Buxeda


  • Marcela , daughter of Llucià Buxeda Domènech.
  • X , married to Josep Bertran Patxo.