Louis Joseph Aloys Stanislas

  • sosa MARTIN 1823-1894, son of Pierre François and Marie Anne Fanie BOUREAU, married to Marie Azélie GUERIN in 1858