Family Book '''Vreseler - van Vrisele - Frieseler - Vrieselaar - Frieslaar - Vriezelaar stamboom'''Algemeen

Omstreeks 1150 wordt voor het eerst melding gemaakt van een landbouwer Gerrit Vreseler, die van de Heren van Wisch een boerderij in Sinderen (tussen Varsseveld, Terborg, Silvolde en Aalten) heeft gepacht. Qua omvang was het voor die tijd een grotere boerderij. Volgens de archivaris van de voormalige gemeente Wisch de heer D.W. Kobes zou de familienaam Vreseler, later uiteindelijk fonetisch vervoegd richting Vrieselaar, een der oudste geslachten van Varsseveld / Sinderen zijn. (zie boekwerk: Kleine historie van het buurtschap Sinderen en de Antonius kapel door D.W. Kobus) Die datum van 1150 is helaas door de huidige genealogen niet meer terug te vinden dus voorlopig houden wij ons aan de eerst genoemde datum van 1360 (zie hieronder) volgens een oorkonde uit het Archief Klooster Bethlehem (R.A. Arnhem; inv. Sloet no 223)

Op dit moment worden de eerste Vreselers / Friselders / Vrieselers / Frieselaers in 1360 in de diverse gemeentelijke stukken en oude pachtboeken gevonden, in 1360 Gedde Vreseler als keurnoot van de heer van Wisch en vanaf circa 1550 loopt er een lijn naar het heden.

De Vrieselaars zijn in oud Wisch op meerdere locaties te vinden:

  • zo is er de boerderij op Sinderen sedert 1150/1360; te zien via google earth: Vriezelaar;
  • daarnaast zijn er boerderijen bij en op de Ligtenberg bij Silvolde waar sedert circa 1520 (wellicht met tussenpozen) Vrieselaars hebben gewoond en nu nog wonen;
  • tevens hebben er diverse Vrieselaars in de periode van 1500 tot 1850 in de dorpen Silvolde, Terborg en Varsseveld gewoond;
  • echter niet alle Vrieselaars hebben de naam Vrieselaar behouden, omstreeks 1644 gingen Hendrick Vrijseler en Fieken Greven wonen op de boerderij Peppelman in Gaanderen (misschien eerst ook de eerste jaren van hun huwelijk op de boerderij Peppelmaatsgoed tussen Doetinchem en Zelhem gewoond hebbend) en zij hebben sedertdien de naam (Hendrik van de) Peppelman aangenomen / gehanteerd. Dit werd omstreeks die periode veelvuldig in de Achterhoek gedaan, dat de bewoner van de boerderij de naam van de boerderij / boerderijplaats aannam. Hendrik Peppelman is derhalve naar mijn mening de stamvader van alle Peppelmans in Nederland. Vanaf zoon Wijllem op Peppelmans (geboren circa 1647) loopt er een duidelijke lijn tot de huidige Peppelmans, zie hiervoor ook de stamboom van Johan Peppelman op internet.

Op dit moment zijn er nog een drietal Vrieselaar takken in Nederland over:

- de eerste oude Vrieselaar tak komend vanuit de Achterhoek, laatstelijk de Ligtenberg;- een tweede Vrieselaar tak in de Betuwe met als eerste stamvader Gradus Vrieselaar schaapherder, geboren in 1777 in Namen, Belgie;- een derde Vrieselaar tak in Limburg en dan met name in en rondom Maastricht, met als eerste stamvader Hendrik Vrieselaar, geboren op 25 oktober 1780 in Zwolle;- de vierde tak t.w. de schoenmakersfamilie Vriezelaar in Doetinchem is in de tweede wereldoorlog vrijwel geelimineerd na een (mogelijk foutieve) bomaanval door de geallieerde vliegtuigen op Doetinchem (21-23 maart 1945) in plaats van op het Duitse Roergebied.

Emigratie

Februari 1791 is Albertus Vrieselaar, geboren op 14 oktober 1764 in Nijmegen, met het VOC-schip de Christoffel Columbus naar Kaap de Goede Hoop in Zuid Afrika gevaren en vervolgens is daar een nieuwe tak aan de stamboom verschenen met de naam Frieslaar.

