Infobericht aan bezoekers

close

Welkom op de stamboom van de familie Sprenger.

Centraalin deze stamboom is Johann Heinrich Sprenger (1810-1861),die op 18-jarige leeftijd vanuit Essen (Duitsland) naar Amsterdamtrok, zich daar vestigde als smidsknecht en in 1841 huwde met detimmermansdochter Maria Christina Doncker.

Destamboom is samengesteld door Maria, Fred en JeroenSprenger.

Opmerkingen, aanvullingen en dergelijke zijn welkom.

Zekunnen worden doorgegeven naar sprenger@solcon.nl enjjcspr@xs4all.

Eindfebruari 2014 hebben we een manuscript in handen gekregen van GeorgSprenger, gepensioneerd overheidsarts in Duisburg. Het manuscriptis in 1955 opgesteld en bevat de geschiedenis van de familieSprenger, die teruggaat op stamvader Dietrich Sprenger uitWülfrat. Dietrich heeft 2 zonen, van wie Johann Peter naarEssen verhuist. Johann Heinrich, die in 1828 naar Amsterdamemigreert is een rechtstreekse afstammeling van Dietrich en JohannPeter.
De gegevens van Georg Sprenger, eveneens een rechtstreeksafstammeling, zijn in de stamboom verwerkt.

 


M Dirk Paulus Franciscus Ho(o)genhout Dirk

(Dirk Paulus FranciscusHo(o)genhout)


 • Geboren   25 mei 1856 - Nieuwer-Amstel
 • Overleden   10 juli 1928 - Amsterdam,leeftijd bij overlijden: 72 jaar oud

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

NOTE: Zeevarende van beroep bij de inschrijving voor de Nationale Militie voor de lichting 1876.
Uithoofde van het feit dat hij de "eenige wettige zoon" is wordt hij van het vervullen van de dienstplicht vrijgesteld.
Zie 'acte om te trouwen', inzake Nationale Militie, Haarlem dd 9 augustus 1876.

Werkman, houtbewerker, houtkopersknecht, later bestekzoeker bij Ambagtsheer/Van der Meulen
RK

"Voorkind", erkend bij Koninklijk Besluit dd 04-11-1872, enkele maanden na het huwelijk van Dirk Hogenhout en Anna Lucia Steen

Tekst akte:

Heden den Zestienden September Achttienhonderd Vier en Zeventig is door ons ondergetekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente NIEUWER-AMSTEL,
in het huis derzelve gemeente,
ingeschreven het navolgende
alles kosteloos ingevolge bewijs van onvermogen
en voor zooveel nodig ingevolge Zijne Majesteits besluit van den
(datum niet ingevuld)
No 13

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning van Nederland, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of hooren van lezing, Salut!
Doen te weten dat Ons is aangeboden het verzoek van Cornelis Hogenhout en Anna Lucia Steen, echtelieden, wonende te Nieuwer Amstel,
strekkende ter bekoming van brieven van wettiging voor hun zoon Dirk Paulus Franciscus, voor de voltrekking van hun huwelijk geboren
ten dien zij verzuimd hebben voor of bij aangaan van dat huwelijk te erkennen
en dat Wij daarop beschikkende, uit krachte van art. 329 van het Burgerlijk Wetboek het verzoek inwilligende het genoemde kind op den 25ste Mei 1856 geboren onder de voornamen Dirk Paulus Franciscus
in de registers van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel ingeschreven als natuurlijk kind van Anna Lucia Steen,
voorts bij afzonderlijke acte van den 19de Juli 1872 voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel door de supplianten erkend hebben
gewettigd gelijk Wij het wettigen bij deze, met last op den bevoegden ambtenaar van den Burgerlijken Stand aan wien die brieven door de belanghebbenden zullen worden getoond
om die in te schrijven in de loopende huwelijksregisters, alsmede om daar van melding te maken op den kant, zoodat de geboorte-acte van dat kind als van die der erkenning.

