• Born 1 August 1624 - Loenhout
  • Deceased before 13 November 1670
  • Begijn in Hoogstraten

 Parents

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

1) Schepenregister 180, f° 40 v° 25.04.1698Peeter Adriaen Huijben, ook als momboor van de kinderen Cornelis Adriaen Huijben, en Jan Cornelis Huijben verklaren dat het derde deel in een rente van 37 gld 10 st, welke Huijbrecht Heijndrick Wagemaeckers x Elisabeth Peeter van Aerde op 06.09.1655 bekend hadden schuldig te zijn aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, toekomt aan Catelijn Adriaen Huijben x Peeter Joris Coecken. 1ste comparant en de vader van 2de comparant zijn samen met vs Catelijn Adriaen Huijben erfgenaam van vs zuster Anneken van Aerde

Personen: Huybrecht HENDRICX Anneken Peter Hendrik VAN AERDE Peter Joris KOEKEN

| 180-0045 |

2) Schepenregister 150, f° 179 r° 06.02.1640Adriaen Adriaen Vermeeren als momboor met Adriaen Lenaert Mens als toeziener van Tanneken weeskind +Peeter Henricx van Aerde - Dionijs Cornelis Adriaen Diels x Lijnken Peeter van Aerde - Adriaen Jan Huijben x Neelken Peeter van Aerde - Huijbrecht Henricx x Lisken Peeter van Aerde; hun moeder was +Lijnken Lenaert Mens; S/D van de erfgoederen van hun ouders. Huis met erven in Popendonk, hofstede in Herseling, weiden achter de smoutmolen, weide in Herseling, land op "aerts acker", land in de "grooten acker", land in Hesschot, heiblokken, hooimade op het "hoochbosch", hooimade op het "schoubosch" en andere erven

Personen: Huybrecht HENDRICX Peter Hendrik VAN AERDE Dionijs Cornelis Adriaen DIELS Neeltien Peter Hendrik VAN AERDE Catelijn Peter Hendrik VAN AERDE Anneken Peter Hendrik VAN AERDE

| 150-0219 |

3) Schepenregister 150, f° 165 r° 07.12.1639Dionijs Cornelis Adriaen Diels x Cathelijn Peeter van Aerde - Neelken Peeter van Aerde x Adriaen Jan Peeter Huijben - Lisken Peeter van Aerde x Huijbrecht Heijndricx - Adriaen Vermeeren als momboor met Adriaen Lenaert Ments als toeziener van Tanneken Peeter van Aerde; verkochten aan Cornelis Aert Nouts deel in een hooimade op het "hoochbosch", hen verstorven van hun ouders, en waarvan ander deel toekomt aan koper en Jan Aert Nouts

Personen: Neeltien Peter Hendrik VAN AERDE Huybrecht HENDRICX Catelijn Peter Hendrik VAN AERDE Anneken Peter Hendrik VAN AERDE Dionijs Cornelis Adriaen DIELS Cornelis Aert NOPS

| 150-0192 |

4) Schepenregister 150, f° 34 v° 22.03.1638Adriaen Lenaert Ments - Adriaen Vermeiren als momboor van Lisken en Tanneken Peeter van Aerde wier moeder was +Catalijn Lenaert Ments - Cornelis Joos Rombouts als momboor van Tanneken Jan Joos Rombouts wier moeder was +Marie Lenaert Ments - schout en schepenen als momboors van Maeijken Jan Cornelis Wiercx wier moeder eveneens was +Marie Lenaert Ments; alle erfgenamen van +Lenaert Ments, S/D het bos het "heuffken" in Vossingers

Personen: Cornelis Joos ROMBOUTS Maeijken Jan Cornelis WIERCKX Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Anneken Peter Hendrik VAN AERDE

| 150-0032 |

5) Schepenregister 152, f° 52 v° 02.03.1648Cornelis Broomans, gemachtigd van zuster Anna Peeters van Aerde, begijn in Hoogstraten (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 05.02.1648), transporteert aan Huijbrecht Hendricx Wagemaecker haar erf- en leengoederen verstorven van haar ouders (S/D voor schepenen van Loenhout op 06.02.1640)

Personen: Huybrecht HENDRICX Anneken Peter Hendrik VAN AERDE

| 152-0084 |

6) Schepenregister 158, f° 12 v° 13.11.1670Cornelie Dionijs Cornelis Diels x Laureijs Calewaerts en Adriaen Cornelis Maes x Alijt Dionijs Cornelis Diels, ook voor hun twee broers en twee zusters, kinderen van +Catelijn Peeter van Aerde, transporteren aan Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Jan Huijben het derdedeel in een rente 37 gld 10 st welke Huijbrecht Heijndrick Wagemaecker x Elisabeth Peeter van Aerde op 06.09.1655 verkochten aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, en dewelke comparanten bekwamen als erfgenamen van vs zuster Anneken van Aerde

