Message to visitors

close

Freden sikkerheden, og det gode liv vi har idag er skabt ved hårdt arbejde og store ofre af voreforgængere, lad os kvittere for dette ved at huske dem idag.

Familieforskeren bidrager til størretolerance i en tid, hvor medierne fodrer os med beretninger omkulturelle brydninger.

 


Sosa :29
  • Born 2 November 1818 - Nakskov
  • Baptized 20 December 1818
  • Deceased 10 April 1890 - I Sandby Sogn, Maribo Amt,aged 71 years old
  • Buried 16 April 1890 - Sandby kirkegård

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


Address: I Nakskov og i Sandby
«i»Nakskov kirkebog:«/i»
Dåb. Faddere: husmand Johan Rohmour hustru bar barnet, Grethe Rohmour begge paa Lundegaard, ungkarl Lars Jensen i Abildtorpe, do. Peder Pedersen ibedem, do. Simon (Riersen ?) på Lundegaard.

Konfirmation: konfirmeret påsken 1832. God af kundskab og opførsel.

«i»FT 1834«/i»
Branderslev, Branderslev by, Enghavhuset, 76.
Rasmus Hendriksen, 59, gift, skovfoged.
Maren Larsdatter, 56, gift, hans kone.
«i»Grethe Rasmusdatter, 16, ugift, deres barn.«/i»
Anne Rasmusdatter, 13, ugift, deres barn.
Johanne Rasmusdatter, 10, ugift, deres barn.
Stephen Jensen, 29, gift, inderste og dagleier.
Grethe Hansdatter, 33, gift, hans kone.
Niels Stephensen, 5, ugift, deres søn.

«i»Branderslev kirkebog«/i»
Bryllup: Christiansdahls Enghave. Vaccineret 20 juni 1822 af Stricker.
Forlovere: sadelmager Rasmus Henriksen i Christiansdahls Enghaven og husmand Rasmus Rasmussen i Jesby.
«i»
Købelev kirkebog«/i»
Tilgang 1. maj 1841 fra Branderslev.
Hans Rasmussen, 23 år, indsidder og Mette Margrethe Rasmusdatter, hans kone.
«i»
Sandby kirkebog«/i»
Ved brylluppet 1866, enke i Høismarke. Knud Hansen, husmand og enkemand, 48½ år i Højsmarke.
Forlovere: gmd. Hans Rasmussen og Søren Andreassen, begge i Høismarke.
«i»
Lollands Nørre Herreds skifteprotokol 1890-1896, fol. 123, 124«/i»
Testamente
Vi undertegnede Ægtefolk Husmand ved Frederiksdal i Sandby Sogn Knud Hansen og Hustru Mette Margrethe Rasmussen der ikke har sammenavlede Børn, men derimod hver især har Børn af tidligere Ægteskab, bestemme og fastholde hermed som vor sidste Villie og testamentariske Disposition, at naar en af os ved Døden afgaar og Boet saaledes kommer til Deling mellem den Længstlevende og den Førsteafdødes Livearvinger, da skal den Længstlevende af os foruden den sammes efter Loven tilkommende Boes- og Broderlod endvidere som testamentarisk Arv efter den Førstafdøde tilkomme 1/3 af dennes Boeslod beregnet paa den Maade, som Forordningen 21 Maj 1845 § 23 og Lov af 29 December 1857 foreskriver.
Dette Testamente vedtage og underskrive vi i Overværelse af tvende særlig i dette Øjemed tilkaldte Vidner.
Højsmarke, den 10 Februar 1890.
Knud Hansen, Mette Margrethe Rasmussen med ført Pen.
At Ægtefolkene Husmand Knud Hansen og Hustru Mette Margrethe Rasmussen, der begge er os personlig bekjendt, i Dag i Overværelse af os undertegnede særlig i dette Øjemed tilkaldte Vidner have underskrevet foranstaaende Testamente, Manden egenhændig, Konen med ført Pen efter at det tydelig for dem var oplæst og af dem godkjendt, samt at de under denne Handling var ved deres Fornufts fulde brug attesteres hermed under Eds Tilbud.
L. Rasmussen Krogh, Ferdinand Nielsen
«i»
Lollands Nørre Herreds skifteprotokol 1884-1890, fol. 389«/i»
Aar 1890 den 11. April, anmeldtes, at Husfæster ved Frederiksdal Knud Hansens Hustru Mette Margrethe Rasmussen er død i gaar efterladende 2 myndige Børn af et tidligere Ægteskab.

