(Theunis Dirkse Dirkse van Schalkwyk)


 • Né en 1645 - Schalkwijk, Netherlands
 • Décédé en 1717 - Kaapkolonie, Suid Afrika , à l’âge de 72 ans

 Union(s) et enfant(s)

 Notes

Notes individuelles

Hy het omstreeks 1665 in diens van die VOC na die Kaap gekom as "busschieter", d.w.s. soldaat. Vanaf 1668 tot 1707 tree Theunis D op as privaat houtkapper. Intussen het hy baie ander ondernemings: Hy vang vis, o.a. naby die teenswoordige Gordonsbaai, en kry in 1675 die alleenreg om dit in die Kaap te lewer. Hy kry ook in 1694 'n vergunning om bier te brou en te verkoop -- later ook sterk drank. In 1695 en weer in 1706 kry hy die reg om moutbier te brou maar nie een van hierdie twee pogings was blykbaar suksesvol nie.Soos die meeste van sy tydgenote, bots hy ook met die gereg oor sluikhandel en wel in 1685.Sy naam verskyn in die opgaafrol van Stellenbosch vir 1692, sonder vrou (oorlede omstreeks 1679) maar met een seun en een dogter. Hy woon toe reeds 7 jaar op dieselfde plek en besit 16 volwasse slawe en hul 5 kinders, verder 13 vuurwapens, 1700 skape, 4 perde, 10 varke en 180 beeste. Hy het 8000 wynstokke op sy plaas en het 260 mud graan geoes. Hy was toe die tweede grootste graanboer en een van die welvarendste boere aan die Kaap. Dat daar in sy nageslag ook knap boere was, en nog is, is dus vanselfsprekend. Hy het toe waarskynlik op Paarl Diamant by Paarlberg, wat op 20 Junie 1693 aan hom toegeken is, geboer tot 1706. Twee jaar later was hy nog welvarender met 200 beeste, 2700 skape en 16000 wingerdstokke. Daar is later nog plase aan hom toegeken; De Drie Fonteinen by Paarlberg (wat nooit aan hom oorgedra ia nie en later in ander plase ingelyf is), Orangen of Oranjerie aan die Paardeberg op 1 Januarie 1707, Alphen by Constantia op 13 Oktober 1714 en Blommesteijn (nou Kenridge, Durbanville) op 17 Oktober 1714. Hy het ook Leeuwenjagt aan die Paarlberg kortstondig besit. Met sy dood het hy die plase Klipheuvel en Doodekraal besit. Hy was offisier in die Burgermag in 1687, dien in die Burgerraad 1696-7, in die Huwelikshof tussen 1696 en 1705 en Hof vir Klein Sake 1699-1700.Ná Jacomijntje se dood was Theunis Dirkz nog twee maal getroud: op 25 Januarie 1682 met Geertruy JANSZ van Buiren (weduwee van Cornelis Adriaanz nan der Nes/van den Es van Amsterdam) en op 25 September 1689 met Gysberta Adriana VAN BREUGEL (weduwee van Cornelis Stek van Rhenen).Hy sterf in 1717 en laat 'n seun Dirk en dogter Anna (getroud in 1712 met Jan Brommert) agter. X (1) 14-06-1669 Kaapstad Jacomyntje HERMANS, * <1650, + <1682.
Notes
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
<title></title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
</head>
<body>

Stamvader.Arriveer ca. 1665 as "bosschieter". Spoedig `n Burger en verkry in 1675 alleenreg om vis
aan die Kaapse mark te lewer. Verdere vergunning tussen 1679 en 1697 om drank in
"taphuise" te verkoop. Groot wingerd, graan en veeboer. In 1692 een van die
welvarendste Burgers aan die Kaap. Burgerraadslid, Lid van die Huwelikshof en Hof vir
Siviele Sake.Vanaf 1668 tot 1707 tree Theunis D op as privaat houtkapper. Intussen het hy baie ander
ondernemings: Hy vang vis, o.a. naby die teenswoordige Gordonsbaai, en kry in 1675 die
alleenreg om dit in die Kaap te lewer.
Hy kry ook in 1694 'n vergunning om bier te brou en te verkoop -- later ook sterk drank.
In 1695 en weer in 1706 kry hy die reg om moutbier te brou maar nie een van hierdie
twee pogings was blykbaar suksesvol nie. Soos die meeste van sy tydgenote, bots hy ook
met die gereg oor sluikhandel en wel in 1685.


