• Born in 1729 - Denmark
 • Deceased 22 March 1801 - Vilsted By,aged 72 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

1730 blev Christen Jensen Bro født i Vilsted.

1752 blev Christen Jensen Bro gift med Anne Mikkelsdatter, der var fra nabosognet.

Christen Jensen Bro var ved faderens død en Karl paa 20 Aar og han har aabenbart vægret sig ved at overtage Gaarden i Fæste; men i Stedet fæstede han et Hus paa 6 Fag i Vilsted By.

Huset hørte ligeledes til Herregaarden Vaar, der dengang ejedes af Justitsraad Joakim Poulsen.

Fæsteren kunde her slippe med nogle Gangdage om Aaret paa Vaar, eller hvor Godsejeren bestemte, Arbejdet skulde udføres.

I dette lille Hjem, der blev meget fattigt, opvoksede der en ret stor Børneflok, der efter Stavnsbaandets Løsning kom til at rejse Slægten til bedre og friere Kaar

Indsidderen Christen Bro har, som den Smaakaarsmand han var, ladet sine Børn komme ud hos fremmede, selv har han nok alligevel saa nogenlunde holdt Brødet i Huset ved at arbejde hos Gaardmændene, og Søen med sin Fiskerigdom var en stor Hjælp for mangen Vilstedmand i de Dage, ligesom det store Rørskær gav meget Arbejde. Hans Hjem kan jo under de vanskelige Kaar nok alligevel have været nogenlunde lykkeligt.

Men Ulykken meldte sig. 1775, en Februardag var Christen Bro sammen med en anden Vilstedmand Christen Andersen gaaet ud paa den tilfrosne Sø.

I hvilket Ærinde de er gaaet, vides ikke, men maaske for at stange Aal gennem et Hul i Isen. De to Mænd maa være kommen ud paa for tynd Is, der er bristet, og de er gaaet tilbunds paa dybt Vand, ogda der ingen Øjenvidner har været til Ulykken, har Redning været umulig.

Begivenheden maa selvsagt have vakt megen Opsigt, og der er sikkert vist de haardt ramte Familier megen Deltagelse fra deres nærmeste Side (Samme Aar druknede Anders Akselsen, Sønnen fra Hyllestedgaard, i Søen, 26 Aar gammel)

Der var mødt tvende Vidner og Vurderingsmænd, velagtede Mænd udi Vilsted By, Christen Jensen og Christen Christensen, hos Enken for der at begynde og fuldføre et lovligt Skifte og Deling mellem Enken og hendes med den salige Mand sammenavlede Børn, som eren Søn Jens Christensen, 21 Aar, en Søn Mikkel Christensen, som er bortrømt, 20 Aar, en Søn Christen Christensen, 19 Aar, en Datter Anna Christensen, 16 Aar, en Søn Jens Christensen, 14 Aar, og en Søn Peder Christensen, 10 Aar.

Til Lavværge havde Enken antaget velagtede Gaardmand Peder Svendsen (gift med Christen Jensen Bros søster Maren) af Vilsted og til Formynder for Børnene Gaardmand Jens Christensen Skomager sammesteds.

Huset, der udgjorde 6 Fag, blev beset udvendig fra, og der var Enighed om, at Reparation var stærk paakrævet. I Stuen fandtes et Fuerbord med aaben Fod, der ansattes til 2 Mark. En Stol med Halmsæde, 4 Skilling. En Træhylde fyldt med fire Stenfade, 8 Skilling. Et gammelt Hængeskab med 2 Døre, 2 Mark. Et gammelt Skrin med Laas og Nøgle, 2 Mark. Et gammelt Skrin uden Laas, 1 Mark. En gammel Fuerkiste uden Laas, 1 Mark og 8 Skilling. Et lidet gammelt Skab med Laas og Nøgle, 1 Mark og 8 Skilling. Et Hattefoderal, 8 Skilling. I Kammeret fandtes en Halvtønde, 1 Mark. Fire gamle Fjerdinger,12 Skilling. En gammel Fjerding, 4 Skilling. En Kobberkeddel, 1 Rigsdaler, og en Ildklemme og en Træfod, 1 Mark. I en Alkoveseng fandtes nogle ringe Sengeklæder, der højst kunde vurderes til 1 Markog 8 Skilling.

Boets hele Formue blev opgjort til 3 Rigsdaler 3 Mark og 12 Skilling.

