Sosa :228
  • Born in 1725 - Hesselbjerg, Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark
  • Deceased 2 May 1799 - Solbjerg sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark,aged 74 years old
  • Buried in May 1799 - Solberg Kgd.
  • Sognefoged, Gårdejer, Fæstegårdmand senere selvejer af Skindtoftegård i Solbjerg, Gaardejer (Anes fødegaard i Øster Solbjerg, Gaardejer (Anes fødegaard i Øster Solbjerg, Gaardejer (Anes fødegaard i Øster Solbjerg, Gaardejer (Anes fødegaard i Øster Solbjerg, Gaardejer (Anes fødegaard i Øster Solbjerg

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Poul Jensen (Søndergaard) overtog 1756 Fæstet paa Svigerfaderens Gaard i Solbjerg og købte 1787 Gaarden til Selveje.

&nbsp

Fæstebrevet, der er indførti Højris Fæsteprotokol 172o-1867, Fol. 118, lyder: Jeg Frederich Hauch til Høyriis, Deres Kongl. May .ts Etatsråd og amt mand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, Giør vitterlig at have stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og bortfæster til Poul Jensen, tienende Jørgen Poulsen i Weyerslefgaard, Een mig tilhørende gaard udi Solbjerg, som Laura Clausen Seenest i fæste haft haver, og dend goed villig formedelst alderdom og skrøbelighed til bemeldte Poul Jensen afstaaedhaver; Hvilken Gaard udi nye Landmaalings Matriculunder Nr. 2 er anslagen for Hartkorn 7 Tdr. 2 Shp. 2 Fjdk. 2 Alb., bemelte Poul Jensensin lifstiid i fæste maa have, nyde, bruge og beholde med Conditioner, at hand efter aftale ægte LaursClausens ældste daatter, og hannem bemeldte LaursClausen sin lifs tiid at nyde fri huusværeseog forsvarlige ophold i Gaarden og efter hans -dødelige afgang en sømmelig jordefærds bestædigelse. De ordinaire og extra Kongl.. Contributioner i rette tiede at svare samt dend sædvanlige afgift for Landgilde og hoverie til hvert Aars anstundende Martinij at Clarere, Penge Toe Rigsdaller Toe Mark.,Biug 3 Tdr. 2 Skp. 2 213 Fjdh., Haure -1 Tdr., .smør lo 1/3 Pund, 2/3 Lam og 1/3 Gaas som og dend til Idartini 1756 sidst forfaldne afgift, alt forsvarligt efter Jordebogen som melt at svare og derforuden aarlig at giøre reyser ligeved andre mine frie Bønder i Solberg. Gaarden med sin Bygning og Besætning haver hand stedse at holde og føre udi forsvarlig stand, intet af tilliggende Ejendom til upligt bruge eller i nogen maade forbruge lade, men samme forsvarlig dyrker og giøder; Sluttelig for det øvrige at rette og forholde sig efter Deres Kongl. Majts all

erriaadigste Lov og forordninger, samt være mig

og min fuldmægtig tilbørlig hørig og lydig, alt under dette fæstes forbrydelse. For alt anførte at nyde , Betaler Fæsteren til indfæstning 10 rdl..

Til stadfæstelse under min haand og Signet. Datum Høyriis den 4 dec. 1756, F. Hqauch.

Fæstegårdmand senere selvejer af Skindtoftegård i Solbjerg . Han får hk 7-2-2-2 i fæste 1774 af Højris. Han må have ejet denfør - han er så fæster til 1787 da han køber gården fri for 200 rdl. Han ejer gården til 1793 da sønnen Lars Poulsen Søndergård køber den for 695 rdl + aftægt. Foruden Skindtoftegård havde han en mindre nabogård - Dahlerhus som en svigersøn senere fik. Denne gård havde han købt 1784 - dens hk. var 2-7-3-2. Han dør på gården som aftægtsmand ved sønnen La. Han blev gift med AneLarsdatter, gift 14 apr 1757 i Solbjerg.

&nbsp

Fæstegårdmand senere selvejer af Skindtoftegård i Solbjerg . Han får hk 7-2-2-2 i fæste 1774 af Højris. Han må have ejet den før - han er så fæster til 1787 da han køber gården fri for 200 rdl. Han ejer gården til 1793 da sønnen Lars Poulsen Søndergård køber den for 695 rdl + aftægt. Foruden Skindtoftegård havde han en mindre nabogård - Dahlerhus som en svigersøn senere fik. Denne gård havde han købt 1784 - dens hk. var 2-7-3-2. Han dør på gården som aftægtsmand ved sønnen La

rs. Poul Søndergårdvar sognefoged og fra Morsø Nørreherreds justitsprotokol kan følgende nævnes.