Sy naam verskyn in die opgaafrol van Stellenbosch vir 1692, sonder vrou (oorlede
omstreeks 1679) maar met een seun en een dogter. Hy woon toe reeds 7 jaar op dieselfde
plek en besit:
16 volwasse slawe en hul 5 kinders;


13 vuurwapens;


1700 skape;


4 perde;


10 varke en


180 beeste.

Hy het 8000 wynstokke op sy plaas en het 260 mud graan geoes. Hy was toe die tweede
grootste graanboer en een van die welvarendste boere aan die Kaap. Dat daar in sy
nageslag ook knap boere was, en nog is, is dus vanselfsprekend. Hy het toe waarskynlik
op Paarl Diamant by Paarlberg, wat op 20 Junie 1693 aan hom toegeken is, geboer tot
1706. Twee jaar later was hy nog welvarender met 200 beeste, 2700 skape en 16000
wingerdstokke.
Daar is later nog plase aan hom toegeken; De Drie Fonteinen by Paarlberg (wat nooit aan
hom oorgedra is nie en later in ander plase ingelyf is), Orangen of Oranjerie aan die
Paardeberg op 1 Januarie 1707, Alphen by Constantia op 13 Oktober 1714 en
Blommesteijn (nou Kenridge, Durbanville) op 17 Oktober 1714. Hy het ook Leeuwenjagt
aan die Paarlberg kortstondig besit. Met sy dood het hy die plase Klipheuvel en Doodekraal
besit.


Hy was offisier in die Burgermag in 1687, dien in die Burgerraad 1696-7, in die
Huwelikshof tussen 1696 en 1705 en Hof vir Klein Sake 1699-1700.

Ná Jacomijntje se dood was Theunis Dirkz nog twee maal getroud: op 25 Januarie 1682
met Geertruy JANSZ van Buiren (weduwee van Cornelis Adriaanz nan der Nes/van den Es
van Amsterdam) en op 25 September 1689 met Gysberta Adriana VAN BREUGEL
(weduwee van Cornelis Stek van Rhenen).

Hy sterf in 1717 en laat 'n seun Dirk en dogter Anna (getroud in 1712 met Jan Brommert)
agter.

</body>
</html>
Stamvader: De wijle Teunis Dircxs van Schalckwijck voor bossr. a 11 gl. met het fluijtschip Nieupoort ao. 1664, alhier aengelant, ende zedert die tijt aen 't timmeren gestelt is, waer van oock goede preuve doorgaens gegeven heeft.
Soo wort denselve op sijn versouck ende bequaemheijt tot timmerman
geconfirmeert, ende een beloninge van veerthien guldens ijder maent
toegeleijt, heden de gagie aenvanck nemende, en sall daer voor sijn
verbonden tijt in dat werck alhier continueren.

Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope desen 10en
April 1665.
P. DE BITTER.
Z. WAGENAER.
JACOB BORCHORST.
A. GABBEMA. 1665.
HENDR. LACUS.
CORN. DE CRETSER, Secrets.

---
Hy het omstreeks 1665 in diens van die VOC na die Kaap gekom as "busschieter", d.w.s. soldaat.
Hy trou op 14 Junie 1669 met Jacomijntje Hermans (Hermensz?) van Philippine in Nederland, 'n diensmeisie vanaf 'n skip wat by die Kaap aandoen.
'n Doopinskrywing in die Kaapse doopregister lui:
"Een soontje van Theunis Schalqwyck ende Jacomijntje sijn huisvrouwwiert genaamt Dirck 15 May 1672"
Hy is waarskynlik klein dood.
Hulle het daarna nog 'n seun en 'n dogter.
Vanaf 1668 tot 1707 tree Theunis D op as privaat houtkapper. Intussenhet hy baie ander ondernemings: Hy vang vis, o.a. naby die teenswoordige Gordonsbaai, en kry in 1675 die alleenreg om dit in die Kaap te lewer.
Hy kry ook in 1694 'n vergunning om bier te brou en te verkoop later ook sterk drank. In 1695 en weer in 1706 kry hy die reg om moutbier te brou maar nie een van hierdie twee pogings was blykbaar suksesvol nie.
Soos die meeste van sy tydgenote, bots hy ook met die gereg oor sluikhandel en wel in 1685.
Sy naam verskyn in die opgaafrol van Stellenbosch vir 1692, sonder vrou (oorlede omstreeks 1679) maar met een seun en een dogter. Hy woon toe reeds 7 jaar op dieselfde plek en besit 16 volwasse slawe en hul 5kinders, verder 13 vuurwapens, 1700 skape, 4 perde, 10 varke en 180beeste. Hy het 8000 wynstokke op sy plaas en het 260 mud graan geoes.Hy was toe die tweede grootste graanboer en een van die welvarendsteboere aan die Kaap. Dat daar in sy nageslag ook knap boere was, en nogis, is dus vanselfsprekend. Hy het toe waarskynlik op Paarl Diamant byPaarlberg, wat op 20 Junie 1693 aan hom toegeken is, geboer tot 1706.Twee jaar later was hy nog welvarender met 200 beeste, 2700 skape en16000 wingerdstokke.
Daar is later nog plase aan hom toegeken; De Drie Fonteinen by Paarlberg(wat nooit aan hom oorgedra ia nie en later in ander plase ingelyf is),Orangen of Oranjerie aan die Paardeberg op 1 Januarie 1707, Alphen byConstantia op 13 Oktober 1714 en Blommesteijn (nou Kenridge,Durbanville) op 17 Oktober 1714. Hy het ook Leeuwenjagt aan diePaarlberg kortstondig besit. Met sy dood het hy die plase Klipheuvel en Doodekraal besit.
Hy was offisier in die Burgermag in 1687, dien in die Burgerraad 1696-7,in die Huwelikshof tussen 1696 en 1705 en Hof vir Klein Sake 1699-1700.
Ná Jacomijntje se dood was Theunis Dirkz nog twee maal getroud: op 25 Januarie 1682 met Geertruy Jansz van Buren (weduwee van Cornelis Adriaanz nan der Nes/van den Es van Amsterdam) en op 25 September 1689met Gysberta Adriana van Breugel (weduwee van Cornelis Stek van Rhenen).
Hy sterf in 1717 en laat 'n seun Dirk en dogter Anna (getroud in 1712 met Jan Brommert) agter.
Vir Huwelike: Lorna Newcomb, Capensis 2003/1 pp. 37-39
---
Date: Thu, 08 Sep 2005 14:32:14 +0200
From: O G Malan <ogmalan@ a mighty.co.za>
Subject: Van Schalkwyk-Deurbraak

Vrunden,
Ek soek al jare lank na 'n direkte verband tussen Theunis Dirkse van
Schalkwyk/Teunis Dirxze van Schalqwijck, die stamvader, en een van die twee
dorpies Schalkwijk in Nederland: Schalkwijk I in die buitewyke van Haarlem
en Schalkwijk II, ongeveer 15 km suid van Utrecht.
Ek moet net my ontdekking met julle deel
Op 'n goeie kaart ontdek ek toe 'n dorpie Langbroek ongeveer 10 km oos van
Schalkwijk II.
Daar MOET dus ook 'n plek Kortbroek in die omgewing wees.
Groete
Ockert.
---

Object: jpg Van Schalkwyk F:\FTB Project 24 jUNE_Photos\P282_869_1262.jpg

Photo was added as Smart Match from family tree 'Langfield Family Tree Web Site \ Family Tree for Kevin and Karen2' by: Karen Langfield 0 37 869 1221 MH:P311 825417

Object: jpg Van Schalkwyk F:\FTB Project 24 jUNE_Photos\P283_868_1184.jpg Y MH:P312

 Sources

 • Personne: 1 RIN MH:S11 - 1 _UID 9CFC3E6F-A951-48E4-A6FC-45F27D43254F - Karen Langfield - Family Tree Web Site -
  MyHeritage.com family tree
  Family site: Family Tree Web Site
  Family tree: Family Tree for Kevin and Karen - 1 _MEDI 45120411-5 - Smart Matching Theunis Dirkse van Schalkwyk - Smart Matching - 5010907 - 23 JUN 2011 - Added by confirming a Smart Match 1 RIN MH:S14 - 1 _UID 2C3CC5FB-5629-4656-A201-05DD188DE9C5 - Otto DIEDERICKS - DIEDERICKS Family -
  MyHeritage.com family tree
  Family site: DIEDERICKS Family
  Family tree: DIEDERIC - 1 _MEDI 53802351-1 - Smart Matching Theunis Dirkse VAN SCHALKWYK - Smart Matching - 1002714 - 23 JUN 2011 - Added by confirming a Smart Match

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content