Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén)
Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén)
Annummer :1
 • Född den 21 september 1718 - Västerås (U)
 • Döpt den 22 september 1718 - Västerås (U)
 • Död den 24 juni 1783 - Prästgården, Söderbärke (W),livslängd: 64 år
 • Begravd den 10 juli 1783 - Söderbärke kyrkogård, kv. C, nr. 207 (kista, nr 1 i graven)
 • Fil mag, Prost i Söderbärke
16 filer tillgängliga 16 filer tillgängliga

 Föräldrar

 
 • Handlande med västgötatyger i Västerås
 •  Vigslar och barn

   Syskon

   Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar

   Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar

  (visa)

   Händelser


   Noteringar

  Anteckningar om personen

  Stud. 1739. En owanligt allwarsam och flitig yngling och arbetade synnerligen i Hebreiska språket. Philos. Cand. 1745. Magister 1749. Pwgd 16 Oct. s. år, kallad till Adj. af Prosten i Fellingsbro. Vic. ConRector Scholæ i Westerås 1750. Notarius Gymnasii och v. Rector Scholæ 1751. Ordin. Rector 6 Febr. 1758. Hade från början i denna tjenst ett stort anseende och benämndes stundom nog sträng. I anseende till en och annan Lectors sjuklighet och tjenstfrihet blef han ock 13 Febr. sistn. år Consistorii Assessor. Ifrån 1754 till 1760 och åter ifrån 1766 swarade han för Biskopens predikningar i Lundby, och biträdde ifrån 1769 Domprosten. Sattes 1768 till Föreståndare i hospitalet. Kyrkoh. här 12 Sept. 1769. Prost i sin församl. 12 Maj 1770 och i contractet 1778. Hade opponerat i prestmötet 1755, samt war både Concionator och vice Præses 1775. Lika arbetsam och nitfull i församl., som han warit allwarlig och drifwande i skolan.

  Text på gravsten 1
  Contractsprosten Pehr Arosenius wårdade denna församling 12 år. Dog efter 65 års wandel 1783. Älskad Wördad Begråten Agnes K Hiulpers dess maka efterlämnades med sitt moderhjärta och elfwa faderslösa i en mörk framtid men af försynen underligen Försörjd och Hugnad framlefde sina dagar i Lugn .Hon dog 67 år gammal 1803 Åminnelsen lefer länge kär och förvarad De äro här begravda i frid
  Wälsingnelsen fölide deras barn Tacksamma rested de wården
  Text på gravsten 2
  Vid Föräldrarnas sida vila här MagR D Arosenius Född 1764 död 10 Nov 1838. Wårdade denna församling 23 år inför Gud och Menniskor i fädernas fotspår såsom han trogen make huld fader
  Es 52 V 7
  Text på gravgsten 3
  Margareta Indebetou 1899 - 1995
  Skrifter: Disp. Grad. de Joël. Ups. 1749. 4:o. - Disp. præsid. Verborum apud Hebræos significatus. Ib. 1749. - Plennings Rudimenta Logices, öfwers. på Swenska. Westerås 1756. 8:o. - Biblisk Språkbok öfwer Benzelii Repetitio Theolog. Ibid. 1756. Åter uppl. 8:o. - Deltog i Bönedags-förklaringarnas utgifwande 1757-1759 jemte Domprosten Herweghr och Lector Schedwin. - Högmässo-pred. på 17:de Sönd. efter Trinit. Ib. 1758. 4:o. - Pontoppidans Cateches. Öfwers. Ib. 1767. - Pontoppidans Afhandl. om Werldenes nyhet. Öfwers. (an.) Ib. 1768. 8:o. - Högmässopredikan på 2:a Sönd. i Fastan. Ib. 1770. 4:o. - Dito på Palmsöndagen. Ib. s. å. 4:o. - Grammatica Ebræa quam, olim edidit D. Matth. Wasmuth, In Hebraismo Restituto, dein vero, præter alios, D. Henr. Opitius, In Atrio Lingvæ Santæ coarctavit, nunc autem ex grammaticis recentioribus earumque principiis variis obss. illustravit etc. Arosiæ 1771; Ed. II:a. Ib. 1801; Ed. III:a. Örebroæ 1820. 8:o. - Resolutio Vocabulorum quorundam Sacri Codicis V. Test. secund. regulas Gramm. Ebreæ. Ib. 1782. 8:o. - Högmässopred. på 2:a Sönd. efter Påsk tillika med afskedstal till Domk.Församl. och stud. ungdomen. Ib. 1771. 4:o. - Davids Bön om en ny skapelse. Prestmötspredikan. Ib. 1775. 4:o. - Grafskrift öfwer Landskamer. Abr. Törneros. Ib. 1776. 4:o. - Predikan om Swordom och Edgång i gemen men i synnerhet wid domstolar, hållen wid ett Bergsting. Ib. 1777. 4:o. - Hans Tulles Bibelljus satt emot det Exegetiska mörkret. Öfwers. ifrån Danskan med anmärkn. Ib. 1777. 4:o. - Förklaringar öfwer 4:de Stora Bönedagens texter 1780. (Homil. Försök, Vol. II.)

    Foton och arkivuppgifter

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Översikt över antavlan

  sosa Anders Jönsson Rank †1679 sosa Marta Larsdotter †1676 sosa Olof Persson sosa Carin ?
  ||||


  ||
  sosa Jöns Andersson Rank 1674-1721 sosa Anna (Annika) Olofsdotter 1680-1762
  ||  |
  bild
  sosa Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén) 1718-1783  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content