Pierrette

  • BERNAUD 1801-1868, dotter till Benoit och Philiberte VANOT, gift med Barthelemy PAUL 1825, Benoit LARGE 1829, Claude GUERIN 1859.
  • MATHEY 1831-, dotter till Jean och Marie DUTREUIL.
  • MATHEY ca 1814-1884, dotter till Jean och Marie DUTREUIL.