In het jaar 1852 is Gradus Vrieselaar, geboren op 03 september 1830 in Lakemond, nabij Heteren in de Betuwe en zoon van de schaapherder, vertrokken naar de Verenigde Staten van Amerika en hij is daar gehuwd met Maria Breen en zij zijn de stamouders van de Amerikaanse tak Vriezelaar.

In het jaar 1955 is een gezin Vrieselaar, met als vader Gerrit Vrieselaar, geboren op 07 mei 1887 in de Betuwe, naar Australie vertrokken en later is het grootste deel van het gezin verder getrokken richting Canada. Verder uitzoekwerk dient hier nog plaats te vinden, eerste contacten zijn gelegd.

Andere mogelijke takken

Duitsland

In 1295 wordt in het buurtschap Goxel bij Coesfeld in Duitsland, ongeveer 40 kilometer van Sinderen verwijderd een ´Knappen´ Johannes Vreselere genoemd, vervolgens in 1318 ´Ritter´ Johannes Vreseler en van circa 1296 tot 1319 ook genoemd als ´Richter´ in Coesfeld en tevens Bisschoflicher Richter, Johann Vreseler. Het zou hier gaan om een grotere landbouwer / boer die tevens ridder en rechter is op grond van de maatschappelijk verworven titel.Hier is mogelijk een verbinding met de Heren van Wisch aangezien het hier tevens een Leen van de Heren van Lohn betrof zoals ook in Terborg / Sinderen. Er bestaat de mogelijkheid dat een van de nazaten van de Duitse 'Richter' Johann Vreseler te weten de Nederlandse Gedde/Gerrit Vreseler (keurnoot in 1360 van de Heren van Wisch) een boerderij in Wisch/Sinderen aangeboden heeft gekregen door de Heren van Lohn of de Heren van Wisch want het plaatsje Wisch/Wiesse lag nabij Coesfeld/Billerbeck. In Duitsland is mogelijk de naam Vreseler ´verbasterd´ danwel fonetisch in de tijdsgeest meegegaan naar met name Friesler en Freisler. Maar ook wordt door genealoog Werner Freese gesproken over de mogelijke wijziging van Vreseler in Freese.

Belgie

Reeds in 1195 wordt er al een Henricus de Vrisela genoemd in het boekwerk ´De geschiedenis van Kontich´ van prof.dr. R. van Passen, als getuige in een charterboek van abdij Tongerlo bewaard in het Rijksarchief van Antwerpen. Vanaf die tijd waren er de heren van Vrisele / Vrijsel en een kasteel of verstrekte motte of boerderij met die naam in Kontich en later zijn de van Vriesele's vanuit Kontich vertrokken en uitgewaaid naar Oelegem, Rixensart en Lille/Poederlee.Omstreeks 1300 wordt er in Belgie een edelman uit Kontich nabij Antwerpen genoemd t.w. Jan, Johannes, Jean van Vriesele, Vricele. Jan van Vriesele heeft in 1300 24 hectare (bonniers) land met huis en hoeve in Oelegem verworven. Het object wordt later aan zijn dochter Elisabeth en Johannes de Moertere als bruidsschat gegeven. Het object later kasteel Vrieselhof genoemd, is nu een Provinciaal Domein.Normaal zou er geen verbinding tussen de diverse Vreseler en Van Vriesele geslachten te vinden zijn c.q. over nagedacht worden, maar het opmerkelijke is dat zowel het Duitse geslacht Vreseler als het Belgische geslacht Van Vriesele vrijwel hetzelfde familiewapen gebruiken t.w. een drietal wassenaars en dan weer drie kruithoorns op een schild. De duitse rechter gebruikte zijn wapen ook als zegel op de betreffende documenten.

