop. De Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen koopt voor f 730 van Carolus Ludovicus Feijen, als gemachtigde van mevrouw Antoinetta Francisca Maria Meganck echtgenoot en daartoe bijgestaan en gemachtigd door de heer Theodore Pierre François Roget, burgerlijk ingenieur, wonende te Brussel, de beplanting en het recht van beplanting op de grote baan van Bergen op Zoom naar Borgvliet en op een dreefje van Borgvliet naar de baan van Bergen op Zoom naar Antwerpen niet kadastraal ingedeeld. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1367, akte 2393 (tab.253).

29 november 1858: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen. Op de hoeve Mon Plaisir, bewoond door de kinderen Gelten, wijk K, nummer 64, verkoop van 75 kavels struiken. Opbrengst f 254,75. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1367, akte 2406 (tab.290) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.318).

7 januari 1859: Koop. Johannes Emilius Oosterwaal, beurtschipper, verkoopt aan de firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek) voor f 1900 een huis en erf, genaamd de Hollandsche Tuin aan de Zuidzijde Haven, wijk C, nummer 44, een gedeelte van sectie G 1764, huis, stal en erf (nu nummer 27). Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1368, akte 2428 (tab.7). De rest van dit sectienummer wordt gekocht door de broers Arnoldus, Wilhelmus en Antonius Asselbergs ten behoeve van de uitbreiding van hun gasfabriek (zie hieronder).

7 januari 1859: Koop. Arnoldus en zijn broers Antonius en Wilhelmus, firma A. A. & W. Asselbergs (gasfabriek), kopen voor f 600 van Johannes Emilius Oosterwaal, beurtschipper, een stalletje en erf zijnde het zuidelijk gedeelte van sectie G 1764. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1368, akte 2429 (tab.9). Zie ook hierboven.

19 januari 1859: Openbare verkoop. Domeinen verkoopt 309 populieren verdeeld over 106 kavels staande langs de eerste zijtak van de grote weg der 1ste klasse, nummer 3, tussen Slikkenburg en het Tholensche Veer onder Halsteren. De massa van alle kavels wordt voor de som van f 790 gekocht door Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1310, akte 454 (tab. 34).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_21_1_1859.JPG

Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 21 januari 1859.

4 februari 1859: Ongeluk. De Onrust, het tjalkschip van de firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek) loopt bij Willemstad averij op.

Provinciale_Noordbrabantsche_en_s_Hertogenbossche_courant_10_2_1859.jpeg

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10 februari 1859.

9 april 1859: Veiling. Op verzoek van Catharina Clasina Dann, weduwe van Adrianus Feber, wordt in twee kopen een pakhuis met voor- en achterplein, aan de Noordzijde Haven en gelegen naast het Schippershuis, wijk D, nummer 44, sectie G 45 en 47 te koop aangeboden. Bij de finale verkoop biedt Arnoldus f 520 voor het geheel, echter de koop wordt niet toegewezen. Kort daarop geeft Arnoldus aan Henricus Emilius Daverveldt opdracht het huis Croonenburch met een daarachter gelegen pottenbakkerij, aan de noordzijde van de Haven, wijk D, nummer 28 aan te kopen. Dit pand wordt op 29 augustus 1859 door Daverveldt doorverkocht aan Arnoldus (zie hieronder). Kennelijk wilde Arnoldus perse in de buurt van de reeds bestaande pottenbakkerijen een eigen fabriek voor aardewerk en aarden buizen vestigen. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1310, akte 495, d.d. 26 maart 1859 inzet (tab.123), akte 507, d.d. 9 april 1859, finale verkoop (tab.124) en akte 522, d.d. 23 april 1859 (tab.125).

10 juni 1859: Verkoop/koop. Jan Alexander Becquer, kassier, verkoopt voor f 60 aan de firma A. en A. Asselbergs (kunstwolfabriek) en aan de firma A. A. & W. Asselbergs (gasfabriek), als eigenaren van de grond deel uitmakend van het perceel sectie G 1764, vroeger eigendom van Johannes Emilius Oosterwaal (zie: twee maal 7 januari 1859, hierboven), een reepje of streepje grond, zijnde het westelijk gedeelte van het erf of moestuin van Becquer, sectie G 1731. De kopers dienen over de gehele lengte, tussen de secties G 1764 en G 1731, een anderhalf steens muur te bouwen. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1310, akte 551 (tab.225).

29 augustus 1859: Koop. Arnoldus koopt van Henricus Emilius Daverveldt, meester broodbakker, voor f 3500, het huis Croonenburch met erf aan de noordzijde van de Haven, wijk D, nummer 28 (huidig adres Noordzijde Haven 58), met een pottenbakkerij, daarachter en uitkomende in de Potterijkestraat (nu Korte Dubbelstraat), sectie G 1634, huis en erf en G 1797, azijnmakerij. Het huis is bewoond door Cornelis Johannes Geijsen, azijnmaker. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1368, akte 2516 (tab.173). Achter dit pand, vestigt Arnoldus zijn pottenbakkerij genaamd De Eendragt. Ook deze nieuwe activiteit oefent hij uit onder de firmanaam A. Asselbergs. Het woonhuis met bakkerij aan de Noordzijde Haven, D 28, wordt, volgens gegevens in de 'Inventaris over de bezittingen van Arnoldus Asselbergs 1868-1887', door Arnoldus verhuurd aan broodbakker Jacobus de Kock (gehuwd met Anna Petronella Verbiest) en in 1869 aan Arnoldus Speekenbrink (gehuwd met Philomena Maria Antonia Ditvoorst).

Aardewerk_1862.jpg

Bron: WBA, briefhoofd uit 1862 van de firma A. Asselbergs met naast de vermeldingen van zijn reeds bestaande ijzer-en kopergieterij en fabrieken van gesmeed ijzerwerk, de toevoeging van een nieuwe activiteit: BERGSCH AARDEWERK en Aarden Buizen, in alle afmetingen. Waar Arnoldus zijn 'aarden buizen' produceerde is niet duidelijk. In de Korte Dubbelstraat zal hij daarvoor niet voldoende ruimte hebben gehad.

Additionele informatie:

Henricus Emilius Daverveldt heeft dit pand op 18 augustus 1859 voor f 3500 gekocht van Gerardus Geijsen en elf dagen later voor exact hetzelfde bedrag doorverkocht aan Arnoldus Asselbergs (zie hierboven). Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1368, akte, 2512, d.d. 18 augustus 1859 (tab. 169).

Gerardus Geijsen vervolgens heeft het hele complex gekocht op twee veilingen, beide gehouden op 13 maart 1852:

Veiling 1. Voor f 1810. Uit het faillissement van Servatius Jacobus Schreurs, winkelier en timmerman, 1ste koop een huis en erf aan de Noordzijde Haven wijk D, nummer 28, sectie G 1634, tweede koop, drie huisjes met erven aan de Noordzijde Haven, achter het straatje genaamd Achter Croonenburch gemerkt wijk D 28a, 28b en 28c, sectie G 1695, 1694 en 1693. Bron veiling: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1361, akte, 1370, d.d. 28 februari 1852 (tab. 42) inzet en akte, 1375, d.d. 13 maart 1852 (tab. 44) toewijzing. De drie huisjes, sectie G 1695, 1694 en 1693 zijn voortgekomen uit sectie G 1633 zijnde een pakhuis. Gerardus Geijsen heeft vervolgens van deze drie huisjes een azijnmakerij gemaakt onder sectie G 1797.

Veiling 2. Voor f 705 van Antonie Henrichs, winkelier, vier huisjes aan de zuidzijde van de Korte Dubbelstraat/hoek Havenstraat, wijk D, nummers 106a, b, c en d, sectie G 1629, 1630, 1631 en 1632. Later zijn deze huisjes een pottenbakkerij geworden onder sectie G 1924. Bron veiling: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1361, akte, 1371, d.d. 28 februari 1852 (tab. 46) inzet en akte, 1376, d.d. 13 maart 1852 (tab. 47) toewijzing.

Wijk_D_28_2.jpegWijk_D_28_1.jpeg

Op het kaartje links is Croonenburch aangeduid als sectie G 114 en 114a. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

24 oktober 1859: Aanvraag verbouwing pui Lievevrouwestraat, wijk B, nr. 20 (London).

Verbouw_London1.jpegVerbouw_London2.jpeg

Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur Bergen op Zoom, 1814-1925, inv. nr. 450b-9.

15 november 1859: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen. Op de hoeve van Johannes Baptist Hoedelmans (Oetelmans/Oerlemans) (x Helena Hopmans) aan de Melanen, wijk K, nummer 79a in de Buitenpoorterij, verkoop van 34 kavels harde slagturf. Opbrengst f 137,50. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1368, akte 2546 (tab.253) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_11_11_1859.JPG

Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 11 november 1859.

28 december 1859: Oprichting vennootschap. Arnoldus Asselbergs en Fredericus Willem Scheepens hebben opgericht, ingaande 1 april 1860, een vennootschap tot het uitoefenen van een steen- en plaatdrukkerij. De vennootschap is gevestigd in de Lievevrouwestraat wijk B, nummer 20 (London, het huidige nummer 41) onder de firma Asselbergs en Compagnie, sectie G nummer 2016, huis en erf, G 2017, steendrukkerij en G 2018, pakhuis. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1368, akte 2568 (tab.302).

Ned_Staatsc_3_4_1860.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 3 april 1860.

Linieerfabriek_1861.jpg

Bron: WBA, briefhoofd uit 1861 onder de firmanaam van A. Asselbergs, waarop aangegeven linieerfabriek. Een linieerfabriek is een fabriek, in dit geval een drukkerij, waar papier wordt gelinieerd.

Bevolkingsregister 1860-1880: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Kremerstraat, wijk E nummer 16. Bron: WBA, Bevolkingsregister 1860-1880, deel 1, A-B, inv.nr. 101, folio 41 + 42.

21 januari 1860: Verkoop potaarde. Adrianus de Weerd, landbouwer, verkoopt aan Arnoldus Asselbergs, 13 Nederlandsche roeden of honderd roeden houd- en maatland, geleegen aan de weg van Bergen op Zoom naar Steenbergen, sectie C, aan malkanderen gelegen op nr. 597 om uit te steken de potaarde. Den koper is verplicht volgens ackoort behoorlijk te laaten uitsteeken en den goeden grond niet te verwaarloozen en na te vervoert te weezen zoo komt, dien dadelijk weeder in eigendom van den verkooper. Halsteren den 21 januari 1860. Bron: Contract tussen A. de Weerd en Arnoldus Asselbergs.

Van dit perceel in Halsteren (sectie C nr. 597 in de Roode Schouwschenhoek) heeft Arnoldus zijn potaarde gehaald voor zijn pottenbakkerij De Eendragt, gelegen in de Korte Dubbelstraat te Bergen op Zoom. Rond 1869 is sectie C nr. 597, bouwland, voor een deel verkocht aan steenfabrikant Marinus Willem Verkouteren en wijzigde het sectienummer in C nr. 1178 (De Weerd, art. 797) en sectie C 1179 (Verkouteren, art. 1199). Het perceel bevond zich ten noorden van steenfabriek De Vlijt, aan de Buurtweg in Halsteren.

Zie pagina Adrianus de Weerd voor meer informatie: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=adrianus&n=de+weerd

20 maart 1860: Borgstelling. Zwager Adrianus Vergroesen Wzn. staat voor een bedrag van f 2000 borg voor Arnoldus en Antonius Asselbergs (firma A. en A. Asselbergs) => kunstwolfabriek, ten behoeve van de Administratie der Directe Belastingen, In- en Uitgaande rechten, voor het vervoer van goederen aan uitgaande rechten onderhevig, als lompen, beenderen, oud ijzer en gruis van vlas. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1369, akte 2607 (tab. 69).

16 april 1860: Koop. Arnoldus koopt van mr. Karel Adrianus Meeussen, rechter in Breda, voor f 2000, een huis en erf aan de zuidzijde van de Lievevrouwestraat, wijk B, nummer 21, genaamd De Draeck (het huidige adres Lievevrouwestraat 43) met een daarachter staande grutterij en stalling uitkomende in de Londonstraat, sectie G 1557 (huis) en G 1558 (grutterij), in huur bij Gerardus Cornelis Geijsen (Gerritzoon) met het gaande en staande werk en de losse gereedschappen van de grutterij. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1369, akte 2617 (tab.83).

Het woonhuis wordt verhuurd aan het gezin Petrus Kuijpers - Jacomina Costermans. Na het huwelijk in 1868 van Arnoldus' zoon Wilhelmus Carolus Asselbergs met Cornelia Johanna Ketelaars, betrekt het jonge echtpaar De Draeck. Hier worden de eerste drie kinderen van dit echtpaar geboren. Als de volgende zoon van Arnoldus, Antonius Elisabeth Asselbergs, werkzaam in de ijzerhandel op nummer B 20 (huis London), in 1872 met Josephine Johanna Henrichs trouwt gaan zij in De Draeck wonen. Hier worden alle kinderen van dit echtpaar geboren. Na het overlijden van Josephina Johanna Henrichs in 1882 is Antonius Elisabeth met zijn drie kinderen naar Stationsstraat 16 verhuisd. Ondertussen betrekt het echtpaar Asselbergs-Ketelaars tijdelijk een bovenwoning op de hoek van de Wassenaarstraat met de Burgemeester Van Hasseltstraat, wijk L, nummer 32. Hier komt op 24 februari 1874 Alphons Marie Cornelis, hun vierde kind, ter wereld. Als hun woning in de Stationsstraat 26 in de loop van 1874 wordt opgeleverd, vestigen ze zich daar definitief.

Bron: o.a. 'Inventaris over de bezittingen van Arnoldus Asselbergs 1868-1887'

Draeck_1.jpgDraeck_2.jpgDraeck_3.jpg

Bron: foto's, beeldank WBA, nummer WEDI250 (links) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf G.J. Dukker. (rechts). Het pand De Scherminckel, Lievevrouwestraat 45, is circa 1951 aangekocht door de N.V. Asselbergs' IJzerhandel en in gebruik genomen als pakhuis. Vanaf dat moment bezit voornoemd bedrijf drie panden in de Lievevrouwestraat t.w.: de nummers: 41 (London), 43 (De Draeck) en 45 (De Scherminckel).

7 mei 1860: Opening verbouwde zaak. Arnoldus laat weten dat op 7 mei zijn verbouwde zaak in kramerijen, ijzerwaren, Engelse sloten, enz., gevestigd in de Lievevrouwestraat, wijk B, nr. 20 (London), opent en onder leiding heeft gesteld van zijn zoon Johannes Petrus, terwijl de gieterij onder leiding van zijn zoon Carolus Johannes is gesteld. Bron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 4 mei 1860. In het volgende nummer wordt over de verteld, dat het verbouwde pand geopend is en dat er overdag veel belangstelling was; 's avonds minder. De verlichting geschiedde door middel van 'gas'.

30 juni 1860: Koop. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen kopen (4e koop) van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom een stukje grond uit het perceel sectie A 708 (is voormalig sectie A 378, zie aankoop 9 februari 1856 hierboven). Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 652.

28 september 1860: Koop. Arnoldus koopt van Maria Verhaart (Veraart), weduwe van Cornelis de Groot, voor f 2000, een perceel bouwland, genaamd de Heiningen aan de Noordgeest in Halsteren sectie D 368. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1369, akte 2658 (tab.158).

17 december 1860: Verkoop overdekt tjalkschip. Arnoldus en Antonius Asselbergs (firma A. en A. Asselbergs) => kunstwolfabriek verkopen het overdekt tjalkschip De Onrust aan Wouter Meijvis, meester pottenbakker voor f 1300 + hypotheek. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1369, akte 2680 (tab.203).

24 december 1860: Koop. Arnoldus koopt van de Diakonie van de Hervormde Gemeente te Bergen op Zoom, voor f 385 twee huisjes aan de noordzijde van de Korte Dubbelstraat genaamd: de Eerstelinge en de Tweedeling (vlakbij zijn pottenbakkerij De Eendracht). Het oostelijk huisje, wijk D, nummer 104, sectie G 103, verhuurd aan Cornelis Koopman, metselaarsknecht. Het westelijk huisje, wijk D, nummer 105, sectie G 104, verhuurd aan Mathijs van Tilburg. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1311, akte 796 (tab.333).

11 juli 1861: Koop. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen kopen van Johannes Baptist Hoedelmans (Oetelmans/Oerlemans) (x Helena Hopmans) aan de Melanen, wijk K, nummer 79a in de Buitenpoorterij, voor f 1000 een hoefje, bestaande uit een huis, schuur, erf en grond sectie C 422, huis en schuur C 423, tuin en C 390. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1370, akte 2777 (tab.188) en Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1850-1860, deel 10, wijk K en Volkstelling 1850 (tab.321). Zie afbeelding WBA:

KM 220 kaart van Bergen op Zoom, sectie C1: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/71211bc1-7a80-46ac-8b7c-d6bd28e05bba/media/58bf9221-fbc9-47b2-8d9a-667e67ab8844?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20220&rows=1&page=1

4 oktober 1861: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom voor het leveren van de benodigde steenkolen, gegund aan Johannes Petrus Asselbergs, koopman (zoon van Arnoldus), wonende alhier voor de som van f 1,30 per mudde. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 674.

Steenkolenhandel_1864.jpg

De oudste zoon van Arnoldus, Johannes Petrus, drijft voor eigen rekening een handel in steenkolen. Bron briefhoofd uit 1864, WBA.

19 november 1861: Verkoop. Voor de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen worden op de Schans in de Buitenpoorterij 35 kavels harde slagturf verkocht. Opbrengst f 115,50. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1370, akte 2819 (tab.257).

6 december 1861: Verkoop: Arnoldus verkoopt gekloven mastenpinnen (gerooide stronken), in het voormalige mastbos van de weduwe Feber, aan de Melanen onder Halsteren. Opbrengst f 4. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1370, akte 2822 (tab.264).

6 januari 1862: Brief van de komandant van de artillerie over pottenbakkerij de Eendragt van Arnoldus Asselbergs in de Korte Dubbelstraat vlakbij het kruidmagazijn Hartel. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 518.1.

5 maart 1862: Brand in pottenbakkerij de Eendragt van Arnoldus Asselbergs aan Korte Dubbelstraat gelegen achter het pand Croonenburch, Noordzijde Haven, wijk D 28. Na deze gebeurtenis komt er een brief met een verordening gebruik kruitmagazijnen binnen de vesting Bergen op Zoom.

Rotterdamsche_C_8_3_1862.jpgBron: Rotterdamsche Courant van 8 maart 1862.

April 1862: Verzoekschrift aan de Tweede Kamer. Paul & Simon van Vlissingen, A. & A. Asselbergs en H.F.G. Kratzenstein, allen kunstwolfabrikanten, respectievelijk in Aarle-Rixtel, Bergen op Zoom en Amsterdam. Zij verzoeken tot instandhouding van het bestaande uitvoerrecht op wollen lompen van f 5 per 1000 Ned. ponden. Dit recht is geen bescherming van de papierfabrieken, maar maakt het bestaan van de zeven Nederlandse kunstwolfabrieken mogelijk, die alle wollen lompen weer tot wol verwerken. Voor 1846 bestond een verbod op de uitvoer, omdat lompen als meststof werd gebruikt. Het bestaande recht sluit de uitvoer niet uit, want in 1860 zijn nog 387.013 ponden wollen lompen en oud en onbruikbaar of uitgeplozen touwwerk uitgevoerd, waarvan alleen al 378.037 ponden naar Engeland. De kunstwolfabrieken voeren 75% van hun fabricaat uit. Daar de uitvoer van het eindproduct altijd voordeliger is dan van de grondstof en de kunstwolfabrieken aan een aanzienlijk aantal personen werk bieden, verzoeken bovenstaande fabrikanten dat hetzelfde uitvoerrecht als voor katoenen en linnen lompen behouden blijft, ondanks het feit dat laatst genoemde grondstoffen de helft minder waard zijn dan wollen lompen.

Kunstwol_1.jpegKunstwol_2.jpeg

Kunstwol_3.jpegKunstwol_4.jpeg

1 mei 1862: Ontbinding vennootschap tussen Arnoldus Asselbergs en Fredericus Willem Scheepens tot uitoefening van een steen- en plaatdrukkerij onder de firma Asselbergs en Compagnie. Bron: WBA notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1371, akte 2888 (tab.127).

Ned_Staatsc_6_5_1862.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 6 mei 1862.

26 juni 1862: Koop. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen kopen voor f 1300 op een veiling van de erfgenamen van mevrouw Gertrudis Elisabeth Delhez-Feber (overleden 9 april 1862): Koop 11. Een perceel bouwland in Halsteren in de Eendepoel, sectie D 508, met drie perceeltjes water daaraan grenzend, sectie D 76 en gedeelte van D 74 en D 77. Koop 12. Een perceel bouwland in Halsteren in de Eendepoel, sectie D 509, met twee perceeltjes water, sectie D gedeelte 74 en sectie D 77. Koop 13. Een perceel weiland, sectie D 510 met een vakje water, sectie D 74, perceel heide, sectie D 65. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1371, akte 2921 d.d. 10 juni 1862 (tab.178), akte 2926, d.d. 12 juni 1862 (tab.183) en akte (finale toewijzing) 2935 d.d. 26 juni 1862 (tab.186).

1 juli 1862: Volmacht. Op deze datum geeft Arnoldus Asselbergs volmacht aan zijn oudste zoon Johannes Petrus om voor zijn rekening handelingen te verrichten met betrekking tot zijn handelsactiviteiten. Drie jaar later geeft Arnoldus wat meer verantwoordelijkheden uit handen met de oprichting van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, waarbij hij naast zijn oudste zoon Johannes Petrus, nu ook zijn tweede zoon, Carolus Johannes, bij zijn zaken betrekt (zie: 16 december 1865 hieronder).

Volmacht.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

1 december 1862: Verzoek. Jacobus de Kock, broodbakker, verzoekt een broodbakkerij te mogen inrichten in het pand Croonenburch, Noordzijde Haven, wijk D 28, eigendom van Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925 Bergen op Zoom, inv.nr. 519.1.

27 augustus 1863: Rectificatie van twee akten. 1. Gerardus Geijsen, handelaar, 2. Henricus Emilius Daverveldt, meester broodbakker en Arnoldus Asselbergs, fabrikant rectificeren twee akten. Op 18 augustus 1859 heeft de eerste comparant verkocht huis en erf aan de noordzijde van de haven, wijk D 28 (Croonenburch) met een pottenbakkerij, staande en gelegen daarachter, uitkomende in de Potterijkestraat (nu Korte Dubbelstraat), en dat de tweede comparant die panden aan de derde comparant heeft verkocht bij akte d.d. 29 augustus 1859 in welk beider akten de kadastrale indeling van de pottenbakkerij is aangeduid onder sectie G 1797 azijnmakerij, terwijl gecommitteerd is en daarbij gewijzigd moet worden, sectie G 1629, huis uit welk beide nummers is geboren sectie G 1924, pottenbakkerij en laatstgenoemd nummer oorspronkelijk in beider akten is inbegrepen. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1372, akte 3156 (tab.185).

21 september 1863: Scheiding. De broers Arnoldus en Antonius Asselbergs en zwager Adrianus Vergroesen om per 1 februari 1865 te ontbinden de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen (opgericht 14 april 1854, zie hierboven). Bij loting wordt bepaald wie welke kavel toegewezen krijgt. Kavel 1 gaat naar Antonius Asselbergs, kavel 2 naar Adrianus Vergroesen en kavel 3 gaat naar Arnoldus Asselbergs. Elk kavel is gewaardeerd op: f 14.850. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1372, akte 3164 (tab.200).

Kavel 1 (toebedeeld aan Antonius Asselbergs).

1. Een bouwhoeve, genaamd Mon Plaisir of Terwol, bestaande uit een huis, schuur, stal, moestuin, boomgaard, werf, bouw- en weiland, hakhout en mastbos, staande en gelegen in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom, sectie A in de Huisakkers nummers 362 - 374, 376, 377, 383 en 708, en in de Konijnenkooten sectie A nummers 347 - 351.

Sectie A nummers 363, 366 - 372, 374, 377, 378, 348, 350 en 351zijn verhuurd aan de kinderen Gelten t.w. Johannes, Adriana, Adrianus, Maria en Antonius Gelten.

Sectie A 376 is verhuurd aan Johannes Botermans.

2. Een perceel bouwland gelegen als voor op het voormalige fort Moermont zijnde het gedeelte tegen de zuidwestzijde van voorschreven perceel A 376, van het perceel sectie A nummer 644, bouwland.

3. Een perceel weiland, genaamd de Lageweide, gelegen onder Halsteren op het voormalig fort Pinssen, bestaande uit gedeelten van de percelen sectie D nummers 87, 576 en 588.

4. Bouw- en weiland met water, gelegen aan elkander onder Halsteren in de Eendepoel, sectie D nummers 65, 74, 76, 77, 508 - 510.Sectie D 65 is verhuurd aan (Thomas) Adrianus Verreijt.

5. Een erfpacht bouwland en hakhout, sectie A nummers 360, 519 en 520 (zie akte 102, d.d. 26 november 1839, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1263 (tab.209) ten laste van Hermanus Suijkerbuijk.

Kavel 2 (toebedeeld aan Adrianus Vergroesen).

1. Bouwland aan elkander gelegen in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom, uitmakende een gedeelte van het voormalige fort Moermont, sectie A nummer 644 gedeeltelijk en A 645 - 647.

2. Hakhout gelegen als voor ten zuidoosten van gemeld, sectie A 648 en 649.

3. Opgaande bomen en hakhout sectie C 401 en 402.

4. De beplanting en het recht van beplanting op de grote baan van Bergen op Zoom naar Borgvliet en op een dreefje van Borgvliet naar de baan van Bergen op Zoom naar Antwerpen niet kadastraal ingedeeld, waarvan de vlaggen en het recht op om te vlaggen zijn verhuurd aan Johannes Franciscus Meeus en Petrus Withagen. (Definitie vlaggen: Bij het vlaggenmaaien of vlaggenslaan werd een dunne humeuze laag verwijderd, maar bleven de wortels intact. Waar vlaggen ophoudt en maaien begint is niet altijd duidelijk en de termen worden in elkaars verlengde gebruikt. De bronnen noemen brandstof als belangrijkste gebruik van met name vlaggen met veel afgestorven organisch materiaal.

Kavel 3 (toebedeeld aan Arnoldus Asselbergs)

1. Een bouwhoeve, bestaande uit een huis, schuren, werf, moestuin, bouw- en weiland, heide, moeras en water (zie afbeelding hieronder) staande en gelegen op de voormalige forten Moermont en Pinssen, de Linie en de Melanen, in huur bij P. Coppens, in de Buitenpoorterij wijk K, nummer 79a, te weten:

A.Onder Bergen op Zoom in de Linie, het huis met schuur, tuin en bouwland, sectie A nummers 642 en 674 - 678. Inclusief de dorsmachine met rosmolen, ijzeren pot en twee balken benevens de karnmolen.

B. Onder Bergen op Zoom in de Melanen, een schuur met weiland en hakhout, sectie C nummers 1a, 3, 424, 425 (schuur) en 83.

C. Onder Halsteren op het voormalig fort Pinssen, vijf percelen bouwland, sectie D nummers 90 en 575 en gedeelten van de nummers 576, 87 linie, en 588.

2. Een perceel heide in Bergen op Zoom aan de Melanen, sectie C 404.

3. Een huisje met schuur, erf, bouwland en moeras, staande en gelegen als voor, sectie C nummers 390, 422 en 423. Is verhuurd aan Adriaan Suijkerbuijk.

4. Een perceel weiland gelegen onder Halsteren op de Noordgeest, sectie D nummer 569.

5. Een huis met erf, hof, zaai- en weiland staande en gelegen als voor bij de Grote Melanen, sectie D 627 - 636. Note: Volgens de 'Inventaris van geldelijke bescheiden, enz. van Arnoldus Asselbergs te Bergen op Zoom, opgemaakt in 1870' is het huis geamoveerd.

Boerderij_Kleine_Melanen_2.jpegBoerderij_Kleine_Melanen_1.jpeg

Bron: schilderij, boerderij bij de Kleine Melanen, maker onbekend, beeldbank WBA, nr. SWEM003. Luchtfoto (detail) van de Kleine Melanen: beeldbank WBA, nr. RLUA022. Bij deze boerderij is onderstaande steen door Arnoldus en zijn broer Antonius Asselbergs en hun zwager Adrianus Vergroesen Wz. in 1855 ingemetseld.

Steen_boerderij.jpgCollectie familie Asselbergs.

1864 - 1865: Verordening. Voorzorgsmaatregelen bij bewerking buskruit omdat het pottenbakkersbedrijf in het algemeen brandgevaar opleverde. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925 Bergen op Zoom, inv.nr. 520.1.

15 maart 1864: Verzoek vrijstelling. Arnoldus verzoekt B&W onder de firmanaam A. Asselbergs een pottenbakkerij uitoefende in het gebouw wijk D, nummer 44 (op het terrein van de Stadsschuur) op de Noordzijde Haven, vrijstelling van belasting per jaar voor 2500 ton turf, tweede soort, derde klas. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925, inv.nr. 450C1.

Na de brand in zijn pottenbakkerij in de Korte Dubbelstraat, gelegen achter zijn pand aan de Noordzijde Haven, wijk D 28 (Croonenburch) van 5 maart 1862 (zie hierboven), heeft Arnoldus de productie van aardewerk en aarden buizen kennelijk voortgezet aan de Noordzijde Haven, wijk D op nummer 44 (op het terrein van de Stadsschuur, sectie G 1957). Waarschijnlijk huurde hij deze van Henricus Emilius Daverveldt die toen eigenaar was van de pottenbakkerij (gebouw). De grond was eigendom van de gemeente.

Deze pottenbakkerij (sectie G 1957) was voor 1861 eigendom van Louis Pirée, pottenbakker, wonende Noordzijde Haven, wijk D 37, sectie G 53 (Sint Huybert). De grond van de pottenbakkerij pachtte hij van de gemeente Bergen op Zoom. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 450B-9. Verzoek aan B&W van 16 mei 1859 en verzoek aan de gemeenteraad van 25 mei 1859. In erfpacht genomen van de gemeente Bergen op Zoom voor onbepaalde tijd, ingaande juli 1859, bij akte verleden voor B&W d.d. 25 juni 1859.

Op 19 september 1861 koopt Henricus Emilius Daverveldt voor f 1200 op een veiling van Louis Pirée en zijn vrouw Helena van Broekhoven het huis (Sint Huybert) en erf aan de Noordzijde Haven, wijk D 37, sectie G 53 plus de daarachter gelegen pottenbakkerij, sectie G 1957 (grond erfpacht van de gemeente). Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1370, akte 2794 (tab.215) inzet en akte 2796 (tab.218) toewijzing.

Op 20 december 1871 vervolgens verkoopt Henricus Emilius Daverveldt voor f 2000 bovenstaand onroerend goed aan Thomas Hagenaars en Maria Crusio. Op dat moment wordt sectie G 1957 nog steeds omschreven als zijnde een pottenbakkerij en is de grond ook nog steeds eigendom van de gemeente. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1380, akte 4561 (tab.375).

Pottenbakkerij_Stadsschuur.jpeg

De Stadsschuur, eigendom van de gemeente, bestond uit een poortgebouw, waarlangs men op een groot terrein kwam. Dit terrein diende voornamelijk tot opslagplaats van bouwmaterialen.

9 mei 1864: Verkoop. Firma A. en A. Asselbergs => kunstwolfabriek, verkoopt voor f 3000 aan Hendrina Petronella Bourjé, weduwe van Pieter Egidius Gillissen, in leven genees-, heel-, en verloskundige, een huis, hof en erf genaamd de Hollandsche Tuin aan de Zuidzijde Haven, wijk C, nummer 44, sectie G 1967 (nu nummer 27). Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1315, akte 272 (tab.130). Aangekomen 9 januari 1859, zie hierboven.

1 juni 1864: Verkoop. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, verkopen op de hoeve bewoont door Pieter Coppens, aan de Melanen, in de Buitenpoorterij wijk K, nummer 79a, op de eerste Schans levende have, een dorsmachine, meubilaire goederen en gereedschappen. Opbrengst f 4170,65. De verpachtingen van twee kavels (nr. 3 en 4) klaver te velde (kavel 1 en 2 aangehouden) brengt f 87 op. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1373, akte 3270 (tab.103).

Nieuws_en_Advertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_27_5_1864.JPGBron: Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom van 27 mei 1864.

15 juni 1864: Verkoop. Arnoldus en Antonius Asselbergs en Adrianus Vergroesen, vennoten in de Maatschappij tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen, verkopen op de hoeve bewoont door Pieter Coppens, aan de Melanen, in de Buitenpoorterij wijk K, nummer 79a, op de eerste Schans de verpachtingen van klaver en hooigras te velde. Opbrengst f 655. Bron: notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1373, akte 3276 (tab.117).

14 juli 1864: Bij graafwerkzaamheden in pottenbakkerij De Eendragt van Arnoldus Asselbergs is een geraamte gevonden van een persoon van het mannelijk geslacht. De locatie is waarschijnlijk zijn 'oude' uitgebrande (zie 5 maart 1862 hierboven) pottenbakkerij De Eendragt aan de Korte Dubbelstraat gelegen achter het pand Noordzijde Haven wijk D 28 (Croonenburch).

Zierikz_C_20_7_1864.jpegBron: Zierikzeesche Courant van 20 juli 1864.

13 augustus 1864: Verkoop. Arnoldus verkoopt aan Pieter Noordhuijzen, pottenmaker, voor f 400, twee huisjes, de Eersteling en de Tweedeling, aan de noordzijde van de Korte Dubbelstraat, wijk D nummer 104 en 105, sectie G 103 en G 104 (vlakbij zijn voormalige pottenbakkerij De Eendragt gelegen achter zijn pand Noordzijde Haven, wijk D 28, Croonenburch). Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1315, akte 323 (tab.211). Aangekomen zie akte d.d. 24 december 1860, hierboven.

20 augustus 1864: Koop. Arnoldus koopt voor f 2650 op een veiling van Antonius Jacobus Lambertus de Roock, wijnhandelaar in eigen naam en als lasthebber voor Johannes Adrianus de Ram, arts en Antonius Marinus Meganck, winkelier, de gebouwen en gronden van de voormalige branderij onder de firma De Ram & Co. in de Lindebaan en de Keizerstraat (later Hooghuisstraat genoemd), wijk J, nummer 50. Eerste koop: twee pakhuizen met een perceel moestuin, staande en gelegen te Bergen op Zoom in de Keizerstraat, wijk J, nummer 50a en 50b, waarvan een der pakhuizen uitkomt in de Lindebaan, sectie G 1821, G 1822 en een gedeelte moestuin G 1877. Tweede koop: twee huisjes en een loods met een perceel moestuin, staande en gelegen aan de noordzijde van de Lindebaan, sectie G 1819, 1820, 1876 en een gedeelte moestuin G 1877. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1373, akte 3297, d.d. 6 augustus 1864, inzet (tab.157) en akte 3301, d.d. 20 augustus 1864, toewijzing (tab.159).

Op een deel van het terrein van bovenstaande aankoop heeft Arnoldus in 1865 aan de Lindebaan vijf huisjes laten bouwen met voor elk daaraan verbonden een smederij, sectie G 2157 - G 2161, wijk J, nummer 72 f, e, d, c en b. De bedoeling hiervan was, om zijn werknemers thuis bijzondere opdrachten te laten uitvoeren, om op die manier hun verdiensten op te voeren. Zie verzoek aan B&W van 17 juli 1865 hieronder. Op het overige gedeelte van het terrein, lagen de pakhuizen ten behoeve van de sortering en opslag van lompen, beenderen, oude metalen e.d. met zowel een in/uitgang aan de Keizerstraat (later Hooghuisstraat) als aan de Lindebaan.

Van enkele van deze woningen zijn de bewoners bekend. Op wijknummer 72 b woonde Arnoldus Stuart (1834-1893), hij vertrekt in 1870 naar Breda. Zijn broer Kasper (1828-1897), die op 72 e woont, houdt het langer uit. Van laatstgenoemde is een foto gemaakt ter gelegenheid van zijn gouden jubileum (1841-1891) bij de firma Asselbergs & Zonen(zie hieronder). Op wijknummer d woonde Wilhelmus Johannes Jordans (1833-1903). Op wijknummer 72 f, woont Johannes Godefridus Kuijper (1825-1904). Al deze mannen waren van beroep smid.

In het huis, sectie G 2162, wijk J nr. 72 a, staat Johannes Cornelis Klaassen (1842-1894) ingeschreven. Hij staat vermeldt als hovenier en voerman. Mogelijk heeft hij voor zowel de gieterij als voor de lompenhandel gewerkt.

Op een uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Bergen op Zoom van circa 1888, staat precies welke sectienummers bij welke firma horen.

Artikel 2068, firma Arnoldus Asselbergs (lompenhandel).

Sectienummer Object
G 2154 magazijn aan de Lindebaan.
G 2156 pakhuis met een uitgang aan de Lindebaan.
G 2865 erf, met een uitgang aan zowel de Lindebaan als aan de Keizerstraat.
G 2866 bergplaats gelegen aan bovenstaand erf.
G 1138 pakhuis aan de oostzijde van de Londonstraat, genaamd de Gevonden Kelder (niet op onderstaande kaart).

Artikel 1949, firma Arnoldus Asselbergs & Zonen (ijzergieterij en kunstwolfabriek).

Sctienummer Object
G 2313 ijzergieterij, kunstwolfabriek en erf aan de Lindebaan (is later sectie G 4247 geworden).
G 2157 - G 2161 5 huizen met smederijen en erven aan de Lindebaan.
G 2162 huis en erf aan de Lindebaan.
G 2764 winkelhuis en erf genaamd London in de Lievevrouwestraat (niet op onderstaande kaart).
G 2765 pakhuis en tuin, gelegen achter London (niet op onderstaande kaart).
G 3310 pakhuizen en erf aan de Lindebaan (is later sectie G 4248 geworden).

Omgeving_Lindebaan.jpegStuart_Casper.jpg

Voor wat betreft sectie G 2387 en 2553, later sectie G 3310, zie aankoop rijksgrond, d.d. 21 november 1871, hieronder. Foto: Kasper Stuart in de smederij bij zijn woning Lindebaan, wijk J 72 e. Foto, collectie familie Asselbergs.

Bij de verdeling na het overlijden van Arnoldus zijn de zes huizen en erven aan zijn weduwe Anna Catharina Meijvis toebedeeld (bron: H.A. van Goch, inv.nr. 1392, akte 6485 (tab.319). Op haar beurt brengt ze deze zes huizen in bij de (her)oprichting van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen d.d. 20 juni 1882 zie hieronder.

23 september 1864: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van de benodigde steenkolen, gegund aan Johannes Petrus Asselbergs, handelaar (zoon van Arnoldus), wonende alhier voor de som van f 0,90 per mudde. Zie ook 4 oktober 1861, hierboven. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 710.

20 oktober 1864: Koop. Arnoldus koopt op een veiling voor f 2550 van Elisabeth Bremers, winkelierster, weduwe van Petrus Willemse, de eerste en tweede partij van de eerste koop zijnde het huis met erf aan de westzijde van de Vischmarkt, wijk E nummer 24 (nu Sint-Catharinaplein nummer 7) en wijk E, nummer 24a (nu Sint-Catharinaplein nummer 6), sectie G 1565, genaamd de Wilde Zee. Bron: WBA, notaris J. Alder, inv.nr. 1290, akte 177, d.d. 13 oktober 1864 (tab.309) inzet en akte 183, d.d. 20 oktober 1864 (tab.311) afslag. Volgens de 'Inventaris over de bezittingen van Arnoldus Asselbergs 1868-1887', was in 1868, E 24 bewoond door Cornelis Meyvis (1801-1878) en E 24a, bewoond door de weduwe Walterus Meijvis (Catharina Meijvis-Videler), door Hendrik Willem Goosen (in 1869 voor het eerst genoemd) en Disco (in 1874 voor het eerst genoemd). Later was op nummer 7 de beddenzaak van Johannes Waltherus Meijvis en nadien van diens neef, Waltherus Petrus Cornelis Meijvis gevestigd. In 1920 wordt Vischmarkt 7 door Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs verkocht aan Waltherus P.C. Meijvis (zie 14 februari 1920, hieronder).

Zie voor Johannes Waltherus Meijvis op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=johannes+walterus&n=meijvis

Zie voor Waltherus Petrus Cornelis Meijvis op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=walterus+petrus+cornelis&n=meijvis

Vischmarkt_6_en_7_2.jpgVischmarkt_6_en_7_1.jpg

Foto links: beeldbank WBA, nummer BOZ102001258, foto rechts: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, fotograaf G.J. Dukker.

6 februari 1865: Toestemming bruikleen. De Minister van Oorlog geeft op 6 februari 1865 aan Arnoldus toestemming om met ingang van 1 maart van dat jaar een stuk van nagenoeg 400 vierkant el Rijks militaire grond in bastion Belvédère te mogen afgraven om zijn fabriek te kunnen uitbreiden. Arnoldus had meer gewild (circa 765 el), maar moest met minder genoegen nemen. De Minister van Financiën geeft in 1872 aan de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen toestemming dit stukje grond aan te kopen (zie 21 november 1871, hieronder).

Rijksgronden.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

4 maart 1865: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van 70 banken van gegoten ijzer en schoolmeubelen voor de nieuwe school, gegund aan Arnoldus Asselbergs, fabrikant, wonende alhier voor de som van f 1000. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 714.

18 maart 1865: Ontbinding vennootschap. Ontbinding vennootschap tussen Arnoldus en Antonius Asselbergs, firma A. en A. Asselbergs => kunstwolfabriek. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1374, akte 3396 (tab.57).

Staatscourant_22_3_1865.jpg

Bron: Nederlandsche Staatscourant van 22 maart 1865.

1 april 1865: Openbare verkoop overdekt tjalkschip De Onrust. Wouter Meijvis, winkelier, probeert het schip in het openbaar te verkopen. Verkoop is niet doorgegaan. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1374, akte 3406 (tab.66). Wouter Meijvis aangekomen 17 december 1860 (zie hierboven).

21 april 1865: Advertentie: Uitverkoop van aardewerk door Arnoldus Asselbergs. Bron: Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom van 21 april 1865. Is hij toen ook gestopt met zij pottenbakkerij?

1 mei 1865: Scheiding en verdeling. Scheiding en verdeling van de goederen en zaken behorende tot de firma A. en A. Asselbergs => kunstwolfabriek. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1374, akte 3417 (tab.88). Antonius Asselbergs zet de kunstwolfabriek op de hoek Fluwelenbroekstraat met de Hooghuisstraat voort onder de naam firma Asselbergs-Soffers (Soffers is de naam van zijn echtgenote). Arnoldus bouwt een nieuwe kunstwolfabriek op het terrein van zijn ijzergieterij in de Lindebaan.

Verdeling goederen en zaken firma A. en A. Asselbergs => kunstwolfabriek Bedrag f Bedrag f Bedrag f
Artikel Omschrijving Waarde Arnoldus Antonius
1. De kunstwolfabriek met daarbij behorende bergplaats en erf, een huis, stal en erf aan de oostzijde van de Fluwelenbroekstraat op de hoek van de Hooghuisstraat, wijk J nummers 71 en 52, sectie G nummers: 1963, 1964 en 1965 met de zich daarin bevindende stoommachine met toebehoren en vaste en losse gereedschappen. 14.000,00 14.000,00
2. Een huis met verdere timmer, tuinhuis, tuin en erf aan de westzijde van de Fluwelenbroekstraat, wijk J nr. 77, sectie G nummers: 1129, 1130 en 1131. 2.500,00 2.500,00
3. Een huis en erf aan de zuidzijde van de Zuidmolenstraat, wijk J nr. 66, sectie G, nr. 1115. Gewaardeerd op f 1000 minus een lijfrente van f 500 uit te keren aan Anna Maria Vervuggen, weduwe van Sevaas Siemaar. 500,00 500,00
4. Een schuldvordering ten behoeve van de vennoten ten laste van Wouter Meijvis, meester pottenbakker, groot f 1300 zijnde de onbetaalde koopprijs van het tjalkschip de Onrust (zie 17 december 1860, hierboven). 1.300,00 1.300,00
5. Een paard, twee karren, charrette, handwagen en paardentuig. 650,00 650,00
6. Een oude stoommachine, oud- en nieuw hout, schalen, gewichten, oud ijzer, oud lood en verdere rommel. 1.100,00 1.100,00
7. In te brengen door de deelgenoot Arnoldus Asselbergs voor genoten waarden. 4.826,725 4.826,725
8. Batig saldo te vorderen bij de heren J.B. Crol en Compagnie te Rotterdam wegens bij hem ontvangen waarden en incasseringen. 7.749,06 6.718,17 1.030,89
9. Voorraad steenkolen. 264,00 264,00
Totaal 32.889,785 16.444,895 16.444,890

Kunstwolfabriek_1867.jpg

Bron: WBA, briefhoofd uit januari 1867 onder de firmanaam Arnoldus Asselbergs & Zonen, waar buiten de ijzer- en kopergieterij nu ook 'kunstwolfabriek' is aangegeven. Zie oprichting vennootschap firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, d.d. 16 december 1865, hieronder.

9 juni 1865: Koop. Arnoldus koopt voor f 930 van Pieter Henrichs en zijn beide kinderen, Johannes, broodbakker en Anna Adriana, gehuwd met Gerardus Antonius Hubertus Blank, winkelier, twee percelen bouwland en hakhout op de Noordgeest in Halsteren aan de straatweg, sectie D 366 en D 367. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1374, akte 3428 (tab.107).

13 juni 1865: Arnoldus levert aan de gemeente Bergen op Zoom honderd el ijzeren buizen tegen f 4 de strekkende el om te dienen tot verbetering van uitwatering van de gemeente goten en straten. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur 1814-1925, inv.nr. 245, vergadering 13 juni 1865.