Personen: Neeltien Peter Hendrik VAN AERDE Adriaen Cornelis Adriaen MAES Huybrecht HENDRICX Catelijn Peter Hendrik VAN AERDE Anneken Peter Hendrik VAN AERDE Aelken Nijs Cornelis DIELIS Cornelie Nijs Cornelis DIELIS

| 158-0019 |

7) Loenhout, Oud Archief, Scheidingen en delingen, bundel 771, stuk 29Stuk 29: 06.02.1640| 771-29-01 |

Personen: Dionijs Cornelis Adriaen DIELS Neeltien Peter Hendrik VAN AERDE Peter Hendrik VAN AERDE Huybrecht HENDRICX Anneken Peter Hendrik VAN AERDE Catelijn Peter Hendrik VAN AERDE

voor schepenen van Loenhout quamen Adriaen Adriaens Vermeren als momboir ende Adriaen Lenaerts Mens als toesiende van tweeskind van wijlen Peeter Hendrikx van Aerde genaemt Tanneken, Dionijs Cornelis Adriaen Diels man ende momboir van Lijnken Peeters van Aerde, Adriaen Jan Huijben man ende momboir Neelken Peeters van Aerde, ende Huijbrecht Hendricx man ende momboir van Lisken Peeters van Aerde, voor deselve huere vrouwen hen sterckmackende, daer moeder aff was Lijnken Lenaerdt Mens, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke ende onroerende goederen van hueren ouders

(nota: op de eerste pagina werden diverse stukken tekst geschrapt en andere bijgeschreven, de weergave zoals hierboven stemt overeen met wat wij in de parochieregisters konden weervinden, uit het gezin Peeter Hendrik van Aerde x Catharina Lenaert Adriaen Ments vonden wij ondermeer volgende kinderen: Catharina (°1609) x 1631 Nijs Cornelis Dielis, Cornelia (°1615) x 1635 Adriaen Jan Huijben, Elisabeth (°1618) x 1638 Huijbrecht Hendrickx, Anna (°1624) en dus minderjaring bij de S/D; de andere kinderen (niet vermeld bij de S/D, en waarvan wij evenmin een huwelijk hebben) waren vermoedelijk reeds overleden))

Tanneken Peeters van Aerde is bevallen:

-het huijs metten hoff, driese ende erve, gelegen tot popendonck O sheeren strate S ende W den stroom van d'oude olieme(u)len N Adriaen Vermeren erffgenaemen erve

Item drije weijkens oock tot popendonck achter den smoutmolen O sheeren strate S ende W Lisken Peeters van Aerde erve N erffgenaemen Adriaen Vermeren erve

Item een parcheel lants op aerts acker gelegen genaemt keijen O Lijnken Peeters van Aerde erve S Joris Koeck erve W Adriaen Cornelis Verboven kints erve N de gemeijnen wech loopende naer de watermuelen brugge

Item een parcheel lants inden grooten acker achtergelaeten bij Lenaerdt Mens wijlen genaemt de grooten acker gelegen opt hesselinck O het bosken toecomende de gemeijnen erffgenaemen van wijlen Lenaerdt Mens S Jan Vuijst erffgenaemen erve W Maeijken Lenaerdt Mens kinderen erve N Frans Imbrechts erffgenaemen ende meer andere lieden heijvelt

Item een parcheel van welkens put gelegen ter beke O, S ende W Adriaens Vermeren erve N den doorenbemt

(in de marge bijgevoegd, in een ander handschrift:

Item alnoch een vijfdedeel in de helft van een heijblock gelegen opde brande O de vlaemsche straet S Jan Vuijst erffgenaemen W Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens N Peeter Janssen erffgenaemen heijblock

Item alsnoch de helft van eenen heijblock gelegen inde willaeren

Item ontrent een twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt gecomen van Cornelis Ments gelegen tegens de grooten acker opden hesselinck neffens de hollantsche straet)

Lisken Peeters van Aerde is bevallen:

-een acker wesende eene hoffstee daer eertijts een huijs heeft gestaen gelegen tot popendonck aende rijt mette grachten daer rontomme vuijtgenomen dat aen de oostsijde de erffgenaemen Adriaen Vermunten een eijnde grachte is toecomende O den rijt S Cornelis Wouter Peeters erve W huer selffs ende Joris Koeck erve N Tanneken Peeters van Aerde erve

