Hendriks


1.
o Aaltje & Gerrit Berends Hoes
...
2.
o Aaltje & Wolter Enting
3.
o Antie &ca 1712 sosa Harmen Aebeles 1689-
...
4.
o Ate &ca 1680 Eelkjen Willems
...
5.
o sosa Berend & sosa Janna Jans
...
6.
o sosa Berend & sosa Engbertje Hendriks †1695
...
7.
o sosa Blijke †1693 &1664 sosa Jetse Lieppes †1680
...
o sosa Blijke †1693 &1681 Harmen Binnes
8.
o sosa Claas &1762 sosa Aaltjen Jans
...
9.
o Doetje & Andries Roelofs
...
10.
o sosa Engbertje †1695 & sosa Berend Hendriks
...
11.
o Geert &1769 Gesien Jacobs Klinkers 1746-1818
...
12.
o Geesjen &1668 Willem Bruinier 1643-1731
...
13.
o Grietje †1832 & Jan Wolters
...
14.
o Grietje & Frens Roelofs Nijboer
...
15.
o Grietjen &1718 Lambert Berends Egginge †1742
...
16.
o sosa Harmen & sosa Roelofje Evers 1738
...
17.
<<
o Jan 1762-1823
o sosa Hendrikjen 1763-1834 &1788 sosa Meine Roelofs Oldejans 1748-1804
...
o sosa Hendrikjen 1763-1834 &1805 Harm Jans 1778-1826
o Jacobjen 1766-
o Jan 1770-
o Jantjen 1771-
18.
<<
o Wemeltje 1811-1833 &1831 Jan Thijms Pronk 1801-1857
...
19.
<<
o Feije 1730-
o Baukje 1732-
o sosa Tomas 1733-1796/ &1764 sosa Eelkje Binnerts [Kuiphof] 1742-1797/
...
o Sijke 1735-
o Bauke 1737-
o Baukje 1739-
o Dieuwke 1741-
o Lieuwe 1743-
o Antie 1745-
o Geertje 1749-
20.
<<
o Metje 1749-
o Jacob 1753-
o Antje 1755-
o Renske 1759-
o Janke 1764-
o Akke 1767-
21.
<<
o Pieter 1722- &/1749 Fokeltje Jenses
...
22.
<<
o Janke ca 1760-1833 & Dirk Everts Wiersema 1767-1835
...
o Jan 1762-
o Jan 1764- & NN NN
...
o Saakje 1765- & Albert Hendriks de Groot
...
23.
<<
o Reynder 1762-1784
o Ybeltje 1764-
o Gerben 1769-/1772
o Elbrig 1771-1778
24.
<<
o Jetse 1695-
o Neeltje 1697-
o Blijke 1700-
o Tietske 1703-
o Grietje 1705-
o Douwe 1709-
o Hendrik 1712-
25.
<<
o Marrigijn 1734 &1755 Jan Luirts
...
26.
<<
o Aeltjen 1767 &1790 Lambert Lucas 1759
o Jan 1769
o Jan 1771
o Roelof 1774
o Roelf 1780
o Jantien 1782
o Hendrikje 1784
27.
o Jan &1749 Aaltje Simkes Muyselaar 1718-
28.
o Janna & Hendrik Willems Zielman 1774-1850
29.
o Jantien &1718 Jacob Jansen Leunge
...
30.
o sosa Jentjen &1754 sosa Jan Lamberts Oosting 1731-1782
...
31.
o Jietske &1684 Claas Waatses
...
32.
o Jouke & Hiltje Kornelis
...
33.
o Lefert &1802 sosa Klaasje Hendriks Witten 1781-
34.
o Lysbetje &1674 Godert Jans Born /1650-
...
35.
o sosa Roelofjen & sosa Harmen Geerts
...
36.
o sosa Sike &1699 sosa Feye Ruirds 1675-
...
37.
o Tjetske &1776 Klaas Jans
...
38.
o Tjitske &1759 Allardus Minnerts Nicolay
39.
o Wessel &1748 Aaltje Luurts
...
40.
o Wijmondje & sosa Berend Stolte 1755-1831
...
41.
o sosa Willemtien & sosa Jacob Wijbrands
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content