Verantwoording verkregen gegevens:

Voor de gegevens van de Vrieselaar stamboom Achterhoek is in eerste instantie gebruik gemaakt van de doop-, trouw- en overlijdensboeken Wisch (Silvolde, Terborg en Varsseveld) die destijds de voormalige gemeente Wisch nog in Varsseveld ter beschikking stelde en later is gebruik gemaakt van de gegevens van het Provinciaal Archief in Arnhem. Vervolgens is gebruik gemaakt van de gegevens van de omliggende gemeenten waarbij de gemeente Aalten de doop- en trouwboeken duidelijk heeft verwerkt en tevens mooi op internet heeft gezet. Dit geldt langzamerhand voor een fors aantal Gelderse gemeenten die hun archief via www.genealogiedomein.nl ter beschikking hebben gesteld. Met de families in Maastricht en De Betuwe is destijds door mijn vader nog schriftelijke briefwisseling gevoerd en deze gegevens zijn door mij verwerkt en hier en daar aangepast met de actuele gegevens via Genlias en WieWasWie. Tevens vindt hier nu email briefwisseling plaats. Alle Nederladse Frijseler's, Vrieselder's, Vriezelaar's en Vrieselaar's etc zijn voor de eenduidigheid op Geneanet allemaal Vrieselaar genoemd.

Voor de USA wordt gebruik gemaakt van de schriftelijke bescheiden van de grootvader van Stanley Vriezelaar die de oude gegevens duidelijk had uitgewerkt vanaf de komst van Gradus en Maria in Amerika. Deze gegevens zijn door Stan aangepast voor wat betreft de actualiteit en tevens hebben hij en ik ook op internet, Google en Family Search et cetera gekeken of er nog meer informatie te verkrijgen is en de gegevens zonodig aangepast. Alle Amerikaanse Vrieselaar's, Vriezelaar's e.d. zijn voor de eenduidigheid op Geneanet allemaal Vriezelaar genoemd.

Voor de Zuid Afrikaanse tak hadden John Lark en Dave (David) Thomson de zaken veelal goed en duidelijk uitgewerkt en uiteraard zijn hier de gegevens zo mogelijk gecomplementeerd en aangevuld. Hier is veel gevonden in met name de kerkelijke archieven van de nederduitsgereformeerde kerk in Simonstown en aangevuld met de gegevens van de gelijke kerk in Kaapstad. Hopelijk is de Zuid Afrikaanse familie bereid om de diverse zaken verder te vervolmaken, complementeren en daarna aan deze stamboom te hangen. Recentelijk contact gehad met Geraldine Frieslaar, directeur van het Zuid Afrikaanse Archief in Johannesburg en zij gaat zoeken naar Frieslaar's die eventueel mee kunnen helpen voor wat betreft completeren van het Zuid Afrikaanse deel van de stamboom. Alle Zuid Afrikaanse Vrieselaar's, Vreeslaar's en Frieslaar's zijn op Geneanet allemaal Frieslaar genoemd voor de eenduidigheid.

Deze Frieslaar, Vriezelaar en Vrieselaar stamboom moet als een gezamenlijk product van de diverse familieleden in de verschillende landen worden gezien, waarbij ik voorzeker niet het alleenrecht op de ter beschikking gestelde informatie wens te hebben.

EN VERDER

Daarnaast heb ik (een deel van) de navolgende stambomen op Geneanet uitgewerkt en wel om de navolgende redenen:

- SOMSEN-stamboom, in 1997 volledig door Derk en Theo Somsen in boekvorm (Somsen Omnes Generations) uitgebracht (dit betreft de stamboom van moederszijde), aangevuld en gecorrigeerd met nieuwe gegevens die onder andere via wiewaswie, genealogiedomein en op een aantal andere plekken te vinden zijn (tot circa 1900);

- WINKELHORST-stamboom, vanaf circa 1600 tot circa 1980 volledig door Theo Hesseling, gehuwd met Joke Winkelhorst en wonende in Ruurlo, uitgewerkt (dit betreft de stamboom van grootmoederszijde van mijn moeder) Het blijkt dat er mogelijk een drietal Winkelhorst-families te vinden zijn in de grensregio, een rondom Barlo bij Aalten die door Theo Hesseling is uitgezocht en een in de omgeving van Eibergen en Vreden die door Rene Winkelhorst uit Eibergen is uitgezocht (hiervan heb ik nog geen beeld). Rene en Theo hebben nog geen relatie/samenhang tussen de beide mogelijk afzonderlijke Winkelhorst families kunnen vinden. Daarnaast zou er ook in het Duitse Westfalen nabij Munster een boerderij Winkelhurst zijn maar daar is voorlopig niets over bekend dan dat dit door meerderen is opgemerkt;

