143 last names begin with S

SASCSHSMSPSTSWSaScSeShSiSkSlSmSnSoSpStSuSvSwSy