Sosa :28
  • Born 22 August 1825 (Monday) - Moerkerke, Damme
  • Deceased 25 March 1908 (Wednesday) - Moerkerke, Damme,aged 82 years old
  • VAN MEENEN kwartierstaat

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Ze trouwden te Moerkerke op 10.11.1858 en hun kinderen zijn in Moerkerke geboren :
N.N. (23.01.1861) - Petrus (Ludovicus) 'Pieter' (11.12.1860- 29.03.1955) - Florentina (Clementia) (15.03.1862 - Duffel, 02.01.1940; J.B.Van Laet, Dworp) - Euphrasia Maria (1863-1864) - Eugenia Christina (16.11.1864-29.09.1938; x Werner Gaudesaboos, kleermaker, 1867-1943) - Octavia Marie (17.11.1866, de kloosterzuster, Zr.Angela - Aalst, 10.09.1929) - Maria (1867-1867)

NB-1 - De Van Meenen’s stonden gerangschikt onder de ‘neringdoeners’
Hij was kuiper en zoon, kleinzoon, achterkleinzoon én achter-achterkleinzoon van een kuiper; de vijfde kuiper ('cuyper') op rij!
Zij was de dochter van een vrij grote landbouwer te Moerkerke (zie : DALLE-parenteel).
NB-2 - Er was een huwelijkscontract, dd.03.11.1858 bij notaris Van Caillie te Moerkerke.
NB-3 - Eugénie is de moeder van Constant en Margriet Gaudesaboos
Voor de nazaten van Eugenie Van Meenen & Werner Gaudesaboos : de familienaam Gaudesaboos is een 'moerkerkse vervorming' van de familienaam de Gaudissabois (zie VAN MEENEN + TANGHE kwartierstaat); ook jullie stammen af van het Urselse geslacht de GAUDISSABOIS! Hun dochter Margriet, een nicht van oma Hélène werd 102j. en was op het einde van haar leven even de oudste Westvlaamse! Overgrootvader Pieter (toen 27j. en nog kuiper) én Camiel van Hecke (bakker en zijn schoonbroer) waren hun huwelijksgetuigen!
Uit : "De Volksstem", 15.08.1894Moerkerke - Eugenie Van Meenen, huisvrouw van Werner Gaudesaboos, herbergier, is maandag bijna het slachtoffer geworden van een poging tot vergiftiging, door een persoon aan haar onbekend. Na vlijtige opzoekingen is de veldwachter Henneman er in gelukt het spoor van den dader te ontdekken. Het is een vlaskoopman van Maldegem.

NB-4 - Florentina is de moeder van Alina (Moerk.04.11.1883 - Oostende,19.10.1908; eerst een Van Meenen...) en van
nonkel Charles 'Carolus Franciscus Joannes' (Moerkerke, 28.12.1894 - Antwerpen, 06.12.1984)
NB-5 - De hardnekkige theorie die beweert dat de VAN MEENEN's van adel (+ wapenschild) zouden zijn, klop niet!
Wel hebben we via onze voorouders Petrus Van Meenen (2) & Leonie Van Hecke een indrukwekkende stamboom waaronder het meiersgeslacht (opperrechters) VAN HOONACKERE uit Beveren aan de Leie - zelfs tweemaal want zowel via voorvader Pieter als via voormoeder Leonie. Het baljuwgeslacht DE GAUDISSABOIS uit Ursel en daarmee ook de adellijke familie HAUWEEL en de Gentse kunstenaars CLINCKE! Langs de kant van voormoeder Leonie VAN HECKE hebben we dan nog de Brugse patrticiërsfamilie BULTYNCK met zelfs een voorouderpaar dat werd vereeuwigd op een door hen geschonken altaartriptiek (in de Brugse kapel der Huidevetters van de O.L.V.kerk te Brugge) en geschilderd door Hans Memling; zie Pieter Bultinck-1 (°ca.1410), late Middeleeuwer en deken van de Huidevettersgilde!
Meer nog : via de BULTINCK's en de DE MIL's hebben we gemeenschappenlijke voorouders met koningin Mathilde!

