Infobericht aan bezoekers

close

Genealogische fragmenten Alkmaar.
Gegevens van personen in en uit Alkmaar en van families die daar van betekenis zijn geweest.


 • Overleden   24 december 1566 - Egmond aan de Hoef
 • Begraven - de NH kerk te Egmond aan de Hoef

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

Op 30 juni 1538 werd Loef van Harlaer, bij dode van jonckvroluwe Ursula van Haarlaar, zijn zuster, beleend 'met een hoeve lants mitter huysinge etc., groot 13 morgen ("Ponsenhoeve")'. Op 13 jan. 1556 vernieuwt hij namens zijn broer Adriaen de leeneed en op 17 juli 1556 doet hij dat voor zich zelf (R.A.H. Collectie Aanwinsten 155, fol. 52v en 57v).
Reeds in 1554 moet hij baljuw van Egmond geweest zijn, blijkens een Inventaris van de stukken van het graafschap Egmond, die te Parijs, berust (kopie in R.A. Noord-Holland, fol. 7v). Op 12 sept. 1556 passeren jhr. Corneiis van Wijck en joncker Loef van Harlaer, zijn neve, te Breda een volmacht op Loef van Amerongen, ambtman Van Batenburg, om namens hen 'in te komen in de erfenis van wijlen jouffrou Gertruydt van Herlaer, weduwe van wijlen Werners Holtzadel genaempt Vranckenhuijsen, hunne moeye was binnen horen leven, tot Bonne woonachtig en zekere jaren geleden aldaer aflivich geworden. Van dewelcke zij constituanten erfgenamen zijn' (Gem. arch. Breda, R. 809, fol. 1397, 140 en 140v). Sedert 9 nov. 1559 treedt Loef van Herlaer tevens op als stadhouder van de lenen van Egmond. Toen Loef nog baljuw was, werd er, blijkens een verklaring van ca. 1568 (Studiën en Bijdragen op het gebied der historische theologie, W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer, deel 1, pag. 333, 339 en 341) in okt. 1566 te Warmenhuizen een beeldenstorm gehouden. Uit de verklaringen die ten behoeve van de inquisitie afgelegd werden, krijgt men de indruk, dat Loef de Hervorming welgezind was, maar dit niet al te openlijk liet blijken.
Op 24 dec. 1566 is hij blijkens zijn grafschrift te Egmond aan de Hoef overleden: 'Hier leijt begraven jong Her Lueff van Harlaer, gewesen 24 jaer bailliu, houtvester ende stadhouder van de leenen van de graefschappe van Egmond, en casteleyn van den castele Egmond, allewaer in den Here is gerust den 24 Dessember 1566'.
Het wapen vertoont: gevierendeeld: I en IV: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk; II en III: 3 gekroonde adelaarskoppen (2 en 1).
De naam van zijn vrouw is nog niet gevonden. Wel is bekend, dat zij op 2 febr. 1568 nog in het slot te Egmond woonde.

Aantekeningen

Huwelijken ? ?:
NOTE:


_COML:

_MSTAT: -

_MARRIED: N

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }} 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content