Sosa :14
  • Born 11 December 1860 (Tuesday) - Moerkerke, Damme
  • Deceased 29 March 1955 (Tuesday) - Moerkerke, Damme,aged 94 years old
  • VAN MEENEN kwartierstaat

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Hun acht kinderen werden allemaal te Moerkerke geboren, waarvan slechts drie met nazaten.

NB-1 - In 1887 stond voorvader Pieter (toen huwelijksgetuige van zus Eugénie) nog aangegeven als kuiper zoals zijn vader Frans, bij zijn trouw in 1891 was hij al schilder. Leopold Schutyser, molenaar was één van de huwelijksgetuigen. In 1894 staat hij aangegeven als herbergier n.a.v. de trouw van zijn zuster Florence, waarbij ook huwelijksgetuige. Nadien was hij enkel schilder-behanger (o.a. schilderwerken in het kasteel van Moerkerke, van de ganse kerk, van de bruggen). Tot nu hangen nog enkele van zijn schilderwerkjes in het kasteel van Moerkerke; de meeste zijn overgedragen aan de plaatselijke heemkundige kring.
NB-2 - Hun verlovingsakte (dig.,p.30) : 1°maal op zo.15 nov. en 2°maal op zo.22 nov., telkens 'op d'ure van de middag';hij : kuiper; zij : zonder beroep; hun moeders : Barbara Dalle : huishoudster en Amélie Parton : winkelierster. Hun trouwakte (B.S.) digitaal! Bruid & bruidegom ondertekenden de akte (LVH in sierlijk handschrift); PVM's ouders ondertekenden ook : Franciscus V.M & Barbara Dalle (in minder geoefend schrift); Voormoeder Amelie Parton kon niet schrijven; voorva Pieter V.H. was toen al overleden.


OVERGROOTVA Pieter,
Wat keken we naar je op, zelfs wij, je achterkleinkinderen doorheen de familieverhalen... broer Peter werd naar jou genoemd. Je was schepen, stichter van de fanfare en de toneelgroep te Moerkerke; je schilderde alle kerken en mooie hoekjes van Groot Damme en je schreef je kroniek over Moerkerke. Toen jullie met z'n allen moesten vluchten tijdens de oorlog wou je met alle geweld als 80-plusser een pakje meenemen... je familiekroniek! We proberen op onze eigentijdse manier je werk verder te zetten!
In Moerkerke werd je ook 'Pier Leute' genoemd. Lachen en zingen stonden hoog in 't vaandel, zelfs toen je vrouw, overgrootmoe Leonie 'Leike' vroeg overleed en... alle kinderen - zelfs de doofstommen! - kort daarna terug op het podium stonden; oma & opa hebben mekaar zelfs 'op de planken' leren kennen; zo ook tante Anna & nonkel Leo, resp. hun zus en kozijn! Nonkel & tante trouwden op dezelfde dag als onze grootouders en... voor de trouwmis verwisselde voorvader Pier de schoenen van zijn aanstaande schoonzoons... opa is in te grote schoenen getrouwd, nonkel in te krappe schoenen!
Twee generaties later werd er nog veel samen gezongen ondanks alle moeilijkheden in 't leven... niets beter om gezond te blijven! Jij werd er 95 jaar van.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De rederijkerskamer « Tot Nut en Vermaak » van Eede gaf zondag 9 Januari eene tooneel-uitvoering te Moerkerke met medewerking van het muziekgezelschap alhier. Van uit deKursaal werden de tooneelisten door de muziekmaatschappij afgehaald en geleid naar het groote schoolgebouw, waar het concert om 4 ure begon. Enorm was de toeloop van volk. Uitalle naburige gemeenten waren leden van tooneelbonden en rederijkerskamers opgekomen om hunne Eedsche collega's aan 't werk te zien en te begroeten. Allen getuigden, nog nooit opeen dorp eene tooneeluitvoering te hebben gezien, waarbij de stukken zoo onberispelijk werden uitgevoerd en waarbij de leden zoo rolvast waren als hier. Het succes en de bijval, welke de tooneelisten genoten, was dan ook buitengewoon groot. Heel dikwijls moest, zoowel in de voordrachten als in de tooneelstukken, stil gehouden worden om te verhoeden, dat door de menigvuldige bijvalsbetuigingen een deel van het stuk verloren ging. Zoodoende heeft de rederijkerskamer « Tot Nut en Vermaak » van Eede wederom haren ouden roem gehandhaafd. Ook viel haar de eer te beurt den baron De Serclaes op hare uitvoering te mogen begroeten. Deze feestavond was georganiseerd door den heer P. Van Meenen, directeur der muziekmaatschappij, met medewerking van.de Katholieke voormannenvan Moerkerke. Eere derhalve aan den ijverigen directeur, die zich geene moeiten heeft ontzien om het den bezoekers en tooneelspelers zoo aangenaam mogelijk te maken. Gelukkig de maatschappij, die zich van de medewerking van zoo'n onvermoeid arbeider kan verzekerd houden.Bron : 't Getrouwe Maldeghem, 13 januari 1907

Uit ’t getrouwe Maldegem 20.1.1907 : Uit Eede over Moerkerke.