4 juli 1865: Oprichting. Vergadering van B&W van Bergen op Zoom over oprichting van een nieuwe ijzergieterij, beenzwartbranderij en kunstwolfabriek. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur 1814-1925, Bergen op Zoom, inv.nr. 245.

17 juli 1865: Verzoek. Arnoldus Asselbergs verzoekt B&W van Bergen op Zoom om in vijf in aanbouw zijnde woningen aan de oostzijde van de Lindebaan, sectie G 1876 en G 1877, afzonderlijke smederijen te mogen inrichten. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur 1814-1925, Bergen op Zoom, inv.nr. 450c-2. Later zijn deze vijf woningen geworden: sectie G 2157 - G 2161, wijk J, nummers 72b, c, d, e en f.

12 augustus 1865: Behandeling verzoek d.d. 17 juli 1865 (zie hierboven). Vergadering van B&W van Bergen op Zoom om in vijf in aanbouw zijnde woningen in de Lindebaan afzonderlijke smederijen te mogen inrichten. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur 1814-1925, Bergen op Zoom, inv.nr. 245.

30 september 1865: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van de benodigde steenkolen, gegund aan Johannes Petrus Asselbergs, handelaar (zoon van Arnoldus), wonende alhier voor de som van f 0,90 per mudde. Zie ook 4 oktober 1861 en 23 september 1864, hierboven. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 722.

16 december 1865: Oprichting vennootschap. Arnoldus en zijn zoons, Johannes Petrus, koopman en Carolus Johannes, ijzergieter, richten de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen op. De vennoot Arnoldus Asselbergs zal het gehele kapitaal inbrengen, daaronder begrepen: de fabrieksgebouwen aan de westzijde van de Lindebaan, sectie G 1652, G 1653, G 1654 en G 1720. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1374, akte 3516 (tab.262).

Staatscourant_20_12_1865.jpg

Bron: Nederlandsche Staatscourant van 20 december 1865.

20 december 1865: Tekening gemaakt van: eene IJzergieterij, IJzerfabriek, Kunstwolfabriek, Gazfabriek en Smederij, alles staande annex elkander te Bergen op Zoom, Lindebaan, Wijk J No. (vroeger 72 en volgende) zoo als op heden ter verzekering worden aangeboden aan de Maatschap voor algemene Verzekering en tegen Brand, enz. gevestigd te Brussel. Bergen op Zoom, 20 December 1865. Voor echt verklaard, De verzekerde.

IJzergieterij_d.d._20_12_1865.JPG

Bron: collectie familie Asselbergs.

24 februari 1866: Goedkeuring. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft goedgevonden tot het plaatsen van een gasinrichting tot het verlichten in de ijzergieterij en kunstwolfabriek van Arnoldus Asselbergs & Zonen op de percelen sectie G 1652, 1653, 1654 en 1720.

17 april 1866: Arnoldus levert aan de gemeente Bergen op Zoom 20.000 stuks harde ijsselmoppen à f 12 de 1000. Af te leveren op het achterterrein van het stadhuis. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur 1814-1925, inv.nr. 245, vergadering 17 juni 1866 (14).

5 juni 1866: Koop overdekt tjalkschip De Onrust. Arnoldus koopt voor een bedrag van f 2000 het schip terug van Wouter Meijvis. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1375, akte 3620 (tab.158). Zie voor aankoop door Wouter Meijvis 17 december 1860, hierboven.

12 november 1866: Bouw woningen. Arnoldus verzoekt op 12 november 1866, 16 woningen te mogen bouwen op het terrein aan de Fluwelenbroekstraat wijk J nummer 77, sectie G 1129, huis en erf, G 1130, moestuin en G 1131 huisje. Tekening aanwezig.

verzoek_Johannesstraat_1.jpgverzoek_Johannesstraat_2.jpg

Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925 Bergen op Zoom, inv.nr. 450c-3.

24 november 1866: Bouw woningen. B&W van Bergen op Zoom bespreekt op 24 november 1866 het verzoekt van Arnoldus Asselbergs om 16 woningen te mogen bouwen in de Fluwelenbroekstraat. Met de hoeveelheid woningen op het beschikbare perceel probeert hij een olifant in een hondenhok te stoppen. De omwalling aan de zuidzijde van het perceel dwingt hem het aantal woningen te reduceren. Uiteindelijk passen er maar veertien woningen op het terrein. Tien in een doodlopend straatje (sectie G 2246 - G 2250 en G 2254 - 2258) en vier woningen in de Fluwelenbroekstraat G 2251 en 2252 aan de rechterzijde en G 2259 en 2260 aan de linkerzijde van de Johannesstraat (sectie G 2253 is de straat zelf). Tot 1912 heet eerstgenoemde straatje officieus het dwarsstraatje in de Fluwelenbroekstraat. Hierna Johannesstraat, vermoedelijk vernoemd naar Johannes Petrus Asselbergs, oudste zoon van Arnoldus en later de mede-eigenaar van dit straatje. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925, inv.nr. 245, vergadering 24 november 1866.

Johannesstraat_1.jpg

Bouwtekening Johannesstraat en Fluwelenbroekstraat. Van de 16 woningen op de bouwtekening, zijn er maar 14 gerealiseerd. Bron: WBA, Archief gemeentebestuur 1814-1925, inv. nr. 450c-3.

Johannesstraat_4.jpg

Johannesstraat te Bergen op Zoom. Bron: foto, beeldbank WBA, nummer AM2002-00470, fotograaf: Thom van Amsterdam.

22 maart 1867: Koop. Arnoldus en zijn vrouw Anna Catharina Meijvis kopen van Cornelis Meijvis, een oom van Anna Catharina uit het derde huwelijk van haar grootvader, wonende te Vlissingen, een woning in de wijk van het Engels Kerkhof, aan de Wagenaarstraat, wijk J nr. 39, sectie D 508 en een woning in de Flesschenstraat, wijk L nr. 64, sectie D 213. Het koopbedrag bestaat uit een lijfrente van f 416 per jaar uit te betalen aan de langstlevende, gedurende het leven van het echtpaar Cornelis Meijvis - Hacke of de langstlevende van een van hun beiden. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1376, akte 3774 (tab.54). Na de verkoop van de woningen door Cornelis is het echtpaar Meijvis - Hacke naar Bergen op Zoom, wijk E nr. 24 (eigendom van Arnoldus, zie koop 20 oktober 1864, hierboven) verhuisd (ingekomen 20 juli 1867) en vervolgens op 20 april 1869 naar wijk B nr. 50 in Halsteren gegaan. Op 1 juli 1878 worden de twee woningen door Arnoldus en Catharina van de hand gedaan (zie hieronder).

Vlissingen_1.jpegVlissingen_2.jpeg

Bron: beide kaarten beeldbank.cultureelerfgoed.nl

1 mei 1867: Huur. Arnoldus huurt van Johannes Philippus Crusio een pakhuis aan de zuidzijde van de Moeregrebstraat, wijk B nr. 62 (= waarschijnlijk nr. 62a). Huursom f 36 per jaar. Crusio, broodbakker, woonde in de Steenbergsestraat, wijk B nr. 102. Bron: huurcontract van 4 mei 1867, ingaande 1 mei voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging (collectie familie Asselbergs).

27 april 1868: Verkoop overdekt tjalkschip de Onrust. Arnoldus verkoopt voor f 3000 het schip aan Jacobus de Looij, schipper uit Roosendaal. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1377, akte 3981 (tab.96). Arnoldus betaalt zetschipper Johannes Jacobus de Keijzer f 248, zijn laatste salaris. Op 21 juli 1870 verhuist het gezin De Keijzer-Kopmels naar Dordrecht.

Keijzer_de_Johannes.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

23 juli 1868: Huurcontract. Arnoldus Asselbergs huurt van de weduwe Adrianus van der Hoeven, een pakhuis aan het Wagenpleintje, ook wel het 'Sleeperspleintje' genoemd, aan de Zuidzijde Haven te Bergen op Zoom, vroeger dienende tot kunstwolfabriek onder firma A. van der Hoeven & Zoon, voor de som van f 130 per jaar, ingaande de eerste augustus 1868 en eindigende de eenendertigste juli 1871.

Ps. Adrianus van der Hoeven is de vroegere compagnon van Arnoldus (zie oprichting vennootschappen d.d. 21 november 1837 en 30 april 1852, hierboven).

Huurcontract_v_d_Hoeven.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

Fabriek_v_d_Hoeven.jpgHoeven_1860.jpg

Bronnen: kaartje, WBA, archief gemeentebestuur Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 1747 en briefhoofd uit 1860: WBA, archief nr. 288, inv.nr. 160.

27 augustus 1868: Oprichting vennootschap. Arnoldus en zijn zoon Wilhelmus Carolus verklaren tezamen een vennootschap te hebben aangegaan onder de naam firma Arnoldus Asselbergs ten doel hebbende voor gemene rekening handel te drijven in lompen, beenderen en oud ijzer. De vennoot Arnoldus Asselbergs zal het gehele kapitaal inbrengen, daaronder begrepen een magazijn, pakhuis en erf aan de oostzijde van de Lindebaan, sectie G 2154, G 2155 en G 2156. De broers Johannes Petrus en Carolus Johannes te samen of afzonderlijk mogen ook voor eigen rekening handel drijven in oud ijzer in het groot. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1377, akte 4027 (tab.174).

Van katoenen lompen werd papier gemaakt (lompenpapier genoemd). Afnemers waren o.a. de papierfabriek van Victor Burghoff te Roermond.

26 september 1868: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van de benodigde staankolen, gegund aan Arnoldus Asselbergs, koopman, wonende alhier voor de som van f 0,80 per mudde. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 763.

21 december 1868: Aanbesteding van het slechten van het ravelijn Stoelemat.

De_Noord_Brabanter_26_12_1868.jpegBron: De Noord Brabanter van 26 december 1868.

12 juni 1869: Koop. Op een veiling koopt Arnoldus van Pieter Franken, Andrieszoon, hovenier en bouwman, voor f 6140, onder Halsteren op de Noordgeest, aan de oostzijde van de straatweg naar Tholen een perceel hofland, achter Hilge (herberg, later de Koperen Doos), het zuidelijk deel van sectie D 273 (eerste koop) in huur bij Dominicus Franken. Het noordelijk deel van sectie D 273 (tweede koop) in huur bij Johannes Elsackers en een perceel hofland, sectie D 275 in huur bij Petrus Franken en een erfpacht jaarlijks f 12,60 gevestigd op het huis, hof, erf, sectie D 270, D 271 en D 272, thans behorende aan Bernardus Johannes Hilge, herbergier, wonende onder Halsteren (derde koop). Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1320, akte 98 (inzet, tab.230) d.d. 29 mei 1869 en akte 109 (afslag, tab.232) d.d. 12 juni 1869. Na het overlijden van Arnoldus in 1880 is de erfpacht overgegaan naar zijn zoon Cornelis Johannes, rector van het Sint-Catharinagesticht (zie: WBA, Notaris W. van Gastel, inv.nr. 90, akte 6175, d.d. 2 juni 1883 (inzet, tab.529) en akte 6204, d.d.16 juni 1883 (afslag, tab.532).

28 augustus1869: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het maken van de onderbouw voor een plaatijzeren draaibrug (Bonte Brug) over de binnenhaven, gegund aan Arnoldus Asselbergs en Zonen, kooplieden, wonende alhier voor de som van f 7980,-, stellende tot borgen Johannes Petrus Asselbergs en Carolus Johannes Asselbergs, beide wonende te Bergen op Zoom. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 772.

Bonte_Brug.jpgBredasche_Courant_2_9_1869.jpeg

Bronnen: Ansichtkaart, collectie familie Asselbergs en Bredasche Courant van 2 september 1869.

9 oktober 1869: Koop. Arnoldus koopt op een veiling voor f 1110 van de erfgenamen van de weduwe Cornelis Schuurbiers de vierde koop zijnde een perceel jong mastbos in Bergen op Zoom, sectie A722. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1320, akte 183, d.d. 25 september 1869 (tab.452) inzet en akte 195, d.d. 9 oktober 1869 (tab.458) finale verkoop. Zie beeldbank WBA:

KM 216 kadasterkaart van Bergen op Zoom, sectie A2: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/411a4744-cabd-4ca7-801b-e8e7d7678171/media/f34c85ee-7168-4b02-97c3-eddb986bc070?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20216&rows=1&page=2

2 december 1869: Koop. Arnoldus koopt van Franciscus Petrus Marinus Meganck voor f 2500, een sedert jaren stilstaande bierbrouwerij, stalling, pakhuis met oprit en erf, aan de zuidzijde van het Kerkstraatje (nu Kleine Kerkstraat), sectie G, nummers 656a en 656 (gedeelte). Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1378, akte 4200 (tab.233).

Kerkstraatje.jpeg

Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, detail kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bergen op Zoom, Noord-Brabant, sectie G, blad 02.

23 februari 1870: Arnoldus koopt van Domeinen te Goes, acht kavels grond en water van het voormalige Fort Bath voor een prijs van f 7133. Kavel 1 voor f 1070, kavel 2 voor f 1320, kavel 9 voor f 291, kavel 10 voor f 211, kavel 11 voor f 696, kavel 12 voor f 900, kavel 13 voor f 825 en kavel 14 voor f 1820. Bron: Rijksarchief in Zeeland, 13.2 Notariële Archieven Zeeland 1842-1895, notaris A.W. Rembges, Kruiningen, inv.nr. 1008, akte 3942. Alle kavels liggen aan de randen van Fort Bath. M.a.w. Arnoldus heeft alleen interesse in die delen van de vesting, waar hij de bekledingsmuren kan laten slopen. Hij verkoopt het het afkomende materiaal en/of gebruikt het voor de bouw van zijn bierbouwerij in Bergen op Zoom. De bruikbare afkomende materialen laat hij verschepen via de Westerschelde, het kanaal door Zuid-Beveland, de Oosterschelde naar eindbestemming de haven van Bergen op Zoom. Uit stukken in het archief van Bergen op Zoom blijkt dat de gemeente Arnoldus herhaalde malen verzoekt om stenen die op de kade aan de Zuidzijde Haven ter hoogte van de suikerfabriek van Wittouck liggen daar weg te halen. Mogelijk betreft het hier materiaal afkomstig van de sloop van Fort Bath. Bron: WBA, Gemeente Bestuur Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 450c-8, brief van 25 augustus en 18 november 1871. Deze stenen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van Fort Bath. Arnoldus verzoekt de gemeente om voortaan op de Ham zijn materiaal (stenen en hout) te mogen opslaan. Op een van bovenstaande percelen stond een kruitmagazijn, dat na afbraak heeft opgeleverd aan steen, hout enz. f 1950.

Note: Volgens de 'Inventaris van geldelijke bescheiden, enz. van Arnoldus Asselbergs te Bergen op Zoom, opgemaakt in 1870' was de gezamenlijke som van de kavels die Arnoldus heeft betaald f 7692,54.

Veiling_Bath.jpegBron: Goessche Courant van 28 januari 1870.

Kaart_Bath.jpg

In rood aangegeven de acht kavels die Arnoldus op bovenstaande veiling heeft gekocht.

14 maart 1870: Verzoek ingediend voor het bouwen van negen woningen aan de zuidzijde van de Kleine Kerkstraat, sectie G 656 (gedeeltelijk) en 656a. WBA, Archief Gemeentebestuur Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 450c-7.

bouwtekening_kleine_kerkstraat.jpg

Bouwtekening: WBA, d.d. 14 maart 1870, niet als zodanig uitgevoerd.

16 maart 1870: Behandeling verzoek. Arnoldus verzoekt om negen woningen te mogen bouwen in de Kleine Kerkstraat. Bron: WBA, Archief Gemeentebestuur Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 246, vergadering 16 maart 1870.

Maart en september 1870: Bouw. Stukken betreffende de bouw door Arnoldus Asselbergs van negen woningen en het leggen van een stoep aan de zuidzijde van de Kleine Kerkstraat. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 4773.

Van de negen woningen zoals afgebeeld op de tekening hierboven, zijn er maar acht gerealiseerd t.w. sectie G 2274 tot en met G 2281, Kleine Kerkstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16. Als restant van de aankoop van de oude brouwerij, sectie G 656a, (zie 2 december 1869, hierboven) is er naast deze woningen nog een pakhuisje overgebleven (staat in het kadaster bekend onder G 2262, doch moet G 2264 zijn), hier werden lompen opgeslagen. Na het overlijden van Anna Catharina Asselbergs-Meijvis zijn deze huisjes aan het echtpaar Van den Bogaert-Asselbergs toebedeeld (zie: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1400, akte 7745 (tab.37) en akte 7746 (tab.53) d.d. 26 maart 1889). Van deze huisjes zijn er nog vijf origineel t.w. de nummers Kleine Kerkstraat 4, 6, 8, 10 en 12.

Hulpkaart_126.jpg

4 april 1870: Eerste veiling van geslechte vestinggrond te Bergen op Zoom. Het Bestuur van Domeinen brengt 18 kavels vestinggrond in de verkoop. Totale opbrengst f 68.700. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1321, akte 300, d.d. 28 maart 1870 (tab.101) inzet en akte 307, d.d. 4 april 1870 (tab.109) afslag.

De_Opmerker_9_4_1870.jpegBron: De Opmerker, vijfde jaargang, nr. 15 van 9 april 1870.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 8 april 1870.

Kavels 1 tot en met 17:

De kavels 1 tot en met 5 (kavel 1 bestaat zowel uit water als bouwgrond) zijn gekocht door Christiaan Anthonij Daverveldt voor f 8600 ten behoeve van de nog op te richten suikerfabriek firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co.

De kavels 6 tot en met 14 zijn gekocht door Christianus Petrus Rogier voor f 12.800 ook ten behoeve van bovenvermelde suikerfabriek.

Christiaan Anthonij Daverveldt te Wouw en zijn neef Christianus Petrus Rogier te Bergen op Zoom en zwager Johannes Adrianus Laane te Roosendaal, zijn de besturend vennoten in de suikerfabriek firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co. Deze fabriek is opgericht op 21 april 1870.

Kavel 15 gaat voor f 4400 naar Arnoldus Asselbergs. Borgen zijn zijn zonen Johannes Petrus en Carolus Johannes. Op dit kavel verrijzen in 1927 aan de Parallelweg de gebouwen van de N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek ook wel de Zuid of de Zuidijzer genoemd, een dochterbedrijf van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V.

Hantekening_5.jpegDe handtekeningen van Arnoldus Asselbergs en zijn zonen Johannes Petrus en Carolus Johannes.

De kavels 16 en 17, wordt voor een bedrag van f 12.900 gekocht door Martinus Willem Johannes de Visser, notaris te Tholen, voor rekening van Felix Guillaume Wittouck, eigenaar van diverse suikerfabrieken w.o. de fabriek aan de Zuidzijde Haven te Bergen op Zoom.

Veiling_1870_1.jpg

Kavel 18, wordt ingezet voor f 3000 door Gerlach Jan van Gendt, onder borgtocht van zijn broer Frederik Willem van Gendt, beiden architect wonende te Arnhem en laatstgenoemde tevens ingenieur van Domeinen bij de ontmanteling van de vesting Bergen op Zoom en Dirk Johannes Oosthoek, gemeentearchitect van en wonende te Bergen op Zoom. Op de tweede zitting wordt dit kavel voor f 30.000 gekocht door Arnoldus Asselbergs ten behoeve van de nog op te richten suikerfabriek firma Van der Linden en Co. (Zie akte van 5 april 1870 hieronder).

Handtekening.jpeg

De handtekeningen van de broers Gerlach Jan en Frederik Willem (Frits) van Gendt en Dirk Johannes Oosthoek. Op deze akte tekent Frits van Gendt met 'F.W. van Gendt Johan Godartzoon'. Op de veilingen van geslechte vestinggronden van 21 - 23 maart 1871 in Bergen op Zoom en van 13 mei 1871 in Breda (zie hieronder) tekent hij alleen met zijn achternaam 'Van Gendt'.

Veiling_1870_2.jpg

In 1870 worden in Bergen op Zoom twee suikerfabrieken gebouwd: een aan de haven voor de firma Van der Linden en Co. en een voor de firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co. aan de Oude Stationsweg, hoek Bredasestraat. Uit onderstaande advertentie valt niet op te maken voor welke firma de broers Van Gendt het ontwerp hebben gemaakt. Vermoedelijk zijn ze verantwoordelijk geweest voor de fabriek van de firma Van der Linden en Co., mogelijk in samenwerking met Dirk Johannes Oosthoek. Zeker is dat onder Oosthoek in januari 1871 metsel- en stukadoorswerk is aanbesteed. Van belangenverstrengeling maakte men in die tijd blijkbaar geen issue. We zien hier dat Frederik Willem (Frits) van Gendt als ingenieur van Domeinen bij de ontmanteling van diverse vestingen ook optreedt als architect, stedenbouwkundige, meebiedt bij de verkoop van geslechte vestinggrond en later (zie 21 - 23 maart 1871 hieronder) zelfs voor eigen rekening diverse kavels aankoopt. Ook Gerlach Jan van Gendt reist regelmatig vanuit Arnhem naar Bergen op Zoom en Breda om actief aan veilingen deel te nemen. Beide broers hebben tussen 1867 en 1876 samengewerkt in hun architectenbureau in Arnhem. Dirk Johannes Oosthoek, gemeentearchitect van Bergen op Zoom, werkte ook als architect voor particulieren en laat zich samen met de broers Van Gendt zien bij veilingen. De minister van Financiën benoemde Oosthoek per 1 augustus 1877 tot adjunct-ingenieur bij de ontmanteling van Deventer. Dat zal op voorspraak van Fredrik Willem (Frits) van Gendt gedaan zijn, want ook in Deventer was Frits als ingenieur van Domeinen verantwoordelijk voor de ontmanteling van die vesting.

Zie voor meer informatie over Frederik Willem (Frits) van Gendt op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=frederik+willem&n=van+gendt

Zie voor meer informatie over Gerlach Jan van Gendt op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=gerlach+jan&n=van+gendt

Zie voor meer informatie over Dirk Johannes Oosthoek op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&n=oosthoek&nz=asselberghs&p=dirk+johannes&pz=joannes

18_6_1870.jpgBron: De Opmerker van 18 juni 1870.

2_7_1870.jpegBron: De Opmerker van 2 juli 1870.

21_1_1871.jpgBron: De Opmerker van 21 januari 1871.

De Opmerker is een architectuur- en bouwtijdschrift, dat van 1866 tot 1919 bestaan heeft en vanaf het begin tot en met 1900 onder redactie van Frederik Willem (Frits) van Gendt heeft gestaan. Het is het eerste architectuurtijdschrift in Nederland dat regelmatig verscheen en was van 1883 tot 1892 het orgaan van architectuurgenootschap Architectura et Amicitia.

5 april 1870: Oprichting vennootschap. Oprichting suikerfabriek firma Van der Linden en Co. door:

Vennoot Beroep Kapitaal
Arnoldus Asselbergs fabrikant f 25.000
Frans Sebastiaan Hermus geneesheer f 30.000
Hugo van der Linden koopman f 80.000
Johannes Manuel Swaan kassier f 25.000
Jean Theodore van Bloemen Waanders gepensioneerd luitenant-kolonel der artillerie f 40.000
Totaal maatschappelijk kapitaal f 200.000

Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1379, akte 4251 (tab.59).

akte_5_4_1870.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 15 april 1870.

De beetwortelsuikerfabriek bestaande uit fabrieksgebouwen met kantoren, bijgebouw, opslagplaats en paarden- en karrenstallingen, verrees op een kort daarvoor aangekocht terrein voormalige vestinggrond (sectie G 2120 gedeeltelijk) aan de kop van de haven naast het Groot Arsenaal (zie hierboven de veiling van 4 april 1870). Het kapitaal werd al snel door de vennoten naar evenredigheid met f 50.000 verhoogd tot f 250.000. Na de eerste campagne hielden Arnoldus Asselbergs en Frans Sebastiaan Hermus het voor gezien, en werd de vennootschap op 24 juni 1872 ontbonden (zie hieronder). Een kleine drie weken later (Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1381, akte 4696, d.d. 11 juli 1872, tab.199) volgde de heroprichting onder dezelfde firmanaam, nu met de uit België afkomstige werktuigkundige Renier Joseph Galler, die sinds december 1870 als technisch directeur aan de fabriek verbonden was, als vierde vennoot.

Linden_van_der_suikerfabriek.jpg

Foto: beeldbank WBA.

Een leuke quizvraag: In een artikel in De Tijd werden de bijnamen van twee Bergse suikerfabrieken vermeld: de firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co. kreeg in de volksmond de fraaie naam De Twaalf Apostelen, zo genoemd naar het aantal stichters. De firma Van der Linden en Co. was volgens dit artikel bekend als De Vier Evangelisten, vanwege de vier vennoten (in die tijd) verbonden aan dit bedrijf.

Bijnamen.jpegBron: De Tijd van 10 januari 1891.

12 oktober 1870: Aanbesteding. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom wordt aanbesteed het leveren van de benodigde steenkolen, gegund aan Arnoldus Asselbergs, koopman, wonende alhier voor de som van f 0,80 per mudde. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 789.

26 november 1870: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt in opdracht van zijn vader Arnoldus op een veiling uit de boedel van Egidius Henricus La Fontijn x Petronella Cornelia de Sain voor f 2750, een huis en erf, bestaande uit een boven- en een benedenwoning, met washuis, werkwinkel, schuur, welpomp en regenbak, benevens een groot bleekveld aan de zuidzijde van de Rijkebuurtstraat, wijk C, nummer 1 en 2, sectie G 1269, huis, G 1270, huis, G 1271 weiland (derde koop) en een huis, wijk C, nummer 3, sectie G 1271a (vierde koop). Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 69, akte 527 (tab.344) inzet en akte 534 (tab.348) toewijzing. Deze aankoop heeft te maken met de voorgenomen sloop van de Gevangenpoort (zie 5 december 1870 hieronder).

Kaart_Gevangenpoort_1.jpeg

Arnoldus Asselbergs initiatiefnemer van het plan de Lievevrouwe- of Gevangenpoort in Bergen op Zoom te amoveren. In totaal worden er drie pogingen, t.w. in 1870, 1881 en 1884, ondernomen om van het obstakel, zijnde de Gevangenpoort, af te komen.

Eerste poging:

5 december 1870: Verzoek van Arnoldus aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom m.b.t. de sloop van de Gevangenpoort. Hier volgt de letterlijke tekst:

Door het in de laatste jaren zeer toegenomen verkeer van en naar de Have, het gevolg van merkbare vooruitgang in handel en industrie, is de doorgang onder de gevangen-toren meer en meer eene belemmering geworden, die, door oponthoud aan voertuigen, lastig en nadeelig is.

Het is te voorzien, dat bij eventueel in werking stellen der twee in aanbouw zijnde beetwortel-Suikerfabrieken ( = Van der Linden & Co. aan de haven en Laane, Rogier, Daverveldt & Co. bij het station), dat verkeer in drukte zal toenemen en het ongerief van eene dan zeker te smalle doorgang zal aanleiding geven tot billijk verlangen om dien doorgang te zien verbreeden.

Meermalen is de bemerking gemaakt, dat genoemden toren onder verschillende opzichten niet beantwoordt aan het doel waarvoor hij thans gebruikt wordt; en als ik mij niet bedrieg, zijn er reeds vroeger pogingen aangewend om UwEd te bewegen dien toren buiten gebruik te stellen en een ander gebouw tot bewaring der gevangenen in te rigten. Bovendien, die toren ontsiert een der schoonste straten en staat hare verfraaijing in den weg, eensdeels door het doelloos maken van den aanbouw van nieuwe gebouwen op terrein naast dezelve gelegen, en anderdeels door het innemen van terrein tot bebouwen geschikt.

Vermits ik door aankoop (zie 26 november 1870 hierboven) eigenaar ben geworden van de perceelen Kad. Sectie G 1269, 1270, 1271 en 1271a, neem ik de vrijheid UwEd voor te stellen om den gen. toren af te breken, en mij af te staan de strook gronds gelegen naast het huis van den heer Hollestelle ( = Adrianus Govert Hollestelle (1800-1881), grutter in het pand de Bruydt op de Trappen, Lievevrouwestraat wijk B nr. 24) en het voor niets geschikte terreintje grenzende aan het huis van den heer Rooze ( = Waltherus Adrianus Roosen (1798-1881), eigenaar van het pand Rijkebuurtstraat, wijk C nr. 4), zullende ik mij daar tegen verbinden, om in de rigting der huizen in de Lievevr. Straat en de Rijkebuurtstraat fraaije huizen te bouwen, waarvan ik de tekening aan Uwe goedkeuring wil onderwerpen.

Ik bereken dat deze verbetering en verfraaijing aan de gemeente eene uitgaaf zal veroorzaken van plus minus f 10.000,-, voor welk bedrag ik, des verkiezende, tegen 5% rente ’s jaars, met de gemeente eene leening wil sluiten à pari, en ben steeds bereid, om, indien UwEd mijn voorstel in overweging wil nemen, in besloten vergadering mededeeling te doen van de gronden waarop mijne berekening steunt.

Brief_5_12_1870_1.jpgBrief_5_12_1870_2.jpg

Bron: WBA, Gemeente Bestuur, Bergen op Zoom, 1814-1925, inventarisnummer 450c-7. Bovenstaande brief aan het dagelijks bestuur van de stad staat twee dagen later integraal afgedrukt in het Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom.

Twaalf dagen later, t.w. 17 december 1870, komt er nog een verzoek aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom, nu ondersteund door 35 bewoners/gebruikers van zaken in de omgeving van de Gevangenpoort en het havenkwartier, waaronder de signatuur van Felix Wittouck uit Brussel, eigenaar van Suikerfabriek Wittouck aan de Zuidzijde Haven. Hier volgt de letterlijke tekst:

De ondergetekende, alle ingezetenen van Bergen op Zoom, bewoners der Rijkebuurtstraat en een gedeelte der haven, geven met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij met hooge ingenomenheid hebben kennis genomen van een door den Heer Arnoldus Asselbergs alhier aan uwe vergadering ingediend schrijven inhoudende het voorstel om, onder zekere bepalingen te amoveren, de zoogenaamde gevangenpoort alhier; daar te stellen eene verwijding der straat aldaar en alzoo te bewerkstelligen eene verfraaijing van een belangrijk gedeelte onzer stad.

Is deze verandering reeds sedert onderscheidene jaren ene erkende behoefte, en zijn de bezwaren bij het verkeer voor den handel gebleken daar ter plaatse meer dan genoegzaam voor handen te zijn om de voorgestelde verandering te wettigen, het ontegenzeggelijk te verwachten dat dit bij het inwerking komen der twee in aanbouw zijnde suikerfabrieken ( = Van der Linden & Co. aan de haven en Laane, Rogier, Daverveldt & Co. bij het station) nog ontzettend zal toenemen.

In de overtuiging dat dergelijke ondernemingen aan de stad zelve groote offers kosten, hebben adressanten tot dusverre nagelaten op eenige voorziening aan te dringen; maar nu de particuliere nijverheid zich komt aanbieden, op eene wijze welke in alle opzigten ernstige overweging verdient, haasten zij zich hunne adhesie aan bovengenoemd schrijven des heeren Asselbergs uit te drukken.

Redenen waarom zij eerbiediglijk, doch niettemin nadrukkelijk er op aandringen dat het uwe vergadering moge behagen op deze gewichtige zaak ene gunstig besluit te nemen.

Brief_17_12_1870_1.jpgBrief_17_12_1870_2.jpg

Bron: WBA, Gemeente Bestuur, Bergen op Zoom, 1814-1925, inventarisnummer 450c-7.

In het Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom van 23 december 1870 krijgt Arnoldus steun van een onbekende Bergenaar. Hier volgt de letterlijke tekst:

Het afbreken van den Gevangentoren

De ondernemende Heer Asselbergs (mogten er maar wat meer zulken in de gemeente zijn, maar velen die konden, houden liever hun kapitaal en portefeuille, heeft aan den Gemeenteraad het voorstel gedaan om den Gevangentoren af te breken, en daarvoor fraaije huizen te bouwen. Wij willen, zonder den Raad in zijne plannen vooruit te loopen, trachten de zaak ter algemeene sprake te brengen, immers het spreekwoord zegt: du choc des opinions jaillit la vérité (vertaling: uit de botsing der meningen ontspringt de waarheid). Om eene zaak als deze te entameren, behoort men het voor en tegen goed te overwegen, en daaruit de conclusie te trekken, wat het algemeen belang vereischt, althans dit is dunkt ons de gewone logische vorm. Wel nu, laat ons dan eens zien, wat er van de zaak is. De Toren is een zeer oud, misschien duizendjarig gebouw; kan het voor geschied- of oudheidkunde nuttig of van belang zijn hem te behouden (de Hooge Regering wil zulks immers in het bestaande geval?), of is het een overblijfsel van vroegere fraaije bouwtrant of kunst? Wij gelooven gerustelijk te durven zeggen: Neen. Zooals het zich voordoet is er niets regelmatigs of schoons in, en latere herstellingen hebben al de gevels en daken ontsierd (bewijze de gedeeltelijke schaliën en pannenbedekking, ramen, enz.). De doorgang der poort is, plat uitgedrukt, een pishoek, en van boven geven de gevangenen door de spleten hunner cellen den voorbijganger ook nog wel eens hemelschen dauw, en het gekras der uilen levert bij avond en nacht alles behalve vrolijke muziek.

De heer Asselbergs vraagt van de gemeente f 10.000 voor kosten van afbraak en onteigening van belendende percelen, deze som komt ons hoog voor; heeft hij wel gerekend op de waarde van den afkomenden arduin en tufsteen, die wel eens op duizenden van guldens geschat is, en het terrein dat hij bekomt, is toch ook geld waard? De gevraagde som diende alzoo merkelijk gereduceerd te worden, ook dient hij in aanmerking te nemen, dat de gemeente jaarlijks f 150 rijkshuur verliest, en er een ander Huis van Bewaring moet worden gezocht; hiervoor zou zich het Provoosthuis best prêteren, hetzij geheel of gedeeltelijk, zoo wat betere localiteit, als situatie betreft, want gevangenen en wilde dieren behooren toch meer in achterafhoeken te worden bewaard.

De gelegenheid, die zich voordoet in den Heer Asselbergs, die vol ondernemingsgeest is en thans nieuwe eigenaar der belendende erven, is dunkt ons, uitmuntend goed. De hoofddoorgang van de Stad tot de Haven zoude aanmerkelijk verbreed worden, zeer ten gerieve van handel en ook voor de troepen, die thans dagelijks langs den Bruinevisch ( = straat) naar Kijk in de Pot marcheren, want bij de minste stremming van een voertuig of dergelijke, moet men soms langen tijd staan wachten eer men door de poort kan; er zoude een lange breede straat van den Kruisweg ( = nu het kruispunt van de Steenbergsestraat met de Korte Meestraat, Fortuinstraat en de Lievevrouwestraat) tot aan de Haven ontstaan, zeer ter verfraaijing der stad, ja zooals er in weinige steden straten zullen gevonden worden. Hiermede zoude tevens verdwijnen den zeer onooglijken grooten vuilnisbak naast het huis van Mevrouw Willekens ( = woont Rijkebuurtstraat in het pand wijk C, nr. 4), en de kotjes van huizen aan weerszijden van de poort, een Kaatje Neus en Jan Zand Zaliger gedachtenis overwaardig!

Bij het eindigen onzer beschouwing, kan onze conclusie wel niet twijfelachtig zijn, namelijk, dat wij het doelmatig en wenschelijk achten, dat het verzoek van den Heer Asselbergs voorwaardelijk worde ingewilligd, en wij durven alsdan van dien nuttigen Heer verwachten, dat, bij het vele goede, dat hij reeds tot uitbreiding en verfraaijing onzer stad gedaan heeft, hij ook door hier nieuwe fraaijen huizen te plaatsen, zich voor Bergen een monument zal stichten, dat veel schooner zal zijn dan thans de Gevangentoren. En moge hierdoor Stad en Haven naauwer verbonden worden, tot bevordering van toenemende bloei en welvaart onzer schoone stad van Bergen op Zoom.

getekend: Een volbloeds Bergenaar.

001_Het_vaderland_29_12_1870.jpegBron: Het Vaderland van 29 december 1870.

De tweede poging om van de Gevangenpoort af te komen is een petitie aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom van 22 oktober 1881, voorzien van 82 handtekeningen. Hieronder volgt letterlijke tekst:

De ondergetekenden, allen ingezetenen dezer gemeente, hebben de eer Uwe vergadering mede te delen dat zij, en vooral de bewoners der Rijkebuurt- en Lievevrouwestraat steeds elk jaar bij het drukke verkeer van voertuigen, met huivering de circulatie door de Gevangenpoort gadeslaan, en de moeilijkheid moeten ervaren welke de beperkte ruimte op dat punt steeds voor de passage van voertuigen en voetgangers oplevert. Op goede gronden durven zij beweren dat er gedurende eenigen tijd van ‘t jaar dagelijks minstens duizend met paarden bespannen voertuigen genoemden weg passeeren en er zelfs meermalen per dag oogenblikken voorkomen dat er in beide richtingen van zes tot tien karren tegelijkertijd moeten wachten voor aleer zij hunnen weg kunnen vervolgen, waardoor niet alleen vertraging in het vervoer ontstaat maar bij voortduren van den bestaanden toestand zeker ongelukken, ja mettertijd zelfs menschenlevens zullen te betreuren zijn.De toenemende bloei onzer gemeente, zoo wel wat handel als industrie betreft, gevoegd bij het dagelijksche verkeer der troepen alhier in garnizoen, vinden aldaar eene groote belemmering, welke opgeruimd zijnde, misschien aan Bergen op Zoom in plaats van het oude gebouw, dat voor zijn doel reeds de noodige geschiktheid mist, een terrein zal schenken zeer bruikbaar voor openbare of particuliere gebouwen, waardoor bovendien veel zou worden toegebracht tot verfraaiing en verbetering der belendende straten.

Alle deze redenen doen adressanten den wensch uiten, dat hierop door Uwe geachte vergadering het oog moge worden gevestigd, en verzoeken U beleefd doch dringend de noodige maatregelen te nemen om in den onhoudbaren toestand voldoende verandering te brengen, waardoor het eventueel verlies van menschenlevens zeker zal worden verhinderd.

Brief_22_10_1881_1.JPGBrief_22_10_1881_2.JPGBrief_22_10_1881_3.JPGBrief_22_10_1881_4.JPG

Bron: WBA, Gemeente Bestuur, Bergen op Zoom 1814-1925, inventarisnummer 2663.

Een derde poging de poort te slopen komt van Paul Wittouck, eigenaar van de suikerfabriek aan de Zuidzijde Haven. Hij is de zoon van suikerfabrikant Felix Wittouck, die op 17 december 1870 (zie hierboven) mede-ondertekenaar is van een petitie te poort te amoveren.

De_Grondwet_24_7_1884.jpgBron: De Grondwet van 24 juli 1884.

21 - 23 maart 1871: Koop. De tweede en tevens grootste veiling van geslechte vestinggronden vindt plaats in maart 1871. Op deze veiling slaat Arnoldus Asselbergs zijn slag, waarvan ook zijn kinderen en kleinkinderen later nog de vruchten zullen plukken.

Deel1: 67 kavels (circa tien hectaren) gelegen tussen de huidige Stationsstraat en Antwerpsestraat. De totale opbrengst van dit deel van deze veiling is f 95.650. De grootste afnemer is Arnoldus Asselbergs die van de 67 kavels er 37 voor zijn rekening neemt voor een bedrag van f 51.625, die hij overigens in termijnen kan betalen.

Deel 2: betreft de veiling van 37 kavels overhoeken langs den Staatsspoorweg van Roosendaal naar Goes. Overhoeken zijn restanten van grond die is overgebleven na de aanleg van de spoorlijn van Roosendaal richting Zeeland.

Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4395 (algemene voorwaarden tab.46) inzet van: 14 maart (tab.58), 15 maart (tab.62) en 16 maart 1871 (tab.64) en akte 4398 toewijzing van: 21 maart (tab.68), 22 maart (tab.73) en 23 maart 1871 (tab.78).

Staatscourant_18_2_1871.jpg

Bron: Nederlandsche Staatscourant van 18 februari 1871.

veiling_gronden_Stationsstraat.jpeg

In rood aangegeven de percelen die Arnoldus Asselbergs voor zichzelf heeft aangekocht. In groen de percelen die hij in opdracht van het Genootschap tot liefdadig onderwijs heeft verworven (Sint-Antoniusgesticht aan de Burgemeester van Hasseltstraat met klooster, school en kerk).

Kavel koper bedrag
Blok 1: 4,2165 hectaren, sectie G 2290
1 t/m 19 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 32.300
Blok 2: 1,5222 hectaren, sectie G 2289
20 Maria Cornelia Hopmans, weduwe van Josephus Bol, vleeschhouweresse f 2.750
21 De zussen Anna Cornelia Laurentia en Jacoba Wilhelmina van Genk, modisten f 2.650
22 Johannes Laurentius Hopmans, bontwerker f 500
23 Martinus Johannes La Rivière, meester timmerman f 750
24 Cornelis Verhaart, winkelier f 550
25 t/m 27 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 1.975
28 Andries Verhoeven, koperslager f 675
29 Frederik Willem van Gendt, architect uit Arnhem f 775
30 Cornelis Petrus van Genk, architect uit Bergen op Zoom f 650
31 Frederik Willem van Gendt, architect uit Arnhem f 700
32 t/m 34 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 2.475
35 Gerardus Cornelis Bol, slager f 825
36 en 37 Johannes Mattheus Petrus Baartmans, koek- en banketbakker, voor de Joseph Gezellen Vereniging (note 1.) f 4.500
Blok 3: 3,2511 hectaren, sectie G 2291
38 Dirk Johannes Oosthoek, gemeente-architect van Bergen op Zoom f 1.125
39 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 800
40 Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, gepensioneerd hoofdofficier van het Indisch Leger f 1.200
41 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 1.200
42 Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, gepensioneerd hoofdofficier van het Indisch Leger f 1.075
43 t/m 45 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 3.025
46 Frederik Willem van Gendt, architect f 950
47 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 1.100
48 Christiaan Anthonij Daverveldt, molenaar en Marinus Hagenaars, aannemer f 1.400
49 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 1.500
50 Frederik Willem van Gendt, architect f 2.050
51 Christiaan Anthonij, molenaar en Antonius Johannes Daverveldt, koopman, Marinus Hagenaars, aannemer en Cornelis Petrus van Genk, architect f 2.625
Blok 4: 1,3991 hectaren, sectie G 2292
52 t/m 57 Arnoldus Asselbergs, industrieel, in opdracht van het Genootschap tot liefdadig onderwijs (note 2.) f 8.850
58 Frederik Willem van Gendt, architect voor Arnoldus Asselbergs, industrieel (note 3.) f 1.275
59 t/m 61 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 4.750
62 en 63 Christiaan Anthonij, molenaar en Antonius Johannes en Petrus Josephus Daverveldt, kooplieden, Marinus Hagenaars, aannemer en Cornelis Petrus van Genk, architect f 2.225
64 Arnoldus Asselbergs, industrieel f 1.225
65 t/m 67 Christiaan Anthonij, molenaar en Antonius Johannes en Petrus Josephus Daverveldt, kooplieden, Marinus Hagenaars, aannemer en Cornelis Petrus van Genk, architect f 7.200
Totaal f 95.650

(note 1.) Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4400 d.d. 23 maart 1871 (tab.85).

(note 2.) Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4401 d.d. 24 maart 1871 (tab.86).

(note 3.) Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4401 d.d. 24 maart 1871 (tab.86).

Van de 37 overhoeken, de kavels 68 tot en met 105, koopt Arnoldus vijf aan elkaar gelegen percelen langs de spoorbaan ten zuiden van de stad t.w.:

Kavel omschrijving prijs
88a gedeelte sectie E 532 in het Balsch Laag f 1.200
88b gedeelte sectie E 532 in het Balsch Laag f 410
89a gedeelte sectie F 502 in de Raaijberg f 520
89b gedeelte sectie F 502 in de Raaijberg f 380
90 gedeelte sectie F 508 in de Raaijberg f 230
Totaal f 2.740

Brouwerij_Sectie_E_1.jpg

Kadastrale hulpkaart gemeente Bergen op Zoom, sectie E, eerste blad, augustus 1864.

Brouwerij_Sectie_F_1.jpg

Kadastrale hulpkaart gemeente Bergen op Zoom, sectie F, derde blad, augustus 1864.

Kavel 88a, het noordelijk deel van sectie E 532 in het Balsch Laag, is een jaar later voor f 1200, n.b. het aankoopbedrag, verkocht aan de gemeente Bergen op Zoom (zie 6 april 1872 hieronder). Kavel 88b, zijnde het reststand van sectie E 532 en een deel van sectie F 502 in de Raaijberg worden door Arnoldus op 22 oktober 1872 (zie hieronder) ingebracht als zijn aandeel bij de oprichting van brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst en Co.

Bij deze veiling van voormalige vestinggronden in Bergen op Zoom zien we weer de nauwe banden die Arnoldus heeft met de broers Van Gendt en laatstgenoemden met Dirk Johannes Oosthoek (zie eerste veiling van geslechte vestinggrond te Bergen op Zoom van 4 april 1870, hierboven). Arnoldus treedt bij deze veiling vaak op als borg bij diverse transacties.

Handtekeningen_12.jpeg

Handtekeningen van: Gerlach Jan van Gendt, Frederik Willem (Frits) van Gendt en Arnoldus Asselbergs.

Handtekeningen_14.jpeg

Handtekeningen van: Gerlach Jan van Gendt, Dirk Johannes Oosthoek en Frederik Willem (Frits) van Gendt.

Handtekening_1_1.jpeg

Handtekeningen van: Frederik Willem (Frits) van Gendt, Arnoldus Asselbergs en Emmanuël Maertens, gepensioneerd ontvanger van de Registratie van Domeinen te Bergen op Zoom.

Handtekeningen_11.jpeg

Handtekeningen van: Emmanuël Maertens, Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh en Arnoldus Asselbergs.

