• Born 20 August 1841 - Loenhout, België
  • Deceased 18 February 1902 - Antwerpen, België,aged 60 years old
  • Dienstmeid
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


Gegevens van de akte nr. 643989792


Print deze akteProjectBurgerlijke stand - Regio Kempen en provincie Antwerpen
Type akteBurgerlijke Stand / Geboorteakte
GemeenteLoenhout
InhoudsomschrijvingGeboorteakte
Aktedatum20-08-1841
OpmerkingenTafel: 35
Bladnr: LOE-1841-G13

Personen op deze akte


KindNaamMaria Catharina Van Den Heuvel
Geboortedatum/Plaats20-08-1841 geboren te Loenhout

Vader
NaamHenricus Van Den Heuvel

Moeder
NaamAnna Cornelia Sterkens


 


Een vraag of eenprobleem melden


 


GEBOORTEAKTE


Loenhout nr. 1841-36, 20 augustus 1841


 


Akte nr. 36


In den jare achttien honderd een en veertig den twintigsten Augustus, om een uer na middag, is voor ons Adrianus Meertens, Burgemeester, beambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Loenhoutgecompareerd Henricus Van den Heuvel, metser, oud een en dertig jaren, wonende alhier en geboren te Meir. Den welken ons heeft vertoond een kind zijnde van het vrouwelijk geslacht, geboren alhier optreden om acht uren voor middag van hem verklaerder en van Anna Cornelia Sterkens, zijne huysvrouw, oud vijf en dertig jaren, geboren te Meir, aen welk kind hij verklaert te geven de voornamen van Maria Catharina. De voornoemde vertooning en verklaring zijn gedaen in de tegenwoordigheyd van Josephus Mannekens, secretares oud zeven en dertig jaren en Joannes Dielen dienstbode, oud acht en veertig jaren, beyde alhier wonende de welke dezen acte van geboorte met ons en met den vader hebben geteekend, na dat den zelven hun voor ons was voorgelezen.


 


H. van den Heuvel – Jos. Mannekens – Meertens A. – J. Dielen


*******************************


Schijnbaar is Maria Catharina Van den Heuvel haar verloofde Arnoldus uit het verre Loenhout gevolgd naar Borgerhout (meer dan 40 km), want zij woonden beiden al in Borgerhout toen zij trouwden, weliswaar elk op een ander adres! Arnoldus woonde in de ’sHerenstraat 5, aan ’t Koxpleintje te Borgerhout, Maria Catharina woonde als dienstmeid in de Hoge Weg 25, wijk den Drijhoek te Borgerhout.


********************************

Family Note

Akte Nr. 50

’S Heerestraat Nr.5 – Hogenweg Nr. 25


Den eersten der maend Augustus van het jaer duizend acht honderd vier en zestig, om tien ure des morgens. Huwelijks Akte van Arnoldus Van den heuvel, fabriekswerker, soldaat $ bij het Linie Regiment, op acht en twintig April achttien honderd acht en dertig te Meir [Meer], provincie Antwerpen geboren, alhier gehuisvest, meerderjarigen zoon van Albertus Van den Heuvel, metser, te Meerle gehuisvest en van Dymphna Goetschalckx, $ den vader conserterende blijkens attest op vijf en twintig July deze jaers $ Notaris $ gepasseerd $ twintig derzelve maand te Hoogstraten $, ter ene.

En Maria Catharina Van den Heuvel, dienstmeid, op twintig Augustus achttien honderd een en veertig te Loenhout, provincie Antwerpen geboren, alhier gehuisvest, meerderjarige dochter van Henricus Van den Heuvel metser, en van Anna Cornelia Sterkens, beide te Wuustwezel gehuisvest ter andere zijde. $ Hier tegenover het huwelijk hunner dochter $ van welk huwelijk de afkondigingen behoorlijk zijn geschied te Borgerhout $ op twintig July dezes jaers en tegen hetwelk geen beletsel bestaat. Aldus ten Gemeentehuize in openbare zitting aenstonds in dubbel opgemaekt door mij ondergeteekende, Burgemeester, Ambtenaer van den Burgerlijken Stand, der gemeente Borgerhout, Kanton en Provincie Antwerpen, na dat alvorens aen de partijen waren voorgelezen de door de wet vereischte Akten betrekkelijk tot hun burgerlyken stand, even als het zesde Hoofdstuk titel des Huwelyks van het Burgerlijk Wetboek, en dat de partijen de eene na de andere verklaerd hadden zich wederzyds tot echtgenoten aen te nemen, en die mij de uitspraek was gedaen dat zy in den naem der wet door den echt aen elkanderen zyn verbonden. De voorafgaende Akten, welke voorgelezen zyn geweest, zyn de Geboorte Akten der echtgenoten en de toestemming van den Colonel. Alles in tegenwoordigheid van Cornelius Van den heuvel, metser, oud een en twintig jaren, broeder van den Gehuwde en van Petrus Franciscus Wuyts oud acht en veertig jaren, oom van den Gehuwde, en van Arnoldus Martens, fabriekswerker, oud zes en veertig jaren en van Cornelius Kersemans, fabriekswerker, oud twee en dertig jaren. Den eerste gehuisvest te Meerle, den tweeden te Antwerpen en de anderen alhier gehuisvest en na voorlezing hebben de comparanten benevens nog $, behalve de twee laatste getuigen die verklaerd hebben niet te kunnen schrijven.

A. Van Den Heuvel – C. Van Den Heuvel – M. C. Van Den Heuvel – P. Fr. Wuyts – Jos Wynants – H. van den Heuvel – A. C. Sterkens


  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

ARNOLDUS VAN DEN HEUVEL 1776-1850 Petronilla Kerstens 1785-1829 Adrianus Sterkens 1765-1824 Joanna Maria Leys 1768-1829
||||


||
Henricus Van den Heuvel 1810-1878 Anna Cornelia Sterkens 1805-
|||
Maria, Catharina, Stammoeder Van den Heuvel 1841-1902