• Born 1 April 1838 (Sunday) - Oudorp, 4777, , Noord-Holland, Nederland
  • Deceased 15 May 1881 (Sunday) - Grootschermer, 4595, , Noord-Holland, Nederland,aged 43 years old
  • Veehouder

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

20 januari 1877 verschenen Dirk de Jong, eigenaar en landman, wonende in de Schermer, gemeente Zuid en Noordschermer, weduwnaar met kinderen ter eener zijde en Rijntje Pik, weduwe met kinderen van IJsbrand Molenaar, vroeger het timmermansbedrijf uitgeoefend hebbende, thans zonder beroep, wonende mede te Zuid en Noordschermer, ter andere zijde.
Welke comparanten verklaarden voornemens te zijn, zich met elkander in den echt te vereenigen en met betrekking tot hunne bezittingen te hebben vastgesteld, gelijk zij bij deze vaststellen, de volgende huwelijksvoorwaarden:
Er zal geene andere gemeenschap zijn dan die van winst en verlies.
Derhalve zijn en blijven de goederen en regten, welke ieder van hen thans bezit en later bij erfenis of schenking mogt verkrijgen ieders persoonlijk eigendom, terwijl zij daarentegen niet aansprakelijk zijn voor elkanders schulden, hetzij die waarmede ieder van hen thans is bezwaard of die het gevolg zijn van de bezittingen welke ieder van hen bij erfenis of schenking mogt verkrijgen.
De man heeft het beheer van de goederen en regten zijner echtgenoot en is gehouden van alle staande huwelijk door erfenis of schenking verkregen goederen en regten behoorlijke staten of inventarissen te doen opmaken. Bij verzuim wordt het door hun verkregene als winst beschouwd, de aan de vrouw te beurt gevallene bezittingen kunnen door haar of hare erven, door getuigen en zelfs door de algemeene bekendheid worden aangewezen.
De vrouw heeft het regt van de gemeenschap afstand te doen, daarvan gebruik willende maken is zij verpligt binnen eene maand na de ontbinding de verklaring af te leggen ter griffie der regtbank van hare woonplaats.
De bezittingen der aanstaande echtgenooten en de schulden waarmede zij zijn bezwaard zijn beschreven in een staat, welke door partijen overgelegd, aan deze acte wordt gehecht, na vooraf door hen en mij notaris te zijn onderteekend.
De kleederen en sieraden tot kleeding en ook tot persoonlijk gebruik dienende, zoowel van de comparanten als van hunne vorige echtgenooten, zullen bij de ontbinding der gemeenschap worden teruggenomen in den staat als ze dan zijn, zonder dat de meerdere of mindere waarde tot eenige vordering aanleiding kan geven.
Bij de ontbinding der gemeenschap zal de opgegeven waarde der goederen het bedrag aanwijzen door ieder hunner ten huwelijk aangebragt en weder teruggenomen worden, met hetzelfde gevolg als of alles wat zij thans bezitten in gereed geld bestond, zoodat de gemeenschap eigenares wordt van de aangebragte voorwerpen belast met de uitkeering van derzelver waarde aan wien het behoort.
De comparanten verklaarden te hunner volkomen genoegen inzage en aanwijzing te hebben ontvangen van de in den aanghechten staat vermelde waarden welke geacht worden ten huwelijk te zijn aangebragt zonder dat daarvan door nader opgemaakte staten behoeft te blijken.
Waarvan akte.
Verleden te Alkmaar heden den 20 januarij van het jaar 1877, in tegenwoordigheid van Pieter Kruijt en van Gerrit Krijt, kantoorbediende, beiden wonende te Alkmaar.
D. de Jong, R. Pik P. Kruijt, G. Krijt, J. van der Tang
notaris


Inventaris opgemaakt van de bezittingen van Dirk de Jong.

Als roerende zaken heeft hij;
15 melkkoeien ƒ 2400
5 melkvaarzen 700
4 pinken 400
4 kalveren 120
5 mestkalveren 150
4 varkens 70
12 schapen 240
38 lammeren 760
2 paarden 500
4 kippen en 1 haan 6
20 eenden 20
1 hond 5
Meubelen en huisraad, bedden en toebehoren, rijtuigen, tuigen
boeren en bouwgereedschappen en verdere roerende en tilbare
goederen 890,50
Voorraad hooi 1000
Kleederen, linnen en sieraden, voor persoonlijk gebruik en
ook die nog voorhanden van zijne vorige echtgnoot worden
alleen vermeld, zonder dat daarvan eene waarde wordt uitge
trokken
Gereed geld 26

Daarentegen is hij bezwaaard met schulden:
Aan Pieter de Jong te Egmond Binnen, geleend geld 6000
Aan Jan Kalis Mz. te Z. en N. schermer 4500
Aan weduwe Frederik Wiedijk te Z. en N. schermer 3650
Aan zijn kinderen Bregje, Grietje, Dirk, Klaas,
Cornelis en Neeltje de Jong hun moederlijk erfdeel,
onder beheer van den ondergeteekende Dirk de Jong, als
vader en voogd aan ider ƒ 3441,15 Tezamen 20646,93
Enige huisselijke en beroepsschulden 300

Bezittingen van Rijntje Pik, weduwe IJsbrand Molenaar:
Roerende zaken.
Meubelen, huisraad en verdere roerende goederen 126,10
Voorraad van hout, ijzerwerk, spijkers en andere materialen 1600
Gereedschappen voor handen voor de uitoefening der timmermans
affaire en molenmakersaffaire 250
2 schuitjes en 1 praam 160
Kleederen, linnen en sieraden voor persoonlijk gebruik
Gereed geld in verschillende waarden voor handen 3040,35
Vorderingen:
Van diverse personen voor leverantien en arbeidsloonen over
1875 81
Van diverse personen voor als voren in 1876 2808,65
De helft in eene vordering ten laste van Klaas Roemer 45
Van Dirk Schipper 100
Van Willem Schram Jbz. wegens het bouwen van een huis 952,19
Effekten:
Zie vorige inventaris

Daarentegen is zij bezwaard met de volgende schulden;
Aan Jan Schermer 2000
Aan de heer Herens 575
Aan notaris van der Tang wegens behandeling boedel 143,37
Aan haar kinderen Jacob, Neeltje, Jetske en Jan Molenaar 1736,90


Death

Afschrift Proces verbaal.