Handtekeningen_13.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs en zijn oudste zonen Carolus Johannes en Johannes Petrus.

Handtekeningen_15.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs en zijn oudste zoon Johannes Petrus en schoonzoon Jacobus Adrianus Dekkers (gehuwd met Johanna Cornelia Asselbergs).

Handtekeningen_16.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs en zijn zoon Carolus Johannes en Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh.

Handtekeningen_18.jpeg

Handtekeningen van: Christiaan Anthonij, Antonius Johannes en Petrus Josephus Daverveldt, Marinus Hagenaars Cornelis Petrus van Genk, Carolus Johannes Asselbergs en zij vader Arnoldus.

Handtekeningen_19.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs, Frederik Willem (Frits) van Gendt en Louis Joseph Schoonheijt, burgemeester van Roosendaal.

Handtekeningen_20.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs, Marinus Hagenaars en Henricus Emilius Daverveldt.

13 mei 1871: Veiling vestinggrond te Breda. Ook op de eerste veiling van geëffende vestinggronden te Breda zijn Arnoldus Asselbergs en de broers Gerlach Jan en Frederik Willem (Frits) van Gendt van de partij. Arnoldus koopt daar twee kavels van het voormalig lunet Coehoorn t.w. kavel 9 een perceel land en water, gedeeltelijk sectie B 1997, groot 51,8 aren voor f 3300 en het daarnaast gelegen kavel 10 idem, met wachthuis, kruidmagazijn en een gedeelte bekledingsmuur van de vestinggracht, groot 77 aren voor een bedrag van f 8300. Ook bij deze veiling zijn Gerlach Jan en zijn broer Frederik Willem (Frits) van Gendt van de partij. Naar later uit de administratie van Arnoldus blijkt is bovenstaande aankoop gedaan voor halve rekening met Gerlach Jan van Gendt. Bron: Stadsarchief Breda, notaris J.B.A. van Gils, inv.nr. 0104, akte 68 d.d. 29 april 1871 (tab.167) inzet en akte 75 d.d. 13 mei 1871 (tab.190) afslag.

Staatscourant_26_4_1871.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 26 april 1871.

Breda_01.jpeg

Handtekening_1.jpeg

Handtekeningen van: Gerlach Jan van Gendt, Frederik Willem (Frits) van Gendt en Arnoldus Asselbergs.

Handtekening_2.jpeg

Handtekeningen van: Arnoldus Asselbergs, Pieter van de Erve, architect en hoofdopzichter voor de ontmanteling van Breda en Albertus Bokhorst, hoofdopzichter voor de ontmanteling van Bergen op Zoom.

Handtekening_3.jpeg

Handtekeningen van: Pieter van de Erve, Gerlach Jan van Gendt en Arnoldus Asselbergs.

Vermoedelijk heeft Arnoldus de opstallen en de nog aanwezige bekledingsmuren laten slopen en het afkomende materiaal via het spoor naar Bergen op Zoom laten transporteren voor de bouw van de brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst en Co. Lang zijn de gronden niet in zijn bezit geweest. Vijf jaar later neemt hij er alweer afscheid van (zie: 8 augustus 1876, hieronder).

24 juli 1871: Verpachten. Arnoldus verpacht vruchten te velde op de onlangs verkochte vestinggronden aan de Stationsweg (later Stationsstraat). Opbrengst f 813. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4482 (tab.231).

10 augustus 1871: Verpachten. Arnoldus verpacht vruchten te velde staande nabij het station, op de onlangs verkochte vestinggronden. Opbrengst f 738,50. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1380, akte 4494 (tab.254).

21 november 1871: Aankoop rijksgrond. De firma Arnoldus Asselbergs & Zonen koopt van Domeinen een stuk grond aan de Lindebaan, sectie G 2387, ten behoeve van de uitbreiding van haar fabriek. Tevens geeft het Ministerie van Financiën toestemming om het op 6 februari 1865 in bruikleen gegeven stukje grond, waarop deels de fabriek is gebouwd (het in rood gearceerde gedeelte), aan te kopen. Op een veiling gehouden op 22 oktober 1873 (zie hieronder) kopen de vennoten van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen van Domeinen nog twee kavels voormalige vestinggrond, zodat er aan de Lindebaan een aaneengesloten terrein ontstaat waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de noodzakelijke uitbreiding.

aankoop_vestinggrond_1871.jpeg

Met de handtekeningen van Arnoldus Asselbergs en zijn zonen Johannes Petrus en Carolus Johannes.

Dagblad_van_Zuidholland_en_s_Gravenhage_27_2_1872.jpeg

Bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 27 februari 1872.

Dagblad_van_Zuidholland_en_s_Gravenhage_12_3_1872.jpeg

Bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 12 maart 1872.

Nederlandsche_Staatscourant_27_4_1872_2.jpegNederlandsche_Staatscourant_27_4_1872_1.jpeg

Bron: Nederlandsche Staatscourant 27 april 1872.

1872: Bouw huizen. Tussen 1871 en 1872 bouwt Arnoldus 20 woningen, aan de oostzijde van de Burgemeester van Hasseltstraat, tussen de Wassenaarstraat en de Zuid-Oostsingel (sectie G 2357 tot en met 2376, later sectie H 327 - H 346).

20_huizen_Van_Hasseltstraat.jpgBron: beeldbank WBA, kaart, nummer KG 361 A.

20_huizen_Van_Hasseltstraat_1.jpgBron: beeldbank WBA, fotonummer SBUW021.

20_huizen_Van_Hasselstraat_3.jpgBron: foto, Gijs Asselbergs.

Van de twintig woningen in de Burgemeester Van Hasseltstraat zijn er nog vijf, te weten de huisnummers 31, 33, 35 en 37/39 (bakker Groffen), bewaard gebleven.

April 1872: Aanleg stoep. Stukken betreffende de aanleg van een stoep aan de Burgemeester van Hasseltstraat door A. Asselbergs. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 4775.

6 april 1872: Aankoop. De gemeente Bergen op Zoom heeft van Arnoldus Asselbergs aangekocht een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie E nummer 532, in het Balsch Laag, groot ongeveer 98 aren 20 centiaren voor de som van f 1200, n.b. het aankoopbedrag wat Arnoldus er zelf voor betaald heeft (zie 21 - 23 maart 1871 hierboven). Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 806.

23 mei 1872: Verkoop. Arnoldus verkoopt aan zijn zonen Carolus Johannes en Wilhelmus Carolus, een stuk grond, elk voor de prijs van f 400, uit het perceel ten zuiden van de Stationsweg (later Stationsstraat), sectie G 2290. Dat van Carolus Johannes oostwaarts (familie Asselbergs-Van Heijst, wijk L 12, later wijk L 33, heden Stationsstraat 30) en dat van Wilhelmus Carolus westwaarts (familie Asselbergs-Ketelaars, wijk L 14, later wijk L 31, heden Stationsstraat 26). Zelf gaat Arnoldus met zijn vrouw Anna Catharina Meijvis wonen wijk L 13, later wijk L 32, heden Stationsstraat 28. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1381, akte 4663 (tab.154).

Het is vanaf het begin duidelijk dat Arnoldus twee van zijn kinderen, waar hij veel zaken mee doet, bij hem in de buurt wil laten wonen. Dat is de reden dat hij de bouwkavels links en rechts naast zijn toekomstige woning, Stationsstraat 28, verkoopt aan zijn zonen Carolus Johannes en Wilhelmus Carolus. De rest van de kavels blijven in het bezit van Arnoldus.

Wilhelmus Carolus Asselbergs en Cornelia Johanna Ketelaars treden op 2 september 1868 in het huwelijk. Het echtpaar betrekt eerst het huis De Draeck in de Lievevrouwestraat, wijk B nummer 21, het huidige nummer 43 (door Arnoldus aangekocht op 16 april 1860, zie hierboven). Hier worden de eerste drie kinderen van dit echtpaar geboren. In 1872 betrekt het gezin een bovenwoning op de hoek van de Burgemeester van Hasseltstraat met de Wassenaarstraat, wijk L, nummer 32 (afgebroken). Hier komt op 24 februari 1874 het vierde kind ter wereld. Als hun woning in de Stationsstraat, huidige nummer 26, in 1874 wordt opgeleverd, vestigen ze zich definitief op dat adres. Dat het gezin Asselbergs-Ketelaars in 1872 is verhuisd heeft als reden dat Arnoldus de woning (De Draeck) in de Lievevrouwestraat nodig heeft voor zijn zoon Antonius Elisabeth, die aan de overkant van de Londonstraat in de ijzerhandel werkzaam is.

Carolus Johannes Asselbergs en Dorothea Joanna Maria van Heijst treden op 2 september 1872 in Waspik in het huwelijk. Omdat ook hun huis aan de Stationsstraat nog niet gereed is, betrekken ze eerst een bovenwoning op de hoek van de Burgemeester van Hasseltstraat met de Zuid-Oostsingel, wijk L nummer 51, thans bakkerij Groffen. Hier komt hun eerste kind ter wereld. Het volgende kind wordt in 1875 in hun nieuwe woning geboren, zodat het aannemelijk is dat dit jonge gezin in 1874 naar de Stationsstraat, huidige nummer 30, is verhuisd.

24 juni 1872: Ontbinding. Wegens het uittreden van Arnoldus Asselbergs en Frans Sebastiaan Hermus uit de firma Van der Linden en Co. wordt de vennootschap ontbonden. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1381, akte 4690 (tab.187).

VDL_Co.jpg

Aanvankelijk wilden de achterblijvende vennoten, Hermus, Van der Linden, Swaan en Van Bloemen Waanders, Arnoldus niet laten gaan. Bron: collectie familie Asselbergs

Bezittingen waarde
Fabrieksgebouwen met terrein, de machines, vaste- en losse werktuigen en gereedschappen en meubilaire goederen f 181.250
Voorraad suiker f 30.000
Voorraad melasse f 15.000
Contanten f 23.750
Totaal f 250.000

Oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal per 5 april 1870 f 200.000 en tussentijds uitgebreid met f 50.000 tot in totaal f 250.000.

Vennoot deel bedrag
Arnoldus Asselbergs 5/40 f 31.250
Frans Sebastiaan Hermus 6/40 f 37.500
Hugo van der Linden 16/40 f 100.000
Johannes Manuel Swaan 5/40 f 31.250
Jean Theodore van Bloemen Waanders 8/40 f 50.000
Totaal f 250.000

Uitkering.jpg

Uitkering aan de uitgetreden vennoten Arnoldus Asselbergs en Frans Sebastiaan Hermus, respectievelijk f 35.000 en f 37.500.

7 september 1872: Aanbesteding/gunning. Aanbesteding gegund aan Arnoldus Asselbergs.

De_Grondwet_12_9_1872.jpgBron: De Grondwet van 12 september 1872.

22 oktober 1872: Oprichting. Arnoldus Asselbergs richt samen met zijn schoonzoon Jacobus Adrianus (Koos) Dekkers, koopman, wonende te Bergen op Zoom en Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst, bierbrouwer, wonende te Waspik, de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. op, ten doel hebbende het fabriceren en verkopen van Beijersch- of ander buitenlands- en binnenlands bier. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijftien jaar aan te vangen op 1 januari 1873. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80.000, waarvan Arnoldus 1 ha. grond onder Bergen op Zoom, langs de Staatsspoorweg, een gedeelte van sectie E 532 (gelegen in het Balsch Laag) en een gedeelte van sectie F 502 (gelegen in de Raaijberg) door hem van Domeinen aangekocht 23 maart 1871 (zie hierboven) inbrengt. Het aandeel van Arnoldus bedraagt f 10.000, zijnde 1/8 deel, Dekkers in kontanten eenzelfde bedrag, ook 1/8 deel en Van Heijst f 60.000, zijnde 3/4 deel. Arnoldus financiert het aandeel van Dekkers volledig en aan Van Heijst, die het grootste aandeel in de brouwerij heeft, leent hij een bedrag van f 45.000. Arnoldus ontvangt over deze bedragen een rente van vijf procent. Van Heijst stopt dus f 15.000 eigen vermogen in de onderneming. Asselbergs speelt het handig. Mocht het misgaan met de brouwerij dan loopt hij zelf nauwelijks risico. Immers de vorderingen aan Dekkers en Van Heijst blijven bestaan. Uit de oprichtingsakte blijkt duidelijk de rolverdeling. Arnoldus is de financier, Van Heijst treedt op als brouwer en Dekkers als administrateur. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1381, akte 4744 (tab.270).

Nederlandsche_Staatscourant_18_11_1872.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 18 november 1872.

Brouwerij_1.jpeg

1873: Bouw huizen Stationsstraat. Tussen 1871 en 1873 bouwt Arnoldus, aan de zuidzijde van de Stationsstraat tussen de Wassenaarstraat en Stationsplein, 17 herenhuizen (sectie G 2533 - G 2549). De enorme tuin behorende bij het pand (sectie G 2541), waar Arnoldus in november 1873 zelf gaat wonen, is sectie G 2550. Later zijn alle percelen omgenummerd naar sectie H 265 - H 281. Huis en tuin van Arnoldus Asselbergs (Stationsstraat 28) krijgen beiden sectie H 274. Architect van het gehele complex is vermoedelijk architectenbureau Van Gendt uit Arnhem van de gebroeders Frederik Willem (Frits) en Gerlach Jan van Gendt. Hij bouwde deze huizen niet alleen voor zijn kinderen. Arnoldus en Anna Catharina hadden wel een grote kinderschare, veertien in totaal, maar die hebben niet allemaal in de Stationsstraat gewoond. Van zijn kinderen zijn er twee jong overleden, drie waren geestelijken, een religieuze, de twee oudste kinderen zijn in het pand London, Lievevrouwestraat 41 gaan wonen, blijven over, 6 kinderen t.w.: Dekkers-Asselbergs op nr. 32, Asselbergs-Van Heijst op nr. 30, Asselbergs-Ketelaars op nr. 26, Van den Bogaert-Asselbergs op nr. 24, Van Heijst-Asselbergs op nr. 18 en Asselbergs-Henrichs op nr. 16. De overige woningen werden verhuurd. Alle panden zijn nog lang in het bezit van de familie Asselbergs gebleven. Bron: In de 'Inventaris over de bezittingen van Arnoldus Asselbergs 1868-1887', staat over het jaar 1871 (opgemaakt de 1ste januari 1872), een post van f 32.014,75 opgenomen: "Betaalde materialen voor de in aanbouw zijnde 37 huizen op de gesloopte vestinggronden'. Het betreft hier de 20 huizen in aanbouw in de Burgemeester van Hasseltstraat en de 17 huizen in aanbouw aan de zuidzijde van de Stationsstraat.

Stationsstraat_tekening.jpg

Z.Z._Stationsstraat.jpg

Bron: beeldbank WBA, bouwtekening (1872), nr. KM 313 en foto (circa 1900), nr. SSTF079.

29 januari 1873: Verkoop. Arnoldus verkoopt een partij struiken en pinnen gelegen aan het bos in de buurt van de hoeve van Johannes Wijnen (x Cornelia Strijers), aan de Zandstraat onder Bergen op Zoom. Opbrengst f 154. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4802 (tab.30).

7 februari 1873: Verkoop. Arnoldus verkoopt droge eiken - en elzen struiken in de Zure Made. Opbrengst f 150,25. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4805 (tab.38).

14 februari 1873: Verkoop. Arnoldus verkoopt struiken en pinnen in de Zure Made. Opbrengst f 171,50. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4814 (tab.58).

18 februari 1873: Briefje aan Arnoldus Asselbergs: Volgens gesprek van W. Verkouteren (vermoedelijk Marinus Willem Verkouteren?) heb ik van uw al lang een brief af gewagt wegens lekwidasie van potharde (potaarde). Het zal mij zeer aangenaam weezen met de omgaande post de rekening te ontvangen hoeveel ik aan uw verschuld nog zijn te betalen dan kan ik aanstonds met uw lekwiederen. Uw vriend A. de Weerd. Bron: Blauw briefje van Adrianus de Weerd aan Arnoldus Asselbergs.

Dit heeft te maken met pottenbakkerij De Eendragt van Arnoldus Asselbergs in de Korte Dubbelstraat te Bergen op Zoom (zie 21 januari 1860: Verkoop potaarde).

Zie pagina Adrianus de Weerd op deze site: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=adrianus&n=de+weerd

27 februari 1873: Op deze datum krijgen de firmanten van bierbrouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. toestemming van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun brouwerij te stichten. Bron: BHIC, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, toegang 17, nr. 7966, besluiten 1873.

Met een muurdikte van 1 meter zijn voor de twee hoofdgebouwen, het productiegebouw (brouwerij) en het lagerhuis, een enorme hoeveelheid stenen nodig. Arnoldus gebruikt hiervoor stenen die vrijgekomen zijn uit de sloop van de vestingwerken van Bergen op Zoom, Breda en Fort Bath.

Brouwerij_aangeaard.jpegBrouwerij_14.jpeg

Op de foto links is de onderste verdieping van de brouwerij aangeaard (foto circa 1908). Op de rechterfoto is deze aarden wal weggehaald (foto circa 1945-1950). De brouwerij lag toen al jaren stil. Men is in of voor 1926 al gestopt met het brouwen van bier (zie 30 september 1926, hieronder). De schoorsteen is in 1963 afgebroken. Foto's: beeldbank WBA, nr. SPAF008 en onbekend.

25 april 1873: Zekerheidstelling t.b.v. ontvanger Directe Belastingen. Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant, staat borg voor een bedrag van f 3000 ten behoeve van de ontvanger Directe Belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen te Bergen op Zoom, voor de betaling op de bij de wet bepaalde termijnen door Adrianus Antonius van Heijst, handelaar in wijnen, thans wonende in Waspik, maar voornemens zich in Bergen op Zoom te vestigen. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1382, akte 4865 (tab.140).

Adrianus Antonius van Heijst is de vader van Petrus Cornelis Adrianus van Heijst, vennoot en brouwer bij de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. en hij is ook de schoonvader van bovenvermelde Carolus Johannes Asselbergs, zoon van Arnoldus. Het kantoor en pakhuis van de wijnhandel A. van Heijst was gevestigd in de Wassenaarstraat, wijk L nummer 189, nu nummer 3 (laagbouw). Zelf woonde hij naast de zaak in wijk L op nummer 190, vroeger Wassenaarstraat, nummer 1. Dit pand maakt nu deel uit van Stationsstraat 14 en is huisnummer Wassenaarstraat 1 daarmee vervallen.

Etiket_wijnhandel_Van_Heijst.jpgEtiket_wijnhandel_Van_Heijst_01.jpgVan_Heijst.jpg

Bronnen: Etiketten met het wapen van de familie Van Heijst, particuliere collectie. Het glas-in-loodraam met het wapen van de familie Van Heijst, is in 2015 geschonken aan de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom. Dit raam komt uit de voormalige woning van de familie Asselbergs-Van Heijst, Stationsstraat 30.

De wijnhandel van A. van Heijst wordt in 1906 overgenomen door Alphonsus Arnoldus Josephus Maria van den Bogaert, zoon van Lambert François Marie van den Bogaert en Alberdina Cornelia Asselbergs. Alphons van den Bogaert leidde ook het Bergen op Zoomsch Woningbureau en deed in verzekeringen. Behalve bordeaux - en bourgogne wijn was de zaak van Van Heijst/Van den Bogaert bekend om haar rijnwijnen, alsmede zoete wijnen. Na het overlijden van Van den Bogaert in 1916 houdt zijn weduwe, Johanna Maria Petronella Kievits, uitverkoop van de gehele voorraad wijnen. De wijnhandel wordt vervolgens op 1 mei 1917 verkocht voor het luttele bedrag van f 1000 aan Adrianus Gerardus Franciscus Maria Vermeulen. De koopsom bestaat voor f 200 aan gereedschappen (de zogenaamde wijnkopersmaterialen) en f 800 voor de het voeren van de bedrijfsnaam wijnhandel A. van den Bogaert. Bron: onderhandse akte. Vermeulen koopt op 12 juli 1921 voor f 12.000 van Wijnand Theodorus Felix de voormalige zeepfabiek Rosa, Wassenaarstraat 40, sectie H 1854. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1532, akte 337 (tab.164).

De_Zoom_21_9_1906.jpgDe_Zoom_30_12_1906.jpgVermeulen_1.jpeg

Bronnen: WBA, De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken van 21 september 1906 en van 30 december 1906. Foto: Wassenaarstraat 40 en 40a, beeldbank WBA.

5 juni 1873: Verpachten. Arnoldus verpacht klaver te velde in de Zure Made, achter het station. Opbrengst f 370,50. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4885 (tab.161).

28 augustus 1873: Uiterste wil Arnoldus. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4932 (tab.238).

28 augustus 1873: Uiterste wil Anna Catharina Meijvis. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4933 (tab.240).

25 september 1873: Verkoop. Arnoldus verkoopt aan zijn neef Antonius Wilhelmus Asselbergs, smid, voor f 5000, twee huizen met erven, genaamd de Groten Vijgenkorf en de Kluize, naast elkaar gelegen aan de westzijde van de Kremer- of Zilversmidstraat, wijk E nr 16 en 17, sectie G 445 en G 444. In de akte zijn twee clausules opgenomen: 1. De koper kan het gekochte per 1 november 1873 in gebruik nemen (hieruit kan men de conclusie trekken dat Arnoldus per die datum met zijn vrouw is verhuisd naar wijk L 13, later wijk L 32, heden Stationsstraat 28 te Bergen op Zoom) 2. In de panden wijk E nr 16 en 17 mag geen handel in sajet, garen of band worden uitgeoefend. Dit ter bescherming van gelijk soortelijke handel in het pand Potterstraat 18 (ouderlijk huis). Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4939 (tab.248).

stationsstraat_1913.jpg

Stationsstraat 28, Bergen op Zoom, sinds november 1873 het woonhuis van Arnoldus Asselbergs. Bron: foto, circa 1913, collectie familie Asselbergs. Op de voorgrond de kar van bakker Arnoldus Speekenbrink. Hij had zijn zaak in de Lievevrouwestraat, wijk B, nummer 22, in het pand genaamd De Scherminckel (nu nummer 45). Op nummer Stationsstraat 26 woonde het gezin Wilhelmus Carolus Asselbergs-Ketelaars; nummer 24 werd verhuurd.

5 oktober 1873: Hypothecaire obligatie. Arnoldus leent f 30.000 van Eduard Marc, Alphonse Balthazar, notaris, Gustave Albert en mejuffrouw Clementine Anette Pauwels, allen broers en zus, wonende in de Keizerstraat 9 te Antwerpen, tegen 5% per jaar. Bron: WBA, notaris J.F. van Gogh, inv.nr. 1382, akte 4946 (tab.265). Onderpand:

1. een huis, magazijn, tuin, en erf in de Lievevrouwestraat, wijk B 20, sectie G 2016, G 2017 en G 2018 (London, het huidige adres Lievevrouwestraat 41). Aangekocht zie notaris J.F. van Gogh, d.d. 6-4-1857.

2. een huis en erf in de Lievevrouwestraat, wijk B 21, sectie G 1557 en G 1558 (De Draeck, het huidige adres Lievevrouwestraat 43. Aangekocht zie notaris J.F. van Gogh, d.d. 16-4-1860.

3. een bouwhoeve, bestaande uit een huis, schuur, erf, moestuin, bouw- en weiland in Bergen op Zoom en Halsteren op Moermont, Pinssen, de Linie en de Melanen. Bergen op Zoom, sectie A 642, A 674 - A 678 en sectie C 1a, C 527, C 528, C 424, C 425 en C 83. Onder Halsteren, sectie D 90, D 693 en D 694.

4. een perceeltje heide in Bergen op Zoom in de Melanen, sectie C 404.

5. een huis met erf, tuin, zaai- en weiland in Halsteren, bij de Grote Melanen, sectie D 627 - D 636.

6. een huis met schuur, erf, bouw- en weiland in Bergen op Zoom in de Melanen, sectie C 390, C 422 en C 423.

7. een perceel bouwland in Halsteren in de Melanen, sectie D 569.

De goederen onder 3 tot en met 7 verkregen door de akte van scheiding van de Maatschap tot exploitatie der voormalige forten Moermont en Pinssen met zijn broer Antonius Asselbergs en zwager Adrianus Vergroesen, zie notaris J.F. van Gogh, d.d. 21-9-1863 hierboven.

8. een perceel bouwland, genaamd de Heiningen aan de Noordgeest in Halsteren, sectie D 368. Aangekocht zie notaris J.F. van Gogh, d.d. 28-9-1860.

9. twee percelen bouwland in Halsteren op de Noordgeest, sectie D 273 en D 275. Aangekocht zie notaris M. Bax, d.d. 12-6-1869.

10. twee percelen bouwland en hakhout in Halsteren op de Noordgeest, sectie D 366 en D 367. Aangekocht zie notaris J.F. van Gogh, d.d. 9-6-1865.

11. een perceel weiland in Bergen op Zoom in de Zure Made, ten oosten van het station, sectie G 2282. Aangekocht zie notaris M. Bax, d.d. 4-4-1870.

12. in de gemeente Bath, weiland en water, sectie B 240, B 264, B 265, B 277, B 278, B 288 - B 292. Aangekocht zie notaris A.W. Rembges, d.d. 23-2-1870.

Deze hypothecaire obligatie is kort na het overlijden van Arnoldus doorgehaald. Zie 6 oktober 1880.

13 oktober 1873: Krediet. Willem Laane opent voor Arnoldus via het bankiershuis C.J.M. de Wolf te Antwerpen van familie De Caters, een krediet van f 50.000 met als onderpand de twintig huizen met erven aan de noordzijde van de Burgemeester van Hasseltstraat, gelegen tussen de Wassenaarstraat en de Zuid-Oostsingel, sectie G 2357 - G 2376 en sectie G 2377, bouwland (het laatstgenoemd sectienummer is het overblijvende deel voormalige vestinggrond tussen de Wassenaarstraat, Stationsstraat en Zuid-Oostsingel en de al gerealiseerde woningen aan de Burgemeester van Hasseltstraat. Bron: WBA, notaris A.J. van Mens, inv.nr. 627, akte 193 (tab.435).

22 oktober 1873: Veiling vestinggronden. Verkoop 60 kavels geëffende vestinggronden tussen Coehoornstraat en het Geertruidaplein. Van de 60 kavels zijn kavel 12 tot en met 19, 35 tot en met 39 en 60 toegewezen. De rest, kavels 1 tot en met 11, 20 tot en met 34 en 40 tot en met 59 zijn niet toegewezen en zullen op een later tijdstip in het openbaar worden verkocht. Arnoldus koopt kavel 60 voor f 1050, waar hij/zijn weduwe in 1880-1881, 10 huizen in de Koepelstraat en vijf aan het Geertruidaplein laat bouwen. Verder koopt hij kavel 38 voor f 800 en 39 voor f 1300 t.b.v. van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen (Arnoldus met zijn zonen Johannes Petrus en Carolus Johannes voor toekomstige uitbreiding van de ijzergieterij). Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1324, akte 1018, d.d. 14 en 15 oktober 1873 (tab.326), inzet, akte 1022, d.d. 21 en 22 oktober 1873 (tab.337), toewijzing. Akte 1030, d.d. 31 oktober 1873 (tab.369), akte 1034 en 1035, d.d. 4 november 1873 (tab.370) finale toewijzing.

60_kavels.jpg

31 december 1873: Uitbreiding. Het blijkt dat de ingebrachte bouwgrond en kapitaal niet toereikend zijn voor de bouw van de brouwerij van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Arnoldus brengt extra grond in: sectie E 595 (gedeeltelijk) in het Balsch Laag en sectie F 709 (gedeeltelijk) en F 664 in de Raaijberg. De consequentie hiervan is dat ook de financiële inbreng van beide andere firmanten wordt verhoogd, waardoor tevens de schuld van Dekkers en Van Heijst aan Arnoldus toeneemt. Het maatschappelijk kapitaal stijgt met f 16.480 naar f 96.480. Arnoldus en Koos Dekkers nemen ieder f 2060 voor hun rekening, het aandeel van Piet van Heijst stijgt met f 12.360. De onderlinge verhouding blijft gelijk. Arnoldus en Dekkers ieder 1/8 deel, Van Heijst het restant zijnde 3/4 deel. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1382, akte 5002 (tab.370).

Brabant_Collectie.jpgVan_Heijst.jpg

Toelichting:

Affiche van de Bergen op Zoomsche Beijerschbier Brouwerij Asselbergs, Van Heijst & Co. is afkomstig uit de Brabant-Collectie, bibliotheek Universiteit van Tilburg. Het is gedrukt bij Faddegon & Co., te Amsterdam. Jaar en ontwerper zijn onbekend. Rechts en links van de afbeelding allegorische figuren, met links, bij het wapen van Bergen op Zoom, Bacchus. In de Romeinse godsdienst de god van de wijn, de roes en dronkenschap. Rechts bij het wapen van de familie Van Heijst, Ceres. Zij is ook een figuur uit de Romeinse religie en is de godin van de akkerbouw in het bijzonder van het graan. Op het vat staat Cereris vis, wat zoveel betekent als Ceres kracht. In het Latijn betekent Cerevisia de kracht van hop, mout, tarwe enz. waar men bier van brouwt.

Het glas-in-loodraam met het wapen van de familie Van Heijst, is in 2015 geschonken aan de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom. Dit raam komt uit de voormalige woning van de familie Asselbergs-Van Heijst, Stationsstraat 30. Om misverstanden voor te zijn; het echtpaar Asselbergs-Van Heijst heeft niets van doen met de brouwerij van die naam. Het is juist Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst die de brouwerij gaat leiden. Hij huwt pas in 1882, tien jaar na de oprichting van de brouwerij, op 38-jarige leeftijd, met de evenoude Petronella Cornelia Asselbergs, dochter van Arnoldus, die op dat moment al overleden is. Op het affiche staat een fout in het wapen van Van Heijst. De spreuk: numquam sine fore moet zijn: numquam sine flore, wat betekent: nooit zonder bloemen.

19 februari 1874: Bouwvergunning. Bouw huizen Coehoornparkstraat en Wassenaarstraat. In 1874 bouwt Arnoldus 41 huizen in de Dubbele rij ook wel de straat van de familie Asselbergs, later de Coehoornparkstraat genoemd. 19 huizen aan de westzijde sectie G 2618 - G 2636 en 19 aan de oostzijde G 2656 en drie aan de Wassenaarstraat sectie G 2617, G 2657 en G 2658. Later sectie H 308, Wassenaarstraat, H 1691 - H 1709 westzijde Coehoornparkstraat en sectie H 286 en H 287 Wassenaarstraat en sectie H 1484 - H 1486 en sectie H 1675 - H 1690 oostzijde Coehoornparkstraat. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 4769 met tekening 02-1874.

Coehoornparkstraat.jpgBron: beeldbank WBA, kaart, nummer KG 361 A.

Coehoornparkstraat_1.jpg

Op deze foto, bron beeldbank WBA, nr. SCOE001, zijn van de 41 huizen er nog zeven origineel.

Coehoornparkstraat_3.jpg

Op deze foto, bron Gijs Asselbergs, zijn van de 41 huizen er nog zes origineel.

7 mei 1874: Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant. Arnoldus verkozen tot lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bron: De Grondwet van 10 mei 1874.

De_grondwet_23_4_1874.jpegBron: De Grondwet van 23 april 1874.

12 mei 1874: Zekerheidstelling t.b.v. ontvanger Directe Belastingen. De ontvanger Directe Belastingen kan een hypotheek als zekerheidstelling aanvaarden voor de betalingen van accijnzen. Aan de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. is een hypotheek verleend ten belope van f 10.000 met als onderpand: brouwerij, mouterij en aanhorige gebouwen met machines, kuipen, ketels, staand en gelegen onder Bergen op Zoom, in het Balsch Laag en de Raaijberg, langs de Staatsspoorweg, sectie E, gedeelten van 532 en 595 en sectie F 664 en gedeelten van F 502 en F 709. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1383, akte 5059 (tab.73).

27 juni 1874: Ter ondersteuning komen in 1874 vanuit Duitsland drie brouwers Piet van Heijst helpen de brouwerij van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. op te starten. Als eerste komt op 16 maart Friederich Wilsing, 22 jaar oud, uit Hersbruck, gevolgd op 5 mei door Friederich Haas, bijna 25 jaar oud uit Schwabach en als laatste op 24 juni Wilhelm Richard, 26 jaar, uit Barmen. Ze gaan wonen in een huis op Borgvliet.

Duitsers_1.jpegDuitsers_2.jpg

Bron: WBA, Archiefnummer boz - 0032, inv.nr. 802, verblijfsregister, 1861-1888 en 1904.

12 juli 1874: Verslag. Voorafgaand aan de feestelijke opening organiseert Piet van Heijst, ter promotie van de nieuwe brouwerij van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. een rondleiding voor journalisten van het Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken. Deze doen daar in hun krant uitgebreid verslag van. Op deze manier krijgen we een goede indruk van de omvang van de brouwerij.

Hier volgt de letterlijke tekst:

Deze week waren wij door de welwillendheid van de heer van Heijst in de gelegenheid gesteld de beierschbier-brouwerij, firma Asselbergs, van Heijst & Cie, te bezichtigen en ook haar bier, waarvan wij zooveel ten gunste vernomen hadden, eens te keuren. Het was een warme dag; de thermometer teekende bijna 90 graden fhr.; wij waren dan ook wel een weinig bevreesd den kouden bierkelder in te gaan, doch die vrees wederhield ons niet; ons toch was gezegd, dat het bier koud in den kelder gedronken zich het best deed smaken. De heer v. H. geleidde ons den kelder in na de voorzorg genomen te hebben twee bougies mede te nemen. Die waren noodig, want na de eerste deur ingegaan te zijn, die achter ons aanstonds gesloten werd om geen warmte binnen te leiden, stonden wij als in een pikdonkeren nacht. De lichten werden ontstoken en nu zagen wij ten minste twee voeten afstands. Na vijf deuren en twee afsluitingen van gordijnen gepasseerd te zijn, waren we in den zoogenaamde werkkelder, waar wij reeds geducht de verandering van temperatuur gewaar werden. Aan de rechterzijde van dezen bevinden zich drie goed afgesloten ruime bierkelders, die uitloopen op groote ijskelders, waar omtrent 1500 karren ijs ligt opgestapeld.

Wij vonden daar een massa kolossale fusten, bevattende elk circa 35 hectoliters, gevuld met beiersch, dat weldra zal kunnen afgeleverd worden. ’t Is licht te begrijpen dat wij het aanbod, om het bier te keuren, niet van de hand wezen. Wij dronken van verschillende fusten en moeten het getuigenis afleggen, dat het bier niet alleen kristal-helder en zuiver, maar ook alleraangenaamst van smaak was, zoodat, naar onze meening, de firma met goed succes tegen de beste, ook buitenlandsche bieren zal kunne wedijveren. Wij bezichtigden de ijskelders, wier bergen van ijs eene temperatuur van circa 4 Reaumuur in den bierkelder onderhielden, voorts de gistkelders, waarin het gistbier, door middel van ijsdrijvers, wordt koud gehouden. Na alles goed afgezien te hebben, verlieten wij de kelders, die allen door hunne ruimte en flinke hoogte onze bewordering mochten wegdragen. Men was juist aan ’t brouwen; onze schreden richtten zich nu ’t eerst naar de brouwerij. Zoo koud als het in den kelder was, zoo heet was het daar. De lijders aan rumatiek durven wij aan te raden, dáár een dampbad te bezigen. De heer v. H. had de goedheid ons de bewerking en ’t doel der verschillende ketels en machineriën uit te leggen, zoodat wij er ons een goed denkbeeld van konde vormen. Merkwaardig is ook de Eest- of moutstoof met hare warme en koude luchtkanalen, haar bosch van verwarmingspijpen en hare twee ijzeren droogvloeren. Ook de ruime mouterijen met hare vloeren van lithografische steenen zijn de aandacht waardig. De uitgestrekte gerst- en moutzolders met hunne doelmatige inrichtingen van elevators, transporteurs, voorwarmer-, poets- en maalmachinen, enz. munten uit door hunne ruimte en goede order van contructie, die in genoemde inrichting opmerkelijk is.

Voor dat wij heen gingen verzocht ons de heer van Heijst nog even in ’t kantoor uit te rusten, aan welke beleefde uitnoodiging wij gaarne gehoor gaven, daar wij wel eenigszins vermoeid waren; immers wij hadden bijna drie uurtjes in ’t bezichtigen van de geheele inrichting doorgebracht en verscheidene trappen op- en afgeloopen. Een glaasje Beiersch, koud uit den kouden kelder opebracht, was ons zeer welkom, smaakte ons heerlijk, en verfrischte ons geheel en al; zoodat Gambrinus met recht aanspraak kon maken op onze loftuitingen, waarmede wij dan ook niet karig waren. Na den heer van Heijst onzen oprechten dank gebracht te hebben, namen wij afscheid en wandelden in vroolijke stemming stadwaarts op.Bron: WBA: Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, van 12 juli 1874.

17 juli 1874 (vrijdag): Feestelijke opening brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co.

Het_Nieuws_v.d._Dag_21_7_1874.jpgDe_Grondwet_26_7_1874.jpg

Bronnen: Links Het Nieuws van den Dag, van 21 juli 1874, rechts De Grondwet van 26 juli 1874.

De distributie wordt voortvarend ter hand genomen. Koffiehuis De Draak te Bergen op Zoom meldt in een advertentie dat van af heden het Bergen op Zoomsch Beierschbier, getapt met de perspomp, verkocht wordt voor 10 cent per glas.

Nieuws_en_Avertentieblad_van_Bergen_op_Zoom_en_Omstreken_18_7_1874.jpegBron: Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken van 18 juli 1874.

Bergen op Zoom is een veel te kleine markt voor zo’n grote brouwerij. Zo wordt er veelvuldig in landelijke kranten geadverteerd en stelt men in een aantal steden zoals in Middelburg, Roosendaal, Rotterdam en Goes agenten aan.

Dagblad_van_Zuidholland_en_s_Gravenhage_23_9_1874.jpegRotterdamsch_Nieuwsblad_11_6_1878.jpg

Bronnen: Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage van 23 september 1874 en Rotterdamsch Nieuwsblad 11 juni 1878.

Middelburgsche_Courant_2_4_1884.jpgMiddelburgsche_Courant_29_7_1874.jpg

Bronnen: Middelburgsche Courant van 2 april 1884 en 29 juli 1874.

De_Grondwet_9_8_1874.jpegGoessche_Courant_17_12_1887.jpg

Bronnen: De Grondwet van 9 augustus 1874 en Goessche Courant van 17 december 1887.

De_Maasbode_21_3_1875.jpegGoessche_Courant_19_11_1881.jpg

Bronnen: De Maasbode van 21 maart 1875 en Goessche Courant van 19 november 1881.

Zierikzeesche_Nieuwsbode_1_10_1874.jpegMiddelburgsche_Courant_17_10_1874.jpeg

Bronnen: Zierikzeesche Nieuwsbode van 1 oktober 1874 en Middelburgsche Courant van 17 oktober 1874.

18 november 1874: Zekerheidstelling t.b.v. ontvanger Directe Belastingen. De ontvanger Directe Belastingen kan een hypotheek als zekerheidstelling aanvaarden voor de betaling van accijnzen. Kennelijk was de waarborg van f 10.000 niet voldoende (zie hierboven, d.d. 12 mei 1874) en moest de zekerheidstelling uitgebreid worden. Aan de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. is een hypotheek verleent ten belope van f 2.000 met als onderpand: een huis en erf, staande en gelegen te Bergen op Zoom aan de zuidzijde van de Kortemeestraat, wijk F, nummer 27, sectie G 2448. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1383, akte 5133 (tab.207). Dit onderpand, toen Kortemeestraat wijk F, nummer 27 en 27a, sectie G 516 en 516a, is door de broers Jacobus Adrianus en Cornelis Petrus Dekkers aangekocht op een veiling. Bron: WBA, notaris J.F. van Goch, inv.nr. 1372, akte 3061, d.d. 13 februari 1863, inzet (tab.38) en akte 3066, d.d. 27 februari 1863, toewijzing (tab.41). Sectie G 516 is later G 2449 en sectie G 516a is later G 2448 geworden, nu samengevoegd tot één pand, Kortemeestraat 26, genaamd ‘Achter de Kemel’.

Additionele informatie: Jacobus Adrianus (Koos) Dekkers, vennoot in de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. woonde, aan de overkant van bovenstaand onderpand, Kortemeestraat, wijk F, nummer 14 (sectie G 1834) in het pand genaamd de Maegt van Mechelen, nu nummer 27. Rond 1873 is het gezin verhuisd naar de Stationsweg later Williamstraat genoemd, wijk L, nummer 11. Straatnaam en huisnummer is later gewijzigd in Stationsstraat, wijk L, nummer 34 (nu Stationsstraat 32).

Koos_Dekkers.jpgBron: Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken van 18 juli 1874.

16 februari 1875: Veranderen pakhuis. Stukken betreffende het veranderen van het pakhuis (voormalige pottenbakkerij), sectie G 1924 aan de Korte Dubbelstraat/hoek Havenstraat door Arnoldus Asselbergs + tekening. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 4774. Volgens de 'Inventaris van geldelijke bescheiden, enz, van Arnoldus Asselbergs, Bergen op Zoom, 1870' werd het pakhuis gebruikt voor de opslag van lompen en steenkolen.

30 oktober 1875: Verkoop. Arnoldus verkoopt aan Cornelis Gijsman, graanhandelaar te Waspik, voor f 4000, een huis en erf aan de Noordzijde Haven, wijk D, nummer 28, met een pakhuis daarachter, een gedeelte van sectie G 1634, huis en erf. Wijk D, nummer 28 wordt het woonhuis van zoon Petrus Gijsman, broodbakker en Maria van Gils. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 75, akte 2171 (tab.274).

17 mei 1876: Bouwvergunning. Johannes Petrus Asselbergs vraagt namens zijn vader om achter het perceel sectie G 2549, langs de buitensingelweg, wijk L 5 en 5a, bewoond door de heer Leendert Lauws (Louws) een stalling te mogen bouwen. Bron: WBA, boz - 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 4788.( plus tekening).

Dit is het perceel aan het Stationsplein van Bergen op Zoom naast het Nieuw Stationskoffiehuis. Exploitant (van mei 1875 - mei 1885, zie artikel in Ierseksche en Thoolsche Courant van 2 mei 1885) Leendert Lauws (Louws) x Christina Elisabeth Vinken xx Maria Verbraak), daarna Johannes Franciscus Bremers-Susijn (advertentie 1899), daarna per 1 mei 1904, Leonardus Pieter Anthonie Ooms-Janssens.

27 mei 1876: Koop. Arnoldus koopt op een veiling van Adrianus van der Zwaluw, voor f 1725 drie huisjes en een stal aan het Londonstraatje. Koop1: een huis en stal aan de oostzijde van het Londonstraatje, wijk J nummer 103 en 102, sectie G 1768 en G 1767. Koop 2: een huisje naast vorige koop wijk J nummer 101, sectie G 1141 en koop 3: idem, wijk J nummer 100, sectie G 1140. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 76, akte 2418 (tab.344) en akte 2434 (tab.347).

8 augustus 1876: Verkoop. Arnoldus Asselbergs en Gerlach Jan van Gendt verkopen voor f 12.000 aan Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings, fabrikant te Breda, een perceel weiland gelegen te Breda, aan de straatweg naar Moerdijk, bij de Staatsspoorweg Breda-Tilburg, kadastraal bekend onder sectie B 2043 en aan Barend Dijkerman, aannemer te Breda, voor f 3000 het westelijk deel van voornoemd perceel sectie B 2043. Bron: Stadsarchief Breda, notaris J.F.A. van Asperen, inv.nr. 0061, akte 2749 (tab.101). De Pauw Gerlings (1837-1920) was directeur van luciferfabriek Dijkerman & Co. te Breda. Opmerkelijk is dat in de administratie van Arnoldus een verkoopbedrag genoemd wordt van totaal f 18.000. Dat zou betekenen dat er door De Pauw Gerlings en/of Dijkerman f 3000 buiten de notaris om betaald is aan Arnoldus.

adm_Arnoldus_kopie.jpegBron: administratie van Arnoldus Asselbergs.

GERLACH_J_VAN_GENDT.jpg

Betaald door Arnoldus Asselbergs aan Gerlach Jan van Gendt een bedrag van f 8895, zijnde de helft van de zuivere opbrengst van zijn deel in de verkoop van voormalig lunette Coehoorn te Breda, getekend Breda, 8 augustus 1876, Gerlach Jan van Gendt.

10 september 1876: Machtiging. Arnoldus machtigt zijn oudste zoon, Johannes Petrus, om uit zijn naam aan de bisschop van Breda twee percelen geslechte vestinggrond, sectie G 2334 en G 2336, te schenken. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1387, akte 5460 (tab.211).

10 september 1876: Schenking. Johannes Petrus, de oudste zoon van Arnoldus, schenkt aan Philippus Jacobus Muskens, als gemachtigde van Henricus van Beek, bisschop van Breda, twee percelen bouwgrond tussen de Antwerpsestraat en de Van Hasseltstraat, sectie G 2334 (27 aren en 40 centiaren) en G 2336, (7 aren en 10 centiaren). Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1387, akte 5461 (tab.210).

Nog hetzelfde jaar probeert Johannes Marinus Smits bovenstaande percelen namens de bisschop van Breda via een veiling te verkopen. Sectie G 2334 in vier kopen en sectie G 2336 in één koop. De verkoop van deze percelen is aangehouden. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1387, akte 5503, d.d. 30 november 1876 (tab.281) inzet en akte 5521, d.d. 14 december 1876 (tab.283) afslag. Uiteindelijk lukt het Johannes Marinus Smits namens de bisschop van Breda beide percelen alsnog te verkopen. Sectie G 2334 voor f 2200 aan het Genootschap tot Liefdadig Onderwijs (school Burgemeester van Hasseltstraat/Van Dedemstraat/Kloosterstraat). Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1388, akte 5599, d.d. 14 april 1877 (tab.96). Sectie G 2336 verkoopt hij op dezelfde datum voor f 1230 aan de schenker van de grond, Arnoldus Asselbergs (zie voor de akte hieronder).

