de Jong


1.
o Aagje & Klaas Fraaij
...
2.
o Aagje Cornelis & Sijbout de Wit
...
3.
o Aaltje Crelis &1782 Ariën Jansz van Diepen 1748-1802
...
4.
o Aart 1904-1971 & Gerardina Agatha Gezina Gerda Schiering 1906-1996
5.
o Adriaantje Joostens &1761 Hendrik Cornelis Kager
...
6.
o Anna & Pieter Feijen
...
7.
o Antje Douwes & Jacob Siezes Wijnstra
...
8.
o Antje Egberts & Pieter Lykeles de Jong
...
9.
o Antje Harmens & Oebel Ages Dijkstra
...
10.
o Antje Jans &1768 Cornelis Cornelis Wester
11.
o Antje Pieters & Jacob Aarjensz Kooger
...
12.
o Antonia Reijerse & Johannes Tuijking
...
13.
o Barbara & Cornelis Pluimgraaff
...
14.
o Catharina & Petrus van Oosterhout
...
15.
o Christiaan 1842-1918 &1895 Anna du Pont 1846-1911
16.
o Cornelia & ? ?
o Jacobus 1827-1873 &1851 Anna Maria Verburgt 1823-1897
17.
o Cornelia Hermanna & Hermanus Stiemer
...
18.
o Cornelis & Aafje Konijn
o Trijntje 1805-1840 &1825 Maarten Stuijt 1798-1847
...
o Trijntje 1805-1840 & ? ?
o Aafje 1824-1843
19.
<<
o Cornelia Cornelis &1703 Claas Dirksz Tromp
...
20.
o Elisabeth Catharina & Willem Molijn
...
21.
o Elisabeth Piers & Simon Jakobs Bonstra
...
22.
o Esther & Salomon Velleman
...
23.
o Feike Fokkes & Rinske Pieters van der Meulen
o Pieter Feikes 1838-1885 &1871 Jacoba Martens Nijholt 1848-1880
o Jansje 1872-
o Feike Fokke 1874-
o Rinsche 1875-
24.
o Feikje & Lambertus Jans Glastra
...
25.
o Fettje Tjallings &1849 Pieter Gosses Postma ca 1824-1894
26.
o Grietje Harmense & Harmanus Cornelis Abbering
...
27.
o Grietje Klaasd ca 1791- &1825 Arien \ Mak ca 1769-
28.
o Haasje & Pieter Tijze ca 1749-1835
...
29.
o Hans Jurgens †/1915 & Meintje Bosma ca 1859-
o Johannes 1887- &1915 Aafje de Boer 1892-1920
30.
o Hessel Rintjes ca 1798-1828 &1818 Jacobje Nicolaas Koopmans ca 1801-1833
o Nicolaas Koopmans 1819-
o Rintje 1822-
o Frederica Hessels ca 1825-1916 &1844 Marten Harkes Koopmans 1822-1859
...
o Frederica Hessels ca 1825-1916 &1861 Roelof Roelofs Moed
...
o Baukje Hessels 1826- &1845 Auke Harkes Auke Koopmans 1825-1881
...
31.
o Ids Sipkes & Trijntje Uilkes ?
o Sipke Idzes 1799-1860 &1825 Maria Piers van der Meulen 1793-1827
32.
o Jacob & Harmtje ter Schuurman
o Petrus Arnoldus ca 1889-1946 &1914 Jantje Halman 1890-1920
33.
o Jacob ca 1885- &1908 Alida Cornelia Beers 1886-
34.
o Jacob Jans &1835 Annigje van Wijngaarden 1787-1841
35.
o Jan 1749-1830 &1812 Hendrica Brent 1763-1846
36.
o Jan & Cornelia Zijerveld
o Jacobus 1857-1927 &1885 Cornelia van Veen 1862-1934
37.
o Jan &1864 Grietje Fokkes Prins 1824-
38.
o Jannigje & Peet Kuif
...
39.
o Jantje & Martinus van Zandbergen
...
40.
o Jentje Klazes & Jantje Jochems Wiarda
o Geertje 1877-1950 &1901 Klaas de Boer 1875-1933
41.
o Johanna & Louwerijs van der Weijgert
...
42.
o Johannes &1745 Anna Maria Bossers 1724-1748
43.
o Johannes & Dirkje de Boer
o Margaretha 1835-1905 &1855 Cornelis Turkenburg 1831-1891
44.
o Johannes &1922 Kerstje Koopmans 1895-
45.
o Klaas & Trijntje Cornelise de Boer
o Huijg 1808-1867 &1828 Grietje Baarts Boon 1805-
46.
o Klaaske Jans & Bouwe Foekes Dijkstra
...
47.
o Koenraad & Geertje Sijm
o Cornelisje 1814-1887 &1851 sosa Jan Jansz Karsten 1793-1861
...
o Cornelisje 1814-1887 &1862 Jan Jansz Commandeur 1815-1870
48.
o Leendert Thomasse †1804 & Merrigje de Rijk 1738-1779
49.
o Maaike Klaziena ca 1884-1946 &1902 Klaas Beers 1880-1948
50.
o sosa Maarten & sosa ? ?
o sosa Maria Maertens &1688 sosa Jan Luijmens
...
o Geertruy Maertens &1690 Hendrik Komen
o Johanna Maertens de Jongh &1687 Bartholomeus Engelsz van Bijevelt
51.
o Machiel Izaac Barend & Hester vam Gelder
o Engelina 1826-1898 &1858 Heijman Jacob Snoek 1819-1903
...
