• Born in September 1603 - Dillenburg (Dld)?
  • Baptized 31 October 1603 - Dillenburg (Dld)?
  • Deceased 21 March 1670 - Gasselte,aged 66 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Bernhardus Fabricius werd in september 1603 geboren en op 31 oktober van dat jaar gedoopt. Door beschadiging van het document is niet te lezen, waar dat gebeurde, maar vermoedelijk is dat Dillenburg.
Zijn geboorte vond plaats in in een huis genaamd: “In den draacken”, dat in de buurt van een huis “de gouden wage” moet hebben gestaan. Getuigen bij de doop waren Johannes en Berhardus ab Ewick, “fratres germani”. Wie deze lieden waren, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het hier om twee broeders van de Duitse Orde. Zij lijken gezien de naam ook werkelijk broers te zijn geweest. Waarschijnlijk waren zij ooms van de dopeling, en dan derhalve van moederszijde. Mogelijk is hij zelfs naar een van de getuigen vernoemd. Bij zijn inschrijvingen in de matrikelen van de universiteiten van Groningen en Franeker wordt als zijn herkomstplaats Dillenburg opgegeven.
Op 6 april 1622 vond inschrijving als student filosofie en theologie aan de universiteit van Groningen plaats. Een jaar later preekte hij al in de kerk van Gasselte. Aangezien dit zonder toestemming van de classis was gebeurd, werd zijn vader hierop ernstig toegesproken. In 1626 werd hij als student aan de universiteit van Franeker ingeschreven: Bernhardus Fabritius, Dilleburgo Nassovius.
In 1627 kwam bij de synode een verzoek binnen van Agnete, de weduwe van Hendrick Boekholt, de voormalige predikant van Kropswolde. Agnete had Bernhardus geld geleend en wilde dat terug hebben. Bemhardus wilde niet betalen, omdat hij dat geld van haar gekregen zou hebben, omdat zij elkaar trouwbeloften hadden gegeven. Zij ontkende dit feit niet, maar wilde op die beloften terugkomen. Bernhardus wilde zijn trouwbeloften echter wel nakomen, maar eiste dan wel, dat zij verder aan niemand anders verbonden zou zijn. Weliswaar beloofde zij dit, maar toch wilde ze niet meer met hem trouwen. Op last van de synode moest Bernhardus hierop het geld terug betalen, wat hij beloofde zo spoedig mogelijk te zullen doen.
In 1630 moest Bernhardus als novitius preken. Hij deed dit over Lucas 12:35-39. De preek beviel redelijk. Op 29 oktober 1630 trouwde hij met Haesje Helinge uit Assen, dochter van de deurwaarder Johan Helinge. Kort ervoor was hij als predikant beroepen te Gasselte als opvolger van zijn vader. Zijn vader zal het als afgezet predikant niet gemakkelijk hebben gehad. Toen deze in 1633 om teruggave van zijn bijdrage uit de weduwenkas vroeg, kreeg hij nul op het request. Door de godvruchtigheid en de armoede van zijn vrouw, kreeg Cuperus toch nog 30 gulden. Bernhardus en zijn vrouw moesten echter wel goed voor hun moeder, resp. schoonmoeder zorgen. Fabricius bood de synode hiervoor zijn verontschuldigingen aan, waarmee de zaak als afgedaan werd beschouwd.
In 1634 verzorgde Bernhardus de sluitingspreek op de synode, waarbij hij preekte over Ps. 133. Een jaar later werd hem door de synode opgedragen zich vriendelijker tegenover zijn gemeente te gedragen. De aanmaning had blijkbaar effect gehad want bij de visitatie in 1636 waren er geen klachten meer. In 1638 was hij visitator, evenals in 1660 en 1668. Namens de classis Rolde was hij diverse malen afgevaardigde naar de synode: 1634, 1637, 1638, 1641, 1647, 1650, 1652, 1657 en 1668. Op 21 maart 1670 overleed hij in zijn woonplaats en werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Johannes Sigefridus Cuperus (Fabricius) ca 1570-1634/ Nn NN (ab Ewick?) †1634/
|||
Bernardus Fabricius 1603-1670