Item eene weijde wesende de groot weijde oock tot popendonck teijnden aen de vs acker O Tanneken Peeters van Aerde erve S Joris Adriaenssen Koeck erve W Dionijs Cornelis Adriaen Diels erve N Peeter Cornelis Arnouts erve

Item een weijde opten hesselinck met twee heijveledekens daerane O ende W Maeijken Lenaerdt Mens kinderen erve S Adriaen Lenaerdt Mens erve ende heijde N het hoeckstraetken

Item een vierendeel buijnders heijmaden opt hoochbos O de erffgenaemen mr. Peeter Jordaens heijmade S des jonckers Van den Noot heijmade de berch genaemt W ende N het beecxken

Item een half buijnder heijmade opt schoubos O Peeter Janssen ende joncker de Herdde S Peeter Janssen erve W Adriaen Vermunten erffgenaemen ereve N mijns heeren van Loenhout erve

Met last o.m. aan de erffgenaemen Sijmon Kesselmans alhier te Loenhout ter nedervenne, alsook aen Peeter Janssen van Ostaeijen erffgenaemen tot Wustweesel

(in de marge bijgeschreven in een ander handschrift:

Item een derdendeel van eenen heijblock gelegen opde brande O Adriaen Wauters kinderen heijvelden S Jan Vuijst erffgenaemen heijvelden W Michiel van Elsacker heijvelden N Adriaens Vermeiren doude erffgenaemen

Item ontrent het twelffste deel in eenen heijblock genaemt de grooten heijvelde opte hesselinck beneffens de hollantsche straet)

Neelken Peeters van Aerde met Adriaen Jan Peeter Huijben hueren man is bevallen:

-eene hoffstede daer eertijts een huijs op heeft gestaen gelegen opte hesselinck O Lenaertdt Mens erffgenaemen erve wesende bosse genaemt den blick S de hollantsche strate W het hesselinck heijken N Jacob Janssen Krock erve

Item het vijfdedeeel in ontrent vijf loopensaet lants gelegen ter beke in hesschot acker gecomen van Adriaen Vermeren stede O Mattijs Goossens erve S Lambrecht Broomans kinderen erve W Adriaens Vermeren erve N mosvoortstraete

Item twee vijfdedeelen in vijf loopensaet lants oock in hesschot acker ter beke, oock gecomen van Adriaens Vermeren stede O Adriaens Vermeren erve S Mattijs Goossens erve W Huijbrecht Jan Peeter Huijben erve N Lambrecht Broomans kinderen erve

Item de helft van een buijnder heijmade opt hoochbos O Stoffels van Aerde heijmade S de waest W Geert Vanden Cloot heijmade N Peeter Ditvoorts heijmade

Item het derdedeel van drije vierendeelen buijnders heijmaden gecomen van Lenaerdt Mens oock opt hoochbos wel verstaende dat er een vierendeel is gecomen bij beleeninge van Antonis Wackers voorde somme van vijfftich guldenen, ende alsoo die beleenpenningen nu sijn gerestitueert ende voldane soo heeft de vs Neelkens Peeters van Aerde met hueren man ende momboir het derdedeel van die beleenpenningen ontfangen soo dat alhier in proprieteijt maer en blijft tderdedeel van twee vierendeelen buijnders, daer van de andere twee derdedeelen toebehooren de kinderen van Jan Cornelis Wiricx daer moeder aff was Maeijken Lenaerdt Mens ende welcker twee vierendeelen buijnders nochtertijt sijn ongescheijden ende ongedeijlt, rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegen Cornelis Aerdt Nouts drije vierendeelen buijnders heijmaden gelijck die heijmade aldaer opt hoochbos is gelegen

Met last o.m. aan Michiel Jans van Elsacker

(in de marge bijgeschreven , in ander handschrift:

Item een parcheel in eenen heijblock genaemt de haenrijte gelegen bij de brande

Item noch het twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt

Item noch een gedeel in eenen heijblock daer Goossen Cornelis Goossens oock eenige deelen in is hebbende gelegen achter den hesselinck)

Lijnken Peeters van Aerde is bevallen:

-de helft van den halven hoff gelegen tot popendonck genaemt heijnrickx vermunten hoff, daervan de andere helft toecomt de kinderen Cornelis Adriaens Verboven sijnde dese helft gemeijn ende ongedeijlt O Peeter Janssen ende Jan Adriaens van Ostaeijen erve

Item een weijde gelegen tot popendonck aende aerts acker O Lisken Peeters van Aerde erve S Joris Koeck erve W Tanneken Peeters van Aerde erve N Peeter Cornelis Arnauts erve

