Sosa :4
(Christen Christensen)(Christen til Søndergaard)


  • Born 20 September 1760 - Fårtoft, Sundby sogn, Mors, Thisted amt
  • Baptized in 1760 - Sundby
  • Deceased 28 February 1846 - Søndergaard, Øster Jølby, North Denmark Region, Denmark,aged 85 years old
  • Gaardejer køber Søndergaard ved auktion 1792

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Køber Søndergaard ved auktion i 1792

 

1. Christen Christensen Søndergaard, født 20. marts 1796 i ØsterJølby sogn, Morsø N. herred. - Død14. august 1884 samme sted. 88 år gammel.

Christen christensen er den ældste søn af Gdr. Chr. Christensen Søndergaard, der var fra Faartoft, hvor han fødtes i 1760.

Hans Hustru var Bodil Søndergaard (født i 1767), datter af Gdr. Poul Jensen Søndergaard (1725-99) og hustru Anne Larsdatter (1736-89), der ejede den gård i Øst-Solbjerg, hvor konen iflg. Sagnet i Svenskekrigen fangede en fjendtlig soldat i en kiste .

Den gamle Chr. Søndergaard (496) købte Søndergaard i Øster Jølby, hvorfra han og efterkommere har navnet Søndergaard.

Han ejede Øster Jølby kirke, hvor der på kirkeskibets nordvæg hænger en tavle til minde om ham.

Tavlen har følgende Indskrift:

”Chr. Chr. Søndergaard, forhen ejer af Søndergaard og Jølby kirke. Født i Faartoft i Sundby Sogn d. 20. september 1760. Død i Søndergaard i Øster Jølby den 28. februar 1845.

Epitaphium!

Af Jordens er hans Æt og Byrd,

Til Jorden er han kommen,

Naar Herren ses i Himlens Skyer,

Skal han opstaa til Dommen,

Ved Englenes Basuners Lyd,

Sin Frelser see med Glæde,

Og saa med Gud i evig Fryd

I Herlighed indtræde.”

Denne mands søn og navne var det altså, der blev stænderdeputeret.

Ved hans dåb var følgende faddere: bedstefaderen Chr. Christensen i Faartoft, der skal have boet i den nuværende Vestergaard; Moderens søster Maren Poulsdatter, der var gift med Gdr. Mikkel Nielsen i Solbjerg, hvis søn Niels Mikkelsen var med til det bekendte møde i Solbjerg 31. Jjnuar 1837, hvor de gudelige forsamlinger begyndte. Mads Jørgensen Dahl, der boede i nabogården, og Helle Poulsdatter fra Nees samt farbroderen Josef Christensens kone.

Senere fødtes seks børn i hjemmet, af hvilke tre nåede den voksne alder:

Poul Søndergaard, der blev gift i Fjallerslev,

Jens Christian Søndergaard, som blev gift med Johanne Christensdatter Balle fra Galtrup, der fik ovennævnte Josef Christensens gård i Nees.

Den tredie af børnene var Anne Søndergaard, der først blev gift med Chr. Madsen i Bjergby, senere med enkemand, den ovennævnte stænderdeputerede P. Chr. Østergaard. - Hun hørte til Kr. Kolds nærmeste vennekreds.

– Chr. Christensen Søndergaard var efter de gamles sigende en lille, lys mand. Han var vellært og kunne allerede i sin ungdom være mange behjælpelig med råd og dåd. Således skrev han i kriseårene efter 1814 mange skøder og andre dokumenter for folk. Han havde ogsaa anlæg for handel, og i sine unge dage kørte han til Tyskland og solgte huder og skind. En fremskridtsmand paa landbrugets område var han også. Han skal have været en af de første, der paa Mors såede rug efter brak. Derfor kunne han ikke tåle, at naboerne, som gammel skik var, lod kreaturerne gå løse efter høst over hele bymarken. Han forlangte derfor hegnsloven overholdt.

Naboen, Peder Mikkelsen i gården Dal, der var søn af ovennævnte Mikkel Nielsen, og derfor var hans fætter og som var gift med ovennævnte Mads Jørgensens datter, mente ikke at kunne bøje sig, så han lod alligevel sine kreaturer gå løse, da høsten var i hus.

Chr. Christensen Søndergaards karle tog så kreaturerne i hus, og snart kom Peder Dahls karle efter dem, men Chr. Søndergaard sagde: ”Lad ham selv hente dem”. P. Dahl kom også, han var vred og udbrød: ”Der er ikke noget ved at være landmand på den måde, du vil have, det vil jeg ikke blive ved med. Jeg kan lige så godt sælge gården”. Chr. Søndergaard var jo den fødte handelsmand. Han bød derfor straks en ringe sum for gården. P. Dahl var så oprørt, at han straks slog til. ”Ja, lad os nu sove paa det”, sagde Chr. Søndergaard, ”du kan jo komme igen i morgen, og er du så ved samme sind, overtager jeg gården”.

P. Dahl kom igen, men da havde han fortrudt, og handelen blev ikke til noget. ”Men så skal du også holde dine kreaturer hjemme”, sluttede Chr. Søndergaard, og sådan blev det ham, der fik sin vilje sat igennem.

Han var formand for det ved lov af 13. august 1841 oprettede sogneforstanderskab, og også her kan vi se, at han ønskede at bryde gammel skik, når han anså det for at være det rette. I et møde 7. maj 1842 fremsatte han et af ham selv udarbejdet forslag mod overdådighed. Han foreslog bl.a., at døtrenes udstyr skulde forøges væsentlig ved, at man lod være at holde gilde i 2-3 dage ved bryllup.

