Jens Kraft

  • Dinesen 1922-, son of Jørgen Eigil Wiffert Dinesen. and Viveka Schaffalitzky de Muckadell
  • Dinesen 1864-1916, son of Johan Ulrik Peter Vilhelm and Alvilda Dinesen
  • Dinesen 1768-1827, married to Johanne Ulrica Birgitte Göring