25 maart 1877: Advertentie. Voor den Landbouw: Arnoldus Asselbergs (kantoor Lindebaan) voorhanden: 1. Guano (opgeloste en niet opgeloste), 2. Afval van stokvisch, 3. Beendermeel (extra fijn gestoomd), 4. Beenderen superphosphaat, 5. Bloedmest. N.B. nummer 3: uitmuntend voor droge en natte gronden, nummer 4: voor weiland en klaver. Bron: WBA, De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken van 22 en 25 maart 1877.

30 maart 1877: Aankoop. Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom hebben aangekocht de gasfabriek met directeurswoning, alle verdere gebouwen en erf, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom sectie G nummer 1966 van de eigenaren van de gasfabriek de heren Arnoldus Asselbergs, Willem Asselbergs en Antonius Asselbergs, allen wonende alhier voor de totaalsom van f 85.000. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 888.

31 maart 1877: Verkoop gasfabriek. Onderhandse akte van verkoop/koop van de gasfabriek in Bergen op Zoom, door de broers Antonius, Arnoldus en Wilhelmus Asselbergs aan de gemeente Bergen op Zoom op basis van het raadsbesluit van 26 januari 1877 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 februari 1877. Bron: BHIC, toegangsnummer 532, hulpregister nr. 4, hypotheekkantoor Breda 1838-1874, inv.nr. deel 533, nr. 122.

Verkoop gasfabriek 1877 Bedrag
Gasfabriek en directeurswoning (sectie G 1966). f 38.500
Gasmeters, -pijpen, -lampen. f 7.500
Lantarenpalen. f 4.000
Buizennet. f 25.000
Compensatie voor winstderving (18 maanden). f 10.000
Totaal f 85.000

Getekend op 31 maart 1877 ten raadhuize van Bergen op Zoom, door Van Hasselt (burgemeester), La Fontijn (gemeentesecretaris), Antonius, Arnoldus en Wilhelmus Asselbergs. Geregistreerd te Bergen op Zoom op 7 april 1877.

Ofschoon de concessie voor de gasfabriek pas op 30 september 1878 afloopt, besluit de gemeenteraad in haar vergadering van 26 januari 1877 het complex van de gasfabriek vervroegd aan te kopen. Als compensatie voor winstderving ten gevolge van het vervroegd opzeggen van het contract slepen de vennoten nog extra f 10.000 uit de onderhandelingen. De verkoop van de gasfabriek brengt in totaal f 85.000 op.

Augustinus_Asselbergs_2.jpg

Gasfabriek met directeurswoning. Bron: WBA, tekening (circa 1886) gemaakt door Augustinus Johannes Aloysius Asselbergs (1863-1935).

14 april 1877: Koop. Johannes Marinus Smits verkoopt voor f 1230 namens de bisschop van Breda aan Arnoldus een perceel geslechte vestinggrond, sectie G 2336. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1388, akte 5600 (tab.98).

Dit perceel heeft Arnoldus op 10 september 1876 geschonken aan het bisdom van Breda op 10 september 1876 (zie voor de akte hierboven).

17 juli 1877: Koop. Arnoldus koopt op een veiling in Goes van de kinderen en erfgenamen van wijlen C. de Heer, weduwe van C. van der Mark, voor f 730 twee woonhuizen met erven, sectie D 930 en D931 in de Nieuwstraat in Goes wijk D 183 en 182. Bron Notaris A. Kakebeeke Jz., Bron: Goessche Courant van 3 juli 1877. Beide huizen worden verhuurd aan leurder Adrianus Jacobus Luijks * Bergen op Zoom 27-2-1832 + Goes 29-5-1901 x 19-4-1855 te Goes met Katolina Moerland * Goes 30-5-1830 + Goes 24-6-1904. Wanneer deze panden verkocht zijn is nog niet bekend. Mogelijk dat Adrianus Jacobus Luijks in de loop van tijd zelf eigenaar is geworden?

Goes.jpeg

Goessche_Courant_3_6_1886.jpegBron: Goessche Courant van 3 juni 1886.

1878-1880: Bouw vijftien huizen aan de Koepelstraat en Geertruidaplein. Uit kavel 60 (sectie G 2509), aangekocht op een veiling van Domeinen op 22 oktober 1873 (zie hierboven), zijn vijftien huizen gebouwd. Tien huizen op het einde van de Koepelstraat, sectie G 3361 - G 3370 (later sectie H 537 - H 528 en vijf huizen op het Geertruidaplein sectie G 3356 - 3360 (later sectie H 542 - H 538). Bron: In de 'Inventaris over de bezittingen van Arnoldus Asselbergs 1868-1887', staat over het jaar 1878 (opgemaakt de 1ste januari 1879), een post van f 6016,53 voor de in aanbouw zijnde huizen in de Koepelstraat met terreinen.

Na het overlijden van Arnoldus zijn alle vijftien huizen toebedeeld aan de twee oudste kinderen t.w. Petronella Cornelia en Johannes Petrus Asselbergs (Bron: notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1392, akte 6479, d.d. 14 december 1881 (tab.307). In 1885 zijn Petronella Cornelia en haar broer Johannes Petrus Asselbergs er alsnog toe overgegaan om hun onverdeelde onroerende goederen te verdelen. De vijftien huizen zijn toen toebedeeld aan Johannes Petrus. (Bron, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1396, akte 7121, d.d. 1 augustus 1885 (tab.223). Na het overlijden van Johannes Petrus zijn alle vijftien huizen in de Koepelstraat en aan het Geertruidaplein naar Anna Cornelia Antoinetta Dekkers gegaan. (Bron, notaris C.J.A.M. van der Ven als plaatsvervanger voor de overleden notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5147, d.d. 15 december 1915 (tab.246).

Koeplstraat_Geertruidaplein_1.jpg

Koeplstraat_Geertruidaplein_2.jpg

Koepelstraat_Geertruidaplein.jpg

Alle vijftien woningen zijn inmiddels gesloopt. Bron: foto (uitsnede), beeldbank WBA, nr. SWET011.

23 mei 1878: Koop. Arnoldus koopt op een veiling van Léonie Marie Josèphe Kramp en haar echtgenoot Théophile Joseph Marie Ghislain Cardon (ook Cardon de Lichtbuer), grondeigenaar, zonder beroep, wonende te Gent, de negende en tiende koop. De negende koop voor f 6800, zijnde 6 hectaren, 66 aren en 20 centiaren weiland, mast- en schaarbos in de Melanen ten zuiden van fort De Roovere, kadaster Halsteren sectie B 529, 530, 532, 533, 581, 582 en 664. De tiende koop voor f 950, zijnde 1 hectare en 69 aren schaarbos en opgaand geboomte, Halsteren kadaster sectie D 574 en sectie B 662 en een gedeelte van B 525 de Ligne. Bron: WBA, notaris M. Bax, inv.nr. 1329, akte 140, d.d. 9 mei 1878 (tab.229) inzet en akte 157, d.d. 23 mei 1878 (tab.234) finale verkoop + kaart van de te veilen kavels. Zie beeldbank WBA:

KM 034 kadasterkaart van Halsteren, sectie B: https://westbrabantsarchief.nl/collectie/beeldbank/detail/c311203d-7873-4131-95f0-90451ab22f40/media/c3684411-78cf-4eb0-88ad-d6309b87fe9f?mode=detail&view=horizontal&q=KM%20034&rows=1&page=1

1 juli 1878: Verkoop. Arnoldus en zijn vrouw Catharina Meijvis verkopen aan Petrus Hendrik van Meerbeek, winkelier, wonende te Vlissingen, voor f 3000 een woning in de wijk van het Engels Kerkhof, aan de Wagenaarstraat, wijk J nr. 39, sectie D 508 en een woning in de Flesschenstraat, wijk L nr. 64, sectie D 213. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1389, akte 5843 (tab.198). Aangekomen 22 maart 1867 (zie hierboven).

1879: Hinderwetvergunning. Vergunning verleend aan A. Asselbergs voor de uitbreiding van de ijzergieterij, magazijnen en het verplaatsen van de kunstwolfabriek. Wijk J 74, Lindebaan, sectie G 2313. Bron: WBA, boz-0007A, Archief van de gemeente Bergen op Zoom, serie Hinderwetvergunningen, 1875-1925, inv.nr. 22.

1 januari 1879: Sluiting. De kunstwolfabriek van de firma Asselbergs-Soffers sluit voorlopig de poorten. Of deze fabriek hierna nog is opgestart is zeer twijfelachtig. De firma Asselbergs-Soffers is ontstaan na de ontbinding van de kunstwolfabriek firma A. en A. Asselbergs (zie 18 maart 1865, zie hierboven) en de daaropvolgende scheiding en verdeling tussen de broers Arnoldus en Antonius Asselbergs (zie 1 mei 1865, zie hierboven).

Dagblad_van_Zuidholland_en_s_Gravenhage_27_12_1878.jpeg

Bron: Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage van 27 december 1878.jpeg

25 januari 1879: Ontslag lid Provinciale Staten van Noord-Brabant. Arnoldus neemt ontslag als lid Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad van 25 januari 1879.

28 augustus 1879: Koop. Op een veiling koopt Arnoldus voor een bedrag van f 13.200 van Johannes Caspar Witte: Eerste koop, een herenhuis, staande en gelegen in de Engelsestraat te Bergen op Zoom, bevattende beneden vier kamers, keuken, kelder, plaats, tuintje, boven vijf kamersen en ruime zolder, benevens een daarachter gelegen bierbrouwerij genaamd De Engel machinaal door paardenkracht gedreven wordende, bevattende een roerkuip, groot 41 hectoliter, 46 liter; een dito groot 27 hectoliter, 60 liter, een gistkuip groot 49 hectoliter, 61 liter, een bierketel groot 64 hectoliter, een waterketel groot 26 hectoliter, afkoelmachine, reservoirs, bergplaats voor vaatwerken stal uitkomende in het Nonnenstraatje (huidige Geweldigerstraat) wijk F nummer 44, sectie G 2980, huis, erf en brouwerij met uitzondering van het poortje tot dit sectienummer behorend, welk poortje bij de tweede koop wordt gevoegd. Tweede koop, een herenhuis met erf en tuin, staande en gelegen in de Engelsestraat naast de vorige koop, met een poortje uitkomende in het Nonnenstraatje (huidige Geweldigerstraat), bevattende beneden: voorkamer, twee kamers en suite, tuinkamer, keuken, kelder, wel- en regenpomp, boven vijf kamers en zolder, wijk F nummer 45, sectie G 2981, huis en erf, sectie G 2983 tuin en het poortje toegang gevende tot het achterhuis, welk poortje deel uitmaakt van sectie G 2980 (zie eerste koop). Verhuurd voor f 400 per jaar aan de heer Jacobus Drabbe, ontvanger der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijnzen. Derde koop, een stal, staande en gelegen in het Nonnenstraatje (huidige Geweldigerstraat), sectie G 2982. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 83, akte 4075, d.d. 14 augustus 1879 (tab.157), akte 4087 d.d. 21 augustus 1879 (tab.161) en akte 4098 d.d. 28 augustus 1879 (tab.162).

24 december 1879: Verkoop. Burgemeester en Wethouders der gemeente Bergen op Zoom hebben in het openbaar verkocht 2100 kilo oud papier aan Arnoldus Asselbergs, koopman, wonende alhier voor de som van f 0,09 per kilo. WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 927.

opkopen_papier.jpg

Bevolkingsregister 1880-1900: Gezin Arnoldus Asselbergs-Meijvis woont Williamstraat, wijk L, nummer 13, later vervangen door Stationsstraat wijk L, nummer 32 ( nu Stationsstraat 28). Bron: WBA, Bevolkingsregister 1880-1900, deel 1, A, inv.nr. 114, folio 75).

10 januari 1880: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt voor zijn vader Arnoldus op een veiling van mejuffrouw Johanna Catharina Schuurbiers, bedrijfster ener smederij, weduwe van Hendrik Smits: Koop 1 een huis en erf ingericht tot smederij met keuken, kelder en secreet, staande en gelegen aan de westzijde van de Londonstraat te Bergen op Zoom, gemerkt wijk J nr. 95a, sectie G 2763 (gedeeltelijk) en een afgepaald gedeelte erf van sectie G 1573. Koop 2, een winkelhuis en erf met kelder, secreet, regenbak en schuurtje, staan de en gelegen naast de vorige koop, gemerkt wijk J nr. 95, sectie G 2763 (gedeeltelijk) en een afgepaald gedeelte erf van sectie G 1573. Koop 3 Een pakhuis staande en gelegen aan de oostzijde van de Londonstraat, gemerkt wijk J nr. 99, sectie G 1139. Koop 1 en 2 gecombineerd voor f 2510 en koop 3 voor f 420. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 83, akte 4285, opbod, d.d. 27 december 1879 (tab.609) en akte 4307, afslag, d.d. 10 januari 1880 (tab.612).

11 februari 1880: Overlijden Arnoldus. Bron: WBA, akte 29 d.d. 12-02-1880.

Asselbergs_Meijvis.jpeg

Grafmonument (Rijksmonument ID: 525849) van Arnoldus Asselbergs en Anna Catharina Meijvis op de R.K. Begraafplaats aan de Mastendreef te Bergen op Zoom. Het beeld, voorstellende de heilige Theresia met de blik hemelwaarts gericht en een kruis in de hand, is gemaakt door Josephus Adrianus van Genk (1840-1923).

20 maart 1880: Verkoop. Johannes Petrus Asselbergs verkoopt uit eigen hoofde en namens zijn moeder, broers en zussen, drie percelen voormalige vestinggronden, een gedeelte van sectie G 2480, een gedeelte van G 2481 en een gedeelte van G2327 voor een bedrag van f 18.226 aan het Algemeen Burger Gasthuis. Bron: notaris W. van Gastel, inv.nr. 84, akte 4425 (tab.299) + kaartje bij de akte.

14 mei 1880: Brand. In een pand achter London in de Londonstraat breekt brand uit. De familie Asselbergs plaatste in De Zoom van 16 mei een dankbetuiging voor de inzet van de brandblussers. Van Gastel liet het pakhuis herbouwen: opbouwen van een afgebrand pakhuis, J.P. van Gastel, dossiernummer, NL-0748-00095989, d.d.22 mei 1880. Na herbouw wordt dit pand, genaamd de Gevonden Kelder, door Johannes Petrus Asselbergs, namens de firma Arnoldus Asselbergs gekocht van de familie Van Gastel (zie 12 september 1883, hieronder). Sectie G 1138 had voor 1890 een eigen wijknummer, J 98, eigenaar (sinds 1875) Jacobus Petrus van Gastel, broodbakker in de Lievevrouwestraat. Of het na 1890 nog steeds in wijk J werd genummerd, is niet bekend.

De_Grondwet_16_5_1880.jpegBron: De Grondwet van 16 mei 1880.

6 oktober 1880. Doorhaling hypothecaire obligatie. Doorgehaald de hypothecaire obligatie ten behoeve van de familie Pauwels d.d. 5 oktober 1873. Bron: WBA, notaris L.C. van de Ven, inv.nr. 1333, akte 181 (tab.160).

15 mei 1881: Johannes Petrus Asselbergs heeft in eigen naam en als gemachtigde van zijn moeder Anna Catharina Meijvis en de andere kinderen voor f 250 verkocht aan Johannes Petrus Brogtrop, kostschoolhouder, een keukentje, deel uitmakende van huis en erf sectie G 2981, staande ten noorden van het huis en erf van de koper. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1392, akte 6363 (tab.120). Zie aankoop brouwerij De Engel d.d. 28 augustus 1879.

14 december 1881: Inventaris en scheiding. Akte van scheiding tussen Anna Catharina Meijvis, kinderen en Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1392, akte 6479 (tab.307).

24 december 1881: Inventaris en scheiding. Akte van scheiding tussen Anna Catharina Meijvis, kinderen en Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1392, akte 6485 (tab.319). Vervolg van akte hierboven.

20 juni 1882: Oprichting. Anna Catharina Meijvis, weduwe van de heer Arnoldus Asselbergs, rentenierster en de heren Johannes Petrus, koopman, Carolus Johannes, ijzergieter, Wilhelmus Carolus, koopman en Antonius Elisabeth Asselbergs, koopman, hebben een vennootschap aangegaan onder de firma Arnoldus Asselbergs, om voor gemeenschappelijke rekening handel te drijven in ijzerwaren en kramerijen en welke akte onder andere de volgende bepaling inhoudt. De vennootschap, die gevestigd zal zijn in de Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom, wordt gerekend te zijn aangevangen 1 januari 1882 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Het beheer en de tekening voor de firma is opgedragen aan de medevennoot Johannes Petrus Asselbergs. Anna Catharina Meijvis brengt in: het winkelhuis (London) met tuin en erf in de Lieverouwestraat, sectie G 2764 en G 2765. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1393, akte 6579 (tab.279).

Nederlandsche_Staatscourant_26_6_1882_1.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 26 juni 1882.

20 juni 1882: Oprichting vennootschap. Anna Catharina Meijvis, weduwe van de heer Arnoldus Asselbergs, rentenierster, krachtens akte van scheiding mede-eigenaresse geworden van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, en de heren Johannes Petrus, koopman en Carolus Johannes Asselbergs, ijzergieter, in hunne vennootschap firma Arnoldus Asselbergs & Zonen ten doel hebbende het drijven eender ijzer- en kopergieterij, smederij, de handel in plaat- en stafijzer en het fabriceren van kunstwol, opgericht bij akte verleden voor de notaris J.F. van Gogh, d.d. 16 december 1865, opgenomen de heren Wilhelmus Carolus en Antonius Elisabeth Asselbergs, beide kooplieden. De voorwaarden van de akte van oprichting d.d. 16 december 1865 is vernietigd en buiten werking gesteld en door andere bepalingen vervangen. De vennootschap zal gevestigd zijn in de fabrieksgebouwen in de Lindebaan en is aangevangen per 1 januari 1882 voor onbepaalde tijd. Het beheer en de tekening voor de firma is opgedragen aan medevennoot Carolus Johannes Asselbergs. Anna Catharina Meijvis brengt in: zes huisjes in de Lindebaan, sectie G 2157 - G 2162. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1393, akte 6580 (tab.281).

Nederlandsche_Staatscourant_26_6_1882_2.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 26 juni 1882.

Lindebaan_tekening.jpg

Tekening uit 1883 van de hand van Augustinus Johannes Aloysius Asselbergs (1863-1935). Gezicht vanaf een locatie ter hoogte van het huidige adres Boutershemstraat 16 in noordoostelijke richting. Van links naar rechts: twee hoge panden van de voormalige Stoommeelfabriek De Schelde van Chr. Daverveldt & Co., nu in gebruik door haardenfabriek De Schelde aan de Hooghuissstraat; in het midden de achtergevels van de ijzergieterij van Asselbergs aan de Koepelstraat; tenslotte geheel rechts het pand Belvédèrestraat 1/hoek Koepelstraat. Bron: tekening, beeldbank WBA, nummers AM 064.

Luchtfoto_Gieterij_Lindebaan.jpg

Luchtfoto uit 1923 met in rood aangegeven de achtergevel van de ijzergieterij van Asselbergs aan de Koepelstraat zoals weergegeven op de tekening hierboven. Bron: foto, beeldbank WBA, nummer RLUB019.

20 juni 1882: Oprichting. Anna Catharina Meijvis, weduwe van de heer Arnoldus Asselbergs, rentenierster, krachtens akte van scheiding mede-eigenaresse geworden van de firma Arnoldus Asselbergs, en de heer Wilhelmus Carolus Asselbergs, koopman, in hunne vennootschap firma Arnoldus Asselbergs, ten doel hebbende het drijven van handel in lompen, beenderen en oud ijzer, opgericht bij akte verleden voor notaris J.F. van Goch, d.d. 27 augustus 1868, opgenomen de heren Johannes Petrus, koopman, Carolus Johannes, ijzergieter en Antonius Elisabeth Asselbergs, koopman. De voorwaarden van de akte van oprichting d.d. 27 augustus 1868 is vernietigd en buiten werking gesteld en door andere bepalingen vervangen. De vennootschap zal gevestigd zijn in de fabrieksgebouwen in de Lindebaan en is aangevangen per 1 januari 1882 voor onbepaalde tijd. Het beheer en de tekening voor de firma is opgedragen aan medevennoot Wilhelmus Carolus Asselbergs. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1393, akte 6581 (tab.283).

Nederlandsche_Staatscourant_26_6_1882_3.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 26 juni 1882.

23 september 1882: Verhuur. Johannes Petrus Asselbergs, handelend uit eigen hoofde en namens zijn moeder, broers en zussen, verhuurt aan de N.V. Stoomtramwegmaatschappij Bergen op Zoom-Tholen, een aan de Zuidsingel (nu Zuid-Oostsingel) gelegen stuk grond, een gedeelte van sectie G 3070 en een gedeelte van G 3071. Bron: notaris W. van Gastel, inv.nr. 89, akte 5807 (tab.227).

1883: Bouwvergunning. Bouw drie huisjes in de Geweldigerstraat, sectie G 4780, G 4781 en G 4782. Bron: bouwvergunning 696-1883.

NA_2.jpeg

Bron: foto, beeldbank Nationaal Archief. De drie huisjes zijn gesloopt en daarvoor in de plaats zijn er twee nieuwe woningen gekomen (Geweldigerstraat 24 en 26).

16 januari 1883: Koop. De vennoten van de firma Arnoldus Asselbergs (art. 2329) kopen een huis, erf en schuurtje aan de Singel (nu waarschijnlijk Oostsingel) in Goes, sectie B 365 (ontstaan uit sectie B 95). Bron: Notaris J.E. Mulock Houwer, Goes.

31 januari 1883: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt voor f 3000 op een veiling voor zijn moeder Anna Catharina Meijvis, weduwe van Arnoldus Asselbergs, van Antonetta Pacilly, weduwe van Johannes Franciscus de Kock, de eerste vier kopen zijnde een perceel bouwland te Bergen op Zoom in de Raaijberg sectie F 889 (moet waarschijnlijk sectie F 932 zijn, of is later F 932 geworden?) en F 498 - F 500. Bron: Notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1394, akte 6650, d.d. 24 januari 1883 (tab.28) inzet en akte 6653, d.d. 31 januari 1883 (tab.32). Op 22 november 1902 verkoopt Wilhelmus Carolus deze percelen aan de Priesters van het Hart van Jezus, zie hieronder. Mede op deze kavels zal het Juvenaat gebouwd worden.

Juvenaat_1.jpg

21 juni 1883: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt namens zijn moeder Anna Catharina Meijvis op een veiling uit de nalatenschap van Petrus de Wit voor f 3275 de vierde en vijfde koop: t.w. vijf percelen bouw- en weiland en rietgors, gelegen in de Auvergnepolder te Halsteren, sectie F nummers 138 - 140, 262 en 263 en een perceel bouwland in de Nieuwe Bijmoerpolder te Halsteren, sectie H nr. 249. En voor zijn oudste broer Johannes Petrus Asselbergs voor f 3400 de negende en tiende koop: t.w. een perceel bouwland in de Nieuwe Bijmoerpolder te Halsteren sectie H 111 en idem sectie H 112. Bron: notaris W. van Gastel, inv.nr. 90, akte 6196, d.d. 14 juni 1883 (tab.580) en , akte 6214, d.d. 21 juni 1883 (tab.584).

12 september 1883: Koop. Johannes Petrus Asselbergs koopt voor f 1000 van Johannes Petrus (vroeger suikerbakker) en zijn zoon Jacobus Johannes Franciscus Josephus Cornelis van Gastel, broodbakker, namens de firma Arnoldus Asselbergs een pakhuis staande aan de oostzijde van de Londonstraat, sectie G 1138 = pakhuis de Gevonden Kelder. Bron: WBA, notaris L.C. van der Ven, inv.nr. 1336, akte 596 (tab.227).

11 juni 1884: Veiling van geslechte vestinggronden te Bergen op Zoom. Wilhelmus Carolus Asselbergs biedt op een veiling van geslechte vestinggronden voor kavel 5, f 335, kavel 6, f 315 en kavel 16, f 830. Borgen zijn Johannes Petrus, broer en Petrus Josephus Adrianus Asselbergs, neef, directeur van de gasfabriek. Bron: notaris L.C. van de Ven, inv.nr. 1337, akte 697, d.d. 4 juni 1884, opbod (tab.113) en akte 700, d.d. 11 juni 1884, toewijzing (tab.120) + kaartje. Aangezien voor alle kavels minder dan de gunningsprijzen is geboden, verklaarde de Ontvanger de kavels niet te gunnen. Een gedeelte van de kavels is later alsnog ter veiling gebracht. Bij deze veiling lukt het de familie alsnog enkele kavels (acht stuks) in bezit te krijgen. Zie 6 juni 1898, hieronder.

Veiling.jpeg

9 maart 1885: Verkoop. Anna Catharina Meijvis c.s. verkoopt aan Petrus Johannes Weijts, Adriaanzn., meester timmerman, een stuk grond sectie G 2323. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1396, akte 7033 (tab.43).

11 mei 1885: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt op een veiling voor f 8700 voor rekening van Hendricus Vrins, directeur van de suikerfabriek Wittouck, van Marinus Cornelis Voorbeijtel, huis en erf, magazijn en erf, en diverse percelen bouwland aan de Zuidzijde Haven, wijk C nummer 68 (nu nummer 19), sectie G 2753 en G 2411. Bron: WBA, notaris L.C. van de Ven, inv.nr. 1338, akte 856, d.d. 27 april 1885, opbod (tab.100 en akte 869, d.d. 11 mei 1885, toewijzing (tab.102). Anna Catharina Meijvis financiert voor een deel deze aankoop middels een hypotheek à f 7000 (zie 30 mei 1885, hieronder). In dit pand vestigt zich in 1902 het Juvenaat. (Zie informatie daarover d.d. 6 december 1900 hieronder).

30 mei 1885: Hypotheek. Anna Catharina Meijvis verstrekt een geldlening van f 7000 aan Hendricus Vrins, directeur van de suikerfabriek Wittouck. Onderpand huis, erf aan de Zuidzijde Haven, sectie G 2753, magazijn en erf, sectie G 2753 en G 2411Bron: WBA, notaris L.C. van de Ven, inv.nr. 1338, akte 883 (tab.139).

1 augustus 1885: Verdeling. Petronella Cornelia en haar broer Johannes Petrus Asselbergs zijn er alsnog toe overgegaan om hun onverdeelde onroerende goederen verkregen bij de verdeling na het overlijden van hun vader Arnoldus Asselbergs, te verdelen. De vijftien huizen in de Koepelstraat en aan het Geertruidaplein en Stationsstraat wijk L nummer 8 (later Stationsstraat 38) zijn toebedeeld aan Johannes Petrus. Petronella Cornelia kreeg Stationsstraat wijk L nummer 7 (later Stationsstraat 40) toebedeeld plus aangevuld met contanten. Bron, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1396, akte 7121 (tab.223).

1886: Bouwvergunning. Bouw drie woonhuizen aan de Buitensingel en het ABG (Zuid-Oostsingel), sectie G 3372 (opgesplitst in sectie H 577, huis en tuin, H 578, huis en erf en H 579, huis en erf). Bron: bouwvergunning 1015-1886.

Zuid_Oostsingel_1.jpegDrie_huizen_Z_Oosingel_2.jpeg

Bron: Foto, beeldbank WBA, nummer SZUI017.

10 april 1886: Verkoop. Anna Catharina Meijvis c.s. verkoopt aan Hendrikus Johannes Welschot, winkelier, voor f 4000 drie huizen, schuur, erf en een stuk grond aan de Rijkebuurtstraat, sectie G 1269, G1270, G1271 en G1271a. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1397, akte 7250 (tab.90). Deze panden en gronden zijn op 26 november 1870 door Arnoldus aangekocht i.v.m. zijn initiatief de Gevangenpoort te slopen.

10 april 1886: Hypotheek. Anna Catharina Meijvis c.s. verstrekt voor f 3000 een hypotheek aan Hendrikus Johannes Welschot. Onderpand zie boven. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1397, akte 7251 (tab.93). Zie ook akte 7252 (tab.95) voor een tweede hypotheek. Toen Welschot niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen hebben de erfgenamen Asselbergs-Meijvis bovenstaande onroerende goederen ter veiling aangeboden. Koper was de gemeente Bergen op Zoom (zie 31 januari 1907, hieronder)

11 mei 1886: Koop: Op een veiling kopen Wilhelmus Carolus, Johannes Petrus, Carolus Johannes en Antonius Elisabeth Asselbergs voor f 11.000, van de familie Rogier: eerste koop: een huis en tuin aan de Lievevrouwestraat wijk B nummer 41 (nu Lievevrouwenstraat 20), sectie G 2221 en tweede koop: een werkwinkel uitgang hebbende aan de Moeregrebstraat, sectie G 2220. Derde koop: een huis en erf aan de Moeregrebstraat, wijk B nummer 59, sectie G 2219. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 96, akte 7715 (tab.450) en akte 7732 (tab.458).

20 augustus 1886: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt voor f 1750 in opdracht van de Vereniging van vrouwen te Bergen op Zoom als zedelijk Lichaam onder de zinspreuk ‘Toevlucht in lijden’ van Johannes Josephus Peeters, koopman te Bergen op Zoom, een huis en erf staande en gelegen aan de Vischmarkt te Bergen op Zoom, sectie G 1445, wijk E 184. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1397, akte 7334 (tab.240).

12 september 1886: Verbouw. Advertentie van architect C.P. van Genk: verbouw woning Vischmarkt voor W. Asselbergs. Bron: De Zoom van 12 september 1886. WBA, Bouwvergunning Bergen op Zoom 1886, geen bouwvergunning gevonden.

16 september 1886: Verkoop afbraak. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt afbraak aan de Vischmarkt te Bergen op Zoom. Opbrengst f 59,70. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1397, akte 7345 (tab.254). Zie akte van 20 augustus 1886 en advertentie van 12 september 1886 hierboven.

10 december 1886: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt op verzoek van zijn tante Elisabeth Asselbergs, weduwe van Adrianus Vergroesen, op een veiling in 27 kopen, diverse stukken bouw- en weiland en de beplanting en het recht van beplanting op de grote baan van Bergen op Zoom naar Borgvliet en op de een dreefje van Borgvliet naar Bergen op Zoom (laatstgenoemde is koop 27).

Alle eerste 26 kopen t.w.: bouwland sectie A 840 - A 856, een perceel weiland sectie C 94 - 96, een perceel bouwland sectie A 646 - A 649 en sectie C 401 en 402 worden door dezelfde Wilhelmus Carolus Asselbergs in opdracht van zijn moeder Anna Catharina Meijvis, weduwe van Arnoldus Asselbergs, gekocht voor f 8900. Bron: Notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1397, akte 7371, d.d. 26 november 1886 (tab.306) inzet en akte 7379, d.d. 10 december 1886 (tab.311) toewijzing.

KM216.jpg

KM220_1.jpg

30 december 1886: Koop. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt voor zijn moeder Anna Catharina Meijvis, op een veiling voor f 530 van Paulus Stouthart, een huisje aan de zuidzijde van de Dubbelstraat, sectie G 157. Bron: WBA, notaris W. van Gastel, inv.nr. 97, akte 8079, d.d. 23 december 1886 (tab.513) inzet en akte 8086, d.d. 30 december 1886 (tab.515) finale verkoop.

1887: Bouwvergunning. Uit sectie G 2327 bouw vijf herenhuizen aan de westzijde van de Burgemeester van Hasseltstraat, sectie G 3973 - G 3977 (later sectie H 560 - H 564). Bron: bouwvergunning 1136-1887.

5_huizen_Van_Hasseltstraat_3.jpgBron: beeldbank WBA, kaart, nummer KG 361 A.

5_huizen_Van_Hasseltstraat_1.jpg

Bron: beeldbank WBA, ansichtkaart, nummer SBUW006.

5_huizen_Van_Hasseltstraat_2.jpgBron: beeldbank WBA, foto, nummer SBUW023.

25 mei 1887: Op 25 mei 1887 wordt tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergen op Zoom besloten, als hulde aan de man, die in Bergen op Zoom de eersten krachtige stoot gaf aan de industrie en aan de man die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze gemeente, een straat naar hem te vernoemen. Aldus werd de Noyellesstraat, in de buurt van zijn woning in de Stationsstraat, veranderd in Arnoldus Asselbergsstraat. Namens de familie stuurt oudste zoon, Johannes Petrus op 6 juni 1887 een bedankbrief naar de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

A_Asselbergsstraat_1_1.jpgBrief_A.Asselstraat.jpg

Bronnen: WBA, Archief Gemeentebestuur Bergen op Zoom 1814-1925, inv. nr. 23 en collectie familie Asselbergs.

10 februari 1888: Overlijden Anna Catharina Meijvis, weduwe van Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, akte 40 d.d. 11-02-1888.

23 mei 1888: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt namens de erfgenamen van mevr. de wed. Arnoldus Asselbergs diverse stuks vee. Opbrengst f 3688,60. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1399, akte 7611 (tab.102).

verkoop_vee.jpg

Bron: De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken van 17 mei 1888, nr. 1678.

14 juli 1888: Verkoop. Johannes Petrus Asselbergs verkoopt voor zich en als gemachtigde voor zijn broers en zussen aan Machiel Andreas van Loon, meester metselaar, een deel van sectie G 2319 voor f 1181,58. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1399, akte 7636 (tab.137).

25 juli 1888: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt namens de erfgenamen van mevr. de wed. Arnoldus Asselbergs vruchten te velde. Opbrengst f 1132. Bron: WBA, notaris H.A. van Goch, inv.nr. 1399, akte 7645 (tab.167).

26 maart 1889: Scheiding n.a.v. overlijden Anna Catharina Meijvis. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1400, akte 7745 (tab.37).

26 maart 1889: Scheiding en verdeling n.a.v. overlijden Anna Catharina Meijvis + afgifte legaat. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1400, akte 7746 (tab.53).

12 oktober 1889: Wijziging scheiding en verdeling Anna Catharina Meijvis in verband met overlijden Cornelia Petronella (Keetje) Asselbergs op 28 juli 1889. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1400, akte 7809 (tab.193).


 2 - Tijdlijn periode kinderen Arnoldus Asselbergs en Anna Catharina Meijvis.


1889?: Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs (*1873) gaat op 16-jarige leeftijd bij de firma Arnoldus Asselbergs, de handel in ijzerwaren en kramerijen werken (de ijzerhandel in het pand London in de Lievevrouwestraat). Hij wordt daar opgeleid door zijn oom Johannes Petrus.

16 december 1889: Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant. Johannes Petrus, Arnolduszoon verkozen, als opvolger van Carolus Ludovicus de Meulemeester, tot lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bron: De Grondwet van 19 december 1889.

18 december 1889: Verkoop. Johannes Petrus Asselbergs verkoopt voor zich en als gemachtigde voor zijn broers en zussen aan Josephus Havermans, meester metselaar, een stuk bouwgrond, een deel van sectie G 3735, voor f 776,22. Bron: WBA, notaris H.A. van Gogh, inv.nr. 1400, akte 7830 (tab.225).

1890: Alphons Marie Cornelis Asselbergs (*1874) gaat op 16-jarige leeftijd werken bij de firma Arnoldus Asselbergs, handel in ijzerwaren en kramerijen. Hij wordt daar opgeleid door zijn oom Johannes Petrus. Ook zijn neef Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs was daar werkzaam. In die tijd gingen ze gedrieën iedere dag vanuit de Stationsstraat naar de winkel in de Lievevrouwestraat 41 (Huize London). Alphons zou daar maar liefst 58 jaar blijven werken. Op 31 december 1948 (zie hieronder) neemt hij in de functie van directeur van N.V. Asselbergs' IJzerhandel afscheid.

Briefhoofd_1922.jpg

Briefhoofd van Naamlooze Vennootschap Asselbergs' IJzerhandel uit 1922. Druk firma Arnaud, Amsterdam Bron: WBA.

29 april 1891: Koop. Johannes Petrus Asselbergs, koopman te Bergen op Zoom, koopt van Petrus Johannes de Bakker e.a., kleermaker, wonende te Bergen op Zoom, een huis en erf staande en gelegen in het Londenstraatje te Bergen op Zoom, sectie G 4477. Johannes Petrus Asselbergs verklaart als contraprestatie de overdracht te rekenen vanaf heden te zijner koste Petrus Johannes de Bakker te zullen doen opnemen en levenslang doen verzorgen, volgens zijnen stand, in het Sint-Catharinagesticht. Bron: WBA, notaris H.A.van Gogh, inv.nr. 1402, akte 8042 (tab.88).

18 juli 1893: Veiling. Openbare verkoping van het woonhuis van mevrouw de weduwe C.L. de Meulemeester-Van Hasselt, Fortuinstraat, wijk A 72, sectie G 471, ingezet op f 8000 door Wilhelmus Carolus Asselbergs. Er is geen tweede zitdag gehouden. Bron: WBA, notaris A.J.R. ter Horst, inv.nr. 1406, akte 113 (tab.185). Op 3 augustus van dat jaar is het woonhuis voor f 8500 onderhands verkocht aan Marinus Grimminck. Dat is vastgelegd in akte 120 (tab.203) bij dezelfde notaris als voorgaand. Grimminck verbouwt het woonhuis tot hotel-café.

Zie voor verdere informatie over Marinus Grimminck/Hotel De Gouden Leeuw: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&n=grimminck&nz=asselberghs&p=marinus&pz=joannes

1894: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (*1879) gaat op 15-jarige leeftijd bij zijn vader Charles Johannes in de gieterij werken.

20 maart 1894 en 3 april 1894: Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom hebben voorlopig verkocht en toegewezen aan Wilhelmus Carolus Asselbergs Arnolduszoon van beroep industrieel en wonende alhier een plein of erf met houten poort aan de oostzijde van de Vismarkt voor de som van f 425,00. Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom hebben verkocht en toegewezen aan Wilhelmus Carolus Asselbergs Arnoldszoon voornoemd het plein of erf voornoemd voor de som van f 700. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 1278. Wilhelmus Carolus heeft dit aangekocht t.b.v. de vereniging van vrouwen onder de zinspreuk 'Toevlucht in Lijden' (Sint-Catharina Gesticht).

26 maart 1897: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt namens zijn broers en zussen voor f 577,50 aan Michiel Leijs, tuinman, een perceel bouwterrein, gelegen aan de Sint-Josephstraat, sectie H, het zuidelijk gedeelte van nummer 244. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1414, akte 62 (tab.119).

1898: Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs (*1880) gaat op 18-jarige leeftijd bij zijn vader Charles Johannes in de gieterij werken.

6 juni 1898. Koop domeingrond. Wilhelmus Carolus Asselbergs koopt namens de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen voor een bedrag van f 5915 acht kavels (kavel 6 en 9 tot en met 15) domeingrond in de Arnoldus Asselbergsstraat en Williamstraat. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1436, akte 726 (tab.260) en akte 739 (tab.263) + kaart.

Arn.Asselbergsstraat.jpg

1898/1899?: Jacobus Petrus Josephus Maria (*1880) gaat bij zijn vader Wilhelmus Carolus in de lompenhandel werken.

3 augustus 1898: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt voor zich en namens zijn broers en zussen voor f 513 aan aan Michiel Leijs, tuinman, een gedeelte van het perceel bouwgrond, gelegen aan de Sint-Josephstraat, sectie H 941 en voor f 198 aan Josephus van Poll, steenhouwer, een ander gedeelte van hetzelfde perceel. Bron: WBA, notaris W.J. van Grutting, inv. nr. 1417, akte 183 (tab.16). Leijs woonde wijk L 240, later nr. 29, Van Poll woonde wijk L 241, later nr. 27.

24 oktober 1898: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt voor zich en namens zijn broers en zussen voor f 947 aan Dominicus Petrus Maria de Mol, stukadoor, een perceel bouwterrein gelegen op de hoek van de Antwerpsestraat en de Zuid-Oostsingel, sectie H 617. Bron: WBA, notaris W.J. van Grutting, inv. nr. 1417, akte 235 (tab.130).

Mol_de.jpgWoonhuis Dominicus Petrus Maria de Mol.

24 december 1898: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt voor zich en namens zijn broers en zussen voor f 450 aan aan Catharina Everse, weduwe van Adrianus van Dort, een gedeelte van het perceel bouwgrond, gelegen aan de Sint-Josephstraat, sectie H 941. Bron: WBA, notaris W.J. van Grutting, inv. nr. 1417, akte 266 (tab.204).

21 oktober 1899: Beschrijving van het handels- en fabrieksmerk van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen.

Nederlandsche_Staatscourant_1_11_1899_1.jpgNederlandsche_Staatscourant_1_11_1899_2.jpg

Bron: Nederlandsche Staatscourant van 1 november 1899. Het monogram AZ, zal vermoedelijk staan voor Asselbergs en Zonen. De B voor Bergen op Zoom, de Y voor ijzer, de G voor gieterij,

12 juni 1900: Overeenkomst. Deze akte is bepalend voor de toekomstige opvolging (derde generatie) in de bedrijven die Arnoldus heeft gesticht en door diens vier zonen verder zijn uitgebouwd. Door de slechte conditie van Antonius Elisabeth Asselbergs (overleden twee dagen later op 14 juni 1900), moest er snel iets geregeld worden. Afspraak wordt gemaakt dat:

A. De zonen van Carolus Johannes Asselbergs t.w. Johannes Petrus Josephus (*1879) en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus (*1880) op te leiden in de zaak van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, de ijzer- en kopergieterij en de handel in staf- en plaatijzer.

B. De zoon van Wilhelmus Carolus Asselbergs t.w. Jacobus Petrus Josephus Maria (*1880) op te leiden in de zaak van de firma Arnoldus Asselbergs, de handel in lompen, beenderen en oud ijzer.

C. Aan Johannes Petrus Asselbergs (ongehuwd) de taak zowel zijn neef Arnoldus Theresia Emilius Cornelis (*1873), na het overlijden van diens vader Antonius Elisabeth, reeds firmant geworden, alsmede zijn neef Alphons Marie Cornelis (*1874), zoon van Wilhelmus Carolus, op te leiden in de zaak van de firma Arnoldus Asselbergs, de handel in ijzerwaren en kramerijen. Cornelis Carolus (Kees) Asselbergs (1881-1956) kon zich goed herinneren, dat Johannes Petrus Asselbergs, bijnaam Jan Hoed (the head of the clan), vanuit Stationsstraat nummer 28 samen met Alphons M.C. en Arnoldus Th.E.C. aan weerskanten en zijn hoge hoed iets naar achteren gezet naar de ijzerwinkel in de Lievevrouwestraat liepen.

Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1440, akte 1263 (tab.311).

6 december 1900: Vestiging. Het Juvenaat H. Hart van Jezus vestigt zich in een pand aan de Wouwsestraat nummer 20 te Bergen op Zoom. Bij deze keuze heeft de familie Asselbergs een grote rol gespeeld.

Anekdote:

De priesters van het H. Hart van Jezus zochten in Bergen op Zoom een onderkomen voor enkele leden van hun congregatie en de eerste jongens, die zij wensten op te leiden “voor de missiën tot voorplanting van den Roomsch Katholieken godsdienst”. Op een avond kwamen de paters Karel Hubert Hermans en Cornelis Hubertus Luijten - pater Jan Mattheus Kusters was door ziekte verhinderd - bij Wilhelmus Carolus (Willem) Asselbergs op bezoek. Zij waren daar aan het goede adres, want Willem was uitstekend op de hoogte van de toenmalige woonsituatie in Bergen op Zoom. Asselbergs kende een geschikt woning in de Wouwsestraat, waarvan de eigenaar, Johannes Baptist Houbaer, recent was verhuisd naar Antwerpen. Ofschoon deze persoon in de burgerlijke stand staat ingeschreven als Rooms-Katholiek, stond hij blijkbaar bekend als een zogenaamde ‘papenvreter’. Mogelijk had dit te maken met het feit dat zijn stiefdochter, Helena Cornelia Emilia Daverveldt, op 19-jarige leeftijd stiekem in Dover, Engeland met een veel oudere man getrouwd was. Mogelijk werd Johannes Baptist Houbaer daar op aangekeken. Om over de huur van dit huis te onderhandelen konden de geestelijken onmogelijk in hun toog bij deze man op bezoek. Een van de paters kreeg een broek en een jas aan van Toon (Antonius J.J.A.) Asselbergs een van de zonen van Willem. Hoe de andere pater was uitgedost is niet bekend. De onderhandelingen schenen vlot en naar wens van beide partijen te verlopen tot op een gegeven moment de verhuurder aan een van de paters vroeg: “Heeft U kinderen?” In volle ernst en alle eerlijkheid antwoordde hij: “Nee, mijnheer”. De huurovereenkomst werd toen gesloten. Met Pasen 1901 startte het juvenaat met zes juvenisten.

Info: Naast Wouwsestraat 20, het Swaerdt, wijk H 119, later H 152/152a, sectie G 5426, was ook het daarnaast gelegen pand nummer 22, Sint Andries, wijk H 118, later H 151/151a, sectie G 3442 in het bezit van Johannes Baptist Houbaer. Op 6 november 1899 vertrekt Houbaer naar Antwerpen, waarna de woningen werden verhuurd. Op 29 augustus 1906 verkoopt hij beide panden aan zijn dochter Emilie Françoise Marie Elise Houbaer.

Lang verblijven de paters en leerlingen niet in de Wouwsestraat. Een jaar later verhuizen ze al naar een groter pand aan de Zuidzijde Haven, wijk C 68, nu nummer 19 (voormalige woning van Hendricus Vrins, directeur van de suikerfabriek Wittouck). Ook dat pand blijkt al snel te klein. Begin 1903 start men met de nieuwbouw aan de Antwerpsestraatweg 125.

Juvenaat_Wouwsestraat.jpgJuvenaat_Zuidzijde_Haven.jpgJuvenaat_Antwerpsestraatweg.jpeg

Foto: rechts, beeldbank WBA, nummers SANX006.