NB-6 - Gedichten bij de installatie van den Eerw. Heer Vandeweghe. 27 mei 1890' t Getrouwe Maldeghem, 08.06.1890. Men schrijft ons uit Moerkerke:Welgeachte Heer Opsteller, Het artikel van Zondag, over de inhuldeging van onzen nieuwen Pastoor, is alhier met de grootste voldoening gelezen geworden. Als ergens een feest van aangelegenheid goed is afgeloopen, is men altijd nieuwsgierig te zien wat er de Gazet zal van vertellen, en alhoewel men de zaken veel beter weet dan de Gazelschrijver zelve, is het toch altijd zeer aangenaam dezelve beschreven en gedrukt te zien. Er is dus Zondag laatst te Moerkerke dapper gelezen geworden, maar volgens ik links en rechts vernomen heb, hadde men nog veel meer gewild, en van honderd menschen voor liet minste heb ik gehoord : Waarom staat alles er niet in ? Waar is de dicht gebleven van den Advokaat, de geestigste van allen, deze van Camiel Van Meenen enz.? Om iedereen te voldoen zal ik u nog eenige van de dichten laten geworden die met meest, vermaak gelezen worden. Gij zult de goedheid hebben ze insgelijks over te nemen, tot voldoening onzer Moerkerkenaren.Doe uwen verkoper Zondag te Moerkerke vóór en na de missen roepen : 't Getrouwe! Iets bijzonders uit Moerkerke! Dichten uit Moerkerke: Dichten van den Advokaat Van Meenen als hier eens zal geweten zijn wat er in staat, ik verzeker u dat hij er veel zal verkoopen; op den dag der instellatie hoorde men van niets anders klappen dan van den Advokaat enz. Ge moet de personen kennen om er te kunnen over oordeelen. Heb de goedheid geen fouten te verbeteren, noch eenige verandering te doen.

Dat de Van Meenenclan te Moerkerke graag 'leute maakte was toen goed bekend, mijn overgrootvader had niet voor niets de bijnaam van 'Pier Leute' : hieronder een gedicht bij Camiel Van Meenen (kozijn van voorva Pieter en in de stijl van PVM), alsook van onze betovergrootvader, toen 65j.

Bij Camiel Van Meenen las men:Van Zuid en Noord, van Oost en West, Gij zijt, Heer Pastoor, hier nog best;Het gaat hier nog als in 't verleden, In stille vriendschap en in vrede;Men pakt er wel een goede pint, Maar niemand die er schâ in vindt:Het is geen vechten of geen steken, Gelijk in sommige ander streken,Men is hier vijand van het mes, En zelden hoort men van proces;'t Is maar de Brouwers helpen leven, Een zonde licht om te vergeven,Want 't mag gezeid zyn, dat is waar, Wij helpen geren mallekaar.Gij zult het soms wel hooren ronken, Dat Pietje en Jantje waren dronke,En dat de Garde, een goede vint, Terwijl ze zaten voor hun pint,Ze rond den dry en of den vieren, Beleefd heeft moeten Callingieren ; (...)Maar zulk een zaak is gauwe klaar: Een advokaat'gesteld te gaar,De Garde eens duchtig doen verwijten En seffens laat de Juge het kwijte.'t Is daar al 't kwaad van onze streek, En zelden waait het in de week.G'hebt dus geen redens van te schroomen, Dat er tempeesten zouden komen :De Pastoors zijn alhier in eer, Er wordt geluisterd naar hun leer,En kwamen er beroerde tijden, Dat men den Godsdienst wilt bestrijden,Gij vondt bij u de mannen dicht, Die blij u offren dezen dicht.

NB - Van Meenen Camilius, °Moerk.,17.10.1865 fs Constant (1840, br. FVM) & Maria V.D. Bussche.Hij was schilder en zijn vader kuiper, zijn moeder herbergierster. x 21.06.1889

Bij Frans Van Meenen:De kuiper Frans Van Meenen, Die meer voor vreugde is dan voor weenen,Kent ook lyden van den evenmensch, Dat hem alles gaat naar wensch;Daarom wenscht hij dat de Pastoor lange jaren Gezond door 't leven zoude mogen varen,Zonder kommer of gebrek, zonder dit of dat En altijd met de wind in 't gat.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Judocus 'Joos' van MEENEN 1727-1795/ Anna Theresia VERPOORT 1733-1795 Ferdinand KAKEL 1741-1797 Maria Jacoba 'Marie' BOURGONJON 1743-1789 grootvader van Josepha Carolina grootmoeder van Josepha Carolina Petrus Joannes 'Pieter' de VLIEGER 1754-1804/ Joanna Francisca van OOST 1758-1781/
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Joannes Baptist 'Jan' (2) van MEENEN 1766-1853 Maria Cornelia KAKEL 1772-1801/ vader van Josepha Carolina Carolina de VLIEGER 1780-1864
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Joannes 'Jan' (3) Bernardus van MEENEN 1801-1887 Josepha Carolina de VLIEGER 1799-1881
|
2
 |
3|
Franciscus 'Frans' van MEENEN 1825-1908