M Matts KÖRNING

(Matts PeterssonKÖRNING)


  • Born in 1400 - Södermanland
  • Deceased in 1455 - Öknebo härad, Södermanland,aged 55 years old
  • Häradshövding i Öknebo

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Bengta STIERNA 1365-1420

 Notes

Individual Note

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbrev

1422 - distingen i Uppsala - SDHK-nr: 19796

Riddarna Knut Uddson, Nils Bosson, Karl Bonde, lagman i Västmanland och Nils Mattsson, underlagman i Uppland, dömer i närvaro av hela domkapitlet och ett stort antal riddare och svenner i en arvstvist mellan Finvid Jönsson och Ulf Staffansson å ena sidan och Matts Körning å den andra. Då Matts Körnings hustru Ragnhild dog var hon havande och mannen lät därför skära upp hennes kropp och då barnet var levande yrkade han på arvsrätt efter barnet. Denna rätt bestreds av de båda andra, vilka sa att barnet dött i moderlivet. På domkapitlets uppdrag hade herr Simon, kyrkoherde i Husby i Lyhundra härad, rannsakat om detta och förklarade nu under ed att barnet inte varit vid liv. Talas om ett lagmansting och ett brev av Hans Kröpelin och Olof Gris och om att Matts Körning bekänt att hustrun avlidit ’innan mannen kom i gården som skulle uppskära henne’. På grundval härav tilldöms Finvid Jönsson och Ulf Staffansson arvsrätten. Utfärdarna beseglar tillsammans med domkapitlet, Karl Larsson, Gregers Magnusson, Erik Nilsson, Knut Eskilsson, Isak Isaksson, Arend ”Pinno”, Lydeke van Bergen, Erik Ingemarsson, Harald Olofsson, Erik Jonsson, Sven Turesson, Nils Krok och Erik Karlsson, vilka närvarade.

13 jan 1423 - Stockholm - SDHK-nr: 20002

Finvid Jönsson (Stenstaätten) uppgör arvskifte med sin svåger Ulf Staffansson (Ulv) och dennes barn efter de senares mor, Finvid Jönssons syster Birgitta, varvid Ulf Staffansson och hans arvingar erhåller bland annat huvudgården Ekeby i Rytterns socken med fem underliggande torp som uppräknas med namn. Utfärdaren beseglar tillsammans med Hans Kröpelin, Matts Körning, Nils Krog, Bengt Larsson och Sigge Bondesson

16 aug 1423 - Örboholm - SDHK-nr: 20127

Henrik Nilsson ger 1/2 markland jord i ”Langabro” i Vårdinge socken och Öknebo härad av Strängnäs biskopsdöme som medgift med sin dotter Katerine till sin ”maagh” Mathis Körning samt 200 mark svenska penningar, för vilka 12 öresland jord i Harlinge och Dalsjö pantsätts.

19 jan 1430 - Vadstena - SDHK-nr: 21311

Mattis, Simon och Gustav Peterssöner Körning upplåter till Vadstena kloster en attung jord i Kvistberga, som Bo Jonsson fått av deras fars farbror Simon Körning och givit till klostret.

14 okt 1436 - Strängnäs - SDHK-nr: 22650

Hans Mattsson ger sin hustru Cecilia Petersdotter i morgongåva på rätt hindersdag sitt gods Grinneby, Styrstads socken, Lösings härad, Linköpings stift. Vittnen var herr Ragvald, prebendat, Jöns Bengtsson, Henrik Hagentorn, Sune Petersson och Johan Smed.Sigillanter: Välborna Johan Karlsson i Vad, Matts Körning, Krister Asbjörnsson och Henrik Hagentorn.

12 mar 1438 - Strängnäs - SDHK-nr: 22944

Väpnaren Olof Håkansson i Yxstaholm förklarar sig ha uppburit 1 läst korn av ärkedjäken i Strängnäs herr Sigge Ulfsson för sin del i Remröd, som herr Sigge Magnusson, riddare, pantsatt till den förstnämndes far för 60 mark svenska penningar. Då brevutfärdaren saknar sigill beseglar välborne Matts Körning och Magnus Nilsson.

30 jun 1440 - Strängnäs - SDHK-nr: 23555

Väpnaren Matts Körning och Magnus Nilsson erkänner att de av biskop Tomas i Strängnäs och hans domkapitel erhållit full ersättning för 6 penningland jord i Ökna, Lerbo socken, Oppunda härad samt stadfäster Jöns Magnussons brev, varigenom detta gods säljes till domkyrkan i Strängnäs för 450 mark penningar, 2 läster korn och en mässa varje månad.

3 aug 1442 - Vadstena - SDHK-nr: 24181

Matts Körning och Simon Körning tillbyter Vadstena kloster jord i Kvistberga, Vadstena, Motala med flera socknar mot ”Noedhe” i Råby socken i Södermanland.

15 maj 1445 - Öknebo häradsting - SDHK-nr: 24742

Matts Körning (väpnare), häradshövding i Öknebo, ger fasta på jord i Finkarlaby med flera ställen i Taxinge socken, som Magnus Larsson tillskiftat biskop Erik i Strängnäs mot jord i Björnlunda, Vrena och Husaby socknar.

5 aug 1445 - Vadstena - SDHK-nr: 24788

Bengta, abbedissa, och Magnus, generalkonfessor, i Vadstena upplåter till Matts Körning och Simon Körning ”Langahalmps” torp i Björnlunda socken i Daga härad.

5 aug 1445 - Vadstena - SDHK-nr: 24789

Matts Körning och Simon Körning stadfäster, sedan de av Vadstena kloster fått ”Langhalms” torp i Björnlunda socken i Daga härad, det byte varigenom de av klostret fått ”Noeedh..” i Råby socken etc.

30 nov 1474 - SDHK-nr: 29850

Johan Gyntersson med sin hustru Märta Kristiersdotter säljer till Svarte Ture Jönsson, lagman i Västergötland, 5 örtugland jord i Valsta i Vårdinge socken i Öcknebo härad, vilken jord Märta fått i morgongåva av sin förste man, Matts Körning.

22 feb 1485 - Strängnäs - SDHK-nr: 31569

Mathias Köning (= Körning), kh i Vallby, säljer till bp Kort i Strängnäs 1/2 markland jord i Alby och ett halvt torp Sätra, som hans far Mattis Körning givit hans mor Märta Kristiernsdotter i morgongåva (före 1444 27/3), i Vårdinge sn i Öknebo hd, för 60 mark pgr Stockholms mynt.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Peter KÖRNING 1350-1405
 a picture
... ...
 a picture
Matts STIERNA 1325-1380
 a picture
Sestrid BOTULFSDOTTER 1330-1400
||||


||
a picture
Peter KÖRNING 1375-1416
 a picture
Bengta STIERNA 1365-1420
|||
Matts KÖRNING 1400-1455