Wiersema


1.
oAbel &Sjoukjen Sytses Blincksema
2.
<<
oLysebeth Eisses 1793-1829 &1813Freerk Klaassens Wiersema 1793-1865
...
oAnje Eisses 1798-1841 &1815Lammert Jannes Noordhuis 1793-1860
...
oTietje Eisses 1801- &Pieter Hindriks Vosdingh 1780-1860
...
3.
<<
ososa Derk Jacobs ca 1495-/1569 &/1551sosa Dyuwer ?
ososa Garbrandt Derks ca 1520-1570 &sosa N.N. ? †1579
...
oCornelis Derksz ca 1520- &Lucke Roelofs
oJan Derkcksz ca 1535-
oSwewe †1579
4.
<<
oAnje 1769-1823 &1786Aaldrik Derks Nanninga 1761-1813
...
oAnje 1769-1823 &1814Christoffer Louwes Kuipers 1786-1839
oMeerten Jacobs 1777-1824 &1805Anje Cornelis Kremers 1785-1826
oJacob 1806-1847 &1827Kornelske Klaassens Boukema 1802-1832
oMeerten 1828-1832
oKlaas Roelfs 1830-1862 &1859Elizabeth Hoving 1836-
oJacob 1860-1861
oJacob Meerten 1862-1863
oJacob 1806-1847 &1834Trijntje Klaassens Sijpkens 1804-1849
oGeertruit 1837-1903 &1857Kornelis Wieringa 1834-1900
...
oMeerten 1840-1866
oBouke 1808-1834 &1828Ane Jelles Kuipers 1793-1856
...
oGeertruid 1811-1840 &1830Remt Meinderts Hoekstra 1809-1852
...
oAnje 1814-1830
oCornelis 1817-1839
oPieter 1819-1844
oTrientje 1821-1826
5.
<<
oFreerk Jans 1776-1827 &1799Pieterke Eyes 1776-1814
oJan 1801-1826
oEye 1803-1860 &1839Aaltje Klaassens Zuidema 1816-
oFreerk 1839-
oMartje 1841-
oPieterke 1842-
oTietje Freerks 1805-1840 &1835Sijger Jans Wieringa 1811-1854
...
oHindrik 1807-1827..1836
oKornelius 1813- &1838Yktje Jans Wieringa 1818-
oTietje 1839-
oFreerk Jans 1776-1827 &1815Reinje Pauls Spanjer 1769-1846
oEeje Jans 1778-1823 &1809Kornelske Pieters Bakker 1787-1859
oPieter 1810-
oTeitje 1811-/1812
oTeitje 1812-1812
oJan 1813- &1845Frouwke Klaassens Boelkens 1826-
oKlaas 1846-1846
oCornelis 1848-1848
oHilje 1850-
oEgge 1853-
oEvert 1814-
6.
<<
oAnna Kornelius ca 1575-ca 1650 &1600Berend Froon
...
ososa Garbrand Cornelis ca 1580-1623 &1605sosa Claesien Wichers ca 1580-1650
oWicher Garbrands ca 1606-/1663 &ca 1627Grietje Boelens
oWicher Garbrands ca 1606-/1663 &Grietje Cornelis
oCornelis Garbrands ca 1608-1672 &Abeltjen Jacobs †1687
oGarbrand Cornelis †1658
oTrijntje Cornelis †1671
oJacob
oClaeske &1686Meindert Jacobs ten Velde
oAlbert Garbrands ca 1610-1663 &1639Focktien Eltkens †1663
oAeilke Alberts ca 1660-1693/ &1678Abel Iwema
oAlbert Abels 1686-1729 &1720Aeilke Sytses Blincksema 1693-1765
oAeilke Alberts &Reinder Reinders
...
oMaria Alberts &Hilbrand Symens
oAbel Alberts †1789
oFockje Alberts &1745Claas Symens
oGarbrand Abels 1687-1763 &Hinderica Cornelis Kimminga 1696-1737
oClaes 1725-1781 &1758Gezina Bolt 1740-
oGarmt 1759-1760
oNicolaas 1760-1760
oGarmt 1762-1774
oCornellis 1767-1767
oCornelis 1772-1822 &Aaltje Bernardus
oHenderica Claassens &Freerk Jacobs Vennema 1761-1831
...