Zondag 1 Januari hebben de leden der rederijkerskamer “Tot Nut en Vermaak” van Eede, eene in alle opzichten welgeslaagde tooneeluitvoering gegeven te Moerkerke in de muziekzaal bij Pieter Van Meenen. De rederijkers mochten het genoegen smaken een ontwikkeld auditorium voor zich te zien. De geheele Moerkerksche aristocratie, alsmede de burgerlijke autoriteiten waren er vertegenwoordigd, die door herhaaldelijk bravogeroep en handgeklap bewezen dat de stukken zeer in den smaak vielen. Hier moet mij een eeresaluut van het hart. Iedere van alle bezoekers der uitvoering, die door hun ordelievend gedrag in de zaal de tooneelisten bij de uitvoering allerminst gehinderd hebben, waardoor de stukken des te beters tot hun recht kwamen en waardoor zij tevens bewezen een goeden kijk op tooneel en wat dies meer zij te hebben. Eere aan den heer Retsin, koster en organist te Moerkerke, die door zijn accompagnement en zijne verdere bemoeiingen niet weinig heeft bijgedragen tot het welslagen van dit feest. En eere aan den heer Cabooter, douanier te Lapscheure, die als talentvollen cornettist den bezoekers op een paar kunstvolle stukjes heeft onthaald en daardoor veel luister aan het feest heeft bijgezet. Ere vooral aan den wakkeren en onvermoeiden directeur der muziekmaatschappij te Moerkerke, den heer Pieter Van Meenen die steeds zijne beste krachten wijdt aan feesten en instellingen, die nut en welvaart in de gemeente stichten en die steeds belangeloos werkzaam is in den dienst der kunst. Van hem moet gezegd worden, dat alle maatschappijen, alle feesten en vermakelijkheden in den heer Pieter Van Meenen hunnen oprichter moeten erkennen, die daardoor in ruime mate verdient door geheel Moerkerke geëerd te worden, hetgeen het geval is." (…)
Eede : dorpje tussen Maldegem en Middelburg; Muttie heeft er rond 1947 op haar beurt toneel gespeeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit : “Getrouwe Maldeghem”, zondag 4 december 1904
(PVM toen 44jaar, oma Hélène toen 6 ½ jaar!)

UIT MOERKERKE.
Hoe dat men kan bemind zijn als arme gewezen soldaat
Op 13 November 1904 deed Pieter Van Meenen een oproep aan al de gewezen soldaten en gendarmen van Moerkerke, om eene maatschappij te stichten van al afgedienden voornoemd, en onder den naam van gewezen krijgslieden, van Moerkerke gediend hebbende onder de regeering van Zijne Majesteit Leopold I en Leopold II en voor doel hebbende Vaderlandschliefde, broederlijkheid en eerbewijzing bij het afsterven der medebroeders. De vergadering gesteld om 6 ure 'savonds begon op het juiste uur, militairement, er waren 50 gewezen soldaten tegenwoordig en nadat de stichter eene welgemaakte redevoering uitgesproken had die in de smaak gevallen was van 49 aanwezigen die allen den eersten op de lijst begeerde te staan maar waarin Pier maatregelen nam en begon met oudste mannen eerst, nam men op Beernaart Teetaert geboren in het jaar 1814 en die 8 jaren gediend heeft, en Pieter Morre van het jaar 1823 en Frans Van Meenen 1825 enz. maar deze drij helden nog kloek en sterk hebben als kinderen tusschen de kogelen geloopen in de omwenteling van het jaar 1830, zij wilden hunne voorzaten vergezellen, zoo mag men hun naam oproepen als de opvolgers der napolionisten die reeds al uitgestorven zijn; wij denken dat de Overheden van alle gemeenten niet lang zullen wachten om al deze helden met het eerekruis te zien vereeren, ook zijn wij in afwachting van een vaandel door den koning geschonken, gelijk reeds Maldegem, St.Laureins, enz. bezitten.
Na de inschrijving van de 49 leden kwam een jonge afgediende soldaat te voorschijn en vroeg aan voornoemden stichter, of hij den 1° clairon mocht beblazen, en als er een lid kwam te sterven of hij stoetgewijze ging begraven worden met clairons aan 't hoofd? Ja, was het antwoord, moest er een van ons het ongeluk schuldig zijn, hij wordt van heden af van de naast gelegen kruisstraat afgehaald door gansch de maatschappij met een groote nationale vlag aan 't hoofd en van 8 tot 10 clairons, ik heb er moed op, zei de jonge soldaat, niet voor de begraving maar om mijne toontjes eens te laten hooren van fierheid als oude krijgsman. Hewel, kom Zondag 27 dezer, zegt Pier Van Meenen ik zal u de clairons bezorgen. Zonder mankieren zal ik om 9 1/2 uur, tusschen de missen bij u zijn. Maar helaas wie kwam er, een oude krijgsman en om wat ? Om te zeggen : Pier, Edmond De Roose onze beste vriend is dezen morgen overleden wat nu gedaan wij hebben nog geenen beheerraad? Pier die overal door gaat, zegt: 't is niet ik ga de mannen oproepen er zit bloed in de Moerkerksche soldaten en alles zal wel gaan, ik zal morgen aan 8 clairons de doodmarsch leeren, voor een vaandel zorgen en rouwstrekken - Waarlijk Dinsdag waren er 39 van de 49 krijgslieden tegenwoordig, waaronder 9 clairons die door den verren afstand 18 maal de militaire doodmarsch blaasden zonder ophouden ; de stoet was aandoenlijker dan van eenen grooten dienst; alle burgers kwamen toegeloopen om den armen krijgsman rijk te zien begraven worden, meer dan 250 mensen namen deel aan de offerande ; de Pastoor was er fier op omdat zij al zoo Eendrachtig en Godvruchtig waren.