Han mente også, detvar bedre at bruge de penge, man nu anvendte på et stort begravelsesgilde, til den syges helbredelse og til at lindre hans smerter. Den døde, sagde han, hædrede man mere ved at pynte hans gravsted, end ved at holde et overdaadigt gilde. Om hans forslag bar frugter, vides ikke, men de viser, hvor sundt han så paa tingene.

Skønt han gennem sin mors, Bodil Poulsdatters slægt, var nær knyttet til den kreds i Solbjerg, der fik stor betydning for det åndelige liv på Mors, synes det dog ikke, at han har taget del i denne bevægelse.

Derfor var hans hjem dog ikke uden tilknytning til disse kredse, og flere af børnene af hans første ægteskab vedblev at være levende med i kredsen om Ansgarskirken i Øster Jølby.

Han var gift to gange, først med Christiane Christensdatter, der var født c. 1794 i Skive, og siden med Elisabeth Cathrine Christensdatter, der var født ca. 1820 i Tæbring. Den første var ofte tungsindig, og det var en stor glæde for hende, når Kristen Kold, der var lærer i Øster Jølby 1837-38, kom over om Aftenen og talte med hende. Kold var især gode venner med to af børnene; den ældste søn Christian, den senere bekendte fiskolemand i Dragstrup, hvis datter var gift med friskolelærer Lars Vad i Øster Jølby, og datteren Ane Marie, der siden blev gift med Jens Mikkelsen, Frøslev, hvis datter Mariane blev gift med Bygmester Poulsen Nørbjerg, der tegnede det store og kendte forsamlingshus mellem Øster Jølby og Galtrup højskole, og hvis søn, lærer J. C. Nørbjerg (f. 1888) i Gerup (Stagstrup sogn) døde i januar 1945. Ane Marie og nogle andre fra Byen fulgte gerne Kold, naar han holdt Forsamling hos sine Venner i Omegnen. Ved Hjemkomsten skiltes de paa Bakkekammen ved ”Dalen”, idet de sang deres Afskedssang: ”Hvor er det godt at lande i Himlens søde Havn”. Moderen sagde tit, at hendes største Glæde paa Jorden var de to Kristener, hendes egen Søn og Kold. Ogsaafor de mange mindre Børn i Hjemmet var Kold til stor glæde, når han lod børnene gætte gåder eller viste dem forskellige taskenspillerkunster. 

Hvad Chr. Søndergaard selv har ment om det ny i Kirke og Skole, hører vi kun lidt om, men helt tilfreds med Forholdene i Øster Jølby Skole har han ikke været, da Folketællingslisten for 1845 viser, at han har en Huslærer, Bjørndahl, til at undervise sine Børn. Man fortæller ogsaa, at han senere sendte sine Børn til Skole i Vester Jølby. Ogsaa paa dette Omraade ser vi, at han ikke var bange for at bryde med gammel Sæd og Skik, naar han syntes, noget nyt var bedre.

Da Chr. Søndergaard blev gammel, laa han for det meste i Sengen og kunde saaledes ikke godt vedblive at være Sognefoged. En Dag, Christen Nielsen, der var gift med Peder Dahls Datter fra Gaarden ”Dalen” (æ Daal) over for Øster Jølby Kirke ), var inde hos ham, tilbød han at skrive hans Afskedsansøgning for ham. Chr. Søndergaard svarede dertil i en bestemt Tone, at det behøvedes ikke, han kunde godt selv. Nogen Tid efter kom Christen Nielsen igen, da trak Chr. Søndergaard sin Afskedsansøgning frem, og den var skrevet saa godt baade med Hensyn til Skrift som Indhold, som havde han skrevet den i sine Velmagtsdage. 

Chr. Christensen Søndergaard døde den 14. August 1884 og blev begravet paa Sognekirkegaarden i Øster Jølby, hvor hans Grav endnu ses. 

De ovenstaaende Oplysninger fra efter Omtalen af Epitaphiet i Øster Jølby Kirke er hentet i  

Fr. Nygaards Værk: Kristen Kold I (1895), 64-65 og fra Morsø Folkeblad 11. Oktober 1941,hvor Lærer Chr. Balle, Lading ved Aarhus, i en fortrinlig Artikel har meddelt gode Enkeltheder om den sidste af Morslands Stænderdeputerede. Man kan ogsaa finde 9Jfr. 

 


Kilde vedr. dødsfald: Øster Jølby sogn, Morsø N. herred. 1874-1891, opslag 56.

Han gifter sig den 2. marts 1817 i Øster Jølby kirke med Christiane Christensdatter, født 7. marts 1794 i Skive og døde 27. november 1848 i Øster Jølby sogn. Hun blev kaldt "Kaysen" og var lærerinde og mejerske på "Jølbygård".

Kilde vedr. dødsfald for Christiane: Øster Jølby sogn, Morsø N. herred. 1814-1874, opslag 212.

Ægteparret får børnene:

1. Christen Christensen, født 26.marts 1818 i "Søndergaard", Øster Jølby sogn. Død 19. oktober 1885 samme sted. Han blev 67 årgammel. - Han var tømrer og gårdejer på "Søndergaard" i Øster Jølby.

Han gifter sig den 3. februat 1843 i Dragstrup kirke med Dorthe Pedersdatter fra Dragstrup, 21 år.

Kilde: www.123hjemmeside.dk 24.4.2016

 

Family Note

Marriage with Bodil Poulsen Poulsdatter

Spouse: Christen Christensen, til Søndergaard

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview