Maria

  • sosa De Simon ?1853-?1907, married to Pietro (Pedro) LESSI.
  • JULIÃO , married to Thomáz LARRUBIA, Thomáz LARRUBIA.