Irina Illarionovna

  • Vorontsova-Dashkova 1872-1959, daughter of Illarion Ivanovich Vorontsov-Dashkov and Elisaveta Andreievna Shuvalova, married to Dmitri Sergeïevich Sheremetev in 1892.