De Simon


  • sosa Maria ?1853-?1907, married to Pietro (Pedro) LESSI.