Familie Asselbergs is ook betrokken geweest bij de vestiging van het Juvenaat aan de Antwerpsestraatweg 125. Zie hieronder: 22 november 1902, verkoop bouwgrond aan de priesters van het H. Hart van Jezus en 5 maart 1904 hypotheek ter grootte van f 58.875.

Info: het Zedelijk Lichaam Priesters van het H. Hart van Jezus (Juvenaat) is opgericht op 21 mei 1902 bij notaris C.L. Schermer te Bergen op Zoom en als rechtspersoon erkend op 5 augustus 1902.

12 maart 1901: Hypotheek (tweede). Petrus de Jonge, koffiehuishouder, leent van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. f 900 tegen een rente van 4%. Onderpand: een huis en erf aan de Sint-Josephstraat, sectie H 245, vroeger wijk L 239, nu ter plaatse nummer 31. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1442, akte 1495 (tab.124). Zie voor derde en vierde hypotheek, 31 mei 1902 en 16 juni 1903 hieronder. Petrus de Jonge, hotelbediende, had in 1894 bij de Tilburgsche Hypotheekbank al een eerste hypotheek afgesloten van f 1500 met als onderpand hetzelfde pand als hierboven genoemd en een huis met erf en bouwland onder Halsteren. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1409, akte 20 (tab.33).

Eigendomsstructuur brouwerij Asselbergs, Van Heijst & Co.

Na het overlijden van Arnoldus Asselbergs in 1880 is zijn aandeel (1/8 deel in de brouwerij) overgegaan naar zijn weduwe Anna Catharina Meijvis. Als zij in 1888 overlijdt wordt haar aandeel in de brouwerij toebedeeld aan: 1. Johannes Petrus, 2. Carolus Johannes, 3. Wilhelmus Carolus, 4. Antonius Elisabeth, 5. Cornelis Johannes, 6. Cornelia Petronella, 7. Johanna Cornelia, 8. Petronella Cornelia en 9. Alberdina Cornelia Asselbergs. Om het aantal aandeelhouders te verminderen en versnippering te voorkomen wordt er besloten aandelen te verkopen.

19 april 1901: Verkoop/koop. Op deze datum passeren bij de notaris twee akten. In de eerste akte verkopen de erven Asselbergs al hun aandelen in brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. aan Jacobus Adrianus Dekkers. Ook Petrus Cornelis Adrianus van Heijst verkoopt 1/3 deel van zijn aandelen in de brouwerij aan Dekkers. Even ontstaat er een situatie dat Dekkers en Van Heijst ieder 50% van de brouwerij in hun bezit hebben. Echter de familie Asselbergs is niet van plan de brouwerij uit handen te geven. Het echtpaar Dekkers-Asselbergs heeft twee dochter die beide ongehuwd zijn en het echtpaar Van Heijst-Asselbergs heeft geen nazaten. Om de brouwerij weer in handen van de familie te krijgen wordt Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs opgevoerd als nieuwe vennoot. In de tweede akte (zie hieronder) krijgt dat vorm in de oprichting van een nieuwe vennootschap. Op deze manier blijft de brouwerij voor de toekomst in handen van de familie Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1442, akte 1538 (tab.241).

Brouwerij_2.jpeg

19 april 1901: Vennootschap. Jacobus Adrianus (Koos) Dekkers, Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst en Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bijnaam de Brouwer, hebben aangegaan een vennootschap ten doel hebbende het vervaardigen en verkopen van Beiersch- en ander buiten- en binnenlands bier onder de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Ingebracht wordt door elk van de vennoten f 21.000. De waarde van de brouwerij bedraagt op dat moment dus f 63.000, zijnde de brouwerij, bierkelder, stallen en erven, bouwland, hakhout te Bergen op Zoom, sectie E 610 en 611 in het Balsch Laag en sectie F 664, 708 en 709 in de Raaijberg. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1442, akte 1539 (tab.246).

Nederlandsche_Staatscourant_9_5_1901.jpgBron: Nederlandsche Staatscourant van 9 mei 1901.

Brouwerij_3.jpeg

Reclame_brouwerij_1889.jpgGids_voor_Bergen_op_Zoom_en_omstreken_1901.jpg

Bronnen: WBA, Gids voor Bergen op Zoom en omstreken van 1889, dep. 7623 en Gids voor Bergen op Zoom en omstreken, circa 1901, dep. 7624.

Het adres van de brouwerij en kantoor is Raaijberg, wijk K nummer 275. Sint-Josephstraat wijk L 249 (nu nummer 9) is het woonadres van Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs. In wijk L nummer 27 (nu nummer 18) in de Stationsstraat woont Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst en in wijk L nummer 34 (nu Stationsstraat nummer 32) woont Jacobus Adrianus (Koos) Dekkers. Het adres van de brouwerij is later veranderd in: Galgenbaan 41. De opstallen op het terrein van de voormalige brouwerij krijgen later diverse adressen: Galgenbaan 47, Brouwerijbaan 22 - 24 en Van Aldegondebaan 1, 3 en 7.

17 februari 1902: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt voor zich en namens zijn broers en zussen voor f 2010 aan Constant Johan Maenhoudt, directeur van de Bergen op Zoomsche Waterleiding, een perceel bouwgrond aan de Antwerpsestraat en Zuid-Oostsingel, gedeelte van sectie H 1114. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1444, akte 1779 (tab.78).

31 mei 1902: Hypotheek (derde). Petrus de Jonge, koffiehuishouder, leent van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. f 300 tegen een rente van 4%. Onderpand: een huis en erf aan de Sint-Josephstraat, sectie H 245. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1444, akte 1862 (tab.244). Zie voor tweede hypotheek, 12 maart 1901 hierboven en vierde hypotheek, 16 juni 1903 hieronder.

22 november 1902: Verkoop. Wilhelmus Carolus Asselbergs verkoopt voor f 6000 aan Jan Mattheus Kusters en Karel Hermans, beiden R.K. priesters, respectievelijk voorzitter en secretaris van het Zedelijk Lichaam onder de naam Priesters van het Hart van Jezus (het Juvenaat) percelen tuin en bouwland in Bergen op Zoom, ter plaatse genoemd de Raaijberg, sectie F 932 en F 498 - 500, met uitzondering van een oostelijk afgepaald gedeelte van sectie F 499 en 500. Dat strookje is later sectie F 1369 geworden. Bron: Notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1445, akte 1984 (tab.206).

De_Raaijberg.jpeg

2 januari 1903: Koop. Op de laatste zittingsdag van de veiling worden alle elf kavels van brouwerij De Boom gelegen in de Potterstraat en Hooghuisstraat, sectie G 4212, 4213, 4214 en 4215 voor de som van f 13.600 gemijnd door Wilhelmus Carolus Asselbergs. Hij handelt niet alleen voor zichzelf maar ook namens de andere vennoten (familieleden) van de firma Arnoldus Asselbergs en Zonen. Dit moet gezien worden als een strategische aankoop. Het complex is gunstig gelegen ten opzichte van de bestaande gieterij aan weerszijden van de Lindebaan. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1425, akte 275, d.d. 4 december 1902 (tab.202) inzet, akte 291, d.d. 18 december 1902 (tab.205) toewijzing en akte 2, d.d. 2 januari 1904, (tab.206) finale verhoging en toewijzing.

Dagblad_van_Noord_Brabant_28_11_1902.jpeg

Bron: Dagblad van Noord-Brabant van 28 november 1902.

26 februari 1903: Koop. Willem Carolus Asselbergs koopt op een veiling de voormalige suikerfabriek van de firma Laane, Rogier, Daverveldt & Co. voor f 114.000. Ingezet voor f 66.000 door Daniël Lodewijk Ingelse, machinefabrikant te Schiedam. Bron: WBA, notaris E.A.C. Voeten, Ossendrecht, inv.nr. 248, akte 4225, d.d. 19 februari 1903, inzet (tab.117) en akte 4237, d.d. 26 februari 1903, toewijzing (tab.123).

De_Grondwet_1_2_1903.jpgDe_Grondwet_1_3_1903.jpg

Bronnen: De Grondwet van 1 februari en 1 maart 1903.

Toelichting.In Bergen op Zoom was de suikerfabriek van de firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co. één van de slachtoffers van de malaise in de suikerindustrie. Daarom werd op 27 december 1902 door de aandeelhouders tot liquidatie besloten. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1445, akte 2010 (tab. 255), procesverbaal van de notulen van de vergadering van aandeelhouders van de firma Laane, Rogier, Daverveldt en Co..

Bij openbare verkoop werd het complex op 26 februari 1903 van de hand gedaan. Wilhelmus Carolus Asselbergs werd voor f 114.000 eigenaar (zie hierboven). Al snel verschenen in diverse kranten berichten waaruit bleek dat de suikerfabriek met inventaris en gereedschappen toebehoorde aan Paul Wittouck, mede-eigenaar van de S.A. Sucreries de Breda et Berg-op-Zoom. De Bergse krant De Avondster berichtte op 10 mei overigens dat Wittouck en een combinatie van verschillende suikerfabrikanten de fabriek had gekocht. Vermoedelijk was er al vóór de veiling een overeenkomst, om de zaak te verdelen. Wittouck/het syndicaat van suikerfabrikanten° de fabriek en Asselbergs de grond. Omdat we niet weten hoeveel er voor de fabriek aan W.C. Asselbergs is betaald, zullen we er ook nooit achter komen of de erven W.C. Asselbergs winst hebben gemaakt met de verkoop van de grond (zie 29 mei, 27 juni en 7 juli 1908 hieronder). Over wat uiteindelijk de bestemming van de fabriek zou gaan worden wordt in de pers volop gespeculeerd. Blijft het gebouw in functie als suikerfabriek of maakt Wittouck er een suikerraffinaderij van? Geen van deze opties wordt ten uitvoer gebracht. In juni 1904 ontmantelt Wittouck de fabriek. In november 1904 en begin 1905 zijn er onderhandelingen met de Belgische ondernemer Henri Lenoir om er een kunstzijdefabriek in te vestigen. Bron: WBA, 0007 Archief van de gemeente Bergen op Zoom, 1814-1925, inv.nr. 3931. Ook dat plan gaat niet door. Uiteindelijk gaat de fabriek in de verkoop (juni 1905).

°Het aankopende syndicaat was de Zuidelijke Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten en dan met name de zeven leden, vermeld in een brief d.d. 20 april 1907 van commissaris Heerma van Voss aan voorzitter J.P. van Rossum: Suikerfabriek Holland (A. van Rossum), De Mark (J.P. van Rossum), Zuid-Hollandsche Beetwortelsuikerfabriek (mr. Smits), S.A. Sucreries de Breda et Berg-op-Zoom (Wittouck c.q. H. Vrins, later C. Vrins), Van Breda, Dolk en Van Voss (S.C.J. Heerma van Voss), Lebret en Co. (onder beheer van Van Voss) en Suikerfabriek voorheen Van der Linden en Co. (A.J.L. Maas).

Het_Vaderland_9_5_1903.jpeg

Bron: Het Vaderland van 9 mei 1903.

De_Grondwet_9_6_1904.jpg

Bron: De Grondwet van 9 juni 1904.

Algemeen_Handelsblad_7_6_1905.jpg

Bron: Algemeen Handelsblad van 7 juni 1905.

Op 1 augustus 1905 geeft Cornelis Vrins, te Bergen op Zoom, in zijn hoedanigheid van directeur van de suikerfabriek S.A. Sucreries de Breda et Berg-op-Zoom, opdracht een partij roerende goederen te verkopen. Opbrengst f 1225,94. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1430, akte 207 (tab. 62).

Als er geen kopers voor de fabriek op komen dagen, zit er voor Vrins niets anders op het gebouw te laten slopen. De afbraak wordt voor f 2990 verkocht aan Johannes Hoppenbrouwers, aannemer te Steenbergen. Het lot van de voormalige suikerfabriek is hiermee bezegeld. Het gebouwencomplex, inclusief de funderingen, moet tot een diepte van 60 centimeter onder het niveau van de Bredasestraat gesloopt worden, de grond geëgaliseerd en van puin en afbraak ontdaan. Het Kommetje kan met puin en afbraak gedicht worden, mits er toestemming is van het waterstaatsbestuur. Het geheel moet voor 1 december 1907 opgeleverd worden. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1454, akte 115, d.d. 4 april 1907 (tab. 235).

Uit De Zoom van 7 april 1907 (letterlijke tekst)

De Oude Suikerfabriek

Bij de Donderdag gehouden openbare verkooping voor afbraak der groote eertijds schoone suikerfabriek de Twaalf Apostelen in het koffiehuis van de heer van Yzerlooij, waren vele vreemde aannemers opgekomen. Het trotsche gebouw werd ingezet door den aannemer P. Weijts (= Petrus Johannes Weijts) alhier, voor de som van f 675. Nu werd alle aanwezigen gelegenheid gegeven een inschrijvingsbiljet in te dienen binnen tien minuten daaraan werd door een achttal (de akte spreekt over een viertal) voldaan. Er werd overgegaan tot afslag op de mijn, waarbij door de koopman P. van Riel (= Petrus Henricus Ludovicus van Riel, te Tilburg) werd gemijnd voor een bedrag f 2750. Onmiddellijk werd thans overgegaan tot opening der biljetten, waarbij bleek dat de aannemer D. Hoppenbrouwers (moet zijn J. Hoppenbouwers) te Steenbergen de hoogste inschrijver was voor f 2990. Aan wien door den verkooper, dhr Vrins, het werk tot slooping werd opgedragen. Zoo zullen dus eerstdaags onder den hamer van den sloper vallen de gebouwen en schoorsteen, die wellicht het veertigvoudige hebben gekost van den thans geboden prijs. De eenige lichtzijde, die wij er aan vastknoopen, doch die gelijk staat met de stroohalm, waaraan een drenkeling zich vastklampt, is, dat de vrij komende gronden alsdan kunnen worden ingericht voor eene nieuwe buurt, een villa-park, zooals men bijv. in Dordrecht aantreft. Moge deze hoop niet ijdel blijken, tot heil van de stad, onzer inwoning.

Grondwet_7_4_1907.jpeg

Bron: De Grondwet van 7 april 1907.

Zierikzeesche_N_18_4_1907.jpeg

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode van 18 april 1907.

Hierna worden de terreinen door de erven Wilhelmus Carolus Asselbergs verkocht (zie verkoopakten van 29 mei, 27 juni en 7 juli 1908 hieronder), gevolgd door verkaveling voor o.a. woningbouw.

KM_375_1910_2.jpg

Op deze kadasterkaart uit 1910 is goed te zien dat het gehele complex van de voormalige suikerfabriek van Laane, Rogier, Daverveldt en Co. verdwenen is en dat het noordelijk deel van het voormalig fabrieksterrein, sectie H 1622, al voor een deel verkaveld en bebouwd is. Het gedempte Kommetje, eertijds het waterreservoir voor de fabriek, is op deze kaart goed te herkennen (sectie H 196). Ook het zuidelijk deel van het fabrieksterrein, ingeklemd tussen Oude Stationsweg, Stationsplein, Stationsstraat en Bredasestraat is al voor een groot gedeelte bebouwd.

19 mei 1903: Bij Koninklijk besluit van 19 mei 1903, nr. 36, is benoemd in de provincie Noord-Brabant tot gezworene van het waterschap de Theodoruspolder Johannes Petrus Asselbergs, oudste zoon van Arnoldus. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 23 mei 1903.

16 juni 1903: Hypotheek (vierde). Petrus de Jonge, koffiehuishouder, leent van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. f 400 tegen een rente van 5%. Onderpand: een huis en erf aan de Sint-Josephstraat, sectie H 245. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1446, akte 2142 (tab.209). Zie voor tweede en derde hypotheek, 12 maart 1901 en 31 mei 1902 hierboven.

5 januari 1904: Onderscheiding. Bij Koninklijk Besluit van 5 januari 1904, nr. 29, is aan Johannes Petrus Asselbergs, oudste zoon van Arnoldus, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, verlof verleend tot het aannemen van de versierselen van Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 9 januari 1904.

5 maart 1904: Schuldbekentenis. Johannes Petrus Asselbergs, fabrikant, Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant, Wilhelmus Carolus Asselbergs, koopman en Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman lenen een bedrag ter grootte van f 58.875 (of van elk f 14.718,75) à 4% aan pater Jan Mattheus Kusters als bestuurder van het Zedelijk Lichaam Priesters van het H. Hart van Jezus (Juvenaat) te Bergen op Zoom. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1448, akte 2319 (tab.119).

13 augustus 1904: Verkoop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen voor f 6180 (f 6 per ca.) een afgepaald perceel bouwland aan de Zuidsingel (later Zuid-Oostsingel genoemd) sectie H 285 en een perceel grond sectie H 283, nu in huur door de koper, de N.V. Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen (ABT). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1449, akte 2472 (tab.77).

kadaster Stationsstraat e.o_1.jpg

Bron: WBA, beeldbank, uitsnede van kaart KM 061.

16 januari 1905: Verkoop. Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom hebben verkocht aan Wilhelmus Carolus Asselbergs, fabrikant alhier een perceeltje gemeentegrond gelegen aan de Stoelematstraat, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom sectie G nummer 4493, groot 53 centiaren, thans kadastraal ingedeeld als sectie G nummer 5574 groot 18 centiaren, 5575 groot 16 centiaren en 5576 groot 19 centiaren voor f 80,00. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 1502.

12 februari 1905: Brief aan burgemeester Hulshof/college van B&W van Bergen op Zoom. Familie biedt voor f 49.000 te koop aan: drie huizen aan de Wassenaarstraat (in het bezit van Cornelis Johannes Asselbergs, rector van het Sint-Catharinagesticht), 19 huizen en een gedeelte van de straat officieus de Dubbele rij ook wel straat van de Familie Asselbergs genoemd, later officieel de Coehoornparkstraat (in het bezit van Wilhelmus Carolus Asselbergs) en idem (in het bezit van Carolus Johannes Asselbergs). Verkoop is niet doorgegaan. Bron: WBA, Brievenboek, archief 0279, inv.nr. 279.

Op 11 april 1905 treden vier nieuwe firmanten toe. In volgorde van leeftijd waren dat: Alphons Marie Cornelis (*1874), Johannes Petrus Josephus (*1879), Jacobus Petrus Josephus Marie en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs (beide *1880). Opmerking: door het overlijden van Antonius Elisabeth Asselbergs in 1900 is zijn zoon Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs (*1873) automatisch firmant geworden. Zie overeenkomst van 12 juni 1900.

11 april 1905: Vennootschap. 1. Johannes Petrus Asselbergs, Arnolduszoon, koopman, 2. Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant, 3. Wilhelmus Carolus Asselbergs, koopman, 4. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, 5. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 6. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, koopman, 7. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 8. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, koopman, verklaren dat blijkens akten van 20 juni 1882 zijn opgericht:

A. de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, ten doel hebbende het drijven van een ijzer- en kopergieterij, handel in staf- en plaatijzer.

B. de firma Arnoldus Asselbergs, ten doel hebbende de handel in lompen, beenderen en oud ijzer.

C. de firma Arnoldus Asselbergs, ten doel hebbende de handel in ijzerwaren en kramerijen.

Dat tussen de eerstgenoemde drie comparanten en wijlen Antonius Elisabeth Asselbergs (overleden op 14 juni 1900) zijn zoon Arnoldus Theresia Emilius Cornelis is getreden (zie akte d.d. 12 juni 1900), dat de vier eerstgenoemde comparanten door deze akte ontbinden de tussen hen bestaande vennootschappen onder bovenstaande firma's (A, B en C) en oprichten met de comparanten: Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs, Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs die toestemmen tot medevennoten toe te treden in de navolgende vennootschappen:

A. de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, ten doel hebbende het drijven van een ijzer- en kopergieterij, handel in staf- en plaatijzer en aanverwante artikelen, gevestigd in de Lindebaan.

B. de firma A. Asselbergs, ten doel hebbende de handel in lompen, beenderen en oud ijzer en aanverwante artikelen, gevestigd in de Lindebaan.

C. de firma Arnoldus Asselbergs, ten doel hebbende de handel in ijzerwaren en kramerijen, gevestigd in de Lievevrouwestraat (London).

De vennootschappen vangen aan op 1 januari 1905, voor onbepaalde tijd. Door de eerste vier vennoten wordt ingebracht: in de vennootschap firma Arnoldus Asselbergs & Zonen de ijzerfabriek in de Lindebaan met terreinen, machinerieën, vaste en losse werktuigen, sectie G 4247 en G 4248, in de firma Arnoldus Asselbergs, het winkelhuis (London) met erf en tuin aan de Lievevrouwestraat, sectie G 4496 en het (pak)huis en erf aan het Londonstraatje, sectie G 1138 = pakhuis de Gevonden Kelder. in de firma A. Asselbergs, zes huizen en magazijnen met erven aan de Lindebaan sectie G 2157 - 2162, twee huizen, bergplaats, pakhuis en erven aan de Lindebaan, sectie G 4216 - 4219, het huis en erf te Goes, sectie B 469, de voormalige gebouwen en erven van bierbrouwerij De Boom, aan de Potterstraat en Hooghuisstraat, sectie G 4212 en G 4213 aan de Potterstraat en sectie G 4214 en G 4215 aan de Hooghuisstraat en twee vorderingen ten laste van Jacob Deurloo, schoenmaker te Tholen groot f 400 en f 200.

Aan de vennoot Carolus Johannes Asselbergs wordt opgedragen het beheer en tekenbevoegdheid over de zaken betreffende de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen.

Aan de vennoot Wilhelmus Carolus Asselbergs wordt opgedragen het beheer en tekenbevoegdheid over de zaken betreffende de firma A. Asselbergs.

Aan de vennoot Johannes Petrus Asselbergs wordt opgedragen het beheer en tekenbevoegdheid over de zaken betreffende de firma Arnoldus Asselbergs.

Bij overlijden of uittreden van een der vennoten, vermeld sub. 1, 2, en 3, gaat het beheer over wat betreft:

A. de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, naar Johannes Petrus Josephus en zijn broer Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs.

B. de firma A. Asselbergs, naar Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs.

C. de firma Arnoldus Asselbergs, naar Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Alphons Marie Cornelis Asselbergs,

Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1450, akte 2665 (tab.202).

1 augustus 1905: Koop. Alphons Marie Cornelis Asselbergs koopt voor f 7500 van de R.K. Militaire Vereniging het huis en erf met gedeelte tuin aan de Grote Markt 29 te Bergen op Zoom, sectie G 5517, genaamd de Moriaen. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1451, akte 2773 (tab. 148). Deze woning wordt in 1912 geruild tegen de woning Hoogstraat 15 (zie woningruil d.d. 19 juni 1912 hieronder).

1 november 1905: Verkoop/koop. Naar men verneemt zou door de heer Augustus Amandus Corné, bierbrouwer te Kemzeke-Waas, zijn guanofabriek staande te Walsoorden met annexe gronden voor f 5000 onderhands zijn verkocht aan de heer A. Asselbergs, industrieel te Bergen op Zoom. De fabriek zal dan na het einde der tegenwoordige fabricatie van kunstmeststoffen ultimo mei 1906 worden ingericht als stoomhoutzagerij, hetgeen voor deze streek een groote aanwinst, en voor den werkman hier zeker niet onvoordeelig zou zijn. Moge de nieuwe onderneming slagen! Waarschijnlijk is deze industrieel 'A. Asselbergs' brouwer en houthandelaar Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs geweest. Bron: Zeelandia van 1 november 1905. Of deze verkoop/koop is doorgegaan is niet zeker. Van een stoomhoutzagerij te Walsoorden is niets meer vernomen.

Walsoorden_1.jpgWalsoorden_2.jpeg

Bronnen: Middelburgsche Courant van 2 december 1905 en Nieuwe Zeeuwsche Courant van 2 december 1905.

31 maart 1906: Vergunning. Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom hebben een vergunning verleend aan de Firma Asselbergs en Zonen alhier voor het maken van een weegbrug voor hun fabriek aan de lindebaan, Wijk J nr. 159. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 1525.

25 mei 1906: Hinderwetvergunning. Vergunning verleent aan firma Asselbergs, Van Heijst & Co. om een ijsmachine en daarom ook een nieuwe stoommachine van 35 pk te plaatsen in een nieuw te bouwen lokaal. Sectie F 708, adres Raaijberg, wijk K, nummer 275. Bron: WBA, boz - 0007A Archief van de gemeente Bergen op Zoom - serie Hinderwetvergunningen, 1875-1925, inv.nr. 338.

Brouwerij_Paralleleweg_1.jpg

Een uniek zicht op de brouwerij gezien vanaf de Parallelweg. Rechts nog net zichtbaar de aarden wal van het lagerhuis.

Bergen_op_Zoomsche_Courant_van_12_juni_1907_2.jpgBron: Bergen op Zoomsche Courant van 12 juni 1907.

In dezelfde krant staat ook een advertentie van Martinus Willemse, bierbottelaar, Antwerpsestraatweg 46. Opvallend is dat Willemse zowel het bier van de firma Asselbergs, van Heijst en Co., alsmede het bier van de firma F. Smits van Waesberghe (later de Drie Hoefijzers) te Breda aanprijst. Waren er toen al contacten tussen beide bierbrouwerijen? Als rond 1926 de brouwerij van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. haar productie stillegt, verkopen ze hun omzet aan brouwerij de Drie Hoefijzers te Breda. Van Willemse is een akte bekend waar bierbrouwerij de Drie Hoefijzers, voorheen de firma F. Smits van Waesberghe te Breda hem f 700 leent tegen 7%, met als onderpand huis en erf aan de Antwerpsestraatweg, sectie F 1114. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1500, akte 109, d.d. 4 april 1924 (tab.244). Onder de verplichting geen ander bier te verkopen of reclame te maken dan van voornoemde brouwerij.

Bergen_op_Zoomsche_Courant_van_12_juni_1907_1.jpgBron: Bergen op Zoomsche Courant van 12 juni 1907.

In 1917 doet Willemse nog steeds zaken met de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Na het overlijden van zijn vrouw Jacoba Jordans op 14 maart 1917, vindt in 1919 de scheiding en verdeling plaatsvindt van de algehele gemeenschap van goederen. Bij de schulden wordt een post opgevoerd van f 220,33 wegens geleverd bier door de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1487, akte 520, d.d. 21 november 1919 (tab.98). Zijn zonen, Cornelis, Ludovicus Johannes en Jacobus waren ook werkzaam in de bierbottelarij. Cornelis Willemse zien we terug in café de Stalen Brug, beter bekend onder de naam de 'Puit Willemse', Antwerpsestraatweg 147, Bergen op Zoom. Martinus Willemse richt in 1921 op het adres, Antwerpsestraatweg 48, ook sectie F 1114, een sigarenmakerij en -drogerij op. Bron: WBA, boz - 0007A Archief van de gemeente Bergen op Zoom - serie Hinderwetvergunningen, 1875-1925, inv.nr. 698.

23 september 1906: Verkoop. Carolus Johannes Asselbergs verkoopt namens zichzelf en de andere vennoten van firma A. Asselbergs & Zonen, voor f 1200, aan Jacobus Arie Visser, winkelier (1858-1929) X 27-4-1882 Goes met Cornelia Maria Siepman (1861-1938), wonende te Goes, een huis, schuurtje en tuin met erven aldaar, sectie B 469 en een gedeelte van het perceel tuin, sectie B 566. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1464, akte 3106 (tab.485). Zie koop d.d 16 januari 1883.

31 januari 1907: Veiling. Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom hebben op een veiling aangekocht van de erven Arnoldus Asselbergs en erven Wilhelmus Carolus Asselbergs, een huis en erf nabij de Gevangenpoort alhier, kadastraal bekend sectie G nummer 5569, groot 34 centiaren; een huis en erf nabij de Gevangenpoort alhier, kadastraal bekend sectie G nummer 5570, groot 6 aren 45 centiaren; een perceel bouwgrond alhier, kadastraal bekend sectie G nummers 5571 en 5574, gezamenlijk groot 2 aren; een perceel bouwgrond alhier, kadastraal bekend sectie G nummers 5572 en 5575, gezamenlijk groot 1 are 76 centiaren en een perceel bouwland alhier, kadastraal bekend sectie G nummers 5573 en 5576, gezamenlijk groot 1 are 68 centiaren voor de gezamenlijke prijs van f 4250. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1465, akte 3182 d.d. 17 januari 1907, inzet (tab.37) en akte 3189, d.d. 31-01-1907, toewijzing (tab.40) en WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 1567. Het doel van deze aankoop is alle panden, inclusief het pand 'De Bruydt op de Trappen' in de Lievevrouwestraat te slopen, een weg om de zuidelijke toren aan te leggen en de Gevangenpoort te restaureren.

De secties G 5569 - G 5573 zijn door Arnoldus Asselbergs aangekocht op 26 november 1870 (zie hierboven). De overige secties G 5574 - G 5576 zijn afkomstig uit de nalatenschap van Wilhelmus Carolus Asselbergs, (aangekocht onderhandse akte d.d. 16 januari 1905). Arnoldus had deze onroerende goederen aangekocht om deze samen met de Gevangenpoort te slopen om zo een bredere doorgang te forceren in de Lievevrouwestraat en Rijkebuurtstraat. Toen deze plannen geen doorgang vonden heeft Anna Catharina Meijvis c.s. op 10 april 1886 (zie hierboven) deze panden, vergezeld van een hypotheek van f 3000, verkocht aan Hendrikus Johannes Welschot, winkelier. Vervolgens kon Welschot niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en hebben de erfgenamen Asselbergs-Meijvis de secties G 5569 - G 5573 en de erfgenamen van Wilhelmus Carolus Asselbergs de overige drie kavels ter veiling aangeboden.

Haagsche_Courant_8_2_1907.jpegBron: Haagsche Courant van 8 februari 1907.

Dagblad_van_Noord_Brabant_9_3_1907.jpegBron: Dagblad van Noord-Brabant 9 maart 1907.

Bredasche_Courant_28_11_1907_.jpegBron: Bredasche Courant van 28 november 1907.

22 februari 1907: Hinderwetvergunning. Vergunning verleend tot het oprichten van een ijzergieterij in de Potterstraat, Hooghuisstraat en Lindebaan, wijk J nummers: 76, 81, 82, 121 tot en met 126. Sectie G 2157 - G 2162 en G 4212 - 4219. 1 jaar uitgesteld! Bron: WBA, boz-0007A, Archief van de gemeente Bergen op Zoom, serie Hinderwetvergunningen, 1875-1925, inv.nr. 352.

1 mei 1907: Lening. De familie Asselbergs (ijzergieterij) leent aan kachelfabrikant Jacob Abraham Zeilinga te Leeuarden f 6000. (Kachelfabriek Faber & Zeilinga, Emmakade noordzijde nr.151 te Leeuwarden). Brievenboek, archief 0279, inv.nr. 279.

22 augustus 1907: Verkoop. Carolus Johannes Asselbergs verkoopt namens de rest van de familie (nazaten van Arnoldus) voor f 1296 (f 4 per ca.) aan Wijnand Theodoor Felix, zeepfabrikant, een afgepaald gedeelte bouwgrond van perceel sectie H 1042. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1465, akte 3373 (tab.433). Op dit perceel bouwt Felix nog in hetzelfde jaar, naar ontwerp van Cornelis Petrus van Genk, zijn StoomZeep & Zeeppoederfabriek ‘Rosa’. Dit pand, Wassenaarstraat 40, verkoopt hij in 1921 aan wijnhandelaar Adrianus Gerardus Franciscus Maria Vermeulen (zie informatie bij 25 april 1873 hierboven).

20 september 1907: Bouwvergunning. Firma Arnoldus Asselbergs & Zonen bouwt twee woningen aan de Potterstraat, wijk J, sectie G 4212, op een deel van het terrein aangekocht op 2 januari 1903 (zie hierboven). Het huidige adres is Potterstraat 42 en 44 te Bergen op Zoom. WBA, dossiernummer: NL-0748-00114570.

Potterstraat_42_44.jpeg

6 februari 1908: Verkoop en koop. De familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen voor f 9000 aan Johannes Petrus Asselbergs, Arnolduszoon, fabrikant, Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant, Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, Johannes Petrus Josephus Asselbergs, koopman, Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman, Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, koopman en mevrouw Cornelia Johanna Ketelaars, zonder beroep, weduwe van de heer Wilhelmus Carolus Asselbergs te samen handelende onder de firma A. Asselbergs ten doel hebbende de handel in lompen, beenderen, oud ijzer en aanverwante artikelen, een stuk grond aan de Wassenaarstraat, sectie H 1343. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1466, akte 3517 (tab.73). Op dit kavel wordt in 1908 het lompensorteerbedrijf van de firma A. Asselbergs gevestigd.

Lompenmagazijn.jpgBron: beeldbank WBA, kaart, nummer KG 361 A.

29 mei 1908: Verkoop. Alphonsus Marie Cornelis Asselbergs verkoopt namens hemzelf en de andere erfgenamen van W.C. Asselbergs voor f 677 aan Cornelis Adrianus Jacobus Vrients, veesnijder, te Bergen op Zoom, een afgepaald perceel bouwterrein grenzend ten zuiden aan de tuinmuren van de huizen aan de Stationsstraat, een gedeelte van sectie H 1223 (aangekomen veiling door notaris E.A.C. Voeten d.d. 26 februari 1903, zie hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1466, akte 3603 (tab. 250). Huidige locatie Bredasestraat 4.

27 juni 1908: Verkoop. De erven Wilhelmus Carolus Asselbergs verkopen voor f 19.000 aan Josephus de Hert, veehandelaar wonende te Borgerhout, België, twee percelen bouwterrein, sectie H 196 en H 1418 (dit is het eigenlijke fabrieksterrein van de voormalige suikerfabriek van de firma Laane, Rogier, Daverveldt & Co. ten noorden van de Oude Stationsweg). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1466, akte 3637 (tab. 321/322).

7 juli 1908: Verkoop. De erven Wilhelmus Carolus Asselbergs verkopen voor f 21.000 aan Joannes Petrus van Rossum, industrieel, wonende te Oudenbosch, een perceel bouwland, sectie H 134 en een afgepaald perceel bouwland uitmakende een gedeelte van sectie H 1223 (zijnde de rest, ten zuiden van de Oude Stationsweg, zie akte van 27 juni 1908 hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1466, akte 3650 (tab. 348).

2 september 1908: Koop. Jacobus Petrus Josephus Marie (Jacques) Asselbergs koopt van Joannes Petrus van Rossum, industrieel (zie akte 7 juli 1908 hierboven) voor f 402: a. een afgepaald perceel bouwland, uitmakende een gedeelte van sectie H 1223 en b. een afgepaald perceel bouwland, gelegen aan de Bredasestraat ter breedte van 1,25 meter en met een lengte van 40 meter in zuidoostelijke richting, uitmakende een gedeelte en wel het zuidwestelijke, van het perceel sectie H 1223. Dit pad diende als achteruitgang vanuit zijn woning Stationsstraat 17, naar de Bredasestraat, uitkomende tussen de nummers 4 en 6 (zie kaart hieronder). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1466, akte 3689 (tab. 422).

Bredasestraat.jpg

Bron: WBA, beeldbank, detail van kaart KM 102.

28 september 1908: Koop. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, koopt voor f 7.625 op een veiling voor rekening van zijn broer Alphons Marie Cornelis, koopman, uit de failliete boedel van Christiaan Wilhelmus Franciscus van Genk, meubelmaker, het huis, met erf, genaamd Het Groene Schild en de daarachter gelegen meubelwerkplaats, wijk B 41 (het huidige nummer 28), hoek Lievevrouwestraat/Morganstraat, sectie G 5222 en G5221. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1455, akte 249, d.d. 7 september 1908, inzet (tab.488), akte 261, d.d. 21 september 1908, afslag (tab.490) en akte 270, d.d. 28 september 1908, toewijzing (tab.492).

Alphons M.C. Asselbergs verhuurt voor f 400 per jaar het winkelhuis met pakhuis aan Frederik Meijer uit Breda, vertegenwoordiger van Pfaff-naaimachines en (motor)rijwielhandelaar. Bron: huurcontract voor notaris J.C.L. Schermer, d.d. 1 oktober 1911, huurovereenkomst ingaande 1 februari 1912.

Bredase Courant 6_4_1912_1.jpegBron: Bredase Courant van 6 april 1912.

25 januari 1909: Hypotheek. De firma Asselbergs, Van Heijst & Co. verstrekt een lening van f 1500 aan Desiderius de Jaeger, bierhandelaar. Onderpand sectie G 4524 en G 4523, Zuidmolenstraat, wijk J 188 (koffie)huis en J 189, schuur te Bergen op Zoom (huidige nummering 47 en 49). Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1467, akte 3771 (tab.45). Additionele informatie: de afloop van aanbesteding van De Jaeger; het maken van een bierkelder onder perceel Zuidmolenstraat J 188, onder architectuur van J. van Loon voor D. de Jaeger. Laagste inschrijver Jos. Havermans f 435.

Zuidmolenstraat.jpegBron: Bouwkundig weekblad d.d. 18 november 1903, pag. 544.

9 oktober 1909: Inbreng in vennootschap. In verband met het overlijden van Wilhelmus Carolus Asselbergs is zijn aandeel in de drie vennootschappen t.w.: firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, firma A. Asselbergs en de firma Arnoldus Asselbergs, overgegaan naar zijn weduwe, Cornelia Johanna Ketelaars. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1467, akte 3962 (tab.408).

26 februari 1910: Verkoop. Firma Arnoldus Asselbergs & Zonen verkoopt voor f 10.350 aan Johannes van Kempen, zeven percelen bouwgrond aan de Arnoldus Asselbergsstraat, sectie H 977 tot en met H 983. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1468, akte 4046 (tab.76). Percelen aangekocht bij de veiling van domeingronden d.d. 6-6-1898.

9 april 1910: Wijziging. Wijziging van de statuten van a. de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, b. de firma A. Asselbergs en de firma Arnoldus Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1468, akte 4077 (tab.131).

24 mei 1911: Hypotheek. Johannes van Loon, wagenmaker, leent van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. f 3700 tegen een rente van 5%. Onderpand: het koffiehuis en erf aan de Zuidmolenstraat, sectie G 4523 en 4524. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1469, akte 4326 (tab.156). Johannes van Loon heeft dit pand op dezelfde datum gekocht van Desiderius de Jaeger. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1469, akte 4325 (tab.154). Ook De Jaeger had een hypotheek bij de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. (zie 25 januari 1909, hierboven).

19 juni 1912: Woningruil: Alphons Marie Cornelis Asselbergs ruilt zijn woning aan Grote Markt 29, te Bergen op Zoom, sectie G 5628, genaamd de Moriaen, met het huis, schuur, stal en erf, aan de Hoogstraat 15, sectie G 5129, genaamd Jerusalem, eigendom van Maria Josephina Charlotta Ferdinanda de Ram. De waarde van Hoogstraat 15 wordt bepaald op f 16.000 en van Grote Markt 29 op f 17.500, zodat Maria de Ram f 1500 moet betalen aan Alphons M.C. Asselbergs. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1459, akte 201 (tab. 335). Grote Markt 29 aangekomen, zie 1 augustus 1905 hierboven. Maria J.C.F. de Ram heeft Hoogstraat 15 toebedeeld gekregen uit de nalatenschap van haar ouders, doctor Johannes Adrianus de Ram en Henriëtta Cornelia Frederica Maria Cuijpers, d.d. 23 januari 1890, notaris L.C. van de Ven te Bergen op Zoom.

Hoogstraat_15.jpegGrote_Markt.jpeg

Bron: beide foto's beeldbank WBA, nummers SHHI028 en SGRW103.

24 augustus tot en met 8 september 1912: De firma Arnoldus Asselbergs was goed vertegenwoordigd op de landbouwtentoonstelling, gehouden op Plein XIII te Bergen op Zoom. Linkerfoto: aan de linkerkant stand nummer 10 van de firma Arnoldus Asselbergs met vier toonkamers met eigen fabrikaat vulkachels en haarden, keukeninrichtingen en sanitaire artikelen. Foto rechts, één van die kamers, ingericht als keuken. Bron: Het nieuws van den Dag, van 28 augustus 1912.

Tentoonstelling_1912_1.jpegTentoonstelling_1912_2.jpg

Bron: foto links, beeldbank WBA, nummer RFEP034 en foto rechts, collectie familie Asselbergs.

De_Tijd_26_8_1912.jpegBron: De Tijd van 26 augustus 1912.

10 september 1912: Overdracht/schenking. Carolus Johannes Asselbergs, fabrikant alhier draagt kosteloos over aan B&W van Bergen op Zoom de straat bekend als De dubbele rij (later Coehoornparkstraat) gelegen alhier, kadastraal bekend sectie H nummer 307, groot 11 aren 70 centiaren. Bron: WBA, serie eigendommen, gemeentebestuur 1814-1925, archief 0007B, inv.nr. 1653.

14 oktober 1912: Scheiding en verkoop/koop. Na het overlijden van Jacobus Adrianus (Koos) Dekkers (1908) is zijn aandeel in de brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. overgegaan naar zijn twee dochters, Anna Cornelia Antoinetta ongehuwd en Petronella Carolina Josephina Maria, religieuze. De waarde van de brouwerij is op dat moment vastgesteld op f 69.750 als volgt verdeeld over de vier vennoten: Piet van Heijst en Toon Asselbergs elk f 23.250, Anna Cornelia Antoinetta Dekkers f 14.208,32 en haar zus Petronella Carolina Josephina Maria Dekkers f 9041,68. Beide zussen Dekkers verkopen hun aandeel aan Van Heijst en Toon Asselbergs op dusdanige wijze dat elke van de vennoten voor 50% eigenaar worden. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1470, akte 4618 (tab.93).

Brouwerij_4.jpegBrouwerij_5.jpeg

5 november 1913: Oprichting N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat, ten doel hebbende het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteren van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom. Maatschappelijk kapitaal f 5400 verdeeld in 54 aandelen van elk f 100. Tot directeur wordt benoemd: Petrus Cornelis Adrianus van Heijst en tot commissarissen: Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs en Johannes Petrus Josephus Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4825 (tab.296).

Bouwgrond_Wassenaarstraat.jpg

Nr. Deelnemers N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat Aantal stemmen
1. Johannes Petrus Asselbergs 12
2. Carolus Johannes Asselbergs 6
3. Cornelia Johanna Ketelaars, weduwe van Wilhelmus Carolus Asselbergs 6
4. Petronella Cornelia Asselbergs, echtgenote van Petrus Cornelis Adrianus van Heijst 6
5. Cornelis Johannes Asselbergs 6
6. Alphonsus Arnoldus Josephus Maria van den Bogaert 6
7. Anna Cornelia Antoinetta Dekkers 6
8. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs 2
9. Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs 2
10. August Theodoor Heumakers (zich ook noemende en schrijvende Hoedemakers) 2
Totaal aantal aandelen: 54

5 november 1913: Koop. Alle firmanten van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen kopen van Wilhelmus Somers, timmerman, voor f 5700 zes huizen en erven en een tuin, sectie G 3039, G 3040, G 5151 tot en met G 5154 en G 5063 aan de Lindebaan en gedeeltelijk uitkomende in de Koepeldwarsstraat. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1471, akte 4827 (tab.302).

5 november 1913: verkoop/koop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen aan N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat voor f 20.000 een perceel bouwland aan de Wassenaarstraat, sectie H 1481. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4828 (tab.304).

hulpkaart_1908.jpg

29 november 1913: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 2250, een afgepaald perceel bouwgrond (oostelijk gedeelte) van sectie H 1481 aan de Zuid-Oostsingel, belendend ten noorden aan de N.V. Stoomtram-Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen (ABT), ten zuiden aan de nog te maken eersten verbindingsweg tussen de Zuid-Oostsingel en de Wassenaarstraat (eerst, de 2e Wassenaarstraat en later Meeussenstraat genoemd), aan Petrus Johannes van Mechelen, fabrikant. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4841 (tab.320). Op dit perceel worden zes woningen t.w. Zuid-Oostsingel 4 tot en met 9 gebouwd.

29 november 1913: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 1038, een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1481 aan de Zuid-Oostsingel en aan de eerste verbindingsweg tussen de Zuid-Oostsingel en de Wassenaarstraat (eerst, de 2e Wassenaarstraat en later Meeussenstraat genoemd) aan Josephus Jacobus van Eekelen, timmerman, wonende te Heerle, gemeente Wouw. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4842 (tab.322).

29 november 1913: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 2730 een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1481(zuidoostelijk gedeelte) aan de Zuid-Oostsingel aan Cornelis Videler, aannemer. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4843 (tab.324).

29 november 1913: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 1300,50 een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1481, aan de tweede verbindingsweg tussen de Zuid-Oostsingel en de Wassenaarstraat (eerst, de 3e Wassenaarstraat en later Hermusstraat genoemd), aan Anna Paulina Stouthart, weduwe van de heer Johannes Franciscus Snoek. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1471, akte 4844 (tab.326).

26 januari 1914: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 1140 een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1481, aan de Zuid-Oostsingel en de tweede verbindingsweg tussen de Zuid-Oostsingel en de Wassenaarstraat (eerst, de 3e Wassenaarstraat en later Hermusstraat genoemd) aan Cornelis Franciscus Goossens, timmerman, wonende te Bergen op Zoom. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1472, akte 4896 (tab.30).

10 maart 1915: Verkoop en koop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen aan de N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat voor f 1876 een afgepaald perceel moestuin aan de Wassenaarstraat, zijnde het noordelijk gedeelte van het perceel sectie H 284. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5056 (tab.29).

10 maart 1915: Verkoop en koop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen aan de vennoten van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen: a. twaalf huisjes en erven aan de Hooghuisstraat en Lindebaan, sectie G 1931 tot en met G 1938, G 3205 tot en met G 3209, voor f 4200 en b. perceel weiland genaamd de Zure Made, sectie H 204 en H 205, voor f 5800. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5057 (tab.33).

10 maart 1915: Verkoop en koop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen aan de firma Arnoldus Asselbergs voor f 3000, drie huizen en erven aan de Londonstraat sectie G 4477, G 4424 en G 4425. WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5058 (tab.36).