‘Noot van de redactie’ (GP)
- Uit het Maldegems archief, dat alle oude nummers van ‘Getrouwe Maldegem’ ten geschenke kreeg van de familie de Lille...
- Geen ‘oudstrijders’, maar mannen die in de 19°E vier à acht jaar legerdienst moesten kloppen wegens allerlei Europese conflicten.
- PVM (°1860) werd al in 1924 gehuldigd n.a.v. 50 jaar muzikant en kreeg toen die dirigeerstok die ik nog heb, m.a.w. hij was al 'muzikant' van zijn veertiende!
- kruisstraat (en niet de Kruisstraat) = het kruispunt tussen de kerk en het huis van overlijden waar de pastoor en ev. muzikanten de begrafenisstoet tegemoet kwamen (van Mutti gehoord; een onbekend begrip geworden).

UIT MOERKERKE - Algemeene vergadering op Zondag 2 April om 4 ure, voor al de oudwapenbroeders, in de kursaal bij Pieter Van MeenenBron : 't Getrouwe Maldeghem, 26 maart 1905

=================================================================================================================================================================================================

Nog uit 't Getrouwe Maldeghem...Luisterrijke Toon- en Toneelkundig Avondfeest te MOERKERKE, door de leden der Rederijkerskamer "Tot Nut en Vermaak" van Eede, met goedkeuring van 't Gemeentebestuur van Moerkerke, op Zondag 13 Januari 1907, inde "Kursaal", bij P. Van Meenen.Programma.1°deel. 1. "Dat hebben wij", kluchtlied met voorspraak (= voorwoord) door E.V. 2. "De ongelukkige Jacob", kluchtspel in één bedrijf, met Goedhart, koopman, Th.H. Veldman, rentenier, E.V., Ferdinand, kantoorklerk, P. S. Karel, vriend van Ferdinand, A,V., Jacob, zoon van Veldman, R.S.5. Groet aan 't Vaderland, romance door R. S.6. Piet en Pauwel Kwakkels, kluchtige tweespraak door P.S en A.V.15 minuten pauze.2° deel.1. De Klepperman van Ratelburg, kluchtlied met voorspraak door M.V.

2. "Gardeville en piot", kluchtspel in één bedrijf.Personen: Dutenne, kapitein, Th.H.) Frans, lijn knecht, A. B., Jan Sabelslag, politieagent, R.S.) Jef Witbroeck, soldaat, E.V.) Jef, hovenier, A. V.)3. Gewetenswroeging van een dronkaard,dramatische voordracht (zang met voorspraak j door R. S.4. "De Gouden bruiloft in Kleidorp", groote komische spectakelscène.Personen : Teunis Radijs, E.V.)Emilius Raapsteel, A.V.) Hannes Wortelloof, R.S.) Thijs Koolblad, Th.H., Bram Kropsla, A.B.) Wijnmoere, E.V.) Louw van Kneuteren, M.V.) Cies de Nachtrups, P.S.Deuren open om 4 uur, begin om 5 uur. prijzen der plaatsen : Voorbehoudene 2 fr.1°rang 1 fr., 2° rang 0,50 fr. Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij P. Van Meenen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Joannes Baptist 'Jan' (2) van MEENEN 1766-1853 Maria Cornelia KAKEL 1772-1801/ vader van Josepha Carolina Carolina de VLIEGER 1780-1864 Josephus 'Jozef' (3) Ludovicus DALLE 1757-1827 Cecilia Theresia MAENHOUT 1766-1807 Jacobus (2) Bernardus van DAMME 1752-1837 Petronella 'Pieternelle' CLAEIJSSENS 1756-1818
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Joannes 'Jan' (3) Bernardus van MEENEN 1801-1887 Josepha Carolina de VLIEGER 1799-1881 Petrus Joannes 'Pierjan' DALLE 1788-1857 Emerentia van DAMME 1784-1857
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Franciscus 'Frans' van MEENEN 1825-1908 Barbara DALLE 1822-1892
|
2
 |
3|
Petrus 'Pieter' (2) Ludovicus van MEENEN 1860-1955