«i»Lollands Nørre Herreds skifteprotokol 1890-1896, fol. 10, 11, 12, 13.«/i»
Aar 1890 den 28 Maj blev Lollands Nørreherreds Skifteret sat paa Herredskontoret og administreret af den ordinære Skifteforvalter i Overværelse af Undertegnede Vidner, hvor der blev foretaget: Boet efter Husfæster ved Frederiksdal Knud Hansens Hustru Mette Margrethe Rasmussen, som er død den 10 f.M. Enkemanden Knud Hansen mødte og forklarede at Afdøde ikke efterlader sig Livsarvinger af Ægteskabet med ham, men at hun derimod efterlader sig følgende Livsarvinger, nemlig: «u»af sit tidligere Ægteskab med Arbejdsmand Hans Rasmussen paa Nakskov Madeskov.«/u» 1, en Datter Ane Kirstine Hansen, der var gift med Husmand Jørgen Christensen Skafte. Hun er imidlertid død og har efterladt: en Datter Anna Johanne Skafte, gift med Skræder Emil Christian Jensen Stryhn, 22 Aar gl. og boende i Sandby, mødt. 2, en Søn Lars Hansen, Husmand i Kjøbelev, 43 Aar gl. mødt. 3, en do. Rasmus Hansen, 40 Aar gl. hans Opholdssted er ubekjendt. «u»udenfor Ægteskab født Barn nemlig:«/u» 4, en Søn Hans Peter Rasmussen, fuld myndig, formenes at opholde sig i America. Som Tilsynsværge for de 2 forannævnte Arvinger Rasmus Hansen og Hans Peter Rasmussen var mødt og blev beskikket Snedker Hans Rasmussen af Sandby, der ligeledes beskikkedes til Kurator for den mindreaarige Emil Christian Jensen Stryhn. Der fremlagdes et af Knud Hansen og Hustru Mette Margrethe Rasmussen den 11 Februar d.A. oprettet Testamente, ved hvilket der tillægges den Længstlevende som testamenteres Arv efter den førstafdøde 1/3 af dennes Bolod beregnet paa den Maade som Forordningen af 21 Maj 1845 § 23 og Lov af 29 December 1857 foreskriver. Testamentet foreholdtes de Mødende, der intet med Hensyn til samme havde at bemærke. Skifteforvalteren fremlagde nu i Boet den 28 f.M. afholdt Registreringsforretning, ved hvilken des dets Eiendele vurderedes til ialt 322 Kr 70 Øre. Registreringsforretningen der er saalydende og foreholdtes de Mødende, der erklærede, at de ikke veed Boet videre til Indtægt at beregne end under samme anført. Som Boet paahvilende Gjæld anmeldte Enkemanden, at han skylder: - til den lollandske Landbostands Sparekasse 40 Kr 00 Øre - til Samme 13 Kr 33 Øre - til Læge Th. Herauch, Nakskov 1 Kr 50 Øre - til Kjøbmand H.P. Jensen, ibd. 10 Kr 37 Øre - til Høker P. Skafte i Skovbølle 37 Kr 34 Øre - til Nakskov Aphotek 3 Kr 60 Øre - til Skræder Christian Jacobsen, Korsnakke 7 Kr 49 Øre - til Skomager Peter Madsen i Højsmarke 3 Kr 00 Øre - til Høker Bruun, Skovbølle 4 Kr 59 Øre - til Urmager C. Rasmussen, Sandby 13 Kr 50 Øre for hvilke Gjældsposter han fremlagde Regninger fra de vedkommende. Endvidere opgav han et Skjøde til Grd.eier Nyholm, Frederiksdal 90 Kr 00 Øre - til