9 april 1760 anmelder han tyveri af mælk og byg

9 marts 1786 er han med ved en taxation i Skarum Bys Jorder til påfølgende udskiftning.

18 juni 1792 anklages han for sammen med sønnen Lars og Svigersønnen Anders Pedersen Daler den 20 april at have ramsaget Jacob Tømmermands hus i Bjergby for frastjålne harvetænder.

Thisted, Morsø Nørre, Solbjerg, Solberg Bye, , , 6, FT-1787

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Poul Søndergaard, 63, Gift, hosbonde, bonde og gaardbeboer,

Ane Lausdatter, 52, Gift, madmoder, ,

Laus Poulsen, 23, Ugift, barn, ,

Bodil Poulsdatter, 21, Ugift, barn, ,

Kiersten Poulsdatter, 18, Ugift, barn, ,

Karen Poulsdatter, 15, Ugift, barn, ,

Maren Lausdatter, 11, -, barn, ,

Zidsel Poulsdatter, 25, Gift, datter, ,

Zidsel Christensdatter, 5, -, børne børn, ,

Ane Andersdatter, 2, -, børne børn, . Han blev gift med Anne Laursdatter #1643, gift 14 apr 1757 i Solbjerg, Mors, Thisted.

&nbsp


http://www.wos.dk/f1.htm

Poul Jensen Søndergård #26, f. 1725 i Sejerslev Hesselbjerg, d. 2 maj 1799 i Solbjerg. Poul Jensen (Søndergaard) overtog 1756 Fæstet paa Svigerfaderens Gaard i Solbjerg og købte 1787 Gaarden til Selveje. Fæstebrevet, der er indførti Højris Fæsteprotokol 172o-1867, Fol. 118, lyder:Jeg Frederich Hauch til Høyriis, Deres Kongl. May .ts Etatsråd og amt mand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, Giør vitterlig at have stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og bortfæster til Poul Jensen, tienende Jørgen Poulsen i Weyerslefgaard, Een mig tilhørende gaard udi Solbjerg, som Laura Clausen Seenest i fæste haft haver, og dend goed villig formedelst alderdom og skrøbelighed til bemeldte Poul Jensen afstaaedhaver; Hvilken Gaard udi nye Landmaalings Matriculunder Nr. 2 er anslagen for Hartkorn 7 Tdr. 2 Shp. 2 Fjdk. 2 Alb., bemelte Poul Jensen sin lifstiid i fæste maa have, nyde, bruge og beholde med Conditioner, at handefter aftale ægte LaursClausens ældste daatter, og hannem bemeldte LaursClausen sin lifs tiid at nyde fri huusværese og forsvarlige ophold i Gaarden og efter hans -dødelige afgang en sømmelig jordefærds bestædigelse. De ordinaire og extra Kongl.. Contributioner i rette tiede at svare samt dend sædvanlige afgift for Landgilde og hoverie til hvert Aars anstundende Martinij at Clarere, Penge Toe Rigsdaller Toe Mark.,Biug 3 Tdr. 2 Skp. 2 213 Fjdh., Haure -1 Tdr., .smør lo 1/3 Pund, 2/3 Lam og 1/3 Gaas som og dend til Idartini 1756 sidst forfaldne afgift, alt forsvarligt efter Jordebogen som melt at svare og derforuden aarlig at giøre reyser ligeved andre mine frie Bønder i Solberg. Gaarden med sin Bygning og Besætning haver hand stedse at holde og føre udi forsvarlig stand, intet af tilliggende Ejendom til upligt bruge eller i nogen maade forbruge lade, men samme forsvarlig dyrker og giøder; Sluttelig for det øvrige at rette og forholde sig efter Deres Kongl. Majts all

erriaadigste Lov og forordninger, samt være mig

og min fuldmægtig tilbørlig hørig og lydig, alt under dette fæstes forbrydelse. For alt anførte at nyde , Betaler Fæsteren til indfæstning 10 rdl..

Til stadfæstelse under min haand og Signet. Datum Høyriis den 4 dec. 1756, F. Hqauch.