oClaes 1725-1781 &Grietje Hillebrands
oWolter Stollinga &/1727Dieuwerke Jans
...
oJantje Abels Iwema &Jan Wolters
oAeilke Alberts ca 1660-1693/ &1693Tjeert Wiersema
...
oEltie †1665
oGarbrant †1665
oMaria †1690 &Jacob Iwema
oAnnichjen Garbrands ca 1612-1653 &Claes Willems
oGarbrand Claassens &1693Hilje Everts †1723
oBonno Garbrands ca 1614-/1699 &1641Nanne Eltkens 1622-
oGarbrant 1642-
oMaria 1644- &1670Jan Lodewijk Scherius
oEltje ca 1648-1702 &1702Aeltje Nanninx
oCornelis 1652-
oJelmer Eltjes 1654-
oJacob Jelmers 1654-
oDeetjen 1658- &Eysse Jacobs
oDerck Garbrands ca 1616-1669 &1646Tonnisjen Nomdes †1652
oGarbrand Dercks †1652
oClaesje †1652
oDerck Garbrands ca 1616-1669 &1653Louwke Jacobs †1704
oGarbrand 1654- &Anje Clasen
oBattruit &Sikke Hillebrants †/1739
oBattruit &1739Jan Hindriks
oTonniske Dercks 1656-1656
oItjen 1657-
oJacob Dercks 1658- &? ?
oDerck Jacobs &1728Hilje Wiersema 1705-
oJurjen Dercks 1660-1668
oTonniske Dercks 1661-1662
oTonniske Dercks ca 1662-1663
oClaasje Dercks 1664-1719 &1698Gijsbertus Formier †/1716
oMartje 1666-
ososa Jurrien Garbrands ca 1618-1661 &1648sosa Duyrcke Jacobs ca 1630-ca 1665
ososa Garbrand Jurriens ca 1650- &sosa Syben Syrts 1662-
oDuircke Garbrands
oJurrien Garbrands 1682-
ososa Siert Garbrands 1688-1752 &1717Trijntje Claassens †/1730
oTrijntjen 1719-1800 &1766Peter Meertens
ososa Siert Garbrands 1688-1752 &1730sosa Aafke Pieters 1702-1743
oAnje Sierts 1733-
oSybrig Sierts 1734-1798 &1763Reinder Cornellis †1796
...
ososa Garbrand Sierts 1737-1803 &1768sosa Wibbina Jans Alders 1749-1786
oFenna Garbrands 1765-1794
ososa Siert Garbrands 1776-1838 &1802sosa Bouke Berends Bakker 1785-1867
oWibbina Sierts 1803-1880 &1822Riender Harkes (van der Molen) 1799-
...
oBerend Sierts 1804-1890 &Jeike Berends Bakker 1813-1894
oTrijntje Berends 1848-1933 &Hendrik Pauwels Wiertsema 1845-1921
...
oGarbrand Sierts 1806-1808
oPieter 1807-1807
oPieter 1808-1808
oTrijntje Sierts 1811-1891
oFenna Sierts 1812-1885 &1830Balster Wiersum
ososa Pieterke Sierts 1813-1880 &1842sosa Ties Jans van der Molen 1809-1867
...