- HEIJINK-stamboom, deze (Aaltense) Heijink stamboom begint met Essele ter Haar gedoopt op 03 februari 1689 in Aalten, later Essele Heijink genoemd en gehuwd met Deva Haartmans, al hun kinderen werden als Heijink gedoopt, waarschijnlijk vanaf de boerderij Heijink aan de Heijinkdijk op de Haart in Aalten, de ouders en grootouders van Essele heetten Meckinck (vanaf circa 1580/1585) en komen van IJzerlo, (dit betreft de stamboom van grootmoederszijde van mijn vader);

De vader van Essele ter Haar (later Heijink genoemd, toen hij waarschijnlijk op Heijinkboer op de Haart ging wonen) was Willem Meckinck die in april 1656 in Bredevoort gedoopt is (ndg) en kwam van de Esch IJserloo evenals zijn vader Hendrick Meckinck en grootvader Derck Meckinck.Derck Meckinck zijn vader zou Engbert Meckinck (genoemd in 1533) kunnen zijn volgens andere stambomen edoch hiervoor heb ik nog geen sluitend bewijs mogen vinden! Mogelijk komen de Meckinck's van oorsprong van de andere kant van de grens, maar wat was vroeger de grens? Omstreeks 1475-1490 was er een schoffen/schepen genaamd Wennemar Meckinck in Emmerik/Embrick en omstreeks 1525 was er een richter/rechter Johan Meckinck in Emmerich. Kortom daar ligt nog uitzoekwerk voor de liefhebber!

- BORNINKHOF-stamboom, deze stamboom vanwege het feit mijn overgrootmoeder Johanna Gesina Borninkhof was (voorlopig de laatste nederlandse nazaat binnen de Borninkhof-Coops-stamboom, met verder nog nazaten in Amerika) en omdat de diverse Borninhof's veelvuldig door de diverse stambomen lopen. Derhalve tot circa 1900 een en ander getracht verder uit te werken.

- TRIJSELAAR-stamboom, in de regio Zierikzee komt tegenwoordig veelvuldig de naam Trijzelaar voor. Omstreeks 1750 tot 1850 werden de namen Trijzelaar en Frijzelaar voor de diverse personen door elkaar gebruikt; zowel door de gemeentelijke overheidsinstanties alsook door de landelijke overheid. In de gemeente Zierikzee werd voornamelijk Trijzelaar gehanteerd en in de Provinciale en landelijke stukken de naam Frijzelaar. Frijselaar / Trijselaar worden aldaar uitgesproken als Frieselaar en Trieselaar en het is maar een klein streepje dat het verschil brengt tussen de hoofdletters F en T. Recentelijk echter middels eigen onderzoek aangetoond dat deze familie stamt van Frederik Dresseler, soldaat onder Heck in Silezie en op 17 juli 1678 in Bergen op Zoom gehuwd met Cornelia Stoffelsen-Pijl. Zij wordt bij haar tweede huwelijk op 19 oktober 1691 in Bergen op Zoom genoemd weduwe van Frederik Trijsselaer. De stamboom Trijselaar tot circa 1900 ten dele uitgewerkt en de gegevens doorgegeven aan enkeleTrijselaar-genealogen.

- PAKKEBIER-stamboom, dit aangezien ik als enige Nederlander lange tijd aan de Pakkebierweg in Aalten heb gewoond en de laatste Pakkebier in Nederland omstreeks 2010 in Lintelo onder Aalten is overleden en er nu alleen nog Pakkebier's in de USA wonen, google naar de Pakkebierfarm. Met deze Amerikaanse Pakkebier familie heb ik contact gezocht maar helaas nog geen reactie teruggekregen. Oorspronkelijk was er een boerderij genaamd de Pakkebier op de grens van het Aaltense Barlo met Lichtenvoorde/Vragender. Diverse bewoners zoals Penninks en Rutgers zijn zich als bewoner van de betreffende boerderij Pakkebier gaan noemen.


Index