Sosa :2,624
  • Born in 1614 - Svartebo, Hällestad, Östergötland, Sweden
  • Deceased 23 December 1701 - Svartebo, Hällestad, Östergötland, Sweden,aged 87 years old
  • Bergsman

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Källa: http://web.comhem.se/bexon/p69d0cea8.html

Detta verkar osannolikt. Han skulle alltså vara 69 år när Jon föds!!

Ur domboken: 1639-05-02 ?(p 273)? Då framkom för Sittiande rätten Daniel Arfuedsson och fordrade laga fångh opå een Skattegård Swarteboo, som han hafuer köpt af sin faders syster för Sijllfuer 8 lod, ähn hafuer han betallt Hemming i Labbetorp för sin deell 16 d:r. Och bekänna der sigh be.de penningar och sijllfuer till fullu --- bekommit hafuer. Ty afhände dee i från sigh och arfuingar deras jordadelar i Swartebo, och tillegna Daniell Arfuedsson hans hustru och arfwingar till ewerdelig egendom, niuta, bruka och behålla. Blifuer alltså Daniell ägande till siu systerdelar, der ibland räknandes sin broders del, som han erft hafuer. Så medan ingen framkom som emot detta kiöp åtala wille, derföre blef deet af rätten gillt och fast ährkiändt. 1653-05-19 ?(p 86)? Daniel Arfwedsson i Svarteboda besvärade sig samma dag öfwer sin faderbroder Lydek Bengtsson i Svarteboda, at han sin gårdepart i Swarteboda utur släkten och till sin inhysesman Lars Carlsson sällia will, ödmiukeligen fördenskull begiärande at han där till må wara nermast, då sade Lydek sig hafwa taget Lars Carlsson in till sig på det Lars hans deel häfda skall hwilket honom efterlåts men de andra 4 syster delar som Daniel fasta på hafwer och Lydek i laga tidh ifrån sagdh ähr, en behåller Daniel. Tillsäges några af nembden besiktiga på hwad ägor det Stabbet ähr huggit som dee omtwista såsom och om den stufue Lydek föregifwer Daniel, hafwer honom förnär opsättia låtit. 1654-01-09 ?(p 97)? Bewilliades samma dag Daniel i Svartebo werdering på Swartebo gårdh. 1654-01-09 ?(p 100)? Daniel i Svarteboda begiärde af rätten att hans faderbroder Lydek i Svarteboda motte förbiudas sälja Svarteboda utom släkten, alldenstund han der till nermast bördeman ähr, det till Lydeks hustru svarade, att hon tillika med sin son Hans Lydeksson willia gården Svarteboda sielfa bruka och behålla. Ur Hällestads häradsrätts protokoll: Daniel Arfwidsson fick laga fång på de systerdelar han köpt och en brodersdel han ärvt. År 1657 17/2 klandrade Hans Lydichsson på det köp, som Daniel gjort med Hemming i Labbetorp om 4 systerdelar i Svartebo. År 1663 13/6: tvist om 3 systerdelar i Svartebo som Daniel vill inlösa av Hans Lydichsson. År 1679 17/10 anklagades Daniel för dryckenskap på stora bönedagen. Han var kyrkvärd vid sockenstämman 9/5 1675. "Daniel i Swartebo klagade på Jönses folk i Solbergatorp, at the inträngia sigh i hans stool, nock at Jons hustru i Katterum skall ock i kyrkian warit oroligh. Daniel stämmer them till nesta sochnestämma." ?(Sockenstämmoprotokoll 1676 5/3 §5)?.

Family Note

Marriage with Maria Bengtsdotter

Tveksam händelsenot från annan forskare. Jag hittar inget spår av den här vigseln.

 Sources

  • Birth, death: Arkiv Digital - Hällestad (E) C:3 (1701-1707) Bild 184 / sid 339 (AID: v37909.b184.s339, NAD: SE/VALA/00153)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Bengt Lydichsson 1560-1625 ? ?  
|||
Arvid Bengtsson 1585-1625 Ingrid ? 1590-
|||
Daniel Arvidsson 1614-1701