Spouses

   Notes

  Individual Note

  -- GEDCOM (FAM) --1 NOTE
  Östbo häradsrätt 1672-06-21

  Samma dagh uplästes i Rätten Peer Thorßons i Voxtorp, kiöpe-
  breff, huar uthi han bekienner sigh hafua med sin hustrus Ja,
  och samtÿckie sålt och Vplåtet sin Sohn Johan Peerßon allden skatte-
  jordhen som Jnlöst hafuer uthi Woxtorpa gårdh för Ottatio R:r [...]
  huilka Peer muntel. som Skiffteligen bekienner sigh Richtigt hafua
  bekommit af hender för denskull Peer Töhrßon samma skattejordh
  i Woxtorp från sigh och de andra sina arfwingar tillägnar samma Johan
  Peerßon till en ewerdelig egensom, för sigh och sine arfterkommandhe
  hafuer och så Bem:te skattejord efter S: Lagh warit upbuden och lagstånden
  tÿ dömbde iag medh nembden detta kiöp stadigt och fast

  Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:37 (1672-1680) Bild 110 (AID: v190314.b110, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}