Fuldmægtig Reimer i Nakskov «u»32 Kr 00 Øre«/u» 256 Kr 72 Øre hvorhos han som Vederlag imod sin afdøde Hustrues Begravelse gjør Fordring paa et Beløb af 50 Kr. Saavel Rigtigheden af den opgivne Gjæld som Lødigheden af det forlangte Begravelsesvederlag blev af Boets Vedkommende anerkjendt. Idet Enkemanden paatog sig at holde Arvingerne og Skifteretten fri for ethvert ___ for det Boet paahvilende Gjæld saavel den anmeldte som den mulig uanmeldtebegjærede han Boet sluttet, og da ingen havde videre at anføre, blev Boet optaget til Slutning og i samme strax fremlagt følgende: «u»Repartition«/u» «u»A, Indtægter:«/u» Den paa Boets Ejendele satte Værdi 322 Kr 70 Øre «u»B, Udgifter:«/u» 1. Enkemandens Begravelsesvederlag 50 Kr 2. Den opgivne Gjæld 256 Kr 72 Øre 3. Skifteomkostninger: a. Vurderingsmændene 4 Kr b. Vidnerne «u»2 Kr 6 Kr 312 Kr 72 Øre «/u»9 Kr 98 Øre heraf udgjør Halvdelen Enkemandens Boeslod med «u»4 Kr 99 Øre«/u» Af den anden Halvdel 4 Kr 99 Øre udlægges forlods Enkemandens testamentariske Arv 1/3 med «u»1 Kr 66 Øre«/u» Restbeløbet 3 Kr 32 2/3 Øre bliver at udlodde saalees: 1. Enkemandens Broderlod Kr 0,66 8/15 2. Datteren Ane Kirstine Hansen Kr 0,66 8/15 hvilken Lod da hun er død tilfalder hendes eneste efterladte Barn Datteren Anna Johanne Skafte, gift med Emil Christian Jensen Stryhn, myndig. 3. Sønnen Lars Hansen, myndig Kr 0,66 8/15 4. Sønnen Rasmus Hansen, myndig men fraværende Kr 0,66 8/15 5. Sønnen Hans Peter Rasmussen, ligl. «u»Kr 0,66 8/15«/u» Balance 3 Kr 32 2/3 Øre Repartitionen blev oplæst og havde ingen med Hensyn til samme noget at bemærke. Derefter blev af Enkemanden udbetalt til Skræder Emil Christian Jensen Stryhn ved Kurator hans Arvelod Kr. 0,66 og til Husmand Lars Hansen i Kjøbelev hans Arvelod Kr 0,66 for hvilke udbetalinger de kvitterede med Underskrift i Protokollen. Til Skifteretten udbetalte Enkemanden Skifteomkostningerne med 6 Kr samt de fraværende Arvinger Rasmus Hansens og Hans Peter Rasmussens Arvelodder Kr 1,33, der blev at inddrage unde Overformynderiets Bestyrelse. Boets Eiendele blev derefter ___ Enkemanden tilhos Raadighed og Skiftet sluttet. Halberg, Knud Hansen, C. Stryhn, Lars Hansen, H. Rasmussen. Vidner: Viggo Reimer og Th. Jacobsen.
I Ft 1860 bor hun i Sandby sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo amt sammen med børnene.
I 1870 er hun gift med Knud Hansen, og sønnen Hans Peter, 12 år bor hjemme.

Family Note

Marriage with Niels Mathiasen:

_MARRIED: N

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hendrik Christensen Kjær ca 1739-1811 Ellen Margrethe Nielsdatter ca 1744-1798 Mathias Larsen ca 1737- Karen Jensdatter ca 1737-
||||


||
Rasmus Henriksen 1775-1850 Maren Larsdatter 1776-1858
|||
Mette Margrethe Rasmusdatter 1818-1890