Poul og Ane ejede Anes fødegaard i Ø.Solbjerg. Om denne gaard fortælles i Caspar

&nbsp

Schades beskrivelse af øen Mors (Aalborg 1811):

&nbsp

"Som reliqui fra denne eller maaske ældre fejdetid, bevares hos selvejergaardmand Laurids Poulsen i Solbjerg en gammel pallask, som er gaaet fra mand til mand der i gaarden, tillige med følgende fortælling. En dag kom en Svensker i samme gaard for at plyndre; kun en aldrende kvinde var tilstede, som idet den fremmede er i færd med at ransage en kiste, bemøgtiger sig hans pallask og dermed kløvede hans hoved. Den sammepallask blev i aaret 1801 fremdraget, for i paakommende tilfælde at gøre tjeneste i en veterans haand imod en truende fjende".

&nbsp

Om begivenheden fortælles lidt mere udførligt i "Sejer Leth og hustrus slægtsbog", der fortæller:

&nbsp

" I denne gaard udspillede sig et drama, som traditionen har bevaret i over 300 aar. Det var vist i trediveaarskrigens dage, at der kom en fjendtlig ryttertrop til Solbjerg. Anføreren tog ind i denne gaard, hvor en gammel kone og hendes sønnesøn var ene hjemme. Da den fremmede havde faaet at drikke og spise, vilde han have fat i gaardens sølvtøj; den gamle kone viste ham da en stor kiste (en "ørk"); da soldaten bøjede sig dybt ned i kisten, greb den gamle det svære laag og huggede det med de store laasehager ned i ryggen paa ham og dræbte ham saaledes. Efter en anden beretning jog hun ogsaa hans pallask ind i siden paa ham. Hun satte sig da op paa kisten for at holde ham, til hendes søn kom hjem. Rytterens pallask opbevaredes i gaarden, til man i 1908 ved tørvegravning neden for gaarden fandt skeletterne af en mand og en hund. Traditionen fortalte nemlig, at den fjendtlige soldat havde stukket gaardens hund ned. De to kranier og pallasken kom da til museet i Nykøbing, hvor det hele er at se."

&nbsp

Den gamle kone er da formentlig stammoder til Bodil Søndergaard, hvis mødrene slægt i en lang række af generetioner havde boet i gaarden, som nu i La Cours: Danske Gaarde kaldes "Skindtofte" (matr.nr.7 a m f.). Bodils oldefar hed Claus Larsen (død mellem,1705 -19), hendes morfader Lars Clausen (1692-1761) og hendes mormor Anna Poulsdatter(1708-1752). Sidstnævnte fra "Torupgaard", datter af Poul Jensen (1665-1734,barnefødt i Ejerslev) og hustru Sidsel Poulsdatter(ca.1667-1745).

&nbsp

Claus Larsens hustru var efter P.Feltenborga formodning datter af tidligere fæster Peder Michelsen, der nævnes i gaarden bl.a. 1664,1671 og 1688. "Claus Larsens enke",hvis navn ikke er fundet, døde d.6.2.1733, 67 aar gammel. Claus Larsen og hustru havde mindst 6 børn, født i tiden 1692-1705. Bodils fader var som nævnt født i Hesselbjerg; han giftede sig ind i gaarden, der indtil 1787 var fæstegaard under "Højris". Poul Søndergaard faar 23.4.1774 et nyt fæstebrev paa gaarden af amtmand Hauch i Thisted, som da ejede "Højris".Fæstet bliver nu livsfæste, og Poul skal i landgilde og arbejdspenge betale 8 rigsdaler aarligt i stedet for de forhen svarede afgifter. Desuden faar han og arvinger indløsningsret til selveje af gaarden for 200 rigsdaler. D.8.6.1787 faar saa Poul skøde paa gaarden for de 200 rigsdaler. Amtmand Hauch er nu i Viborg.

&nbsp

Bodils forældre viedes d.14.4.1757, og poul fik skøde paa sin gaard d.27.4.1784(hartkorn 2-7-3-2 og d.8.6.1787 (hartkorn 7-2-2-2). Han skødede d.6.8.1793 gaarden til sønnen Lars Poulsen [Søndergaard] med al bygning, besætning, inventar og indbo for 695 Rbd. + aftægt til Poul Søndergaard. (Tinglystd.10.9.1784).

&nbsp

Hver af døtrene fik en panteobligation paa 50 Rbd.,og ved salget af "Dahlerhus" yderligere 18 Rbd. Chr.Søndergaard kvitterer d.4.7.1796 for nævnte 50 Rbd.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Peder Pedersen Søndergaard 1635-ca 1700 Johanne Jensdatter 1650-1725 Anders ?  ? ?
||||


||
Jens Pedersen Søndergaard 1680-1729 Bodil Andersdatter 1675-1729
|||
Poul Jensen Jensen Søndergaard 1725-1799