22 maart 1915: Inventaris. Inventaris opgemaakt ten huize Stationsstraat wijk L 7 (huidig adres: Stationsstraat 17), n.a.v. overlijden Lucia Cornelia Adriana Maria Meuwese (+ 27 december 1914), echtgenote van Jacobus Petrus Josephus Maria Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5059 (tab.39).

3 mei 1915: Inventaris. Inventaris boedel Johannes Petrus Asselbergs, opgemaakt ten huize van J.P. Stationsstraat, wijk L nummer 32 (huidig adres: Stationsstraat 28). Uitvoerder van de uiterste wil van J.P. is zwager Petrus Cornelis Adrianus van Heijst, bierbrouwer. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5075 (tab.77).

1 juli 1915: Verkoop/koop. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, koopt van familieleden (aangekomen zie akte d.d. 11 mei 1886 hierboven) voor f 15.000 een huis en erf met tuin aan de Lievevrouwestraat (huidig nummer 20, genaamd het Groene Woud), sectie G 4905 en twee huizen en erven aan de Moeregrebstraat, sectie G 4906 en sectie G 4907. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5091 (tab.136).

Lievevrouwestraat_20_1.jpgKaart: Beeldbank WBA, detail van KM 027.

Lievevrouwestraat_20_2.jpgLievevrouwestraat_20_3.jpg

Bron: links, beeldbank WBA: SLII042, circa 1911, foto rechts: Rijksmonumenten.nl

1 juli 1915. Verkoop/koop. Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen voor f 14.000 een herenhuis met erf en tuin (Stationsstraat 28), sectie H 274 en een perceel grond aan de Wassenaarstraat, sectie H 284, aan Johannes Petrus Josephus Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5092 (tab.139).

Stationsstraat_05.jpegBron: foto, collectie familie Asselbergs.

Stationsstraat 28 tijdens de Markiezaatsfeesten van 1938. Eigenaar en bewoner was toen Johannes Petrus Josephus Asselbergs. In het bovenlicht bij de voordeur zit op dat moment al de 'klimmende zon' met het opschrift: Sol iustitiae illustra nos (Zon van de gerechtigheid, verlicht ons). Deze spreuk heeft dus niets te maken met de latere bestemming van het woonhuis tot kantongerecht.

1 juli 1915: Verkoop. Op het terrein van brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. op verzoek van C. Videler enige kavels balken, ribben, planken, deuren, ramen, pannen en musterd (takkenbossen). Opbrengst f 390,92½. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5093 (tab.144).

Additionele informatie: Bovenstaande C. Videler is Cornelis Videler, metselaar en aannemer, gehuwd met Helena van Kaam. In 1920 gaat Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer en Henricus Franciscus Videler, aannemer, zoon van Cornelis, een vennootschap aan onder de naam N.V. Fabriek voor Electrische Houtbewerking (zie 28 juli 1920 hieronder). Een broer van Cornelis, Christiaan Videler, werkt als machinist bij brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Eind 1915 verstrekt Toon Asselbergs een hypotheek aan Christiaan (zie 31 december 1915 hieronder) op een pand aan Antwerpsestraatweg 89, waar zijn vrouw een café uitbaat. Een schoonzoon van Christiaan, Antonius Marinus van den Boom, heeft eerst als chauffeur gewerkt bij de firma Asselbergs, Van Heijst & Co., toen een groothandel in benzine, smeerolie en teerproducten, en later als vertegenwoordiger bij hetzelfde bedrijf dan opererend onder de naam Dowas. Bron: Bergs Kwartierstatenboek, Geschiekundge Kring, Bergen op Zoom, 2002, 1998, pag. 92 - 95.

Blijkbaar maakt aannemer Videler vaker gebruik van het terrein van de voormalige brouwerij, om partijen afbraak te verkopen.

Dagblad_van_Noord_Brabant_18_5_1929.jpegDagblad_van_Noord_Brabant_5_12_1929.jpg

Bronnen: Dagblad van Noord-Brabant van 18 mei 1929 en 5 december 1929.

Zie op deze site Cornelis Videler: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=cornelis&n=videler

Zie op deze site Henricus Franciscus Videler: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=hendricus+franciscus&n=videler

Zie op deze site Antonius Marinus van den Boom: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=antonius+marinus&n=van+den+boom

6 augustus 1915: Overdracht aandeel in vennootschap. In verband met het overlijden van Johannes Petrus Asselbergs is zijn aandeel in de drie vennootschappen t.w.: firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, firma A. Asselbergs en de firma Arnoldus Asselbergs overgegaan naar de zeven overgebleven vennoten. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5104 (tab.174).

28 augustus 1915: Reclame-uiting firma Arnoldus Asselbergs (ijzerhandel Lievevrouwestraat). Deze hoefijzers werden niet in de eigen fabriek gemaakt, maar van derden betrokken.

De_Maasbode_28_8_1915.jpegProvinciale_Noordbrabantsche_en_s_Hertogenbossche_courant_31_8_1915.jpeg

Bronnen: De Maasbode van 28 augustus 1915 en Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 31 augustus 1915.

Hoefijzers_03_foto_Charles_van_Velsen_001.jpeghoefijzers 04 foto Charles van Velsen 001_1.jpeg

Afbeeldingen van de enorme hoeveelheid hoefijzers opgeslagen in het magazijn van de firma Arnoldus Asselbergs (ijzerhandel Lievevrouwestraat/Londonstraat) te Bergen op Zoom. Foto's collectie familie Asselbergs, fotograaf Charles van Velsen.

4 september 1915: Verkoop. De vennoten van de firma Arnoldus Asselbergs & Zonen verkopen aan Marinus Rommens, machinist, voor f 675 een stuk bouwgrond, aan de Parallelweg, zuidelijk gedeelte sectie H 204. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5114 (tab.198).

6 november 1915: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 600 een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1791, aan de Zuid-Oostsingel aan Anna Paulina Stouthart, weduwe van de heer Johannes Franciscus Snoek. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5129 (tab.217).

15 december 1915: Scheiding. Scheiding nalatenschap van Johannes Petrus Asselbergs. Bron: WBA, notaris C.J.A.M. van der Ven als plaatsvervanger voor de overleden notaris J.C.L. Schermer inv.nr. 1473, akte 5147 (tab.246). De bezittingen (omschreven in 146 artikelen) hadden een waarde van f 765.198,54.

31 december 1915: Hypotheek. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs leent f 1700 aan Christiaan Videler, machinist bij de bierbrouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Onderpand: huis, erf en tuin aan de Antwerpsestraatweg 89, sectie F 1165 (huis en erf) en F 1240 (tuin). Zijn vrouw Adriana Louisa Weijts baat daar het café uit, waar zij uiteraard het bier van Asselbergs, Van Heijst aan haar gasten schenkt. Bron: WBA, notaris J.C.L. Schermer, inv.nr. 1473, akte 5152 (tab.346). Christiaan Videler verkoopt bovenstaand pand in 1918 aan Johannes Geers. Ook aan Geers verstrekt firma Asselbergs, Van Heijst & Co. een hypotheek (zie 29 november 1918, hieronder).

1916: Koop. Willem Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs koopt bouwgrond voor de bouw van een villa. Bron: Nationaal Archief, financiën, dossiers Domeinen. Specificatie: Verkoop grond Boulevard (= Oosterboulevard, later Bolwerk-Noord te Bergen op Zoom) aan Asselbergs, periode, 1869 - 1944. Verwijzing ingevoegd in veilingdossiers 591. Bronverwijzing: nummer toegang: 2.08.71, inventarisnummer: 10886, (1257 J).

Bouwtekening_Villa_Helena_1.jpg

Bouwtekening_Villa_Helena_2.jpg

Bouwtekening Villa Helena (1916). Bron: WBA, bouwvergunningen, dossier, NL-0748-00063759.

8 juni 1916: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt aan de broers Adrianus Johannes Philippus en Johannes Jacobus Aloysius, beiden smid en hun zus Maria Francisca van Mechelen voor f 4080, een afgepaald perceel bouwgrond van sectie H 1799. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1509, akte 18 (tab.112). Voorwaarden: Op deze plaats mocht geen ijzergieterij maar wel een smederij of ijzerconstructiewerkplaats gevestigd worden. En zo geschiedde.

13 december 1916: Koop. Bierbrouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. koopt op een veiling van Helena Johanna Weijs voor f 2700 drie kavels weiland in het Balsch Laag, sectie E 825, 826 en 827. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1509, akte 96, d.d. 28 november 1916 (tab.248), akte 114, 12 december 1916 (tab.249) en akte 116, 13 december 1916 (tab.252). Wat is de bedoeling van deze aankoop geweest? Waarschijnlijk de teelt van groenten, voornamelijk knolraap, voor hun groetendrogerij (zie Hinderwetvergunning d.d. 13 april 1917, hieronder).

KM_375_1910_3.jpeg

19 mei 1917: Ontbinden drie vennootschappen. Door de firmanten wordt besloten om de diverse bedrijven over te dragen aan de volgende generatie. Alvorens hiertoe over te gaan, worden eerst de oude firma’s, welke op 11 april 1905 zijn opgericht, door 1. Dorothea Johanna Maria van Heijst, weduwe van Carolus Johannes Asselbergs, 2. Cornelia Johanna Ketelaars, weduwe van Wilhelmus Carolus Asselbergs, 3. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, 4. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 5. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, fabrikant, 6. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 7. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant ontbonden. De betreffende firma’s zijn:

1. De firma Arnoldus Asselbergs & Zonen (ijzer- en kopergieterij, handel in staf- en plaatijzer en aanverwante artikelen).

2. De firma A. Asselbergs (de handel in lompen, beenderen, oud ijzer en aanverwante artikelen).

3. De firma Arnoldus Asselbergs (de handel in ijzerwaren en kramerijen). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1510, akte 149 (tab.273).

19 mei 1917: Verkoop, koop. Dorothea Johanna Maria van Heijst, weduwe van Carolus Johannes Asselbergs en Cornelia Johanna Ketelaars, weduwe van Wilhelmus Carolus Asselbergs, verkopen voor f 59.416,09 aan 1. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 2. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, fabrikant, 3. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 4. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant:

A. Fabrieken met bijgebouwen erven, pakhuis, schuren, kantoorgebouw, huizen, tuin en weiland aan de Lindebaan, Hooghuisstraat, Pottterstraat en Parallelweg, sectie G 4248, G 5695 - 5698, G 2162, G 1931 - 1938, G 3205 - 3209, G 5839, G 6007 en sectie H 205, H 1920.

B. Fabriek, schuren, bijgebouwen, erf, huizen en bouwland aan de Wassenaarstraat 55 en Zuid-Oostsingel, sectie H 1482.

C. Huizen, magazijn, bergplaats, pakhuis, erf en tuin aan de Lievevrouwestraat en Londonstraat, sectie G 5852 (London, Lievevrouwestraat 41), 4477, 4424 en 4425 (De Draeck, Lievevrouwestraat 43). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1510, akte 150 (tab.275).

Hiermee is definitief de derde generatie eigenaar geworden van de Asselbergs bedrijven. N.B. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs had zijn aandeel in de bedrijven al in zijn bezit vanwege het vroegtijdig overlijden van zijn ouders.


 3 - Tijdlijn periode kleinkinderen Arnoldus Asselbergs en Anna Catharina Meijvis.


13 april 1917: (ingediend 6 maart 1917): Hinderwetvergunning. Brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. krijgt een vergunning om op de eest (droogvloer), waarop andere jaren mout gedroogd wordt, groenten te mogen drogen en op de bestemde zolder een of meer groentesnijmachines te mogen plaatsen die aangedreven worden door de aanwezige stoommachine. Sectie F 708, Galgenbaan 41, Bergen op Zoom. Bron: WBA, boz - 0007A. Archief van de gemeente Bergen op Zoom - serie Hinderwetvergunningen, 1875-1925, inv.nr. 580.

Zolder_brouwerij.jpg

Tekening van de zolderverdieping van de brouwerij.

Het drogen van groenten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onder de nieuwe oorlogsindustrieën, neemt de groetendrogerij een bijzondere plaats in. Voor de oorlog is deze tak van bedrijvigheid van weinig betekenis. Vanwege de penibele voedselsituatie tijdens de oorlog stijgt de vraag naar gedroogde groenten dermate, dat de eesten (droogvloeren) van bierbrouwerijen ingericht worden tot groetendrogerijen. Brouwerijen hebben tijdens deze periode te lijden onder schaarste van grondstoffen met als gevolg het stopzetten van brouwactiviteiten. Net als vele andere brouwerijen gaat ook de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. zich toeleggen op de zeer lucratieve activiteit van het drogen van groente. In Noord-Brabant worden voornamelijk knolraap, boerenkool en peen gedroogd bestemd voor de Duitse markt. Bron: Algemeen Handelsblad van 8 december 1916.

Groentendroogerij_1jpeg.jpeg

Het snijden van knolraap. Op de achtergrond de aarden wal tegen de onderste verdieping van de brouwerij met daarnaast de schoorsteen. Rechts, in de achtergrond, de watertoren aan de Parallelweg.

25 mei 1917: Oprichting drie vennootschappen. Op 25 mei 1917 zitten bij notaris Jacobus C.H. Perée vijf kleinkinderen van Arnoldus t.w.: 1. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, 2. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 3. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, fabrikant, 4. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant aan tafel voor de oprichting van drie handelsvennootschappen t.w.:

A. De firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, ten doel hebbende het drijven van een ijzer- en kopergieterij, handel in staf- en plaatijzer en aanverwante artikelen onder leiding van de broers Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs.

B. De firma A. Asselbergs, ten doel hebbende de handel in lompen, beenderen en oud ijzer en aanverwante artikelen onder leiding van Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs.

C. De firma Arnoldus Asselbergs, ten doel hebbende de handel in ijzerwaren, gereedschappen en aanverwante artikelen onder leiding van de neven Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Alphons Marie Cornelis Asselbergs.

In de vennootschappen wordt ingebracht:

A. Fabrieken met bijgebouwen erven, pakhuis, schuren, kantoorgebouw, huizen, tuin en weiland aan de Lindebaan, Hooghuisstraat, Pottterstraat en Parallelweg, sectie G 4248, G 5695 - 5698, G 2162, G 1931 - 1938, G 3205 - 3209, G 5839, G 6007 en sectie H 205, H 1920, geschat op een waarde van f 142.906,44. Machinerieën, vaste en losse werktuigen f 54.714,68. Voorraden ijzer, koper en al hetgeen verder tot de grondstoffen van de fabriek behoort, verwerkt ijzer en koper, benevens inventaris van de kantoren f 96.769,35. Contanten f 6618,12. Vorderingen f 79.123,32. Effecten: twee aandelen in de N.V. Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen (ABT) f 400.

B. Fabriek, schuren, bijgebouwen, erf, huizen en bouwland aan de Wassenaarstraat 55 en Zuid-Oostsingel, sectie H 1482, geschat op een waarde van f 52.764,88. Gereedschappen f 1250. Voorraad goederen f 114.651,17. Contanten f 4790,29. Twee hypothecaire vorderingen op Jacob Deurloo, schoenmaker te Tholen van f 450 en f 200.

C. Huizen, magazijn, bergplaats, pakhuis, erf en tuin aan de Lievevrouwestraat en Londonstraat, sectie G 5852 (London, Lievevrouwestraat 41), 4477, 4424 en 4425 (De Draeck, Lievevrouwestraat 43), geschat op een waarde van f 12.285. Voorraden f 131.233,37. Contanten f 4174,02. Vorderingen f 111.504,75. Effecten: zeven aandelen in de N.V. Tilburgsche Verzinkerij f 1375. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1510, akte 157 (tab.287).

26 mei 1917: Verkoop: De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 2000 aan Petrus de Nijs, Corneliszoon, aannemer en architect, een bouwterrein gelegen aan de Zuid-Oostsingel, gedeeltelijk sectie H 1900, grenzend aan sectie H 1880 en H 1899. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1510, akte 158 (tab.292).

20 november 1917: Oprichting naamloze vennootschap. Op deze datum zitten bij notaris Jacobus C.H. Perée wederom dezelfde vijf kleinkinderen van Arnoldus t.w.: 1. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, 2. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 3. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, fabrikant, 4. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant. Door de firmanten werd besloten een moderne juridische vorm aan de diverse bedrijven te geven. Bij deze werd een naamloze vennootschap onder de naam N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij opgericht ten doel hebbende de voortzetting en de uitbreiding van de zaken gedreven onder de firma’s:

A. De firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, ijzer-, koper en metaalgieterijen.

B. De firma Arnoldus Asselbergs, ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke artikelen.

C. De firma A. Asselbergs, groothandel in oude en nieuwe metalen en aanverwante artikelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt f 1.250.00, verdeeld in vijftienhonderd gewone aandelen van f 500 en vijfhonderd, cumulatief preferente aandelen van f 1000 elk, waarvan volgestort f 650.000 als volgt verdeeld over de vijf aandeelhouders:

nummer gewone aandelen à f 500 bedrag f preferente aandelen à f 1000 bedrag f stemmen
Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs 144 72.000 22 22.000 6
Alphons Marie Cornelis Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Johannes Petrus Josephus Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Totaal 1000 500.000 150 150.000 30

Door de aandeelhouders zal in de vennootschap worden ingebracht:

A. Fabrieken met bijgebouwen erven, pakhuis, schuren, kantoorgebouw, huizen, tuin en weiland aan de Lindebaan, Hooghuisstraat, Pottterstraat en Parallelweg, sectie G 4248, G 5695 - 5698, G 2162, G 1931 - 1938, G 3205 - 3209, G 5839, G 6007 en sectie H 205, H 1920.

B. Fabriek, schuren, bijgebouwen, erf, huizen en bouwland aan de Wassenaarstraat 55 en Zuid-Oostsingel, sectie H 1482.

C. Huizen, magazijn, bergplaats, pakhuis, erf en tuin aan de Lievevrouwestraat en Londonstraat, sectie G 5852 (London, Lievevrouwestraat 41), G 4477, G 4424 en G 4425 (De Draeck, Lievevrouwestraat 43).

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren: Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en tot commissarissen: Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs.

Vennoten verklaren dat zij uit de vennootschappen onder firma’s t.w.: firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, firma A. Asselbergs en firma Arnoldus Asselbergs, aan goederen, waarden en schulden hebben ingebracht:

Activa:

1. Onroerende goederen, hierboven omschreven voor een waarde van f 297.400,00.

2. Machinerieën, gereedschappen en kantoormeubelen voor een waarde van f 121.442,31.

3. Handelsgoederen, handelsvoorraden en grondstoffen voor een waarde van f 342.303,89.

4. Handelsvorderingen op diverse personen f 295.774, 41.

5. Kas en kasiersgelden f 167.357,43

Totaal f 1.224.278, 04

Passiva:

1.Handelsschulden aan diverse personen wegens geleverde goederen f 74.278,04

2. Een schuld aan de Crediet Vereeniging de Hanzebank, Centrale Bank te 's-Hertogenbosch groot f 500.000,00.

Totaal f 574.278,04

Resteert: zuiver vermogen f 650.000,00 gelijk aan het geplaatste kapitaal.

Bergen op Zoom, 20 november 1917.

Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1513, akte 380 (tab.67).

Door de omzetting van de drie firma's naar een naamloze vennootschap moesten de briefhoofden van die bedrijven aangepast worden.

Briefhoofd_Gieterij_1918.jpg

Briefhoofd_Lompensordeerderijen_1918.jpg

Twee briefhoofden uit 1918. Bron: WBA.

1 - 8 december 1917: Uitgifte f 500.000, 5% obligaties.

Obligatie_1.jpgObligatie_2.jpgObligatie_3.jpg

Bron: collectie familie Asselbergs.

4 december 1917: Wijziging statuten. Wijziging van de statuten van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., opgericht op 20 november 1917 (zie hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1513, akte 402 (tab.138).

13 december 1917: Koninklijke Bewilliging. De Koninklijke Bewilliging op de akte van oprichting van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., werd verleend op 13 december 1917 (ingangsdatum) voor de duur van 50 jaar.

2 februari 1918: Ontbinding vennootschappen. De oude constructie kon nu worden ontbonden. Op verzoek van 1. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, koopman, 2. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, koopman, 3. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, fabrikant, 4. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, koopman en 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant, worden de drie vennootschappen t.w.: firma Arnoldus Asselbergs & Zonen, firma A. Asselbergs en de firma Arnoldus Asselbergs, ontbonden. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1514, akte 38 (tab.94).

Nederlandsche_staatscourant_5_3_1918.jpeg

Bron: Nederlandsche Staatscourant van 5 maart 1918.

1 maart 1918: Koop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt voor een bedrag van f 2500 van Johanna Adriana Petronella, Antonius Johannes Josephus Aloysius, bierbrouwer, Jacobus Petrus Josephus Maria, koopman, Alphons Marie Cornelis, koopman, Theodorus Johannes Cornelis, R.K. priester en rector te Ginneken en Cornelis Johannes Josephus Asselbergs, R.K. priester en kapelaan te Standdaarbuiten, twee pakhuizen in Bergen op Zoom in de Londonstraat, sectie G 5853 en G 6003. De verkopers in eigendom verkregen na het overlijden van hun moeder Cornelia Johanna Ketelaars, weduwe van Wilhelmus Carolus Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1514, akte 87 (tab.211).

23 maart 1918: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt aan Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. voor f 5030 een bouwterrein gelegen aan de Wassenaarstraat, sectie H 1921, langs de lompenfabriek van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., gerekend vanaf de Wassenaarstraat tot aan het perceel, sectie H 1922, eigendom van de heer Van Mechelen te Bergen op Zoom. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1514, akte 137 (tab.320).

10 oktober 1918: Wijziging. Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst en Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, beide bierbrouwer en vennoten in de brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. wijzigen de voorwaarden. Artikel 15 en 16 worden vervangen. Beide artikelen regelen verdeling bij overlijden. Wanneer een der vennoten overlijdt, zonder achterlating van een weduwe hebben de overblijvende vennoten het recht zich zaken van de vennootschap bij scheiding te doen aanbedelen, of over te nemen tegen de navolgende uitkering: als Van Heijst, of wel diens echtgenote, voor het geval deze vennoot is, overlijdt een uitkering van f 32.625, benevens de helft van de gemaakte reserve. Als Asselbergs, of wel diens echtgenote, voor het geval deze vennoot is, overlijdt een uitkering van f 18.500, benevens de helft van de gemaakte reserve. De uitkering aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden, geschieden in contanten binnen twee jaar na overlijden met bijbetaling van 4% rente. Bij uittreden van een van de vennoten dezelfde regeling. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1517, akte 429 (tab.28).

29 november 1918: Hypotheek. De firma Asselbergs, Van Heijst & Co. verstrekt een lening van f 2500 à 5% aan Johannes Geers, koopman. Onderpand huis met erf en tuin aan de Antwerpsestraatweg nr. 89, sectie F 1165 en 1240 (later onder diverse namen bekend als koffiehuis Het Fort, café Anastasia enz.). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1517, akte 495 (tab.205).

Additionele informatie: Geers koopt dit pand voor f 2800 met het zich daarin bevindende café en inventaris met uitzondering van de bierpomp op dezelfde datum als het afsluiten van de hypotheek. Verkoper is Christiaan Videler, machinist bij brouwerij firma Asselbergs, Van Heijst & Co. die we al eerder zijn tegengekomen (zie 1 juli 1915 hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1517, akte 494 (tab.203). Opmerkelijk is dat Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, vennoot bij de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. op hetzelfde adres aan Christiaan Videler een hypotheek heeft vertrekt (zie 31 december 1915, hierboven).

Johannes Geers geboren in Halsteren op 6 oktober 1887, en gehuwd met Anna Maria van den Burg, is op 2 december 1918 ingekomen vanuit Hillegom en gaat aan de Antwerpsestraatweg 89 wonen. Mogelijk dat zijn vrouw op dat adres het café uitbaatte. Een jaar later (27 oktober 1919) neemt Geers alweer afscheid van dit pand en verkoopt het voor f 4500 aan Leonardus Jacobus van Beers, metselaar en caféhouder. Bron: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1486, akte 482 (tab.216). Johannes Geers vertrekt met zijn gezin naar de Wouwschestraatweg 112a en gaat boven het voormalige pakhuis van genoemde Leonardus Jacobus van Beers wonen. In 1921 gaat het gezin vervolgens naar Wouw. Bronnen: WBA, Wijkregister ca. 1915-1920, deel 4, P-Z, inv.nr. 810 (tab.139) en Bevolkingsregister BoZ 1900-1920, deel 11 G, inv.nr. 164 (tab.166). Johannes Geers is oprichter van Geers Transport (zie Bergen op Weg, deel 2, transport over wegen, pag. 151 - 158).

Ook Leonardus Jacobus van Beers sluit later hypotheken af bij de N.V. Bierbrouwerij de Drie Hoefijzers, voorheen de firma F. Smits van Waesberghe te Breda. Op 18 november 1921 leent Van Beers f 900 en op 28 maart 1924 bij dezelfde brouwerij nog eens f 2500. Bronnen: WBA, notaris W.J. van Gruting, inv.nr. 1495, akte 384 (tab.40) en inv.nr. 1500, akte 98 (tab.215). Van Beers is in 1925 failliet gegaan. Hier zien we weer de relatie tussen firma Asselbergs, Van Heijst & Co. en brouwerij de Drie Hoefijzers.

3 mei 1919: Koop. Wilhelmus van der Wee, koffiehuishouder, verkoopt voor f 26.500 aan 1. Antonius Johannes Lambertus Juten, scheikundig ingenieur, 2. Willem Franciscus Cornelis Maria Antoinette Laane, kassier, 3. William Johannes Marie Cornelis Laane, 4. François Marie Johan Goossens, fabrikant, 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, fabrikant, 6. Petrus de Nijs, architect en 7. Franciscus van Kaam, aannemer, het koffiehuis de Zwaan met zaal en verdere gebouwen en erf, aan de Boschstraat, sectie G 5635. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1519, akte 251 (tab.239). In dit pand zal later de N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘de Motor’ zich vestigen, de voorloper van automobielbedrijf Mazairac. Zie oprichtingsakte d.d. 19 juli 1919, hieronder.

Motor_1.jpegMotor_2.jpegMoto_3.jpeg

Bron: alle foto's, beeldbank WBA, nummers: SBOW007, SBOW009 en SLIN001.

3 mei 1919: Hypotheek. Alphons Marie Cornelis Asselbergs verstrekt een lening f 15.000 aan de kopers van koffiehuis de Zwaan met zaal en verdere gebouwen en erf, aan de Boschstraat, sectie G 5635 (zie hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1519, akte 252 (tab.243).

26 mei 1919: Veiling: Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs verkoopt: Kavel 1. huis met erf, washuis en bergplaats aan de Sint-Josephstraat nr. 9, sectie H 1040. Kavel 2. pakhuis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 5, sectie H 1750. Kavel 3. huis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 7, sectie H 912. Kavel 4. huis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 11, sectie H 915, Kavel 5. pakhuis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 13, sectie H 1041. Kavel 1. voor f 12.500 mr. Hendrik Carolus Johannes Groot, advocaat-procureur. Kavels 2 en 3. voor f 7450 aan Johannes Oerlemans, slager. Kavels 4 en 5. voor f 6200 aan Petrus Franciscus van Kaam en Christianus Johannes Roelin, koopman. WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1519, akte 266, d.d. 12 mei 1919, inzet (tab. 278) en akte 292, d.d. 26 mei 1919 toewijzing (tab.280). Sint-Josephstraat nr. 9 is het geboortehuis van Anton van Duinkerken (Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs 1903-1968).

21 juni 1919: Hypotheek. Bij de aankoop door Maria Pieternella Oosterwaal van het koffiehuis de Bloemkool (inclusief inventaris), worden er drie hypotheken afgesloten.

Hypotheek 1. Maria Pieternella Oosterwaal, leent van Alphons Marie Cornelis Asselbergs f 7000. Hypotheek 2. Maria Pieternella Oosterwaal, leent van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. f 1500. Hypotheek 3. Maria Pieternella Oosterwaal, leent van haar tante Maria Johanna Laurentia Oosterwaal f 3800. Alle drie tegen een rente van 5%. Bronnen: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1520, akte 342 (tab.106) aankoop en hypotheekakten: 343 (tab.108), 344 (tab.111) en 345 (tab.114). Onderpand: het huis met erf en tuin, waarin gevestigd het koffiehuis de Bloemkool, aan de Wouwschenweg (nu Wouwsestraatweg genoemd), sectie D 942 en 943 en een perceel bouwland gelegen achter het voornoemde koffiehuis, sectie D 78. Laatstgenoemd perceel bouwland door Maria Pieternella Oosterwaal aangekocht op 15 mei 1919 zie: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1519, akte 276 (tab.301). Het koffiehuis de Bloemkool is voor f 10.500 aangekocht van Helena Carolina Bernardina Dietvorst.

16 juli 1919: Hypotheek. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, verstrekt een lening aan mr. Hendrik Carolus Johannes Groot, advocaat-procureur, wonende te Bergen op Zoom, van f 10.000. Onderpand: huis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 9, sectie H 1040. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1520, akte 403 (tab. 247). Aangekomen zie veiling 26 mei 1919 hierboven.

16 juli 1919: Hypotheek. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, verstrekt een lening aan Johannes Oerlemans, slager, wonende te Bergen op Zoom, van f 5000. Onderpand: 1. pakhuis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 5, sectie H 1750. 2. huis met erf aan de Sint-Josephstraat nr. 7, sectie H 912. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1520, akte 405 (tab. 255). Aangekomen zie veiling 26 mei 1919 hierboven.

19 juli 1919: Oprichting naamloze vennootschap. Onderstaande aandeelhouders richten de N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘de Motor’ op. Het doel van de vennootschap is de handel in automobielen, landbouwwerktuigen, motoren, rijwielen en aanverwante artikelen. Het repareren daarvan. De uitoefening van agenturen en de handel in technische artikelen in de uitgebreidste zin van het woord. Het verhuren en stallen van motorvoertuigen. Het kapitaal van de onderneming bedraagt f 100.000, verdeeld in twee series aandelen, A en B. Serie A bestaat uit 60 en serie B uit 140 aandelen, elk aandeel groot f 500. Ingebracht worden: Huis met erf, thans fabriek, gelegen te Bergen op Zoom, sectie G 5635, de zich in gemelde fabriek bevindende goederen. Voor de eerste maal zullen de aandeelhouder onder de nummers 1 - 4 en 8 optreden als commissaris. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1520, akte 418 (tab.300).

Aandeelhouders N.V. Motor Aantal aandelen A
1. Antonius Johannes Lambertus Juten, scheikundig ingenieur. 6
2. Willem Franciscus Cornelis Maria Antoinette Laane (in 1924 uitgetreden). 6
3. William Johannes Marie Cornelis Laane, bankier. 4
4. François Marie Johan Goossens, fabrikant. 6
5. Petrus de Nijs, architect. 10
6. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, industrieel. 4
7. Franciscus van Kaam, aannemer. 4
8. Adrianus Hubertus Antonius Maria Testers. 6
Totaal aandelen A 46

De_Grondwet_18_9_1919.jpegBron: De Grondwet van 18 september 1919.

23 augustus 1919: Oprichting Naamloze Vennootschap: 1. Alphonsus Maria Cornelis Asselbergs, industrieel, 2. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, 3. Mr. Hendrik Carolus Johannes Groot, advocaat-procureur, 4. Quirinus Johannes Horsten, architect en wethouder van de gemeente Bergen op Zoom, 5. Adrianus Gomarus Guillielmus Juten, boekdrukker en uitgever, oud-wethouder van de gemeente Bergen op Zoom en 6. Antonius Johannes Lambertus Juten, scheikundig ingenieur, leraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Bergen op Zoom richten de N.V. Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade op. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1521, akte 491 (tab.134).

25 augustus 1919: Verkoop. Petronella Cornelia Asselbergs verkoopt voor f 10.500 aan Jan Willem Giesbers, voormalig koffiehuishouder van De Draak te Bergen op Zoom, huis en erf aan de Stationsstraat 20, sectie H 270. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1521, akte 493 (tab.152).

3 september 1919: Verkoop via veiling van huizen in de Johannesstraat, Fluwelenbroekstraat en Geertruidaplein. Kavel 1. Johannesstraat nr. 10 (sectie G 2246), kavel 2. Johannesstraat nr. 8 (sectie G 2247), kavel 3. Johannesstraat nr. 6 (sectie G 2248), kavel 4. Johannesstraat nr. 4 (sectie G 2249), kavel 5. Johannesstraat nr. 2 (sectie G 2250), kavel 6. Fluwelenbroekstraat nr. 13 (sectie G 4533), kavel 7. Fluwelenbroekstraat nr. 11 (sectie G 4534), eigendom van Petronella Cornelia Van Heijst-Asselbergs (art. 2282), verkregen uit de nalatenschap (scheiding 1916) van Johannes Petrus Asselbergs (art. 3608).

Kavel 8. Johannesstraat nr. 9 (sectie G 3295), kavel 9. Johannesstraat nr. 7 (sectie G 3296), kavel 10. Johannesstraat nr. 5 (sectie G 2256), kavel 11. Johannesstraat nr. 3 (sectie G 2257), kavel 12. Johannesstraat nr. 1 (sectie G 2258), kavel 13. Fluwelenbroekstraat nr. 9 (sectie G 4536), kavel 14. Fluwelenbroekstraat nr. 7 (sectie G 4537), eigendom van Cornelis Johannes Asselbergs, art. 3611 (rector van het Sint-Catharinagesticht op de Vismarkt te Bergen op Zoom).

De straat (Johannesstraat, sectie G 4535), was gezamenlijk eigendom van Johannes Petrus Asselbergs en zijn broer rector Cornelis Johannes Asselbergs (art. 3633). Het deel van Johannes Petrus is na zijn overlijden (scheiding 1916) overgegaan naar Petronella Cornelia van Heijst-Asselbergs (art. 5914 = gezamenlijk bezit van Petronella Cornelia van Heijst-Asselbergs en haar broer rector Cornelis Johannes Asselbergs).

De kavels 1 tot en met 14 plus de straat (Johannesstraat, sectie G 4535) worden voor f 17.650 gekocht door Johannes Christoffel Hoppenbrouwers, aannemer (art. 4574). De kavels 15 tot en met 19 worden gekocht voor f 7575 door Anthonie Vriens, aannemer te Bergen op Zoom. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1521, akte 484, d.d. 20 augustus 1919, inzet (tab.104) en akte 511, 3 september 1919, toewijzing (tab.110).

Vierentwintig dagen later (27 september 1910) koopt Johannes Hermanus Hubertus Goossens, directeur en mede-eigenaar van haardenfabriek De Schelde alle 14 kavels huizen en erven plus de straat (Johannesstraat) voor dezelfde prijs als Hoppenbrouwers betaald heeft. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1521, akte 587 (tab.384).

Kavel 15. Geertruidaplein 15 (sectie H 538), kavel 16. Geertruidaplein 16 (sectie H 539), kavel 17. Geertruidaplein 17 (sectie H 540), kavel 18. Geertruidaplein 18 (sectie H 541), kavel 19. Geertruidaplein 19 (sectie H 542), eigendom van Anna Cornelia Antoinetta Dekkers (dochter van Jacobus Adrianus Dekkers en Johanna Cornelia Asselbergs).

18 december 1919: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt aan Johannes Baptist van As, schoenfabrikant, voor f 1712 een bouwperceel gelegen aan de Wassenaarstraat, een op het terrein afgepaald middengedeelte van sectie H 1787. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1523, akte 787 (tab.151).

2 januari 1920: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt aan Martinus Adrianus Petrus Hazen, modelmaker, te Bergen op Zoom, voor f 2520, een perceel bouwterrein gelegen aan de noordzijde van de tweeden verbindingsweg tussen de Wassenaarstraat en de Zuid-Oostsingel (eerst de 3e Wassenaarstraat en later Hermusstraat genoemd), een op het terrein afgepaald middengedeelte van sectie H 1789. Hazen begint daar een modelmakerij (nu gedeeltelijk Hermusstraat, nummer 10a en 10b. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1524, akte 2 (tab.5).

14 februari 1920: Verkoop. Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs, verkoopt voor f 6000 een winkelhuis met erf aan de Vischmarkt 7, sectie G 4830, aan Waltherus Petrus Cornelis Meijvis, behanger te Bergen op Zoom. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1524, akte 83 (tab.249). Dit pand had Arnoldus Asselbergs al in 1864 aangekocht (zie koopakte 20 oktober 1864, hierboven).

27 maart 1920: Verkoop. De N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt aan Johannes Baptist van As, schoenfabrikant, voor f 275, aan de Wassenaarstraat, een afgepaald perceel bouwgrond, het middengedeelte van sectie H 1787, gelegen zuidelijk van het gedeelte wat door Van As al aangekocht was op 18 december 1919 (zie hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1525, akte 185 (tab.182).

23 april 1920: Koop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt voor f 3500 van Johannes Brouwers, werkman, een huis met erf aan de Lindebaan nr. 44, sectie G 4245. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1525, akte 229 (tab.314).

28 juli 1920: Oprichting Naamloze Vennootschap. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer en Hendricus Franciscus Videler, aannemer richten de N.V. Fabriek voor Electrische Houtbewerking op. Het doel van de vennootschap is het behalen van winst door het bewerken van alle soorten houtwaren en het verkopen van de bewerkte producten alles in de uitgebreidste zin. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt f 200.000, verdeeld in tweehonderd aandelen van f 1000, waarin wordt deelgenomen door beide vennoten voor twintig aandelen, zodat geplaatst zijn veertig aandelen. Videler mag zich directeur noemen, terwijl Asselbergs als commissaris optreedt. Het bedrijf is gevestigd Galgenbaan 41, te Bergen op Zoom, sectie F 708. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1527, akte 433 (tab.219).

Briefhoofd_fabriek_houtbewerking.jpgBron: WBA.

Additionele informatie: Hendricus Franciscus Videler is een zoon van Cornelis Videler, metselaar en aannemer en Helena van Kaam (zie 1 juli 1915, hierboven verkoop roerende goederen). Henricus, ingekomen op 2 juni 1919 vanuit Zierikzee, woont bij Wachtpost 13, later Galgenbaan 33 genoemd en is gehuwd met Petronella Maria Ideler. In Goes beschikt de N.V. Fabriek voor Electrische Houtbewerking over een agent en de vennootschap treedt ook op als aannemer zoals hieronder valt te lezen. Het bedrijf is op 1 januari 1929 in liquidatie getreden.

GCO_7_6_1924.jpgBron: Goessche Courant van 7 juni 1924.

De_Tijd_28_4_1928.jpgBron: De Tijd van 28 april 1928.

Het_Huisgezin_16_10_1929.jpgBron: Het Huisgezin van 16 oktober 1929.

De_Grondwet_11_5_1929.jpegBron: De Grondwet van 11 mei 1929.

14 september 1920: Ontbinding, scheiding en deling. In 1920 vindt Petrus Cornelis Adrianus (Piet) van Heijst, inmiddels de respectabele leeftijd van 76 jaar bereikt en zonder nakomelingen, het welletjes en laat de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. aan zijn medevennoot Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs.

Bezittingen Bedrag f
1. Bierbrouwerij, bierkelder, stallen, en erven, bouwland en een perceel hakhout kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie F 664, hakhout, F 708 bierbrouwerij en erf en F 709, bouwland in de Raaijberg. Sectie E 610, tuin en E 611, bierkelder en erf en sectie E 825-827, weiland, in het Balsch Laag totaal 3.64.90 hectare. 27.000,00
2. Machinerieën en gereedschappen. 8.000,00
3. Hypothecaire vordering op Marijn Klous, machinist en herbergier in Yerseke (akte 20 januari 1907 voor notaris Pilaar te Goes). 1.210,16
4. Hypothecaire vordering op Marijn Klous, machinist en herbergier in Yerseke (akte 28 maart 1909 voor notaris Pilaar te Goes). 921,62
5. Hypothecaire vordering op Petrus de Jonge, koffiehuishouder in Bergen op Zoom (zie 12 maart 1902 hierboven). 910,60
6. Hypothecaire vordering op Petrus de Jonge, koffiehuishouder in Bergen op Zoom (zie 31 mei 1902 hierboven). 306,20
7. Hypothecaire vordering op Petrus de Jonge, koffiehuishouder in Bergen op Zoom (zie 16 juni 1903 hierboven). 405.00
8. Hypothecaire vordering op Johannes van Loon, wagenmaker in Bergen op Zoom (zie 24 mei 1911 hierboven). 3.758,07
9 Hypothecaire vordering op Maria Petronella Oosterwaal, inmiddels gehuwd met Antonius Gieles herbergier (de Bloemkool) in Bergen op Zoom (zie 21 juni 1919 hierboven). 1.592,71
10. Debiteuren. 4.550,00
11. Vordering op de Hanzebank in ’s-Hertogenbosch. 1.970,00
12. Contanten. 300,00
13. Aanwezige voorraden. 10.470,00
Totaal van de bezittingen. 61.394,36

Schulden Bedrag f
1. Aan Petrus Cornelis Adrianus van Heijst, plus rente. 36.005,40
2. Aan Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, plus rente. 21.728,25
3. Aan Anna Cornelia Antoinetta Dekkers, plus rente. 11.754,60
4. Aan N.V. Bouwgrond Maatschappij Wassenaarstraat, plus rente. 11.126,59
5. Aan Petronella Adriana van Schendermael (Schendermaal) wegens in depot genomen gelden (overleden 8 oktober 1920). 350,00
6. Aan de firma Smits van Waesberghe te Breda wegens geleverde goederen. 1.023,16
7. Aan de N.V. Koolzuur Maatschappij in Rotterdam wegens geleverde goederen. 122,30
8. Aan de Staat der Nederlanden wegens nog te betalen accijnzen. 293,40
Totaal van de schulden. 82.403,70

Na deze constatering wordt de scheiding en deling als volgt geregeld. Aan Toon Asselbergs worden alle bezittingen toegewezen onder de verplichting om alle schulden te voldoen en voor zijn rekening te nemen. Aan Piet van Heijst, en bij zijn overlijden aan zijn echtgenoot Petronella Cornelia Asselbergs tot aan haar overlijden, een bedrag van f 3200 per kwartaal als lijfrente te voldoen. Voor het eerste op 15 december 1920. Toon Asselbergs kon op dat moment niet bevroeden dat Piet van Heijst een leeftijd van 83 jaar zou bereiken (overleden 3 april 1927) en zijn vrouw, Petronella Cornelia Asselbergs, nog vier jaar langer zou leven (op 87-jarige leeftijd overleden 22 november 1931). Uitgaande van viermaal f 3200 per jaar en dat gedurende ongeveer 10 jaar gaat dat Toon Asselbergs een vermogen (circa f 128.000) kosten. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn dat er niet voldoende geld was om de brouwerij in 1926 aan de nieuwe wetgeving (Bierbesluit) aan te passen (zie 5 mei en 30 september 1926 hieronder). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1528, akte 517 (tab.89).

9 oktober 1920: Proces-verbaal van vergadering gehouden Stationsstraat 28. Vergadering over statutenwijziging Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. waarbij besloten werd het maatschappelijk kapitaal te verhogen naar f 2.000.000, waarvan 1500 gewone aandelen van f 500 en 1250 cumulatief preferente aandelen van f 1000. Van het maatschappelijk kapitaal bleef f 650.00 geplaatst en volgestort. Daarbij waren aanwezig: de directeuren: Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en de commissarissen: Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1528, akte 546 (tab.196).

9 oktober 1920: Proces-verbaal van vergadering gehouden Stationsstraat 28 (vervolg). Idem als boven. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1528, akte 547 (tab.210).

19 november 1920: Proces-verbaal van vergadering gehouden op het kantoor in de Lindebaan. Vergadering over statuutwijziging Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V.. Daarbij aanwezig: de directeuren: Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en de commissarissen: Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs.Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529, akte 617 (tab.49).

19 november 1920: Proces-verbaal van vergadering gehouden op het kantoor in de Lindebaan. Idem als boven. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529, akte 618 (tab.52).

De naamloze vennootschap zoals die op 20 november 1917 was opgericht bleef echter niet lang bestaan. Op 22 december 1920 werd om reden van praktische aard er toe overgegaan van de drie verschillende zaken ieder een aparte naamloze vennootschap te maken. De bestaande naamloze vennootschap Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., in feite de ijzergieterij met als directeuren de broers Jan en Willem Asselbergs, zette haar zaken voort onder dezelfde naam en bleef fungeren als de moedermaatschappij van de beide andere naamloze vennootschappen te weten: de N.V. Asselbergs’ Lompen en Metaalhandel onder de leiding van Jacques Asselbergs en de N.V. Asselbergs’ IJzerhandel onder de leiding van Alphons Asselbergs. Daartoe moesten nog wel de twee nieuwe naamloze vennootschappen worden opgericht.

30 november 1920: Benoeming. Bij K.B. van 30 november 1920 is Johannes Petrus Josephus Asselbergs benoemd tot lid van de Voogdijraad te Breda.

Nederlandsche_Staatscourant_2_12_1920.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 2 december 1920.

22 december 1920: Wijziging statuten Naamloze Vennootschap. Vaststelling gewijzigde voorwaarden naar aanleiding van de vergaderingen van 9 oktober 1920 en de 19 november 1920 van de N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529, akte 702 (tab.296).

22 december 1920: Oprichting Naamloze Vennootschap. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs richten de N.V. Asselbergs’ Lompen en Metaalhandel op. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt f 100.000, verdeeld in honderd aandelen van f 1000 welke alle geplaatst zijn onder de oprichters, ieder voor twintig aandelen, met een storting van 10%. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529, akte 703 (tab.320).

22 december 1920: Oprichting Naamloze Vennootschap. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs richten de N.V. Asselbergs’ IJzerhandel op. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt f 100.000, verdeeld in honderd aandelen van f 1000 welke alle geplaatst zijn onder de oprichters, ieder voor twintig aandelen, met een storting van 10%. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529, akte 704 (tab.332).