oJan Sierts 1819-1891 &1842Jantje Veldman 1822-1875
oReinder 1843-1917 &1873Martha Everts 1853-1933
oSiert Garbrand 1845-1927 &1882Johanna Beukema 1848-1921
oBerend 1851-1937 &1878Louwke Bos 1850-1946
oBouke 1854-1873
oGarbrand 1869-1945
oJacob Sierts 1830-1891 &Trientje Allershoff 1832-1910
oJan Gerbrands 1779-1846 &1802Grietje Pieters Vos 1784-1850
oGarbrant 1803-1849 &1826Martje Bernardus Dijkhuizen
oPieter Vos Wiersema 1805-1842 &1831Anje Pieters Wiersum 1805-/1837
oPieter Vos Wiersema 1805-1842 &1837Ilbina Menkes Ubbens 1816-
oJan Pieter 1838- &1869Trijntje Jantine Ubbens 1847-
oUbbo 1874-1963 &1903Hilje Jeikelina Berghuis 1882-1965
oJan Jakob 1904-1916
oJakob Kornelis 1906-
oPieter 1907-
oCornelis Pauwel 1909- &1935Gezine Geertine van Til 1911
ox &x
ox
oTrijntje Jantine 1911
oWeke Catharina Geertruida 1913 &1940Niklaas Menno Zuidveld 1912
oKatrina 1842- &Menke Dijksterhuis
oSiert 1809-1855
oWebina 1812-1812
oKatrina 1813-1900 &1833Sirp Evert Elema Mulder
oWebina 1816-1854 &1839Pieter Camphuis
oFenna 1819-1847 &1842Jacob Reinders
oGesina 1822-1822
oGeessien 1824-1894 &1847Tjaart Pieters Schattenburg
oPieter Sierts 1739-
oDerck Garbrands 1691-
ososa Cornelis Garbrands †/1749 &1717sosa Grietje Pieters 1697-
ososa Anje Cornellis 1734-1803 &1755sosa Berend Jannes Wiersum 1733-ca 1778
...
oLuitje
oPeter Wyrsema
oSybrig
oJurjen Wyrsema
oBartruit 1703- &1737Sicce Hillebrands
...
oBartruit 1703- &1739Jan Hindriks
...
oEysso Garbrands ca 1620-1668 &1648Aeilke Tjeerts 1633-1693
oN.N. ? 1649..1651-1651
oMaria Eysses 1657-1728 &Sytse Jentjes Blincksema ca 1645-
...
oMaria Eysses 1657-1728 &1702Jan Coerts
oGarbrand Eisses †1709 &1685Trijntje Cornellis ca 1665-/1702
oEisso 1685-1759 &1713Anje Cornelis Kimminga 1691-1771
oGarbrand 1714-1799 &1750Attje Tymens †1752
oAnna Garbrands 1751-1829
oTrijntje Eijsses 1716-/1790 &1743Cornelis Meertens 1701-/1779
...
oTietje Eijsses 1718- &Reinder Gaukes Harkema
oTietje Eijsses 1718- &Roelof Luitjes van Weperen
oAeilke Eisses 1720- &Jan Jacobs
oAeilke Eisses 1720- &Paulus Ignatius Sluyterman
oHenrica Eisses 1723-1784 &1753Johannes Metelercamp 1710-1769
...
oMaaike Eisses 1726-1800 &1764Harm Roelfs 1739-1797
...
oCornelis 1728-/1731
oCornelis 1731-/1736
oAlbertus 1731-1806 &1772Aaltjen Jans Wieringa 1745-1809
oAnna Sophia 1773-1808 &1804Pieter Harms Huninga 1769-1859
...
oJoanna Alberdina 1775-
oMaria 1779-1840
oTitia 1784-
oAeilke Albertus 1785-1855 &Hiepke Jacobs Doornbos 1779-1848
...
oGarbrand 1787-
oAttje &Hiepke Jacobs Doornbos
oCornelia &Johannes Bernardus Snoek 1782-1846
oEisse †/1840 &Eltje Jacobs Beukema
oEisse †/1840 &? ?
oLamberta Ellina
oAntje Eisses 1733- &1758Rembertus de Cock 1724-1773
...
oCornelis Eisses 1736-1792
oCornelis 1686-1730 &1717Grietje Arends Cleveringa †1753
oCatharina 1710/- &1741Folkert Rijpma
oGarbrand Eisses †1709 &1702Anje Heijnes
oHeino 1702- &1739Maria Blink 1718-
oAnje 1739-
oRoelef 1741-
oGrietje 1742-
oGarbrand 1745-
oMargaretha 1749-
oGarbrand 1750-
oRoelef 1753-
oKornelis 1759-
oEltje 1668- &1699Maria Drieuwes Stuurwold 1675-
oAeilke 1700- &ca 1725Jan Symens ca 1685-1760
oAntje 1702- &1731Pieter Hendriks
...