52.
o Maria Clasina & Willem de Lange
...
53.
o Marijtje Jans & Cornelis Jansz Bakker
...
54.
o Maritje Harmens & Hendrik Jansz ?
o Harmen Hendriksz 1756-1834 &1782 Eefje Claas Boering ca 1755-1825
55.
o Marritje &1810 Klaas van de Water 1770-
56.
o Marten Hayes &1865 Trijntje Feitzes Talsma 1834-1908
o Dirkje 1866-1901
o X 1868-
o Martje 1872-
o Feitze 1876-1896
o Haye 1876-1892
57.
o Meijer & Rebecca Lobatto 1881-1943
o Roosje 1907-1943 &1929 Salomon Snoek 1902-1943
...
58.
o Neeltje Cornelis 1753-1803 &1786 Cornelis Hendriksz Boon 1765-1830
...
59.
o Nicolaas &1775 Christina Borski 1753-
60.
o Pier Harings & Jiskjen Ruurds ?
o Haring Piers 1792-1874 &1823 Johantje Piers Koopmans 1802-1837
o Haring Piers 1792-1874 &1838 Hotske Piers Koopmans 1797-1841
o Haring Piers 1792-1874 &1843 Dirkjen Johannes van der Veen
61.
<<
o Trijntje Pieters 1787-1868 &1809 Pieter Jacobsz de Boer 1787-1863
62.
<<
o sosa Barent Pietersz 1585-1638 & sosa ? ?
o Pieter Barentsz
o sosa Hugo Barentsz 1610-1653 &1642 sosa Immetje Gerrits Duijves 1610-1662
o Barent 1643-
o sosa Gerrit Huygensz 1645-1731 &1675 sosa Lijsbeth Theunis ? 1652-1719
o Teunis Gerritsz †1719 &1708 Antje Willems Rijs 1685-
o sosa Huijg Gerrits ca 1675-1731 &1696 sosa Lijsbeth Claes Knegt ca 1675-1733
o Gerrit 1697-
o Duijfje Huijge 1699-1759 &1726 Engel Laurensz Enke 1700-1737
o Claes Huijge 1702-1778 &1730 Trijntje Pieters Buur 1704-1771
o Neeltje Huijgs 1703-
o Immetje Huijgs 1707-
o Ammitje Huijgs 1709-
o Cornelis Huijgesz 1711-1783
o Jan 1713-
o sosa Jan Huijgesz 1716-1758 &1738 sosa Trijntje Cornelis Knegt 1711-
o Gerrit Jansz 1738-
o sosa Gerrit Jansz 1740-1795 &1765 sosa Jannetje Cornelis Dekker 1746-1796
o Trijntje Gerrits 1766-1840 &1787 Klaas Jansz Kramer 1759-1811
o Trijntje Gerrits 1766-1840 &1814 Pieter Way 1766-1838
o Jan Gerritsz 1769-
o Gaugerica Gerrits Guurtje 1773-1813 &1794 Engel Jansz Kramer 1764-1830
o sosa Neeltje Gerritse 1776-1834 &1800 sosa Gerrit Gauwese Bloedjes 1777-1829
...
o Aaltje Jans 1742-
o Lijsbeth Jans 1743-
o Cornelis Jansz 1745-
o Aechje 1647-
o Johannes 1648-
o Cornelis 1651-
63.
o Pieter Lykeles & Antje Egberts de Jong
o Freerk Pieters ca 1859- &1884 Sytske van der Wal 1859-
64.
o Pietje Bonnes & Klaas Jeens van der Meer ca 1796-
...
65.
o Roelofje Andries & Sake Kornelis Siegersma
...
66.
o Ruurtje & Gerrit Nijdam
...
67.
o Salomon Alexander & Roosje Vischschraper
o Kaatje 1879-1943 &1900 Joseph Snoek 1878-
...
68.
o Samuel Salomon & Sara David Koffiemacherin
o Lea Samuel 1730-1767 &1750 Eliaser Hartog Snoek 1731-1792
...
69.
o Sepke Gerrits & Sjoeukjen Idses ?
o Sepke 1796-1868 &1863 Janke Meyes Rijpkema 1810-1866
70.
o Sietske Harmens &1825 Wouter Cornelis Nop
...
71.
o Tiede Romkes & Afke Beenes Bles
o Geertje Tiedes 1867- &1890 Jolle Alberts Klijnsma 1868-1898
...
72.
o Tjitske Ykes & Titte Stoffels Stoffelsma
...
73.
o Trijntje Atzes & Gerben Berends Haven
...
74.
o Trijntje Tymens & Egbert Jans Stroop
...
75.
o Wopke Haitses & Fetje Tjallings ?
o Tjalling Wopkes 1781-1853 &1818 Gerbrigje Sjirks Cnossen 1795-1871
o Sjirk Tjallings 1819-
o Fettje Tjallings 1820-
o Riemke Tjallings 1822-
o Wopke Tjallings 1824-
o Ybeltje Tjallings 1826- &1858 Pier Simons Bonstra ca 1832-
o Tjalling Tjallings 1828-1829
o Tjalling Tjallings 1831-1853
o Johan Tjallings 1834- &1869 Popkjen Gerlofs op de Hoek ca 1847-
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content