Nederlandsche_Staatscourant_3_2_1921.jpegBron: Nederlandsche Staatscourant van 3 februari 1921.

29 december 1920: Verkoop. N.V. Maatschappij Bouwgrond Wassenaarstraat verkoopt voor f 15.255,50 aan de Roomsch Katholieke Vereeniging voor Jeugdvorming Sint-Petrus Canisius een perceel bouwgrond (afgepaald gedeelte van Sectie H 1789) aan de Wassenaarstraat, Meeussenstraat en Hermusstraat. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1529 akte 720 (tab. 481).

29 december 1920: Verkoop: Jacques Asselbergs verkoopt voor f 4.500 aan de Roomsch Katholieke Vereeniging voor Jeugdvorming Sint-Petrus Canisius een perceel bouwgrond, sectie H 1661, aan de Williamstraat. Bij deze akte werd aan dezelfde partij ook sectie H 1852 (hoek Bredasestraat/Williamstraat) verkocht voor f 5.000. Verkoper is Quirinus Johannes Horsten. WBA, NA BoZ, inv.nr. 1529, notaris J.C.H. Perée, akte 721 (tab. 487).

21 augustus 1922: Alphons Marie Cornelis Asselbergs,koopman, koopt voor f 37.000 van Maria Francisca Vermeijlen, weduwe van Alexander Antoine Nerincx, het landgoed Ruytershove, met daarop een herenhuis met stallen, garage, tuinmans- en chaufeurswoning, tuin, boomgaard, hakhout, bouw- en weiland samen groot 22 hectaren, 77 aren en 9 centiaren. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1537, akte 371 (tab.350). Het gezin Asselbergs-Van Wees verbleef in het voorjaar en zomer op het landgoed en gedurende de rest van het jaar in hun woning op de Hoogstraat nummer 15. In 1956 neemt Asselbergs afscheid van het landgoed en verkoopt het voor f 220.000 aan de gemeente Bergen op Zoom. Bron: akte notaris G.J.J. van Opdorp te Bergen op Zoom. De gemeente heeft alle opstallen in 1968 laten slopen. Van het landgoed is niet veel meer over. Een groot gedeelte is ten offer gevallen aan de aanleg van knooppunt Zoomland.

Note: Sectie D 1212, een strook grond aan de overkant van de Wouwsestraatweg tegenover landgoed Ruytershove, was al op 29 juli 1950 aan de gemeente Bergen op Zoom verkocht.

Aankoop_Ruytershove.jpgBron: De Grondwet van 23 augustus 1922.

ruytershove zomer 1931_1.jpgRuytershove_oprijlaan_.jpegRuytershove_1.jpg

Bron: alle foto's collectie familie Asselbergs. Linker foto genomen in de zomer van 1931, de aanbouw uit 1878 met traptoren. Middelste foto. oprijlaan landgoed Ruytershove, fotograaf Charles van Velsen. Rechter foto (1927): vooraanzicht villa Ruytershove genomen vanaf de Wouwschestraatweg (Wouwsestraatweg), nu ter plaatse Ruytershoveweg. In de tuin Maria Eduardus Gertruda (Riet) Asselbergs met herdershond Kas (Cas).

Ruytershove_1955.jpeg

Voor meer informatie over landgoed Ruytershove zie op deze site bij Jean Jacques Simons: https://gw.geneanet.org/assel209?lang=nl&pz=joannes&nz=asselberghs&p=jean+jacques&n=simons

21 augustus 1922: Verkoop. De N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij verkoopt voor f 1217,50 een perceel bouwterrein gelegen aan de Parallelweg, een afgepaald (zuidwestelijk) gedeelte van sectie H 1920, aan Marinus Rommens, machinist. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1537, akte 372 (tab.355).

28 november 1922: Veiling. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, industrieel, als grootste schuldeiser, laat de bezittingen van Maria Petronella Oosterwaal en haar man Antonius Gieles, koffiehuishouder, bestaande uit: het huis met schuur, erf en speeltuin genaamd de Bloemkool aan de Wouwschenweg, sectie D 942 en 943 en een perceel bouwterrein sectie D 78 nu tezamen sectie D 1349, in verband met faillissement, veilen. Voor een bedrag van f 4900 wordt Alphons Marie Cornelis Asselbergs zelf de nieuwe eigenaar. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1539, akte 485, d.d. 6 november 1922, provisionele veiling (tab.45), akte 514, d.d. 20 november 1922, tweede veiling (tab.49), akte 526, d.d. 27 november 1922, derde veiling (tab. 50) en akte 527, d.d. 28 november 1922, gunning (tab.51).

Vervolgens verhuurt Alphons Marie Cornelis Asselbergs de Bloemkool per 1 april 1923 aan Theodorus de Keijzer, koopman, voor een bedrag van f 676 per jaar. Bron: huurcontract, d.d. 29 maart 1923 voor notaris J.C.H. Perée. Lang blijft hij het koffiehuis niet uitbaten. Eind 1923 dient de volgende huurder zich aan. Jacobus Hopmans, broodbakker, die ingaande 24 december 1923 voor f 520 per jaar de exploitatie van De Keijzer overneemt. Bron: huurcontract d.d. 13 december 1923. Uiteindelijk is de laatste huurder die de Bloemkool in 1930 van Alphons Marie Cornelis Asselbergs koopt (zie 14 maart 1930, hieronder).

Dagblad_van_Noord_Brabant_6_4_1923.jpegBron: Dagblad van Noord-Brabant van 6 april 1923.

De_Grondwet_8_5_1923.jpegBron: De Grondwet van 8 mei 1923.

7 december 1922: Onderscheiding. Bij Koninklijk Besluit van 7 december 1922, nr. 22, is aan Johannes Petrus Josephus Asselbergs, industrieel, verlof verleend tot het aannemen van de onderscheidingsteken van Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 30 december 1922.

21 februari 1923: Verkoop. Openbare verkoop van hout ter plaatse van de bierbrouwerij aan de Antwerpsestraatweg onder Bergen op Zoom door Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, opbrengst f 416,50. Bron: Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1540, akte 90 (tab.255).

24 februari 1923: Verkoop. De N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij verkoopt voor f 5600 een perceel bouwterrein gelegen aan de Parallelweg, sectie H 205 (geheel) en het resterende gedeelte van sectie H 1920 (zie verkoop 21 augustus 1922, hierboven), aan Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs, Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs. WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1540, akte 95 (tab.266).

14 juli 1923: Verkoop. De N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij verkoopt voor f 3000 aan Johannes Martinus van Buuren, opperwachtmeester bij de veldartillerie, een huis aan de Wassenaarstraat nr. 57, sectie H 1483. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1542, akte 321 (tab.179). Dit is het huis rechts van het Lompenmagazijn van de firma A. Asselbergs.

22 augustus 1923: Onderscheiding. Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 1923, nr. 28, is aan Johannes Petrus Josephus Asselbergs de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 30 augustus 1923.

1924: Uitgetreden. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs uitgetreden als directeur van Asselbergs’ IJzerhandel, Lievevrouwestraat 41 en toegetreden als commissaris. Bron: Bredase Courant van 7 maart 1924.

13 januari 1925: Oprichting Naamloze Vennootschap: 1. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, industrieel, 2. Cornelis Johannes Lodewijk Marie Sitsen, zonder beroep en 3. Petrus Aloysius Felix van Mechelen, bakker allen wonende te Bergen op Zoom, richten de N.V. Zeeuwsche Meelmolen en Graanhandel De Hoop op, gevestigd aan het Vlissingsch Bolwerk te Middelburg. Doel van de vennootschap: Handel in graan- en peulvruchten, het verwerken daarvan en het daaruit fabriceren van handelsproducten en het verhandelen daarvan, benevens de loonmalerij. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt f 50.000, verdeeld in vijftig aandelen van elk f 1000, waarvan geplaatst en volgestort twintig aandelen. Door comparant nummer 2 wordt ingebracht: het door hem gedreven bedrijf in graan- en peulvruchten onder de naam Zeeuwsche Meelmolen en Graanhandel, met al zijn actief en passief tot welk behoort: huis met tuin, machinegebouw en erf, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie D nummers 2819 en 2820, ter waarde van f 11.000. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1550, akte 12 (tab.45).

20 februari 1925: Koop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt voor f 2200, van Cornelis Proost, twee percelen bouwland te Bergen op Zoom, sectie E 939 en 989. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1550, akte 66 (tab.208).

27 maart 1925: Schenking. Petrus Cornelis Adrianus van Heijst en zijn echtgenote Petronella Cornelia Asselbergs schenken aan de R.K. parochiekerk van de H. Joseph te Bergen op Zoom een aantal obligaties. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1551, akte 107 (tab.111).

18 - 26 juli 1925: Ook de N.V. Asselbergs' IJzerhandel is vertegenwoordigd op de R.I.O.-tentoonstelling (Reclame Is Onmisbaar) in en rond het Thalia-gebouw te Bergen op Zoom.

RIO_1925_1.jpgRIO_1925_2.jpgRIO_1925_3.jpg

Foto's: collectie familie Asselbergs, fotograaf, Van Melle.

De boog met opschrift N.V. Asselbergs, zie middelste foto hierboven, is ook gebruikt voor onderstaande reclame-uiting van een collectie verkeersborden. Locatie buitenplaats Ruytershove, in die tijd eigendom van Alphons Marie Cornelis Asselbergs, directeur van N.V. Asselbergs' IJzerhandel, Lievevrouwestraat 41, te Bergen op Zoom.

Ijzerhandel_verkeersborden.jpgBron: foto, collectie familie Asselbergs.

25 juni 1925: Familie Asselbergs, nazaten van Arnoldus, verkopen voor f 14.000, sectie H 2425 en Petrus Cornelis Adrianus van Heijst en echtgenote Petronella Cornelia Asselbergs verkopen voor f 150, een westelijk gedeelte van sectie H 211 aan Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1552, akte 231 (tab.71).

In of voor 1926 is firma Asselbergs, Van Heijst & Co. gestopt met het brouwen van bier.

5 mei 1926: Hinderwetvergunning. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs dient namens de firma Asselbergs-Van Heijst & Co. , handelaren te Bergen op Zoom, een verzoek in om een bewaarplaats voor benzine en ruwolie te mogen inrichten op het perceel sectie F 708, Galgenbaan 41, te Bergen op Zoom. In de aanvraag noemt Toon Asselbergs zich handelaar. Dit is de eerste aanwijzing dat de brouwerij van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. in of voor 1926 al gestopt is met het brouwen van bier. De tweede aanwijzing is de openbare verkoop van een paard diverse wagens en andere roerende goederen van de voormalige brouwerij op 30 september van hetzelfde jaar (zie hieronder).

Hinderwet.jpeg

Bron: WBA, archief 0008A, Hinderwetvergunningen Bergen op Zoom 1926-1971, inv.nr. 14.

30 september 1926: Openbare verkoping. Op verzoek van Toon (De Brouwer) Asselbergs wordt ter plaatse van de voormalige brouwerij, een paard, diverse wagens en andere roerende goederen verkocht. Opbrengst f 602,65 Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1561, akte 339 (tab.4).

De_Grondwet_25_9_1926.jpegBron: De Grondwet van 25 september 1926.

Toelichting: In de periode 1926-1929 vond een opvallende afname van het aantal brouwerijen plaats. Een belangrijke marktverstoringen heeft bijgedragen aan het verdwijnen van veel brouwerijen in die periode, waaronder ook de enige brouwerij van Bergen op Zoom die van de firma Asselbergs, Van Heijst & Co. Deze afname hield verband met het zogenaamde Bierbesluit, wat in werking trad op 1 december 1926 en waarin voor het eerst wettelijk werd vastgelegd aan welke receptuureisen bier in Nederland diende te voldoen. Er werden hogere eisen gesteld aan kwaliteit en bereidingswijze van het bier. De brouwers moesten daartoe flink investeren. Toon Asselbergs stond er op dat moment alleen voor en de financiële middelen waren niet toereikend om te moderniseren. Tengevolge van het uittreden van vennoot Piet van Heijst op 14 september 1920 (zie hierboven) was de afspraak dat Toon Asselbergs aan Piet van Heijst, en bij zijn overlijden, aan zijn echtgenoot Petronella Cornelia Asselbergs, tot aan haar overlijden, een bedrag van f 3200 per kwartaal als lijfrente moest betalen. Toon Asselbergs kon op dat moment niet bevroeden dat Piet van Heijst een leeftijd van 83 jaar zou bereiken (overleden 3 april 1927) en zijn vrouw, Petronella Cornelia Asselbergs, nog vier jaar langer zou leven (22 november 1931 overleden op 87-jarige leeftijd). Uitgaande van viermaal f 3200 per jaar en dat gedurende ongeveer 10 jaar gaat dat Toon Asselbergs een vermogen (circa f 128.000) kosten. Asselbergs heeft de omzet van de brouwerij verkocht aan brouwerij de Drie Hoefijzers te Breda. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 21 augustus 1926, Bierbesluit: KB van 31 juli 1926. Omdat veel brouwerijen in die periode sloten, mag betwijfeld worden of Toon Asselbergs voor de installaties een koper heeft kunnen vinden. Waarschijnlijk heeft de voormalige brouwer zijn broer Jacobus Petrus Josephus Maria (Jacques) Asselbergs, directeur van Asselbergs’ Groothandel in oude en nieuwe metalen en aanverwante artikelen, verzocht alle schroot, inclusief de koperen ketels, af te nemen.

Toon Asselbergs gaat het over een andere boeg gooien. Zoals veel voormalige bierbrouwerijen gaat ook de firma Asselbergs, van Heijst & Co. verder als groothandel in bier en frisdrank. Deze zaak draagt hij in 1936 over aan zijn zoon Matheus J.A.M. (Thieu). Thieu wordt hoofdvertegenwoordiger van de Drie Hoefijzers, Coca Cola, Hero Dranken en Nutricia Chocomel.

Studies_BoZ_15.jpeg

Bredasche_Courant_26_5_1936_.jpegBron: Bredasche Courant van 26 mei 1936.

Coca_Cola.jpegBron: Dagblad van Noord-Brabant van 31 december 1940.

Drankenhandel.jpg

Daarnaast begint Toon Asselbergs, ook onder de naam firma Asselbergs, van Heijst & Co., een handel in oliën en vetten. Zowel de dranken- als oliehandel vinden plaats op het terrein van de voormalige brouwerij, Galgenbaan 41 te Bergen op Zoom. Een andere zoon van Toon, Theodorus J.M.A. (Dorus), neemt, rond 1932, de handel in oliën en vetten (in 1939 de DOWAS genoemd) van zijn vader over. In 1932 vestigt de Sinclair Petroleum Company S.A. zich in Bergen op Zoom en Roosendaal. Dorus Asselbergs wordt depothouder aan de Galgenbaan 41. Een kleine drie jaar later wordt het depot in Roosendaal opgeheven en gaat het depot in Bergen op Zoom verder onder de naam N.V. Vereenigde Petroleum Maatschappijen Purfina-Sinclair 'Sinfina'.

De_Grondwet_8_7_1932.jpegBron: De Grondwet van 8 juli 1932.

Bredase_Courant_25_4_1935.jpegBron: Bredase Courant van 25 april 1935.

Dowas_10.jpeg

Bredasche_Courant_16_4_1936_.jpegBron: Bredasche Courant van 16 april 1936.

Dowas.jpeg

De_Grondwet_16_1_1939.jpegBron: De Grondwet van 16 januari 1939. Galgenbaan 39 is het huisadres van Dorus Asselbergs.

De Dowas is in 1980 overgenomen door Sakko brandstoffenhandel te Bergen op Zoom.

Sinclair_1.jpegSinclair_2.jpeg

Op de rechter foto het wagenpark van de firma Asselbergs, van Heijst & Co., handel in oliën en vetten, op het terrein. van de voormalige brouwerij aan de Galgenbaan te Bergen op Zoom.

25 januari 1927: Verkoop. Openbare verkoop van hout ter plaatse de onder Bergen op Zoom door Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, opbrengst f 220. Bron: Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 22 (tab.76). Opmerkelijk dat Toon Asselbergs in deze akte nog ‘bierbrouwer’ wordt genoemd, terwijl de brouwerij firma Asselbergs, van Heijst & Co. al in of voor 1926 gestopt was.

29 januari 1927: Oprichting Naamloze Vennootschap. 1. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, 2. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, 3. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, 4. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs richten de Naamloze Vennootschap Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek op. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt f 100.000, verdeeld in honderd aandelen op naam, ieder groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 26 (tab.84).

29 januari 1927: Proces-verbaal van vergadering. Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs in hun hoedanigheid van directeuren van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., een proces verbaal opgemaakt van een vergadering door de commissarissen bijeengeroepen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 27 (tab.90).

29 januari 1927: Wijziging statuten. Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs in hun hoedanigheid van directeuren van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. in vergadering bijeen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 28 (tab.95).

29 januari 1927: Proces-verbaal van vergadering. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs in zijn hoedanigheid van directeur van Asselbergs’ Lompen- en Metaalhandel N.V., een proces-verbaal opgemaakt van een vergadering door de commissarissen bijeengeroepen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 29 (tab.99).

29 januari 1927: Wijziging statuten. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs in zijn hoedanigheid van directeur van de Asselbergs’ Lompen- en Metaalhandel N.V. in vergadering bijeen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 30 (tab.103).

29 januari 1927: Proces-verbaal van vergadering. Alphons Marie Cornelis Asselbergs in zijn hoedanigheid van directeur van de Asselbergs’ IJzerhandel N.V., een proces-verbaal opgemaakt van een vergadering door de commissarissen bijeengeroepen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 31 (tab.106).

29 januari 1927: Wijziging statuten. Alphons Marie Cornelis Asselbergs in zijn hoedanigheid van directeur van de Asselbergs’ IJzerhandel N.V. in vergadering bijeen i.v.m. wijziging statuten. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 32 (tab.110).

Bij bovenstaande vergaderingen zijn aanwezig: 1. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, 2. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, 3. Johannes Petrus Josephus Asselbergs, 4. Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs en 5. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs zijnde de aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. De verdeling van de aandelen is nog hetzelfde als bij oprichting d.d. 20 november 1917:

nummer gewone aandelen à f 500 bedrag f preferente aandelen à f 1000 bedrag f stemmen
Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs 144 72.000 22 22.000 6
Alphons Marie Cornelis Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Johannes Petrus Josephus Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs 214 107.000 32 32.000 6
Totaal 1000 500.000 150 150.000 30

Prov_NB_sHert_courant_25_1_1927.jpegBron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbosche Courant van 25 januari 1927.

1927: Bouw gieterij aan de Parallelweg te Bergen op Zoom. In 1927 neemt de bouw van de nieuwe gieterij en machinefabriek van de N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek ook wel de Zuid of de Zuidijzer genoemd aan de Parallelweg te Bergen op Zoom een aanvang.

050.jpeg051.jpeg

Gieterij_Parallelweg_4.jpg

De voormalige gieterij en machinefabriek van Asselbergs, ook wel de Zuid of Zuidijzer genoemd, aan de Parallelweg te Bergen op Zoom met de aansluiting, middels een draaischijf, op het spoor Roosendaal-Vlissingen. Bron: alle foto's particuliere collectie.

4 maart 1927: Verkoop/koop. Theodorus Johannes Cornelis Asselbergs, rector te Ginneken, koopt van Philomena Johanna Ketelaars, voor f 11.500, negen percelen bouw- en weiland onder de gemeente Halsteren, sectie B, nrs. 285 - 289, 293 - 295 en 908. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1562, akte 84 (tab.266).

24 maart 1927: Wijziging naamloze vennootschap. Wijziging van artikel 4, 10 en 14 in de akte van oprichting d.d. 29 januari 1927 (zie hierboven) van de N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1563, akte 107 (tab.59).

4 juni 1927: Huurcontract en huurkoopovereenkomst. Antonius Johannes Lambertus Juten, ingenieur, William Johannes Marie Cornelis Laane, bankier, Adrianus Hubertus Antonius Maria Testers, Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, industrieel en François Marie Johan Goossens, industrieel, allen commissarissen, waarvan Laane en Asselbergs, waarnemend directeuren van de N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel 'de Motor', verhuren aan Gerrit Koning, koopman te Bergen op Zoom en Wilhelmus Bernardus van Gemert, chauffeur te Woensdrecht, voor f 2400 per jaar een winkelhuis met woning, erf en garage gelegen aan de Bosstraat, hoek Lindebaan nrs. 2 en 4, kadastraal bekend sectie G 5635. Tevens is er verkocht: de gereedschappen, het meubilair, de emballage, voorraden benzine, oliën en vetten, onderdelen en verdere voorraden, een auto merk Citroën, torpedo-model, ongenummerd en een Mercedes vrachtwagen, motornummer 14325. Zulks voor een som van f 3174,02. Tenslotte worden er nog drie auto’s verhuurd: t.w. een Fiat, motornummer 1886, een autobus, merk Adler, motornummer 48 15/13 en een Citroën met motornummer 3095 B.P. Deze akte bevat nog meer informatie. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1564, akte 196 (tab.151).

25 januari 1928: Verkoop. Openbare verkoop van hout ter plaatse van de Heimolen te Bergen op Zoom in de Zuidgeest door Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, bierbrouwer, opbrengst f 134,50. Bron: Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1568, akte 41 (tab.127). Opmerkelijk dat Toon Asselbergs in deze akte nog ‘bierbrouwer’ wordt genoemd, terwijl de brouwerij firma Asselbergs, van Heijst & Co. al in of voor 1926 gestopt was.

24 februari 1928: Hypotheek. Martinus Arnoldus Verbiest, caféhouder (café De Ster) en koopman, leent van Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, industrieel, een som van f 4200 tegen 5,5% rente. Onderpand: een koffiehuis met schuur en erf gelegen aan de Korenbeursstraat sectie G 5779 (volgens, WBA, woonhuisregister, 1920-1938, Kor-Kre, inv.nr. 827, tab. 103, genummerd 40 schuur en 42). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1569, akte 80 (tab.72). Opgemerkt dient te worden dat Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs in deze akte 'industrieel' wordt genoemd en dus geen bierbrouwer meer is.

1929: Benoeming lid van de Eerste Kamer. Johannes Petrus Josephus Asselbergs laat de benoeming als lid van de Eerste Kamer aan zich voorbijgaan.

De_Telegraaf_24_7_1929_1.jpegBron: De Telegraaf van 24 juli 1929.

7 februari 1929: Veiling. Petronella Cornelia van Heijst-Asselbergs probeert een woonhuis met erf en schuur aan de Korte Dubbelstraat 25/hoek Havenstraat, sectie G 4205 (is de locatie van de voormalige pottenbakkerij van Arnoldus Asselbergs!) openbaar te verkopen. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1574, akte 48, d.d. 24 januari 1929, ingezet door afslager Johannes Muller voor f 3000 (tab.197) toewijzing d.d. 7 februari 1929 (tab.198) niet verkocht. De opstallen zijn alsnog uit de hand verkocht op 28 maart 1929 (zie hieronder).

28 maart 1929: Verkoop. Petronella Cornelia van Heijst-Asselbergs verkoopt een woonhuis met erf en schuur aan de Korte Dubbelstraat 25/hoek Havenstraat, sectie G 4205, voor f 2800 aan George Lodewijk Reemer, mecanicien. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1575, akte 108 (tab.83).

1 november 1929: Onderscheiding. Bij Koninklijk Besluit van 1 november 1929, nr. 14, is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, Johannes Petrus Josephus Asselbergs. Bron: Nederlandsche Staatcourant van 11 november 1929. Op 22 augustus 1923 was Johannes Petrus Josephus Asselbergs al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (zie hierboven).

29 november 1929: Koop. Willhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs koopt voor f 14.245 van de gemeente Bergen op Zoom a. een afgepaald gedeelte tuingrond van sectie H 2733, gelegen vast aan en westelijk van het perceel sectie H 1886 (bouwgrond aangekocht in 1916, zie hierboven, voor de bouw van villa Helena), eigendom van de koper, b. een afgepaald perceeltje tuingrond van sectie H 2834, gelegen vast aan en zuidelijk van gemeld perceel H 1886, c. een afgepaald perceeltje tuingrond van sectie H 2729, gelegen vast aan en aan de noordzijde van gemeld perceel H 1886. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1579, akte 449 (tab.117). Is de uitbreiding van de tuin van Villa Helena. Later worden in deze tuin drie vrijstaande woningen gebouwd.

tuin_villa_3.jpeg

Bron: WBA, beeldbank, kaart nr. KG 652 B.1. sectie H 1886, (bouwgrond aangekocht in 1916, zie hierboven, voor de bouw van villa Helena). 2. perceel op 29 november 1929 bijgekocht, zie hierboven. 3. Villa van bankier William Johannes Maria Cornelis Laane.

tuin_villa_1.jpegtuin_villa_2.jpeg

Bronnen: linkerfoto, WBA, nr. SBOL337, luchtfoto beeldbank defensie: https://nimh-beeldbank.defensie.nl

14 maart 1930: Verkoop. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 10.000, een koffiehuis met erf en tuin gelegen aan de Wouwschenweg nr. 146, sectie D 1349, aan Jacobus Hopmans, bakker en koffiehuishouder, wonende te Bergen op Zoom, ter plaatse de Bloemkool. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 95 (tab.1).

14 maart 1930: Hypotheek. Alphons Marie Cornelis Asselbergs, industrieel, leent aan Jacobus Hopmans, bakker en koffiehuishouder, wonende te Bergen op Zoom, ter plaatse de Bloemkool f 8000 à 5%. Onderpand zie hierboven. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 96 (tab.3).

2 april 1930: Proces verbaal van vergadering. Eerste vergadering van N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘de Motor’. Op de agenda staan de benoeming van een directeur, welke functie vacant is en de benoeming van een commissaris in de vacature van Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, die als zodanig bedankt. Antonius Hendrikus Mazairac wordt benoemd tot directeur en Jacobus Dyonisius Smout wordt de nieuwe commissaris. Ook is besloten een geldlening aan te gaan (zie hieronder, 23 april 1930). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 132 (tab.135).

Van de aandelen zijn er 92 geplaatst en volgestort, waarvan er tien door de naamloze vennootschap zijn ingekocht. Op de vergadering zijn vertegenwoordigd vijf aandeelhouders met samen dertig aandelen serie A en achttien aandelen serie B, uitbrengende vierentwintig stemmen.

Aandeelhouder Aandeel A Aandeel B Aantal stemmen
1. Antonius Johannes Lambertus Juten, scheikundig ingenieur. 4 4
2. Jacobus Dyonisius Smout, scheepsbevrachter. 4 4 6
3. William Johannes Maria Cornelis Laane, bankier. 2 2
4. Antonius Hendrikus Mazairac, autohandelaar te Merksem. 14 14 6
5. François Marie Johan Goossens, industrieel (haardenfabriek De Schelde). 6 6
Totaal 30 18 24

10 april 1930: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 776, een perceel bouwterrein aan de tweede Wouwsche dwarsweg (nu een zijstraat van de Kastanjelaan), een afgepaald gedeelte uit de oostzijde van sectie H 210, aan Petrus Johannes Franken, wagenmaker, wonende te Bergen op Zoom, Balschebaan nr. 50. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 134 (tab.139).

22 april 1930: Proces verbaal van vergadering. Tweede vergadering van N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘de Motor’. Op de agenda staan de benoeming van een directeur, welke functie vacant is en de benoeming van een commissaris in de vacature van Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, die als zodanig bedankt. Antonius Hendrikus Mazairac wordt benoemd tot directeur en Jacobus Dyonisius Smout wordt de nieuwe commissaris. Ook is besloten een geldlening aan te gaan (zie hieronder, 23 april 1930). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 140 (tab.160).

Van de aandelen zijn er 92 geplaatst en volgestort, waarvan er tien door de naamloze vennootschap zijn ingekocht. Op de vergadering zijn vertegenwoordigd zes aandeelhouders met samen zesentwintig aandelen serie A en tweeëntwintig aandelen serie B, uitbrengende tweeëntwintig stemmen.

Aandeelhouders Aandelen A Aandelen B Aantal stemmen
1. Antonius Johannes Lambertus Juten, scheikundig ingenieur. 4 4
2. Jacobus Dyonisius Smout, scheepsbevrachter. 4 4 6
3. William Johannes Maria Cornelis Laane, bankier. 2 2
4. Antonius Hendrikus Mazairac, autohandelaar te Merksem. 14 16 6
5. Johannes Franciscus van As, student te Amsterdam. 1 1 2
6. Amalia Cornelia Michielsen, weduwe van Johannes Baptist van As. 1 1 2
Totaal 26 22 22

23 april 1930: Hypotheek. De N.V. Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam leent f 14.000 à 5,5 % aan Antonius Hendrikus Mazairac, autohandelaar, wonende te Bergen op Zoom, voor zichzelf en in zijn hoedanigheid van enige directeur van de N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘de Motor’, opgericht bij akte 19 juli 1919 (zie hierboven). Onderpand de grond met daar opstaande autogarage met bovenhuis, en tevens werkplaats staande en gelegen te Bergen op Zoom aan de Boschstraat 44, hoek Lindebaan, sectie G 5635. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 141 (tab.164).

28 april 1930: Openbare verkoop. Op verzoek van Bernardus Wilhelmus van Gemert, chauffeur, wonende te Woensdrecht en anderen, overgegaan tot de openbare verkoop bij opbod van automobielen, ter plaatse van N.V. Motor, automobiel en rijwielhandel ‘De Motor’. Opbrengst f 1655,35. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1581, akte 148 (tab.194).

juni 1930: Ontslag personeel Asselbergs' sorteerderijen.

Dagblad van Noord-Brabant_26_6_1930_1.jpegBron: Dagblad van Noord-Brabant van 26 juni 1930.

25 juli 1931: Akte van dading. Dit was noodzakelijk omdat er geen overeenstemming bestond omtrent de uitvoering van de uiterste wilsbeschikking van Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs. Sommigen wensten het testament volledig te zien uitgevoerd en anderen het vruchtgebruik geheel teniet te doen. Men wilde voorkomen dat de kinderen uit het eerste huwelijk en het kind uit het tweede huwelijk, meer of minder zou verkrijgen. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1589, akte 281 (tab.181).

2 september 1931: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, koopman, verkoopt voor f 460, een perceel bouwterrein afgescheiden gedeelte van sectie H 2934 aan Anthonius Alphonsus van Loon, timmerman, wonende te Ossendrecht en voor hetzelfde bedrag, een ander gedeelte van sectie H 2934 aan Adrianus Johannes van Loon, timmerman, wonende te Ossendrecht. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1590, akte 346 (tab.149).

19 september 1931: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 1078 aan Sebastianus Groffen, aannemer, wonende Wouwschenweg 2 te Bergen op Zoom, een perceel bouwterrein, gelegen aan de Wouwscheweg, uitmakende een afgescheiden gedeelte van sectie H 1319. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1591, akte 369 (tab.52). Terrein van Villa Cornelia.

KM064.jpeg

6 oktober 1931: Openbare verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, bierbrouwer, verkoopt roerende goederen ter plaatse van Villa Cornelia, Wouwscheweg, Bergen op Zoom. Opbrengst f 504. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1591, akte 383 (tab.86). Opmerkelijk dat Toon Asselbergs in deze akte nog ‘bierbrouwer’ wordt genoemd, terwijl de brouwerij firma Asselbergs, van Heijst & Co. al in of voor 1926 gestopt was. In andere akten zie 19 september, 24 oktober, 30 oktober en 17 juni 1931, Toon Asselbergs, industrieel genoemd wordt. Zie kaart KM 064 hierboven.

24 oktober 1931: Openbare verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt afbraak ter plaatse van Villa Cornelia, Wouwscheweg, Bergen op Zoom. Opbrengst f 455,85. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1592, akte 414 (tab.38). Zie kaart KM 064 hierboven.

30 oktober 1931: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 3000 aan Pieter Thorenaar, autobusondernemer, twee naast elkaar gelegen percelen bouwterrein, gelegen aan de Wouwscheweg, uitmakende een afgescheiden gedeelte van sectie H 1319 (betreft terrein van Villa Cornelia). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1592, akte 426 (tab.76). Op 15 september 1933 wordt door Thorenaar nog een stuk bouwgrond bijgekocht (zie hieronder). Zie kaart KM 064 hierboven.

1 augustus 1932: Hypotheek. Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, industrieel, leent aan zijn achterneef Johannes Christianus Cornelis Asselbergs, industrieel een bedrag van f 25.000, tegen 5%. Onderpand een complex gebouwen, bestaande uit een wasserij (wasserij De Zoom), woonhuis en daaraan grenzende gebouwen, benevens bouwland, alles gelegen aan de Moerstraatsebaan, sectie G 2669. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1595, akte 230 (tab.100).

De_Zoom.jpg9_10_2007_2_004.jpg

8 oktober 1932: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 2284,80 aan August Joseph Craemers, opzichter bij de havendienst, wonende aan de Juliaan Dillenstraat 3 te Antwerpen, aan de Wouwscheweg een kennelijk op het terrein afgescheiden gedeelte van sectie H 1319 (betreft terrein van Villa Cornelia). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1595, akte 283 (tab.270). Zie kaart KM 064 hierboven.

11 november 1932: Reclame-uitingen van N.V. Asselbergs' IJzerhandel.

Centraal_blad_voor_Israelieten_in_Nederland_11_11_1932_1.jpegWosyka.jpgWosyka_1.jpg

Bronnen: Advertentie, Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 11 november 1932. Beide foto's, collectie familie Asselbergs, fotograaf Bartholomäus Wosyka, Bergen op Zoom.

10 januari 1933: Openbare verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel en William Johannes Marie Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom, verkopen een partij hout. Opbrengst voor Asselbergs f 224,75 en voor Laane f 142,50. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1597, akte 13 (tab.49).

5 april 1933: Koop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt van de N.V. Amsterdamsche Bank voor f 21.196,01 de voormalige ijzergieterij van de firma A.F. de Bie en Zoon aan de Borgvlietsedreef nabij de Zeekant, sectie F 2609, alsmede alle zich daarin bevindende machinerieën en gereedschappen. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1597, akte 98 (tab.313). Aangekomen: De N.V. Amsterdamsche Bank, als schuldeiser van de N.V. IJzergieterij voorheen A.F. de Bie en Zoon, gevestigd te Bergen op Zoom heeft alle bezittingen op onderstaande veiling opgekocht. Zie WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1597, akte 36, d.d. 16 februari 1933, inzet (tab. 115) en akte 48, d.d. 2 maart 1933 toewijzing (tab.133).

Verkoping_de_Bie.jpegBie.jpg

Bron: foto uit Bergen op Zoom als industriestad, een uitgave van De Avondster.

8 mei 1933: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 456 aan Cornelis van de Watering, aannemer, wonende Emmastraat 31 te Bergen op Zoom, een perceel bouwgrond aan de Papaverstraat, een afgescheiden middengedeelte bouwgrond uit de oostzijde van sectie H 3067, zijnde het bij deze verkochte en gekochte gelegen tussen sectie H 3066 en 2935. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1598, akte 137 (tab.83).

21 juni 1933: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 1200 aan Thomas Caris, wachtmeester, wonende Moerstraatschebaan 211, te Bergen op Zoom, een afgescheiden perceel bouwterrein aan de Wouwschenweg, sectie H 3079. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1598, akte 180 (tab.189).

10 juli 1933: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 1300 aan Richard Henri van Aelst, slager, wonende te Bergen op Zoom, een afgescheiden perceel bouwterrein aan de Wouwschenweg, sectie H 3079. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1598, akte 198 (tab.228).

15 september 1933: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 390 aan Pieter Thorenaar, autobusondernemer, wonende te Bergen op Zoom, een afgescheiden perceel bouwterrein nabij de Wouwschenweg, sectie H 3079. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1599, akte 292 (tab.306). Dit stuk grond sluit aan bij het perceel wat Thorenaar al op 30 oktober 1931 heeft gekocht (zie hierboven).

9 maart 1934: Hypotheek. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, industrieel, leent Adrianus Franciscus Lebeau, winkelier wonende te Wouw, Zoomvliet D 46, een bedrag van f 845. Onderpand: winkelhuis met erf en tuin gelegen onder de gemeente Wouw, Zoomvliet D 46, sectie I 414, 415 en 485. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1601, akte 81 (tab.234). Al snel kon Lebeau niet aan zijn verplichtingen voldoen. Toon Asselbergs laat de bezittingen van de schuldenaar veilen (zie 11 september 1934, hieronder).

5 april 1934: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt houtwaren ter plaatse Galgenbaan te Bergen op Zoom. Opbrengst f 303,35. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1602, akte 127 (tab.85).

14 april 1934: Koop. Marinus Johannes Scheffelaar Daniël-Nicolaaszoon, timmerman en aannemer, wonende te Bergen op Zoom, verkoopt voor f 1700 aan Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, industrieel, een perceel bouwterrein aan de Zuidzijde Zoom, uitmakende een kennelijk op het terrein afgescheiden gedeelte van het perceel sectie H 3099. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1602, akte 144 (tab.127).

6 juni 1934: Verkoop. Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 30.000, aan de gemeente Bergen op Zoom, een perceel grond aan de Moerstraatsebaan, sectie H 120, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1603, akte 205 (tab.19).

11 september 1934: Veiling. Antonius Johannes Josephus Aloysius (Toon) Asselbergs, industrieel, laat bezittingen van Adrianus Franciscus Lebeau, winkelier wonende te Wouw, wegens een schuld van f 845 veilen (zie hypotheek d.d. 9 maart 1934, hierboven). Toon Asselbergs koopt het voormalige onderpand zelf voor f 760 en wordt zo eigenaar van het winkelhuis met erf en tuin gelegen onder de gemeente Wouw, Zoomvliet D 46, sectie I 414, 415 en 485. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1603, akte 294, d.d. 28 augustus 1934, inzet (tab.282) en akte 306, d.d. 11 september 1934, toeslag (tab. 285).

13 oktober 1934: Onderscheiding. Bij koninklijk Besluit van 13 oktober 1934, nummer 49, is aan Wilhelmus A.E.F. Asselbergs, directeur van de N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij, te Bergen op Zoom, verlof verleend tot het aannemen van het vreemde ereteken van Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Bron: Nederlandsche Staatscourant van 7 november 1934.

3 december 1934: Proces verbaal wijziging statuten. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Johannes Petrus Josephus Asselbergs en Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, allen industrieel, de eerste twee genoemd als commissarissen en de derde en vierde persoon als directeuren van de N.V. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij, tezamen uitmakende de Raad van Bestuur van gemelde naamloze vennootschap en Godefriedus Amelis Franciscus Antonius van Eyndhoven, administrateur bij Asselbergs, handelende als lasthebber van:

a. Margaretha Josepha Maria Theresia Melchers, weduwe van Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs, in hare hoedanigheid van moeder-voogdes van Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs.

b. Cornelia Martina Maria Asselbergs.

c. Josephus Henricus Theodorus Maria Asselbergs.

d. Alphons Marie Cornelis, industrieel, als voogd over de minderjarige Alphons Julianus Maria Asselbergs.

Het aantal en verdeling van de aandelen is in principe nog hetzelfde als bij oprichting van de naamloze vennootschap op 20 november 1917 (zie hierboven). Het enige verschil is dat Johannes Petrus Josephus Asselbergs twee aandelen heeft afgestaan aan Godefriedus Amelis Franciscus Antonius van Eyndhoven. Laatstgenoemde moest immers de nabestaanden van Jacobus Petrus Josephus Marie Asselbergs vertegenwoordigen en hun een stem geven.

Naam Cum. Pref. Aandelen à f 1000 Gew. Aandelen à f 500
Johannes Petrus Josephus Asselbergs, industrieel 32 212
Alphons Marie Cornelis Asselbergs, industrieel 32 214
Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs, industrieel 22 144
Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus Asselbergs, industrieel 32 214
Margathetha Josepha Maria Theresia Melchers, weduwe van Jacobus Petrus Josephus Maria Asselbergs (Van Eyndhoven tekent als gemachtigde) 32 214
Godefriedus Amelis Franciscus Antonius van Eyndhoven, administrateur bij Asselbergs 0 2
Totaal 150 1000

Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1605, akte 407 (tab.84).

27 december 1934: Bevestiging wijziging statuten (zie 3 december 1934, hierboven). Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1605, akte 438 (tab.176).

9 mei 1935: Benoeming. Johannes Petrus Josephus Asselbergs benoemd tot gedeputeerde van Noord-Brabant.

Algemeen_Handelsblad_10_5_1935.jpgBron: Algemeen Handelsblad van 10 mei 1935.

17 juni 1935: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt voor f 485, aan Petrus Cornelis Withagen, koopman, wonende Nieuwe Markt 2, een perceel bouwterrein gelegen aan de Papaverstraat, sectie H uitmakende een afgescheiden gedeelte van sectie H 3168. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1607, akte 200 (tab.283).

2 juli 1935: Koop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt van de N.V. Wester-Handelsbank, gevestigd te Bergen op Zoom, ten 1ste fabrieksgebouwen aan het Geertruidaplein en de Wittoucksingel, sectie G 6324, voor f 10.000 en ten 2de de zich nog nabij vooromschreven fabrieksgebouwen bevindende machinerieën, werktuigen, gereedschappen, voorraden en andere roerende goederen, voor f 3165,25. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1608, akte 211 (tab.19). Het onroerend goed betreft het voormalige fabriekscomplex van de N.V. Bergen op Zoomsche Brikettenfabriek v/h Asselbergs & Co. Door de N.V. Wester-Handelsbank aangekocht d.d. 14 juni 1935, zie notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1607, akte 199 (tab.278).

20 - 28 juli 1935: Door N.V. Asselbergs' IJzerhandel, Lievevrouwestraat werd van 20 tot en met 28 juli in het Thalia gebouw te Bergen op Zoom deelgenomen aan de DIRAGO-tentoonstelling (Door Intense Reclame Altijd Grootere Omzet).

Asselbergs_IJzerhandel_DIRAGO_01.jpg

Bron: collectie familie Asselbergs, foto Magnée.

9 augustus 1935: Koop. Arnoldus Theresia Emilius Cornelis Asselbergs koopt voor f 1400 van Adrianus Cornelis Segeren, vroeger bouwondernemer, thans directeur ener N.V., wonende te Bergen op Zoom, een huis met erf en tuin, gelegen aan de Rozenstraat wijk D nr. 266, te Halsteren, sectie D 1956. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1608, akte 249 (tab.161).

14 september 1935: Verkoop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. verkoopt aan Petrus Johannes, Catharina Louisa en Maria Catharina Monu, voor f 635 een perceeltje bouwterrein gelegen aan de Borgvlietsedreef, uitmakende een noordoostelijk afgepaald gedeelte van sectie F 2609. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1608, akte 282 (tab.288).

10 oktober 1935: Veiling. Cornelis Johannes Josephus Asselbergs, pastoor te Oosterhout, verkoopt via een veiling: een herenhuis met erf en tuin aan de Stationsstraat 36 te Bergen op Zoom, sectie H 278. Voor f 7000 wordt Matheus Johannes Antonius Maria Asselbergs, koopman en neef van de verkoper, de nieuwe eigenaar. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1608, akte 292, d.d. 26 september 1935, inzet (tab.320) en akte 302, d.d. 10 oktober 1935 toewijzing (tab.325). Dit pand wordt door Matheus vijf dagen later doorverkocht aan zijn vader (zie 15 oktober 1935, hieronder).

15 oktober 1935: Verkoop/koop. Matheus Johannes Antonius Maria Asselbergs, koopman, verkoopt voor f 7425 een herenhuis met erf en tuin aan de Stationsstraat 36, sectie H 278 aan zijn vader Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1609, akte 306 (tab.17). Aangekomen zie veiling 10 oktober 1935, hierboven.

22 oktober 1935: Verkoop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. verkoopt aan Gabriël Adrianus Havermans, architect te Bergen op Zoom, voor f 2306,50, een kennelijk op het terrein afgepaald middengedeelte uit de oostzijde van sectie F 2609 aan de Borgvlietsche Dreef. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1609, akte 313 (tab.44).

22 oktober 1935: Verkoop. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. verkoopt aan Alphons Marie van den Bergh, timmerman, wonende in de Meeussenstraat 32, te Bergen op Zoom, voor f 479,50, een kennelijk op het terrein afgepaald middengedeelte uit de oostzijde van sectie F 2609 aan de Borgvlietsche Dreef. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1609, akte 314 (tab.49).

8 november 1935: Verkoop. Antonius Josephus Aloysius Asselbergs, industrieel, verkoopt aan 1. Adrianus Mattheus Stoffels, hovenier, wonende Oude Wouwschebaan 34 te Bergen op Zoom, voor f 684, een kennelijk op het terrein afgepaald middengedeelte van sectie H 3168, gelegen langs de Oude Wouwschebaan en aan 2. Petrus Johannes Snepvangers, aannemer, wonende te Nieuw Borgvliet, voor f 534, een kennelijk op het terrein afgepaald middengedeelte van sectie H 3168, gelegen langs de Oude Wouwschebaan. Bron: WBA, notaris J.C.H. Perée, inv.nr. 1609, akte 324 (tab.75).

januari 1938: Benoeming. Johannes Petrus Josephus Asselbergs benoemd tot president-commissaris van de B.B.A.

Nieuwe_Tilburgsche_Courant_7_1_1938.jpgBron: Nieuwe Tilburgsche Courant van 7 januari 1938.

1 oktober 1939: Liquidatie. De N.V. Asselbergs' Lompen- en Metaalhandel is in liquidatie getreden.

liquidatie.jpegBron: collectie familie Asselbergs.

1941: 100-jarig bestaan van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., N.V. Asselbergs' IJzerhandel en de N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek. Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben de festiviteiten plaatsgevonden op 10 juli en 6 en 7 augustus 1948.

NV_A_100_jaar.JPG100_jaar_jubileum.jpg

Menu_eeuwfeest_1.jpegMenu_eeuwfeest_2.jpeg

Menu d.d. 7 augustus 1948.