Op heden den 17 mei 1881 compareerde voor mij burgemeester van Zuid en Noordschermer, fungeerende als hulpofficier van justitie, ten huize van nu wijlen Dirk de Jong in de Schermer, gemeente Zuid en Noordschermer.

Rijntje Pik, oud 54 jaar, echtgenoote van nu wijlen D. de Jong, verklarende:

Dat haar echtgenoot Dirk de Jong gisteren den 16den Mei, na het ontbijt te hebben gebruikt en de kaas mee te helpen bereiden, zich met zijne echtgenoot in huis begaf, waar deze haar ontbijt gebruikte. Na dit ontbijt is de vrouw naar buiten gegaan en heeft zich na ongeveer 10 minuten weer in huis begeven, waar zij in het woonvertrek haar echtgenoot Dirk de Jong niet aanwezig vond.

Dat zij op de vraag aan hare dochter, "waar is vader?" deze antwoordde: "hij is naar de keuken gegaan"; dat zij naar de keuken gaande, hem daar niet vond en zich daarop naar boven heeft begeven, waar zij op den voorzolder haar echtgenoot hangende vond, ongeveer 9 uur in de morgen;

Dat zij hem terstond heeft losgeknipt met een schaar en om hulp heeft geroepen, waarop de werkman Pieter van 't Hof dadelijk zich naar boven heeft begeven en dat zij en genoemde P. van 't Hof na onderzoek bij haar echtgenoot geene levensteekenen meer ontwaarden;

Dat genoemde P. van 't Hof zich onmiddelijk naar den geneesheer Dick Pieter Pool heeft begeven, die na onderzoek verklaarde, dat D. de Jong niet meer leefde:

Comparanten verklaarden dat D. de Jong veel in droefgeestigen toestand verkeerde en wel eens sprak: "ik moest mij maar wegmaken". Het min gunstige lenteweer bevorderde thans zeer zijne droefgeestigheid en voorts dat haar geene feiten bekend zijn, die hem tot deze daad hebben kunnen leiden.

En is hiervan dit proces verbaal door mij naar waarheid opgemaakt op den eed bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd en door mij en de comparante na voorlezing en goedkeuring onderteekend.

De comparante De burgemeester

R. Pik C. Olij Pz.

Daarna compareerde voor mij Pieter van 't Hof, van beroep arbeider, oud 45 jaar, wonende te Zuid en Noordschermer, welke op zijne vraag of hij iets naders wist te verklaren omtrent het voorgevallene ten huize van Dirk de Jong verklaarde:

Dat hij in den morgen van den 16den mei van Dirk de Jong bevel heeft ontvangen om naar den dijk te gaan, ten einde die te zuiveren van onkruid, genoemde P. van 't Hof is daarop onmiddelijk naar den dijk gegaan met den oudsten zoon Dirk de Jong; dat na eenigen tijd aan den dijk geweest te zijn geroepen werd en onmiddelijk zich naar huis op den zolder heeft begeven, waar hij, nu wijlen Dirk de Jong vond, in de armen der vrouw en na onderzoek geene teekenen van leven in gemelde Dirk de Jong bespeurde.

Dat hij daarop terstond naar den geneeskundige D.P. Pool is gegaan, die terstond met hem is meegegaan en na onderzoek verklaarde dat D. de Jong niet meer leefde;

Dat hij wel had opgemerkt dat D. de Jong sedert eenigen tijd afgetrokken was, maar dat hem geene feiten bekend zijn, die D. de Jong tot zelfmoord hebben kunnen leiden.

En is hiervan dit proces verbaal door mij naar waarheid opgemaakt op den eed, bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd en door mij en de comparant na voorlezing en goedkeuring onderteekend.

De comparant De burgemeester

P. van 't Hof C. Olij Pz.

Uit de aantekeningen van J.IJ. Molenaar

Family Note

Marriage with Aaltje de BOOD

Gebeurtenis:Huwelijk Datum:donderdag 22 april 1858 Plaats:Zuid- en Noord-Schermer Documenttype:BS Huwelijk Erfgoedinstelling:Noord-Hollands Archief Noord-Hollands Archief Plaats instelling:Haarlem Collectiegebied:Noord-Holland Documentnummer:3Registratiedatum:22 april 1858 Plaats:Zuid- en Noord-Schermer AkteSoort:H

Family Note

Marriage with Rijntje PIK

Gebeurtenis:Huwelijk Datum:zondag 21 januari 1877 Plaats:Zuid- en Noord-Schermer Documenttype:BS Huwelijk Erfgoedinstelling:Noord-Hollands Archief Noord-Hollands Archief Plaats instelling:Haarlem Collectiegebied:Noord-Holland Documentnummer:1Registratiedatum:21 januari 1877 Plaats:Zuid- en Noord-Schermer AkteSoort:H Opmerking:weduwnaar van Aaltje de Bood weduwe van IJsbrand Molenaar

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview