Heine Jans

  • Deelstra 1788-1862, son of Jan Kornelis and Aaltje Meinderts x, married to Sijtske Hijlkes Feenstra in 1809.
  • Jong (de) 1792-, son of Jan Heines and Joukjen Uilkes ?, married to Aafke Poppes Landmeter in 1815.
  • Uitterdijk , married to Antje Rinderts Uiterdijk.