Anna Mikkelsdatter blev tilspurgt, om der var mere, der kunde beregnes Boet til Indtægt; men baade hun og alle de tilstedeværende svarede, at de intet vidste, uden at det var medregnet. Men saa fordrede Fuldmægtig Hvass paa sit Herskabs Vegne resterende Huspenge for tre Aar, ialt opgjort til 8 Rigsdaler og 2 Mark, hvilket var 1 Rigsdaler og 4 Mark aarlig, samt forfalden Skat, 1 Rigsdaler. Til Husets Istandsættelse skulde der i det mindste medgaa en Rigsdaler pr. Binding, ialt 6 Rigsdaler. De prioriterede Fordringer blev af Fuldmægtigen opgjort til ialt 15 Rigsdaler og 2 Mark, og da det langt oversteg denne fattige Enkes Formue, var det ufornødent at anføre flere Gældsfordringer.

Derefter blev Enken tilspurgt, om hun vilde vedblive at bo i Huset og Tid efter anden betale Herskabet det resterende, hvorpaa hun svarede ja, idet hun dog haabede, at noget af Restancen blev hende eftergivet, saasom det ellers vilde være hende umuligt; hertil svarede Hvass, at Enken fik tale med Herskabet, og han vilde være hende behjælpelig hermed. Da ellers ingen af de tilstedeværende havdenoget at indvende, sluttedes Skiftet med de behørige Underskrifter.

Anna Mikkelsdatter Bro vedblev at bebo Huset; Fuldmægtig Hvass' Hjælp har nok ikke været uden Betydning, og Herskabet paa Vaar har været eftergivende; men maaske har Børnene ogsaa hjulpet til, devar jo ved den Tid alle ude at tjene rundt hos Gaardbeboerne, og de har sikkert nok ogsaa været vellidt i deres Pladser, saa de har faaet gode Lønninger efter den Tids Forhold, saa Udsigterne for hende har ikke været de ringeste; hun har sikkert nogenlunde faaet sit Udkomme.