oDrieuwes Stuurwold 1703-/1704
oDrieuwes Stuurwold 1704-
oHilje 1705- &1728Derck Jacobs Wiersema
oEysso 1707-
oMagdaleentje 1709-/1710
oMagdalena 1710- &1730Freerk Cornelis
...
oAaltje 1711-
oJurrien †1710
oTjeert &1693Aeilke Alberts Wiersema ca 1660-1693/
oAbel Tjeerds 1694- &1727Margje Bronnes Stenhuis
oGebbegen Garbrands †1628
7.
oMartje Egges &Klaas Freerks
oFreerk Klaassens 1793-1865 &1813Lysebeth Eisses Wiersema 1793-1829
oKlaas 1814-1876 &1843Harmke Hindriks de Vries 1821-1852
oFreerk 1844-1911 &1870Geessien Haan 1848-1910
oKlaas 1868-1950
oFokke 1870-1925
oJantje 1872-1878
oHilbrand 1875-1931
oReeuwke 1877-1954
oLuitje 1878-
oJantje 1878-1945
oHarmke 1880-
oHilbrand 1849-1895 &1874Trijntje Banninga 1852-1928
oHarmke 1874-1943
oRoelfien 1877-1883
oElizabeth 1880-
oRoelfien 1884-
oCornelia 1887-
oKlaassien 1890-
oHilje 1893-
oElizabeth 1851-1920 &1883Kornelis van der Molen 1865-1944
...
oJantje 1855-1894 &Jacob Kluin 1852-
oKlaas 1814-1876 &1853Aaltje Derks Nienhuis 1811-1893
oJantje 1855-1894 &1875Jacob Kluin 1842-
...
oEisse 1816-1899 &1842Jantje Arents Schoonoord 1816-1877
oElizabeth 1844-1865 &1865Jan Bos 1839-1865
oArent 1847-1933 &Anna Neinoord †1884
oJantje 1876-
oFenna 1877-
oElizabeth 1880-
oFreerk 1850-1905 &1878Elizabeth Glassman 1856-
oAsa 1878-
oJenny Gertrude 1881-
oHenry George 1883-1906
oBess Rachel 1886-
oNicolas Williamson 1888-
oFrederick John 1891-
oCalvin Luther 1892-
oFlorence Elizabeth 1894-
oJohn Harold 1896-
oDavid Reginald 1897-
oLois Rene 1900-
oJan 1852-1938 &1878Trijntje Bierma 1849-1928
oEisse 1878-1944
oWillemina 1881-
oBen 1883-
oJennie 1888-
oKlaas 1855-1937 &1879Pieterke Weessies 1854-1933
oEvert 1880-1885
oJantje 1882-
oGrietje 1884-1946
oEvert 1886-
oEisse Frederik 1889-1949
oFrederik 1891-
oWillem 1894-
oLiefke 1896-
oHendrik 1899-
oArend 1901-1929
oLiefke 1858- &Nicolaas Theissen
...
oMartje 1818- &1837Heine Jans Werkman 1817-
...
oMeike 1820-1900 &1841Hendrik Allerts Dob 1820-1865
...
oMeike 1820-1900 &1869Jannes Knol 1822-
oEgge 1821-1823
oEgge 1824-
oGeessien 1826-1877
oOlfert 1829- &1858Nieske Harms Knol 1831-
oFreerk Klaassens 1793-1865 &Martje Jans Wieringa
8.
oMeindert Jans 1829-1905 &1862Geertruid Pesman 1833-1900
9.
<<
oJan Pieter 1838- &1869Trijntje Jantine Ubbens 1847-
oUbbo 1874-1963 &1903Hilje Jeikelina Berghuis 1882-1965
oJan Jakob 1904-1916
oJakob Kornelis 1906-
oPieter 1907-
oCornelis Pauwel 1909- &1935Gezine Geertine van Til 1911
ox &x
ox
oTrijntje Jantine 1911
oWeke Catharina Geertruida 1913 &1940Niklaas Menno Zuidveld 1912
oKatrina 1842- &Menke Dijksterhuis
10.
oTrijntje &Meindert de Graaf
...

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content