Bergsman

  • Born in 1550 - Solberga, Hällestad, Östergötland, Sweden
  • Deceased in 1618 - Solberga, Hällestad, Östergötland, Sweden,aged 68 years old

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Name Source: Bertil Johansson - Bertil Johanssons forskning Web Site - : 114230971-1
_TYPE: Smart Matching
Per HemmingssonAdded by confirming a Smart Match

Hemmingsson var bonde i Solberg. Han var skall-, gårds- och brofogde i Ljusfalls fjärding (dombok 1604).

(Uppgift från annat släktträd: Carlsson Klanen \ Carlsson Family Tree)Bergsman i Solberga, Hällestad (E). Födelseår uppskattat, dödsår enligt HHD. Han uppbjöd sin gård i Solberga 3:e gången 1599. Begärde fasta på sin jord 1600 27/5, erhöll 3:e uppbudet på sin gård samma datum. Tillsattes 1604 19/5 att vara skall-, gårds- samt brofogde i Ljusfalls fjärding.

"Samma daag kom i rättenn Håkann, Niels och Hemming i Solbärga som i mång åhr haftt Eenn stoor träta om dheras fädernes gård för:ne Solberga att Ingenn thera wilde låta sig utlösa, och alla 3 kunna the eij på samma gård blifua beholdne effter för them på alla sidor tiluäxer både folcksiääl som booskaap, tåå hafuer Hening Inlöst af sina syskonn såå hann råder om halfua gårdenn och Håkann och Niels ähra Boenndz oppå denn andra halfparten, och kunna Inndhz f��rlikas uthan dagligen hafua Eenn stoor träta sig Emillom, derhooss witna häridznämd och flera sochnemen att theras fader Pär Hämingsson medann hann lefde tilstod Håkann Eenn fiärdell i gårdenn, menn effter the icke kunna förlikas, icke heller uara beholdne, therföre blef afsagtt att Håkann skulde utlösa Niels utur samma gård, derföre Håkann nuu lade i rättenn 25 dall derhooss änn wilde han förgifuua honnom Eenn ähreskännck, än tåå honnom på Eenn broderlott såå myckit tilkom, ty gårdenn ähr i måått för tuug hundra march, tåå uilde Nils Ingalunda taga uidh pennd:garna derföre sattes the i rättens tuång thess uto ähr natt och åhr so mförmäles i Jordab B." (1622 16/5) [Vincent Eldefors]

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Hemming x 1520- ? ?
|||
Per Hemmingsson, Bergsman 1550-1618