Dirk

  • sosa Jans, married to Griet Anes.
  • Stroosma 1903-1936, son of Jan and Klaaske Kuiken, married to Riemkje Jetzes Bakker in 1929.
  • sosa Suierts 1640-1690, son of Sjoerd Jurjens and Sijke Pieters, married to Sjouck Pieters.