Item de helft van een weijde bij molenbos vonder daervan de andere helft toecomt Matteus Peeter Arnouts nochtertijt ongedeijlt sijnde ende welcke halve weijde nu bij coope is toebehoorende Jan Adriaens van Ostaeijen O des vs Jan van Ostaeijens ander erve S Adriaens Vermunten kinderen erve W de beke N Michiel Jordaens ende Adriaens Vermunten erffgenaemen erve

Item de helft van eenen bemt gelegen aende brielse vonder daervan de andere helft toecomt toecomt Wouter Peeters Ren O de ackerstrate S Michiel Jans van Elsacker erve genaemt sluijters ende meer andere lieden erve W de beke N de andere helft

Item de helft van een bemt bij de breebeke daervan de andere helft toecomt Huijbrecht Cornelis Verboven O de beke S Huijbrechts Verboven kinderen erve W Peeter Lenaerts van Brecht heijmade N Cornelis Wouter Peeters ende Joris Janssen Koeck bemde

Item het derdedeel van een parcheel lants inde beeckse acker, dwelck maer en was beleent voorde somme van eenentsestich guldenen, sesse stuivers drije oort van Adriaen Vermunten, ende alsoo tselve derdedeel vanden lande bij Huijbrecht Adriaens Vermunten sone is gelost heeft de vs Lijnken die beleenpenningen ontfangen

Item twee loopensaet erve inden cleijnen acker bij het huijs van Lenaerdt Mens opten hesselinck O Maeijken Lenaertd Mens kinderen erve S Adriaen Lenaertd Mens kinderen erve W hesselinckx heijken N het hoeckstraetken

Item acht roeden lants mette fruijtbomen daerop staende inden hoff van des vs Lenaerdt Mens huijs wijlen wesende het derdedeel vanden boomgaerdt ende dwelck sij met haeren man ende momboir bekenden verkocht te hebben aen Jan Jan Rombouts

(Nota: vanaf hier gaat de akte verder in het handschrift dat wij voorheen reeds in marge aantroffen)

Item het twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt

Item noch de helft van eenen heijblock gelegen bij de munte daervan de wederhelft toecomt Adriaen Vermunten erffgenaemen

Met last o.m. aen Mattijs Goossens ende den schouteth Boterpot tot Hoochstraten

8) Schepenregister 154, f° 46 r° 06.09.1655Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker x Elisabeth Peeter van Aerde verkochten aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, een rente van 37 gld 10 st op een stede in Popendonk

Personen: Huybrecht HENDRICX Anneken Peter Hendrik VAN AERDE

| 154-0076 |

 Sources

  • Individual: Oud archief Loenhout – Schepenregisters , bewerking Etienne Kerremans
  • Birth: Oud Gemeentearchief Loenhout, bewerking Etienne Kerremans
  • Death: Oud Gemeentearchief Loenhout/ bewerking Etienne Kerremans

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

                                                   _____|8_sosa Peter Van Aerde ca 1510
                                                  /
                         _____|4_sosa Hendrik Peter Van Aerde ca 1540-/1615
                        /                        \
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_sosa N N
                      /
|2_sosa Peter Hendrik Van Aerde ca 1570-/1630
|                    \                                                     _____|20_sosa Jan Dignen ca 1460
|                     \                           _____|10_sosa Peter Jan Dignen ca 1495-1559..1562
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_sosa Magriete N
|                       ¯¯¯¯¯|5_sosa Cathalijn Peter Dignen ca 1540
|                                                \                          _____|22_sosa Jan Loycx ca 1470-1562/
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_sosa Cornelie Jan Loijcx ca 1500-1562/
|                                                                           ¯¯¯¯¯|23_sosa N N
|--1_Anneken Peter Hendrik Van Aerde 1624-/1670
|                                                                           _____|24_sosa Lenaert Ments ca 1485-/1571
|                                                  _____|12_sosa Adriaen Lenaert Ments ca 1515-1571/
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_sosa Marije N †/1571
|                       _____|6_sosa Lenaert Adriaen Lenaert Ments ca 1555-1623..1638
|                      /                        \                          _____|26_sosa Jan Ooms ca 1485-/1539
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_sosa Marie Jan Ooms ca 1515-1569/
|                    /                                                     ¯¯¯¯¯|27_sosa Lysbeth Jan Peter Jans ca 1485-1565/
|3_sosa Catelijn Lenaert Adriaen Ments ca 1585-/1638
                      \
                       \                           _____|14_sosa Jan Jordaens ca 1515
                        \                         /
                         ¯¯¯¯¯|7_sosa Maeijken Jan Jordaens ca 1560-1614/
                                                  \
                                                   ¯¯¯¯¯|15_sosa N N