Gegeven op Het Loo onder het zegel van den Staat, den vierden November achttienhonderd twee en zeventig.

Den Minister van Justitie (get) Willem
(get) de Vries

Van dit Koninklijk Besluit, aan de acte van erkenning gehecht, is melding gemaakt op den kant van de geboorteacte van bedoeld kind,
en aan de actie van erkenning,
zie de Geboorteregisters van 1800 zesenvijftig, acte 115, Fol. 298; en van 1800 twee en zeventig acte 206, fol. 528;
en is hiervan door ons opgemaakt deze acte welke door ons is onderteekend.
Goedgekeurd de doorhaling van zes gedrukte regels, tien gedrukte woorden en de bovenstelling van twee woorden.

De Ambtenaar voornoemd,
(handtekening onleesbaar)

Op uittreksel van Burgerlijke Stand Nieuwer Amstel van 19 augustus 1876 staat vermeld;
"Ingevolge machtiging van de Arrondisements Rechtbank te amsterdam van veertien December 1800 vier en zeventig is de verandering van vrouwelijk in mannelijk geslacht gedaan."

Uit dit alles kan worden afgeleid dat Cornelis Hogenhout de vader is van Dirk Paulus Franciscus Hogenhout.

Aantekeningen

Huwelijken Anna Maria Arends

NOTE:

huwelijk: Tekst huwelijksakte:

Heden den Dertienden September Achttienhonderd zes en zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente NIEUWER-AMSTEL, in het huis derzelver gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,

Dirk Paulus Franciscus Hogenhout, van beroep werkman, oud twintig jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Cornelis Hogenhout, werkman, en Anna Lucia Steen,zonder beroep,oud vijfenveertig jaren, beide wonende alhier
En
Anna Maria Arends, zonder beroep, oud vijf en twintig jaren, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Arends, passementwerker, en Anna Groenewald, zonder beroep, beiden wonende alhier

en hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst de akten waaruit blijkt, dat de
bruidegom aan den Militie heeft voldaan, 2e zijn geboorte-extract alhier is geboren, 3e geboorte extract van de bruid, De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op zondagen den derden en den tienden September dezes jaars.
De ouders van de Comparanten bij de voltrekking van het huwelijk tegenwoordig geven hunne toestemming.
en hebben de comparanten aan ons overlegd de geboorteakten van

Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. in tegenwoordigheid van:

Willem Johannes Sweerman, schepenmaker, oud negenendertig jaren, oom vanden bruidegom,
Johannes Hendricus Arends, machinist, oud zevenentwintig jaren, broer van den bruid, beiden wonende alhier,
Jan Reek, voerman, oud zevenentwintig jaren, zwager van de bruid,
Gerardus Hendricus Reek, machinist, oud vijfentwintig jaren, beiden wonende te Amsterdam

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten, de ouders van den Bruidegom, den vader van de bruid en de getuigen is onderteekend,
verklarende de moeder van de niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar voornoemd
(A. Streefkerk)

(Opvallend aan deze acte is dat de ambtenaar Hogenhout schrijft en zowel de vader als de bruidegom tekenen met Hoogenhout)

 Bronnen

 • Huwelijk: - 2 CONC Trouwbewijs No 77 Fol. 40

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Cornelis Ho(o)genhout 1760-1811 Aaltje Rijke 1766- Hendrik Decker 1766-1845 Trijntje van Heusden 1767-1809 Harmanus Steen 1774- Anna Lucia Tjarks 1769- Franciscus Antonius van Kessel 1770- Johanna Maria Aletta Vennekers 1780-
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Harmen Ho(o)genhout 1787-1859 Sophia Decker 1802-1852 Henricus Steen 1798- Joanna Maria van Kessel 1803-
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Cornelis Hogenhout 1830-1890 Anna Lucia Steen 1835-1922
|
2
 |
3|
Dirk Paulus Franciscus Dirk Ho(o)genhout 1856-1928


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content