Asselbergsen.jpg

Asselbergsen werkzaam bij de ijzergieterijen en ijzerhandel. 1. Toine (1913-1980), 2. Charles (1909-1974), 3. Willem (1880-1954), 4. Jan (1879-1962), 5. Alphons (1874-1972), 6. Paul (1919-1972), 7. Theo (1908-1985) en 8. Antoine (1912-1982). De nummers 1 en 2 zijn zonen van nummer 3. De nummers 7 en 8 zijn zonen van nummer 5. Alle afbeeldingen collectie familie Asselbergs, bewerking Gijs Asselbergs.

Bronnen: Gedenkschrift bij het 100-jarig bestaan van de zaken behorende tot het concern Asselbergs te Bergen op Zoom en Feestverslag 10 juli 1948 en 6 en 7 augustus 1948.

13 januari 1943: Koop. Alphons Marie Cornelis Asselbergs koopt voor f 10.432 (f 4,00 per M2), van de gemeente Bergen op Zoom, drie percelen bouwterrein aan de Noordzijde Zoom t.w. de kavels nummer 60, 61 en 98, van het grondencomplex Zandstraat - Noordzijde Zoom - Moerstraatsebaan, sectie C nummers: 1314, 1318 en 1309. Bron: notaris A.H.H.A. Krootjes. Deze percelen zijn op 23 januari 1952 voor hetzelfde bedrag terugverkocht aan de gemeente.

17 september 1946: Onderscheiding. Voor het eerst sinds 1939 heeft H.M. de Koningin weer de gebruikelijke reeks van onderscheidingen verleend. Voor Johannes Petrus Josephus Asselbergs was het zijn derde. Dit maal werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bon: Nederlandsche Staatscourant van 17 september 1946.

Eerder was hij al Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote (30 december 1922) en ridder in de Orde van Oranje-Nassau (22 augustus 1923), welke op 1 november 1929 is vervangen door de versierselen behorende bij officier in de Orde van Oranje Nassau.

JPJ_onderscheidingen.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

J.P.J. met zijn onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

1948: Johannes P.J. (Jan) Asselbergs neemt afscheid als algemeen directeur van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. Drs. Paulus M.J.C. (Paul) Asselbergs, achterneef van Jan, volgt hem in die functie op.

1948: Wilhelmus A.E.F. (Willem) Asselbergs neemt afscheid als technisch directeur van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. Ir. Theodorus C.J. (Theo) Asselbergs, achterneef van Willem, volgt hem in die functie op.

3 augustus 1948: Onderscheiding. Alphons M.C. Asselbergs, directeur van N.V. Asselbergs' IJzerhandel en president-commissaris bij Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bron: K.B. van 3 augustus 1948 nr. 67, Nederlandsche Staatscourant van 9 augustus 1948.

31 december 1948: Directiewisseling bij N.V. Asselbergs' IJzerhandel. Alphons M.C. Asselbergs neemt na een 58-jarige dienstverband afscheid als directeur van N.V. Asselbergs' IJzerhandel. Zijn zoon, Antoine Cornelis Marie, volgt hem op. Tevens wordt de heer Johannes Wilhelmus Maria Rampart benoemd tot procuratiehouder.

4 maart 1949: Koop. Alphons Marie Cornelis Asselbergs koopt voor f 22.100 op een veiling van Constant Adriën Eugène Geijsen, groothandelaar in brandstoffen en meelagent, een herenhuis met garage, erf en tuin aan de Moeregrebstraat 4-6-6a, sectie G 4948, te Bergen op Zoom. Bron: notaris A.H.H.A. Krootjes.

Moeregrebstraat_4_6_6a.jpeg

23 april 1949: Onderscheiding. Wilhelmus A.E.F. Asselbergs, directeur van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V., te Bergen op Zoom, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bron: K.B. van 23 april 1949, nr. 17, Nederlandsche Staatscourant van 29 april 1949.


 4 - Tijdlijn periode achterkleinkinderen Arnoldus Asselbergs en Anna Catharina Meijvis.


1933 (circa): Ir. Theodorus C.J. (Theo) Asselbergs komt bij Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. werken. Theo gaat naar Aken om daar aan de Technische Hochschule colleges te volgen bij professor Eugen Piwowarsky, een autoriteit op het gebied van metallurgie.

1943: Drs. Paulus M.J.C. (Paul) Asselbergs komt bij Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. werken.

27 oktober 1944: Bevrijding van Bergen op Zoom.

Bevrijding_BoZ..jpgBron: kopie tekening Louis Weijts, collectie familie Asselbergs.

1951: Mogelijkheid onderzocht om in Brazilië een gieterij op te richten. Dit plan is nooit ten uitvoer gebracht. In plaats daarvan is in 1956 in Roosendaal een nieuwe gieterij in gebruik genomen.

fabriekBrazilie.jpg

12 december 1951 Verdeling aandelen van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. (geplaatst en volgestort) vanaf 1917 tot en met 1950: Bron: WBA, archief 279, inv.nr. 270, 271, 395 en 398.

1917 1938 1940 1950
Naam nummers aantal à f 1000 nummers aantal à f 1000 nummers aantal à f 1000 nummers aantal à f 1000 Totaal
Arnoldus Th.E.C. Asselbergs 1/94 94 651/676 26 841/864 24 1001/1072 72 216
Alphons M.C. Asselbergs 95/233 139 677/717 41 865/898 34 1073/1179 107 321
Johannes J.P. Asselbergs 234/372 139 718/758 41 899/932 34 1180/1286 107 321
Wilhelmus A.E.F. Asselbergs 373/511 139 759/799 41 933/966 34 1287/1393 107 321
Erven Jacobus P.J.M. Asselbergs 512/650 139 800/840 41 967/1000 34 1394/1500 107 321
Totaal 650 190 160 500 1500

1917: Geplaatst kapitaal f 650.000, dezelfde situatie als bij oprichting (zie 20 november 1917 hierboven). De 1000 gewone aandelen à f 500 (situatie 1917), zijn inmiddels vervangen door 500 aandelen à f 1000. Samen met de 150 preferente aandelen à f 1000, brengt het totaal op 650 aandelen à f 1000.

1938: Onderhandse uitgifte uitsluitend voor bestaande aandeelhouders van f 190.000. Totaal geplaatst en volgestort: f 840.000.

1940: Onderhandse uitgifte uitsluitend voor bestaande aandeelhouders van f 160.000. Totaal geplaatst en volgestort: f 1.000.000.

1950: Onderhandse uitgifte uitsluitend voor bestaande aandeelhouders van f 500.000. Totaal geplaatst en volgestort: f 1.500.000.

Verder heeft de bank nog 100/ f 1.000 N.V. Asselbergs’ IJzerhandel en 100/ f 1.000 N.V. Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek in bewaring.

9 augustus 1952: Bij besluit van 9 augustus 1952 (per 22 oktober 1952) wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd naar f 5.014.000 verdeeld in 5.000 gewone aandelen en veertien prioriteitsaandelen nominaal f 1.000. Waarvan geplaatst naast de veertien prioriteitsaandelen, 1.861 gewone aandelen à f 1000.

Staats_C_25_11_1952_1.jpgStaats_C_25_11_1952_2.jpg

Bron: collectie familie Asselbergs.

Prio_aandeel.jpgBron: WBA

Johannes P.J. Asselbergs Wilhelmus A.E.F. Asselbergs Alphons M.C. Asselbergs Jacobus P.J.M. Asselbergs Arnoldus Th.E.C. Asselbergs Subtotaal Totaal
1 1950 321 321 321 321 216 1500 1500
2 1952+ 78 78 78 78 49 361
1861
3 1954+ 27 27 27 27 17 125
1986
4 1954+ 3 3 3 3 2 14
Totaal 429 429 429 429 284 2000

(1) Situatie 1950

(2) Door herkapitalisatie met 25% in 1952, zijn er aan bestaande aandeelhouders 361 gewone aandelen à f 1000 uitgegeven (zie 9 augustus 1952, hierboven). Totaal komt op 1861 gewone aandelen à f 1000 (genummerd: 1501/1861).

(3) Het geplaatste aandelenkapitaal moet voor openmaking (het naar de beurs gaan) door de bestaande aandeelhouders gebracht worden op f 2.000.000. Besloten is tot uitgifte van 125 gewone aandelen à f 1000 met voorkeursrecht voor oude aandeelhouders (genummerd: 1862/1986).

(4) Omdat de prioriteitsaandelen niet meegeteld mogen worden zijn er nog veertien gewone aandelen à f 1000 uitgegeven (genummerd: 1987/2000).

Toen dit allemaal was geregeld kon de uitgifte van 500 aandelen à f 1000 aangekondigd worden en notering worden aangevraagd voor een totaal van 2.500 aandelen.

Emissie.jpgBron: collectie familie Asselbergs.

Algemeen_Handelsblad_22_6_1954.jpegBron: Algemeen Handelsblad van 22 juni 1954.

Juni 1954: Verdeling prioriteitsaandelen per juni 1954:

Naam nummer(s) aantal
Johannes P.J. Asselbergs 1,2 en 3 3
Alphons M.C. Asselbergs 4,5 en 6 3
Adrianus C.W.J. Asselbergs (tak Wilhelmus A.E.F. Asselbergs) 7,8 en 9 3
Christianus A.C.M. Tiebackx (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 10 1
Josephus H.Th.M. Asselbergs (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 11 1
Paulus M.J.C. Asselbergs (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 12 1
Arnold M.A. Heumakers (tak Arnoldus Th.E.C. Asselbergs) 13 1
Anna J.C.A. Heumakers (tak Arnoldus Th.E.C. Asselbergs) 14 1
Totaal 14

2 juli 1954: Uitgifte aandelen. Op vrijdag 2 juli 1954 wordt de inschrijving opengesteld op f 500.000 gewone aandelen aan toonder (desgewenst op naam) in stukken van f 1000 nominaal, voor de helft delende in de resultaten van het boekjaar 1954 en ten volle delende in de resultaten van de volgende boekjaren in Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. te Bergen op Zoom. De inschrijving staat uitsluitend open voor houders van gewone aandelen, waarbij vier dividendbewijzen recht geven op een nieuw aandeel, De koers van inschrijving bedraagt 100%. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5.014.000, verdeeld in 5000 gewone aandelen elk groot f 1000 en 14 prioriteitsaandelen, elk groot f 1000. Van het maatschapplijk kapitaal zijn voor bovenstaande uitgifte, geplaatst en volgestort 2000 gewone aandelen en 14 prioriteitsaandelen. In totaal nominaal f 2.014.000.

Momenteel bevat het concern twee volledig geoutilleerde ijzergieterijen (Lindebaan en Parallelweg in Bergen op Zoom), een handelsonderneming (Asselbergs’ IJzerhandel N.V.) en een verkoopkantoor voor gieterijproducten (Zuid-Nederlandsche IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek N.V.). In totaal zijn er bij het concern circa 600 man werkzaam. Het fabricageprogramma omvat een zeer grote variëteit van kwaliteitsgietwerk, voor het merendeel halffabricaten in onbewerkte - of bewerkte staat, bestemd als componenten voor bedrijven die ze verder verwerken.

In verband met de toenemende vraag naar gespecialiseerde gieterijproducten, welke tot nu toe is opgevangen door partiële uitbreiding van de bestaande gieterijen, acht de directie het noodzakelijk, mede ter wille van de groei van de vaste relatiekring een belangrijke uitbreiding te realiseren in de vorm van de inrichting van een gieterijafdeling voor de productie van kwalitatief hoogwaardig serie-gietwerk, welke te Roosendaal zal worden gevestigd. Dit bedrijf, dat voorlopig aan circa 150 man werk zal bieden, zal eind 1955 gereed zijn en zal dus in 1956 tot de winst kunnen bijdragen. De investeringskosten van deze nieuwe gieterijafdeling worden geraamd op f 1.500.000. Voor een aanmerkelijk deel kan deze uitbreiding uit eigen middelen gefinancierd worden. Teneinde voor het overige deel in deze kapitaalbehoefte te voorzien, werd besloten tot openbare uitgifte van f 500.000 gewone aandelen. Van deze uitgifte zal worden gebruikgemaakt om de beursnotering van alle gewone aandelen aan te vragen. De winst over 1953 was f 468.169. Uitgekeerd werd 10% dividend.

De officiële notering aan de beurs van Amsterdam van de reeds uitstaande 2000 gewone aandelen tegen f 1000, genummerd 1 tot en met 2000, en van de thans uit te geven 500 gewone aandelen tegen f 1000, genummerd 2001 tot en met 2500, dus voor het in totaal gehele geplaatste kapitaal van f 2.500.000 zal beursnotering worden aangevraagd. Bron: Trouw van 23 juni 1954.

5 juli 1954 (maandag): Openingskoers. Koers van de aandelen Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. in de lijst voorlopig genoteerde aandelen: 158,5%. Algemeen Handelsblad van dinsdag 6 juli 1954.

1955: Logo van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. afgedrukt op de kaft van de jaarverslagen over de jaren 1955-1973.

Logo_1955.jpg

20 mei 1955: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1954. Winst behaald van f 660.833 (in 1953 f 468.169). Dividend 10% en op de nieuwe aandelen wordt 5% uitgekeerd. Bron: Algemeen Dagblad van 13 mei 1955.

1956: Fabriek in Roosendaal in gebruik genomen.

Plaquette_gieterij_Roosendaal.jpgBron: foto, Gijs Asselbergs.

Deze plaquette, een ontwerp van Arnold Geutjes, is destijds gegoten in de gieterij van Asselbergs aan de Lindebaan in Bergen op Zoom ter gelegenheid van de opening in 1956 van de fabriek Roosendaal. Na de sluiting van de gieterij in Roosendaal in 1979 komt de plaquette terug naar Bergen op Zoom en wordt bij de inmiddels gefuseerde bedrijven van Asselbergs en Holland aan de Havendijk opgeslagen. Jan Hendrickx, de laatste bedrijfsleider van de gieterij en machinefabriek aan de Parallelweg, heeft de plaquette persoonlijk uit de failliete boedel van Asselbergs Holland N.V. gekocht. Hij schenkt deze vervolgens in 2001 aan de gemeente Bergen op Zoom als aandenken aan de eens zo bloeiende ijzerindustrie in die stad. Op 1 maart 2002 wordt, in het bijzijn van oud-werknemers, de plaquette aan de gevel van het appartencomplex de Leguyt aan de Parallelweg onthuld. In september 2013 is de plaquette gestolen.

23 mei 1956: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1955. Raad van commissarissen: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (voorzitter), Alphons Marie Cornelis Asselbergs beide Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Tilburg, mr. E.M.J.A. Sassen, Vught en mr. C.A.C.M. Tiebackx, Ouderkerk a/d Amstel. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 585.587 (f 660.833 in 1954), dividend 10%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1955.

27 mei 1957: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1956. Raad van commissarissen: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (voorzitter), Alphons Marie Cornelis Asselbergs beide Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Tilburg, mr. E.M.J.A. Sassen, Vught en mr. C.A.C.M. Tiebackx, Ouderkerk a/d Amstel. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 684.064 (f 585.587 in 1955), dividend 10%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1956.

28 mei 1958: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1957. Raad van commissarissen: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (voorzitter), Alphons Marie Cornelis Asselbergs beide Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Tilburg, mr. E.M.J.A. Sassen, Vught en mr. C.A.C.M. Tiebackx, Ouderkerk a/d Amstel. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 735.827 (f 684.064 in 1956), dividend 9%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1957.

1959: Inkoop eigen aandelen. Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. koopt 200 gewone aandelen (nominale waarde van f 1000) tegen een koers van 100%. Deze aandelen delen niet meer mee in het dividend over 1960 en zullen niet meer op de markt worden gebracht. Hiermee daalde het geplaatste aandelenkapitaal van f 2.514.000 naar f 2.314.000 (inclusief 14 prioriteitsaandelen). Dit is ook het bedrag wat ingebracht wordt bij de fusie met de Holland in 1976 (zie hieronder). Bron: WBA, archief 279, inv.nr. 518 en De Telegraaf van 16 mei 1960.

nummers stuks
1 t/m 189 189
201 t/m 204 4
1571 t/m 1573 3
2198 1
2254 t/m 2256 3
Totaal 200

23 mei 1959: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1958. Raad van commissarissen: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (voorzitter), Alphons Marie Cornelis Asselbergs beide Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België) en mr. C.A.C.M. Tiebackx, Ouderkerk a/d Amstel. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 270.744 (f 735.827 in 1957), dividend 7%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1958.

25 mei 1960: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1959. Raad van commissarissen: Johannes Petrus Josephus Asselbergs (voorzitter), Alphons Marie Cornelis Asselbergs beide Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België) en mr. C.A.C.M. Tiebackx, Ouderkerk a/d Amstel. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 477.907 (f 270.744 in 1958), dividend 9%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1959.

December 1960: Beursoverzicht.

Beursbericht.jpg

26 mei 1961: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1960. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, Alphons Marie Cornelis Asselbergs, Bergen op Zoom, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). De vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van Johannes Petrus Josephus Asselbergs wordt niet opgevuld. Mr. C.A.C.M. Tiebackx benoemd tot president commissaris. Op de agenda staat ook de benoeming van een commissaris wegens het om gezondheidsredenen aftreden van Alphons Marie Cornelis Asselbergs. Twee personen worden voorgedragen, t.w.: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs en zijn broer Antoine Cornelis Marie. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 820.591 (f 477.907 in 1959), dividend 11%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1960.

1962: Capaciteit van de gieterij in Roosendaal wordt verdubbeld. De investering van f 1.400.000, hiermee gemoeid, kan uit eigen middelen gefinancierd worden.

Gieterij Roosendaal_1.jpg

Gieterij van Asselbergs in Roosendaal. Bron: foto, collectie familie Asselbergs.

1962: Prioriteitsaandelen in 1962 na het overlijden van Johannes P.J. Asselbergs: Bron: WBA, archief 279, inv.nr. 160.

Naam nummer(s) aantal
Johanna C.G.M. Asselbergs (tak Johannes P.J. Asselbergs) 1 en 2 2
Dorothea J.F.M. Kraft-Asselbergs (tak Johannes P.J. Asselbergs) 3 1
Alphons M.C. Asselbergs 4,5 en 6 3
Adrianus C.W.J. Asselbergs (tak Wilhelmus A.E.F. Asselbergs) 7,8 en 9 3
Christianus A.C.M. Tiebackx (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 10 1
Josephus H.Th.M. Asselbergs (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 11 1
Paulus M.J.C. Asselbergs (tak Jacobus P.J.M. Asselbergs) 12 1
Arnold M.A. Heumakers (tak Arnoldus Th.E.C. Asselbergs) 13 1
Anna J.C.A. Heumakers (tak Arnoldus Th.E.C. Asselbergs) 14 1
Totaal 14

24 mei 1962: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1961. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). De vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van Alphons Marie Cornelis Asselbergs wordt ingenomen door drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 766.137 (f 820.591 in 1960), dividend 12%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1961.

November 1962: Aanloopverliezen gieterij Roosendaal.

Leeuwarder_Courant_12_11_1962.jpegBron: Leeuwarder Courant van 12 november 1962.

30 mei 1963: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1962. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 577.032 (f 766.137 in 1961), dividend 11%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1962.

28 mei 1964: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1963. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 497.302 (f 577.032 in 1962), dividend 9%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1963.

1965: Fabriek in de Lindebaan te Bergen op Zoom gesloten.

Gieterij_Lindebaan_02.jpg

Desolate aanblik van de gieterij van Asselbergs in de Lindebaan te Bergen op Zoom. Bron: WBA, beeldbank, nummer SLIN010, fotograaf Louis J. Weijs.

Mei 1965: Asselbergs' IJzer verwacht over 1965 verlies.

De_Volkskrant_24_5_1965.jpegBron: De Volkskrant van 24 mei 1965.

3 juni 1965: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1964. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 334.986 (f 497.302 in 1963), dividend 8%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1964.

Mei 1966: Asselbergs heeft last van de komst van het aardgas.

De_Volkskrant_24_5_1966.jpegBron: De Volkskrant van 24 mei 1966.

3 juni 1966: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1965. Raad van commissarissen: mr. C.A.C.M. Tiebackx (voorzitter), Ouderkerk a/d Amstel, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Hannonsart (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 30.506 (winst over 1964 gecorrigeerd van f 334.986 naar f 399.797), dividend 6%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1965.

17 september 1966: Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. werd zaterdag 17 september namens het personeel een wandreliëf aangeboden. Het 25ste lustrum werd gevierd met een H. Mis in de H. Hartkerk en een bijeenkomst in de kantine van de fabriek aan de Parallelweg. Voor een select gezelschap was er een lunch georganiseerd in De Gouden Leeuw. Aanwezig waren: De heer en mevrouw mr. C.A.C.M. Tiebackx-Asselbergs, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, P.M.J.C. Asselbergs-Tromp, ir. Th.C.J. Asselbergs-De Bruijn, C.S.A.J. Asselbergs-Smout, drs. G.Th.C. Asselbergs-Gimbrère, A.C.M. Asselbergs-De Bruin, de heer A.C.J.M. Asselbergs, pastoor J.H.Th.M. Asselbergs en drs. A.J.M. Asselbergs.

Gieles_1.jpgGieles_2.jpg

Dit wandreliëf hing in de kantine van de fabriek aan de Parallelweg in Bergen op Zoom. De fabrieksgebouwen zijn in 1977 gesloopt, maar de kantine is tot op heden behouden. Bron: collectie familie Asselbergs en Brabants Nieuwblad van 19 september 1966.

1 juni 1967: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1966. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Sint-Genesius-Rode (België). Mr. C.A.C.M. Tiebackx heeft zijn commissariaat per 31 december 1966 beëindigd. Voorlopig wordt in deze vacature niet voorzien en wordt drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs tot president commissaris benoemd. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 180.191 (f 30.506 in 1965), dividend 5%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1966.

25 juni 1968: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Lindebaan 45 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1967. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Sint-Genesius-Rode (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 4.078 (f 180.191 in 1966), dividend gepasseerd. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1967.

27 mei 1969: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1968. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Sint-Genesius-Rode (België). Op de agenda staat ook de benoeming van een vierde commissaris. Twee personen worden voorgedragen, t.w.: drs. W.A.J. Bogers, Heerlen en Antoine Cornelis Marie Asselbergs. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 115.700 (f 4.078 in 1967), dividend 5%. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1968.

29 mei 1970: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1969. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Sint-Genesius-Rode (België). Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 239.110 (f 115.700 in 1968), dividend 8% (hiervoor wordt dividendbewijs nummer 53 gebruikt). Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1969.

24 mei 1971: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1970. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, mr. E.M.J.A. Sassen, Sint-Genesius-Rode (België). Laatstgenoemde, sinds 2 juni 1954 als commissaris aan het bedrijf verbonden, aan de beurt van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Er wordt besloten voorlopig niet in deze vacature te voorzien. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs en drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs. Winst f 327.942 (f 239.110 in 1968). Voor het laatst dividend uitgekeerd (12%), hiervoor wordt dividendbewijs nummer 54 gebruikt. In 1970 zijn de prioriteitsaandelen als volgt verdeeld.

Toelichting:Johanna C.G.M. Asselbergs (2 stuks), Dorothea J.F.M. Kraft-Asselbergs (1) en Christianus A.C.M. Tiebackx (1) hebben hun prioriteitsaandelen ingeleverd. Deze vier aandelen zijn gegaan naar: Carolus S.A.J. Asselbergs, Theodorus C.J. Asselbergs, Paulus M.J.C. Asselbergs en Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V.

Naam aantal
Tak Wilhelmus A.E.F. Asselbergs
Adrianus C.W.J. Asselbergs 3
Carolus S.A.J. Asselbergs 1
Tak Alphons M.C. Asselbergs
Alphons M.C. Asselbergs 3
Theodorus C.J. Asselbergs 1
Tak Jacobus P.J.M. Asselbergs
Paulus M.J.C. Asselbergs 2
Josephus H.Th.M. Asselbergs 1
Tak Arnoldus Th.E.C. Asselbergs
Arnold M.A. Heumakers 1
Anna J.C.A. Heumakers 1
Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. 1
Totaal 14

Het bestuur van Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. wordt gevormd door de commissarissen en directie van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V.

Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1970.

Aandeel.jpgdividendbewijs.jpg

Aandeel nummer 0842 van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. met een deel van de talon met coupons. Dividendbewijs 'nummer 55 zal nooit meer tot uitkering komen. Bron: collectie familie Asselbergs.

13 maart 1972: Overlijden van drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs, algemeen directeur van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. Hij is 29 jaar aan het bedrijf verbonden geweest, waarvan 23 jaar als directeur.

April 1972:

NRC_6_4_1972.jpegBron: NRC van 6 april 1972

30 mei 1972: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1971. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen en prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen. Door het plotseling overlijden van directeur drs. Paulus Maria Josephus Cornelis Asselbergs op 13 maart 1972 is ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs het enig overgebleven directielid op deze aandeelhoudersvergadering. Voorstel om per 1 juli 1972 Cees Boerhout te benoemen tot directeur. Omdat naar verwachting het verlies over 1972 het bedrag van de winst van f 579.781 over 1971 zal overtreffen, is het nodig dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve (winst f 327.942 in 1970). Dividend wordt gepasseerd.

In 1971 zijn de prioriteitsaandelen als volgt verdeeld:

Naam aantal
Adrianus C.W.J. Asselbergs 3
Erven Alphons M.C. Asselbergs 3
Paulus M.J.C. Asselbergs 2
Carolus S.A.J. Asselbergs 1
Theodorus C.J. Asselbergs 1
Josephus H.Th.M. Asselbergs 1
Arnold M.A. Heumakers 1
Anna J.C.A. Heumakers 1
Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. 1
Totaal 14

Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1971.

Cees_Boerhout.jpegIng. Cees Boerhout

30 mei 1972: Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. houdt rekening met een verlies over 1972 van f 1.000.000, aldus president-commissaris drs. Gerardus Th.C. (Gérard) Asselbergs tijdens de jaarvergadering gehouden op 30 mei 1972 .

NRC_31_5_1972_2.jpegBron: NRC van 31 mei 1972.

11 september 1972: Omzetting van de ijzerhandel van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders van de in Bergen op Zoom gevestigde N.V. Asselbergs’ IJzerhandel (winkel Lievevrouwestraat) besloten om deze naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap. Getekend door ir. Theodorus C.J. Asselbergs, industrieel. Bron: akte door notaris Th.B. Fikkers.

16 november 1972: Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. De agenda bevat uitsluitend de benoeming van een directeur. Op deze vergadering wordt met algemene stemmen drs. J. (Hans) Kranenburg benoemd tot economisch directeur van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. Hij treedt per 1 januari 1973 in functie.

Algemeen_Dagblad_17_11_1972.jpegBron: Algemeen Dagblad van 17 november 1972.

14 juni 1973: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1972. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen. Directie: ir. Theodorus Catharina Josephus Asselbergs, ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1972 een verlies geleden van f 244.343 (winst van f 579.781 over 1971 is aan de algemene reserve toegevoegd). Dividend wordt gepasseerd.

In 1972 zijn de prioriteitsaandelen als volgt verdeeld.

Naam aantal
Arnold M.A. Heumakers 1
Anna J.C.A. Heumakers 1
Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. 12
Totaal 14

Het bestuur van Stichting tot beheer prioriteitsaandelen Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. wordt gevormd door de commissarissen van Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. en de heren ir. Th.C.J. Asselbergs en ing. C. Boerhout, directeuren van de vennootschap.

Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1972.

18 september 1973: Ir. Theodorus C.J. (Theo) Asselbergs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bron: Koninklijk Besluit van 18 september 1973, nr. 27.

30 september 1973: Ir. Theodorus C.J. (Theo) Asselbergs uit de directie getreden wegens bereiken 65-jarige leeftijd. Hij is 25 jaar lid geweest van de directie. Directeur ing. Cees Boerhout volgt hem op als technisch directeur.

6 juni 1974: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1973. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen en prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen. Directie: ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1973 een verlies geleden van f 732.636 (1972 verlies f 244.343). Dividend wordt gepasseerd. Aanloopverliezen op de volautomatische vorminstallatie in de fabriek van Asselbergs te Roosendaal. 35% van de werknemers bij Asselbergs' IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. bestaat uit buitenlanders. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1973.

7 november 1974: Vanwege een groot gebrek aan orders uit de centraal-verwarmingsindustrie moet voor 200 van haar 208 personeelsleden in de fabriek in Roosendaal, 50% werktijdverkorting aangevraagd worden. Het bedrijf in Bergen op Zoom, waar 245 mensen werken, is wel van werk voorzien. Bron: NRC Handelsblad van 7 november 1974.

27 mei 1975: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Stationsstraat 17 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1974. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen en prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen. Op de agenda staat de benoeming van ir. J. Ph. Ilmer, Geleen tot commissaris. Ilmer is directeur van de divisie chemische producten van DSM. Directie: ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1974 een winst geboekt van f 671.516, welke aan de reserves wordt toegevoegd (1973 verlies f 732.636). Dit positieve resultaat is mede tot stand gekomen door een boekwinst van ruim f 930.000 op de verkoop van het leegstaand fabriekscomplex aan de Lindebaan te Bergen op Zoom (gesloten in 1965). Het terrein en gebouwen zijn voor f 1.000.000 aan de gemeente Bergen op Zoom verkocht. Dividend wordt gepasseerd. Bron: jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1974.

1 november 1975: Op geruchten dat Asselbergs de gieterij van Etna zou overnemen, was er op de beurs in Amsterdam plotseling veel belangstelling voor het aandeel Asselbergs.

Algemeen_Handelsblad_1_11_1975_1.jpeg

Algemeen_Handelsblad_1_11_1975_2.jpegBron: Algemeen Handelsblad van 1 november 1975.

NRC_Handelblad_1_11_1975_Etna.jpegBron: NRC Handelsblad van 1 november 1975.

13 mei 1976: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Parallelweg 27 te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1975. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. W.A.J. Bogers, Heerlen, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen en ir. J. Ph. Ilmer, Geleen. Directie: ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1975 een winst geboekt van f 508.789 (f 671.516 in 1974). Hierin zit verwerkt de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in verband met de schade aan de gebouwen en machines van de gieterij te Roosendaal, veroorzaakt door de ontploffing en brand bij de tankopslag van buurman brandstoffenhandel Broermann. De winst wordt naar de reserve geboekt t.b.v. investeringen. Bron: (laatste) jaarverslag Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. over 1975.

29 oktober 1976: Fusie tussen Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. en B.V. Machinefabriek en IJzergieterij Holland-Bergen op Zoom een feit, waarbij overeengekomen is, dat de fusie geacht wordt te zijn ingegaan op 1 januari 1976. De Holland is een 100% dochter van de Verenigde Machinefabrieken Stork (VMF-Stork). Bron: jaarverslag van Asselbergs Holland N.V. over 1976.

Plaquette_Asselbergs_Holland.jpg

Plaquette, naar ontwerp van Fons Gieles, gegoten ter gelegenheid van de fusie tussen Asselbergs en de Holland. Bron: collectie familie Asselbergs.

November 1976:

Algemeen_Dagblad_2_11_1976.jpgAlgemeen_Dagblad_3_11_1976.jpgBron: Algemeen Dagblad van 2 en 3 november 1976.

18 november 1976: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. ten kantore van de N.V., Parallelweg 27 te Bergen op Zoom. De agenda bestaat uit: benoeming commissarissen, benoeming van een directeur en voorstel wijziging statuten van de N.V., noodzakelijk door de volledige fusie van B.V. Machinefabriek en IJzergieterij Holland-Bergen op Zoom en Asselbergs’ IJzerindustrie en Handelsmaatschappij N.V. per 29 oktober 1976.

Asselbergs Holland N.V. krijgt maar liefst zeven commissarissen. Van de zijde van VMF-Stork worden benoemd: drs. G.A. Bernelot Moens, Hengelo, ir. E.E. van Rheede van der Kloot, Bussum, M.G. Wisse, Vreeland. Van de zijde van de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds ’s-Gravenhage N.V. (FIGG), P. Zwijnenburg, directeur Océ Nederland B.V., Venlo en van het Asselbergs concern, drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs, Roosendaal, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen en ir. J. Ph. Ilmer, Geleen.

De directie gaat bestaan uit: ing. Hendrik B. Baas, president-directeur, afkomstig van Holland-Bergen op Zoom B.V.' en ing. C. Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg, beide afkomstig van Asselbergs.

Het kapitaal van f 20.014.000 is verdeeld in 10.000 gewone aandelen van f 1000, 10.000 preferente aandelen van f 1000 en 14 prioriteitsaandelen van f 1000, waarvan geplaatst en volgestort f 6.900.000 gewone aandelen en 14 prioriteitsaandelen. Ingebracht door Asselbergs f 2.314.000 (zie 1960 hierboven, stand geplaatst aandeelkapitaal na inkoop eigen aandelen), door BV Machinefabriek en IJzergieterij Holland-Bergen op Zoom f 2.300.000 en door Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage N.V. (FIGG) ook f 2.300.000. Voor de nieuw geplaatste gewone aandelen ten bedrage van f 4.600.000 zal een beursnotering te Amsterdam worden aangevraagd. De aandelen Asselbergs, ten bedrage van f 2.300.000 (exclusief de 14 prioriteitsaandelen), hadden al een beursnotering.

NRC_23_11_1976_.jpgBron: NRC van 23 november 1976.

Logo_5.jpg

Bron: Kaft van het jaarverslag 1975, collectie familie Asselbergs.

Logo_3.jpg

Bron: Kaft van het jaarverslag 1976, collectie familie Asselbergs.

NRC_26_5_1977.jpegBron: NRC van 26 mei 1977.

21 juni 1977: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs Holland N.V. ten kantore van de N.V., Havendijk 6, te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1976. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. G.A. Bernelot Moens, Hengelo, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, ir. J. Ph. Ilmer, Geleen, ir. E.E. van Rheede van der Kloot, Bussum, M.G. Wisse, Vreeland en P. Zwijnenburg, Venlo. Met ingang van 1 januari 1977 heeft de heer drs. W.A.J. Bogers zijn commissariaat neergelegd. De heer Bogers blijft nog enigszins betrokken bij het bedrijf vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Stichting tot Beheer van Prioriteitsaandelen in Asselbergs Holland N.V. Deze aandelen zijn mee overgegaan naar het fusiebedrijf. De verdeling van de 14 prioriteitsaandelen is hetzelfde als gerapporteerd in het jaarverslag over 1972 (zie: 14 juni 1973 hierboven). Directie: ing. Hendrik B. Baas, president-directeur, ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1976 heeft het fusiebedrijf een verlies geleden van f 3.909.000 (over 1975 winst van f 508.789, alleen Asselbergs). Bron: jaarverslag Asselbergs Holland N.V. over 1976.

BN_22_6_1977.jpgBron: Brabants Nieuwsblad van 22 juni 1977.

29 april 1977: De gieterij en machinefabriek van Asselbergs (de Zuid of Zuidijzer) aan de Parallelweg te Bergen op Zoom gaat na 50 jaar dicht.

De_Zuid_1.jpg

Bron: foto uit de folder vloeibaar vormgeven ... in gietijzer, collectie familie Asselbergs.

Laatste_gieting.jpg

De laatste gieting 29 april 1977. Bron: foto, beeldbank WBA, fotograaf, Guust van Dijck.

5 juli 1978: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs Holland N.V. ten kantore van de N.V., Havendijk 6, te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1977. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. G.A. Bernelot Moens, Hengelo, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, ir. J. Ph. Ilmer, Geleen, ir. E.E. van Rheede van der Kloot, Bussum, M.G. Wisse, Vreeland en P. Zwijnenburg, Venlo. Directie: ing. Hendrik B. Baas, president-directeur, ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1977 een verlies geleden van f 7.958.000 (over 1976 een verlies van f 3.909.000). Bron: jaarverslag Asselbergs Holland N.V. over 1977.

Op bovenstaande bijeenkomst ging het er bepaald niet fijnzinnig aan toe.

BN_7_7_1978_1.jpgBN_7_7_1978_2.jpg

Bron: Brabants Nieuwsblad van 7 juli 1978.

1 januari 1979: Personeelsbezetting Asselbergs Holland N.V.: per 1 januari 1979 werken er 528 (85) in de fabriek aan de Havendijk en 135 (66) in Roosendaal. Op het einde van dat jaar werken er 614 (140) aan de Havendijk. De fabriek in Roosendaal is dan inmiddels gesloten. De getallen tussen haakjes zijn buitenlandse werknemers. Bron: Sociaal jaarverslag 1979 van Asselbergs Holland N.V.

1979: Sluiting van de gieterij in Roosendaal.

GieterijRoosendaal.jpg

Gieterij van Asselbergs in Roosendaal. Bron: foto uit de folder vloeibaar vormgeven ... in gietijzer, collectie familie Asselbergs.

20 september 1979: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs Holland N.V. ten kantore van de N.V., Havendijk 6, te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1978. Raad van commissarissen: drs. Gerardus Theodorus Cornelis Asselbergs (voorzitter), Roosendaal, drs. G.A. Bernelot Moens, Hengelo, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Nijmegen, ir. J. Ph. Ilmer, Geleen, ir. E.E. van Rheede van der Kloot, Bussum, M.G. Wisse, Vreeland en P. Zwijnenburg, Venlo. Overeenkomstig het voornemen om de Raad van Commissarissen in een periode van 2 jaar tot 5 personen terug te brengen, is drs. G.A. Bernelot Moens per 1 januari 1979 afgetreden. Directie: ing. Hendrik B. Baas, president-directeur, ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1978 een verlies geleden van f 6.855.000 (over 1977 een verlies van f 7.958.000). Bron: jaarverslag Asselbergs Holland N.V. over 1978.

22 april 1980: Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs Holland N.V. ten kantore van de N.V., Havendijk 6, te Bergen op Zoom met als enig agendapunt de benoeming van commissarissen.

Tot 22 april 1980: Raad van commissarissen van Asselbergs Holland N.V.: drs. G.Th.C. Asselbergs (president-commissaris), prof. mr. W.C.L. van der Grinten, ir. J.Ph. Ilmer, ir. E.E. van Rhede van der Kloot, M.G. Wisse en P. Zwijnenburg. Wisselen van de wacht, vijf commissarissen treden af en vier nieuwe komen er voor terug.

Na 22 april 1980: Van de commissarissen van het oude Asselbergs concern en van VMF-Stork keert niemand terug. Namens Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds ’s-Gravenhage N.V. (FIGG) blijft P. Zwijnenburg. Nieuw benoemd worden: P. Viersen, Son en Breugel, gedelegeerd-commissaris van het ministerie van economische zaken, ir. Hendrik Wagter, de nieuwe president-commissaris, H.H. Prinsen, Zeist en M.K.H. Vos, Haakbergen. De specialisaties van de commissarissen zijn als volgt:

naam specialisatie
P. Viersen organisatiekunde
ir. Hendrik Wagter technische zaken
H.H. Prinsen marketing
M.K.H. Vos financiën
P. Zwijnenburg sociale zaken

Bronnen: Sociaal jaarverslag 1979 en jaarverslag 1979 van Asselbergs Holland N.V.

P.Viersen.jpeg

P. Viersen. Bron: WBA, beeldbank, nummer AM00214_11, foto (uitsnede), Thom van Amsterdam.

Juni 1980: Reorganisatie top Asselbergs Holland N.V. P. Viersen is gedelegeerd commissaris van het ministerie van economische zaken en coördinerend lid van de directie. Ing. Hendrik B. Baas is algemeen directeur en verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken. Hij wordt in zijn taak terzijde gestaan door drs. J. (Hans) Kranenburg (directeur verkoop), ing. Cees Boerhout (directeur productiebesturing) en Henricus Cornelis (Harry) van Baal (bedrijfsdirecteur productie). Bron: Brabants Nieuwsblad van 19 juni 1980.

1 oktober 1980: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Asselbergs Holland N.V. ten kantore van de N.V., Havendijk 6, te Bergen op Zoom. Jaarverslag over 1979. Raad van commissarissen: ir. Hendrik Wagter, voorzitter, Mook, H.H. Prinsen, Zeist, P. Viersen, Son en Breugel, M.K.H. Vos, Haaksbergen en P. Zwijnenburg, Venlo. Directie: ing. Hendrik B. Baas, president-directeur, ing. Cees Boerhout en drs. J. (Hans) Kranenburg. Over 1979 een verlies geleden van f 22.618.000 (over 1978 een verlies van f 6.855.000). Bron: jaarverslag Asselbergs Holland N.V. over 1979.

1 oktober 1980: President-directeur ing. Hendrik B. Baas gaat, na meningsverschil met de raad van commissarissen over de koers van de onderneming, weg bij Asselbergs Holland N.V. Hij legt zijn functie per 1 oktober 1980 neer. Baas wordt opgevolgd door gedelegeerd-commissaris P. Viersen. Viersen wordt president-directeur ad interim van Asselbergs Holland N.V. Bronnen: Trouw en Brabants Nieuwsblad van 19 september 1980.

H.B._Baas.jpgBaas.jpeg

Ing. Hendrik B. Baas. Bron: IJzersterk, personeelsblad van Asselbergs Holland N.V. ijzergieterij en machinefabriek te Bergen op Zoom, december 1979 en site Brabants Erfgoed.

NRC_Handelsblad_29_1_1981.jpegBron: Harry van Baal in NRC Handelsblad van 29 januari 1981.

Algemeen Dagblad_30_1_1981_1.jpegBron: Hans Kranenburg in het Algemeen Dagblad van 30 januari 1981.

Het_Parool_12_2_1981.jpegBron: Cees Boerhout in Het Parool van 12 februari 1981,

H.C._v_Baal.jpg

Henricus Cornelis (Harry van Baal. Bron: IJzersterk, personeelsblad van Asselbergs Holland N.V. ijzergieterij en machinefabriek te Bergen op Zoom, december 1980.

Algemeen_Dagblad_30_1_1981.jpegBron: Algemeen Dagblad van 30 januari 1981.

Directeur drs. J. (Hans) Kranenburg bij de afsluiters die Asselbergs Holland N.V. onder meer leverde aan openbare nutsbedrijven.

Asselbergs_Holland.jpg

Presentatie van enkele producten van Asselbergs Holland N.V. op een beurs.

BN_21_3_1981.jpg

Bron: Brabants Nieuwsblad van 21 maart 1981.

26 maart 1981: Surseance van betaling. Door de Bredase rechtbank is aan Asselbergs Holland N.V. voorlopig surseance van betaling verleend. Uitstel van betaling leidt bijna altijd tot een faillissement. Bron: Leidsch Dagblad van 27 maart 1981.

10 april 1981: Faillissement Asselbergs Holland N.V. Sinds 1976 heeft het Rijk ruim 70 miljoen gulden in het bedrijf gepompt. De Tweede Kamer heeft zich bij gebrek aan een koper bij de gang van zaken neergelegd. Bron: Trouw van 11 april 1981.

Vanuit het faillissement gaat het bedrijf voor f 8.500.000 over naar het Britse staalbedrijf Midland Industries Ltd. uit Birmingham en wordt in sterk afgeslankte vorm, onder de naam RMI Holland B.V. (Repton Midland Industries Holland B.V.) onder directie van de Engelsman, J.S. Highfield, voortgezet.

De_Volkskrant_5_6_1981.jpeg

Bron: De Volkskrant van 5 juni 1981.

NRC_Handelsblad_6_6_1981_1.jpegNRC_Handelsblad_6_6_1981_2.jpeg

Bron: NRC Handelsblad van 6 juni 1981.

6 juli 1981: De notering van de aandelen Asselbergs Holland N.V. worden maandag 6 juli 1981 definitief uit de handel genomen. Bron: De Telegraaf van 4 juli 1981.

6 januari 1984: Faillissement van 1. Asselbergs Holland N.V., 2. B.V. Machinefabriek en IJzergieterij Holland-Bergen op Zoom en 3. Zuid-Nederlandse IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek B.V. uitgesproken.

NRC_11_1_1984.jpegBron: NRC Handelsblad van 11 januari 1984.

1985: In 1984 komt Midland Industries Ltd. zelf in moeilijkheden en heeft het RMI Holland B.V. moeten afstoten. In februari 1985 komt het bedrijf voor f 1.500.00 weer in Nederlandse handen onder de naam B.V. RMI Holland Beheer, als Econosto Nederland B.V., voor 47%, de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM), voor 42 % en particulieren, waaronder directeur drs. Hans Kranenburg, het bedrijf kopen van Midland Industries Ltd.

1986: Het bedrijf gaat zich weer de Holland noemen.

De_Stem_24_5_1986.jpeg

Bron: De Stem van 24 mei 1986.

1991: In 1991 verkoopt Econosto vervolgens haar aandeel aan Alpinvest. In 2000 neemt RMI Holland B.V. de in moeilijkheden verkerende Gieterij Middelburg B.V. in de gelijknamige stad over. Deze is gespecialiseerd in het produceren van turbines en compressoren, RMI in afsluiters en koelplaten. Men verwacht dat beide bedrijven elkaar goed zullen aanvullen en besluiten samen te gaan en de productie in Middelburg te concentreren. Het merendeel van de 40 medewerkers van RMI Holland B.V. verhuist mee naar Middelburg. Dit betekent het definitieve einde voor het bedrijf aan de Havendijk.

3 juli 2000: Veling. Op deze dag vindt in zalencentrum De Raayberg te Bergen op Zoom, de veling plaats van de inboedel van RMI Holland B.V.

Veiling_1.jpgVeiling_2.jpgVeiling_3.jpgVeiling_4.jpg

Veiling_5.jpgVeiling_6.jpgVeiling_7.jpgVeiling_8.jpg

Bron: collectie familie Asselbergs

Deze pagina is in bewerking. Voortdurend worden er nieuwe items toegevoegd en correcties aangebracht.

Niets uit deze pagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samenstellers.

ⓒ Gijs Asselbergs en John Roovers

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Joannes Asselberghs 1733-1801 Gertrudis de Neys 1742-1785 Wilhelmus van Egeraat 1741-1828 Adriana Elst 1754-1809
||||


||
Petrus Josephus Asselbergs 1773-1840 beeld
Petronella van Egeraat 1783-1872
|||
beeld
Arnoldus Asselbergs 1811-1880