Pieters


1.
o Antie &1658 Heyn Jans Minnema 1635-
...
2.
o Bartel 1721- &1749 Taatje Popkes 1724-
...
3.
o Bauck & Wybe Jansen
...
4.
o Botje &ca 1580 Johannis Mol /1560-
...
5.
o Bregje & Einte Sijbrantsz Klok
...
6.
o Dirck & Luurtske Aebeles 1744-
...
7.
o sosa Doede ca 1676-1729 &ca 1703 sosa Janke Jans ca 1680-
...
8.
o Douwe &1700 Grietje Arriens 1675-
...
9.
o Elke &1757 Folkert Nannes
...
10.
o Fedde &1632 Anke Reyns
...
o Fedde &1647 Wick Lolckes
11.
o Feitse &1694 Goikjen Napjus 1676-
12.
o sosa Grytie &1716 sosa Pyter Damnis 1689-
o Rinske 1717-
o Ytie 1720-
o Damnis 1723-
o Pijtter 1728-
o sosa Hendrikje Pyters 1731- &1757 sosa Jan Willems Koolhaas †1776
...
o Crelisje 1737-
13.
o Grytje & Hendrik Dirx
...
14.
o Harmen &1739 Tjietske Mennes
...
15.
o Hendrik &1746 Trijntje Wybes 1723-
16.
o Jan Alberts &1808 Hendrikje Lefferts Bos 1783-1819
17.
o Jannetje ca 1624- &1645 Hugo Dirks Visscher 1621-
...
18.
o Jantien &1687 Albert Jansen Oldejans /1670-
...
19.
o Jantje & WIllem Boer
...
20.
o Jetze &1774 Romkje Beernds
...
21.
o Jillert & Welmoed Waatses
...
22.
<<
o Jelle 1722- &1746 Sijtje Simkes Muyselaar 1720-
...
23.
<<
o Marten †ca 1677 &1652 Jetske Gabes
o Marten †ca 1677 &1669 Geyske Pieters
24.
<<
o Hendrik 1722 &1745 Geesje Jans
...
o Hilligje 1724 & Leffert Roelofs Meijering
o Aaltje 1728
o Jan 1730
25.
<<
o Pibe 1772-
26.
<<
o sosa Sjouck &1665 sosa Dirck Suierts
...
27.
<<
o Symen 1636-
o Geyske &1660 Ippe Piers
o Geyske &1669 Marten Pieters †ca 1677
o Geyske &1682 Claas Regnerus
28.
o Sipke &1789 Jan Fokes Hiemstra 1764-1844
29.
o sosa Sjouke &1713 sosa Baukje Jans
...
30.
o Susanna &1627 Klaes Hendryks
...
31.
o Sytske &1773 Mient Keimpes van der Meer
...
32.
o sosa Theunis & sosa ? ?
...
33.
o Ybeltje & Jan Oebles
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content