Frouwkjen Heines Froukje

  • sosa Deelstra 1831-1873, daughter of Heine Jans and Sytske Hielkes Feenstra, married to Jan Tjibbes Sietsma.