Hun boede alene i Huset lige til hun døde den 22. Marts 1801, 72 Aar gammel.
Referencenr.: MH:I136
1730 blev Christen Jensen Bro født i Vilsted.
1752 blev Christen Jensen Bro gift med Anne Mikkelsdatter, der var fra nabosognet.
Christen Jensen Bro var ved faderens død en Karl paa 20 Aar og han har aabenbart vægret sig ved at overtage Gaarden i Fæste; men i Stedet fæstede han et Hus paa 6 Fag i Vilsted By. Huset hørte ligeledes til Herregaarden Vaar, der dengang ejedes af Justitsraad Joakim Poulsen. Fæsteren kunde her slippe med nogle Gangdage om Aaret paa Vaar, eller hvor Godsejeren bestemte, Arbejdet skulde udføres. I dette lille Hjem, der blev meget fattigt, opvoksede der en ret stor Børneflok, der efter Stavnsbaandets Løsningkom til at rejse Sægten til bedre og friere Kaar. Indsidderen Christen Bro har,som den Smaakaarsmand han var, ladet sine Børn komme ud hos fremmede, selv har han nok alligevel saa nogenlunde holdt Brødet i Huset ved at arbejde hos Gaardmændene, og Søen med sin Fiskerigdom var en stor Hjælp for mangen Vilstedmand i de Dage, ligesom det store Rørskær gav meget Arbejde. Hans Hjem kan jo under de vanskelige Kaar nok alligevel have været nogenlunde lykkeligt. Men Ulykkenmeldte sig. 1775, en Februardag var Christen Bro sammen med en anden Vilstedmand Christen Andersen gaaet ud paa den tilfrosne Sø I hvilket ærinde de er gaaet, vides ikke, men maaske for at stange Aal gennem et Hul i Isen. De to Mænd maa være kommen ud paa for tynd Is, der er bristet, og de er gaaet tilbunds paa dybt Vand, og da der ingen øjenvidner har været til Ulykken, har Redning væretumulig. Begivenheden maa selvsagt have vakt megen Opsigt, og der er sikkert vist de haardt ramte Familier megen Deltagelse fra deres nærmeste Side (Samme Aar druknede Anders Akselsen, Sønnen fra Hyllestedgaard, i Søen, 26 Aar gammel). Der var mødt tvende Vidner og Vurderingsmænd, velagtede Mænd udi Vilsted By, Christen Jensen og Christen Christensen, hos Enken for der at begynde og fuldføreet lovligt Skifte ogDeling mellem Enken og hendes med den salige Mand sammenavlede Børn, som er en Søn Jens Christensen, 21 Aar, en Søn Mikkel Christensen, som er bortrømt, 20 Aar, en Søn Christen Christensen, 19 Aar, en Datter Anna Christensen, 16 Aar, en Søn Jens Christensen, 14 Aar, og en Søn Peder Christensen, 10 Aar. Til Lavværge havde Enken antaget velagtede Gaardmand Peder Svendsen (gift med Christen Jensen Bros søster Maren) af Vilsted og til Formynder for Børnene Gaardmand Jens Christensen Skomager sammesteds. Huset, der udgjorde 6 Fag, blev beset udvendig fra, og der varEnighed om, at Reparation var stærk paakrævet. I Stuen fandtes et Fuerbord med aaben Fod, der ansattes til 2 Mark. En Stol med Halmsæde, 4 Skilling. En Træhylde fyldt med fire Stenfade, 8 Skilling.Et gammelt Hængeskab med 2 Døre, 2 Mark. Et gammelt Skrin med Laas og Nøgle, 2 Mark. Et gammelt Skrin uden Laas, 1 Mark. En gammel Fuerkiste uden Laas, 1 Mark og 8 Skilling. Et lidet gammelt Skabmed Laas og Nøgle, 1 Mark og 8 Skilling. Et Hattefoderal, 8Skilling. I Kammeret fandtes en Hønde, 1 Mark. Fire gamle Fjerdinger, 12 Skilling. En gammel Fjerding, 4 Skilling. En Kobberkeddel, 1 Rigsdaler, og en Ildklemme og en Træfod, 1 Mark. I en Alkoveseng fandtes nogle ringe Sengeklæder, der højst kunde vurderes til 1 Mark og 8 Skilling. Boets hele Formue blev opgjort til 3 Rigsdaler 3 Mark og 12 Skilling. Anna Mikkelsdatter blev tilspurgt, om der var mere, der kunde beregnes Boet til Indtægt; men baade hun og alle de tilstedeværende svarede, at de intet vidste, uden at det var medregnet. Men saa fordrede Fuldmægtig Hvass paa sit Herskabs Vegne resterende Huspenge for tre Aar, ialt opgjort til 8 Rigsdaler og 2 Mark, hvilket var 1 Rigsdaler og 4 Mark aarlig, samt forfalden Skat,1 Rigsdaler. Til Husets Istandsættelse skulde der i det mindste medgaa en Rigsdaler pr. Binding, ialt 6 Rigsdaler. De prioriterede Fordringer blev af Fuldmægtigen opgjort til ialt 15 Rigsdaler og 2Mark, og da det langt oversteg denne fattige Enkes Formue, var det ufornødent at anføre flere Gældsfordringer. Derefter blev Enken tilspurgt, om hun vilde vedblive at bo i Huset og Tid efter andenbetale Herskabet det resterende, hvorpaa hun svarede ja, idet hun dog haabede, at noget af Restancen blev hende eftergivet, saasom det ellers vilde være hende umuligt; hertil svarede Hvass, at Enkenfik tale med Herskabet, og han vilde være hende behjælpelig hermed. Da ellers ingen af de tilstedeværende havde noget at indvende, sluttedes Skiftet med de behørige Underskrifter. Anna Mikkelsdatter Bro vedblev at bebo Huset; Fuldmægtig Hvass; Hjælp har nok ikke været uden Betydning, og Herskabet paa Vaar har været eftergivende; men maaske har Børnene ogsaa hjulpet til, de var jo ved denTid alle ude at tjene rundt hos Gaardbeboerne, og de har sikkert nok ogsaa været vellidt i deres Pladser, saa de har faaet gode Lønninger efter den Tids Forhold, saa Udsigterne for hende har ikke været de ringeste; hun har sikkert nogenlunde faaet sit Udkomme. Hun boede alene i Huset lige til hun døde den 22. Marts 1801, 72 Aar gammel.
- - -
Samtlige personer i husstanden
aalborg, Slet, Vilsted, Vilsted bye, i enden af samme huus [hus 24], 25, FT-1801, B2914
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ane Michelsdatter 72 Enkemand enke inderste og nyder almisse af sognet

Family Note

Referencenr.: MH:F42

 Sources

 • Individual:
  - Holt Web Site - Annette Marie Holt

  MyHeritage.com family tree
  Family site: Holt Web Site
  Family tree: Holt Family TreeAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart Match - Ane Kristine Mikkelsdatter
  - Ingrid Petrea Poulsen - carsten byrialsen

  MyHeritage.com family tree
  Family site: Ingrid Petrea Poulsen
  Family tree: ingridpetreapoulsen201111091330Added by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart Match - Anna MIKKELSDATTER
  - Van Divier Web Site - Mette Deanne Van Divier

  MyHeritage.com family tree
  Family site: Van Divier Web Site
  Family tree: 4060343-KindoAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart Match - Anna/Ane Mikkelsdatter
  - Thomsen - Jesna Thomsen

  MyHeritage.com family tree
  Family site: Thomsen
  Family tree: Diana_aktuellAdded by confirming a Smart MatchAdded by confirming a Smart Match - Anna Mikkelsdatter
 • Death: Kirkebog, Vilsted, Slet Herred, Ålborg, 1787 - 1812

  Ane Mickelsdaatter Broe

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Poul Nielsen 1666-1723 Karen Poulsdatter 1674-1728
|||
Michel Christensen 1695-1758 Anne Poulsdatter 1708-1740
|||
Anna Michelsdatter 1729-1801 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content