• Born before 5 April 1765 - Hovedskov, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, Denmark
 • Baptized 5 April 1765 - Grædstrup Kirke, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, Denmark
 • Deceased 28 January 1851 - Birk, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Denmark
 • Buried 10 February 1851 - Gjellerup kirkegård, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing, Denmark

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

◦Peder Rasmussen er f'f8dt i Hovedschov, Gr'e6dstrup sogn, Tyrsting herred. Han bliver hjemmed'f8bt den 31. marts og d'e5ben bliver konfirmeret i Gr'e6dstrup kirke den 9. april. Fadderne er PederNedenschovs hustru, Kirsten Pedersdatter i Buurgaarde, Margrethe Jensdatter, Niels Jensen af Hovedschov, Hans Hansen i Gr'e6dstrup og Jens Pedersen.

Mellem ca. 1774 og ca. 1783bor familien i Hovedschov, Gr'e6dstrup herred.

Ved folket'e6llingen 1. juli 1787 bor den da 22 'e5rige Peder stadig hjemme ved sine for'e6ldre, som i mellemtiden er flyttet tilFuglris, Gr'e6dstrup sogn.

Peder Rasmussen af Folleriis, Gr'e6dstrup sogn, bliver gift i Gjellerup kirke den 8. juli 1795 med Kirsten Nielsdatter af Birck. Samtidig med brylluppet afst'e5r hans svigerfar Niels Christensen Meldgaard til ham. Peder f'e5r dog f'f8rst sk'f8de p'e5 g'e5rden 1798. Sk'f8det er indf'f8rt i Hammerum herreds sk'f8de- og pantebog nr. 2, fol. 225:

Jeg, underskrevne Niels Christensen af Birk g'f8r herved vitterlig at jeg har solgt, sk'f8det og afh'e6ndet fra mig og mine Arvinger til min k'e6re Svigers'f8n Peder Rasmussen, min hidtil ejende og paaboende Gaard i bem. Birk, Gjellerup sogn, Hammerum Herred, Ringk'f8bing Amt af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fjdk. 2 5/6 Alb. tillige med Skovskyld 1 Skp. 1 Fjdk., hvilken Gaard med Bygninger og Ejendomme, Herligheder og Rettigheder, ligesom jeg selv den har ejet, fra i Dag skal tilh'f8re bem. Peder Rasmussen og Arvinger, da han for Gaarden har betalt mig den mundtlig aftalte K'f8besum 350 Rdlr, saa forbinder jeg mig og Arvinger at fri og hjemle K'f8beren den Gaard for hver Mands lovlige Krav og Tiltale.

Saa forbindes K'f8beren og efterkommende Ejere af Gaarden at opfylde den med mig oprettede Aft'e6gtskontrakt af 1. Juni 1795 til rette Forfaldstider.

Birk den 2. Juni 1798

Niels Christensen

Det fremg'e5r af folket'e6llingen 1801, at Peder ogs'e5 ern'e6rer sig som str'f8mpebinder.

Peders f'f8rste hustru d'f8r i 1802 efter 4 barnef'f8dsler og kun 7 'e5rs 'e6gteskab. Samme 'e5r gifter Peder sig 2. gang med Margrethe Jensdatter, der d'f8r 9 'e5r senere. I dette 'e6gteskab f'e5r han 3 s'f8nner.

I skiftet efter Margrethe n'e6vnes, at b'f8rnenes v'e6rge bliver deres mors stedfar Mikkel Nielsen i Svendlund. Af bes'e6tning var der 2 heste, 1 par stude, 5 k'f8er og 8 ungn'f8d, 20 f'e5r og 1 svin = 736 rdlr. G'e5rdens hartkorn var4 tdr. 1 skp. 2 fjdk og 1 alb. = 1800 rdlr., hvorved der er taget hensyn til den betydelige aft'e6gt, der p'e5hvilte g'e5rden til den forrige ejer Niels Christensen efter tingl'e6st kontrakt af 1. juni 1795. Der blev til deling 1191 rdlr., hvoraf enkemanden fik halvdelen 595,5 rdlr. Peder Rasmussen erkl'e6rede, at hver af de 3 s'f8nner skulle have 200 rdlr i m'f8drene arv, som han ville stille sikkerhed for. Han forbandt sig til at opdrage b'f8rnene og forsyne dem med f'f8de.

Peder Rasmussen bliver gift 3. gang med Karen J'f8rgensdatter. I dette 'e6gteskab f'e5r han ingen b'f8rn.

I 1828 afst'e5r Peder g'e5rden til sin svigers'f8n Jens Christensen, som f'e5r sk'f8de p'e5 g'e5rden den 17. juni 1828. Dette er indf'f8rt i Hammerum herreds sk'f8de-og pantebog nr. 8, fol. 33:

Underskrevne Peder Rasmussen, Selvejerg'e5rdmand i Birk By, Gjellerup sogn, g'f8r vitterlig at have solgt og afh'e6ndet og herved sk'f8der og overdrager fra mig og Arvinger til min Svigers'f8n Jens Christensen, Lundgaard og Arvinger f'f8lgende:

Den mig efter Sk'f8de 12. Juni 1798 fra Niels Christensen tilh'f8rende Gaard i Birk, Gellerup sogn, af hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fjdk. 2 5/6 Alb. Ager og Eng Skovskyld 1 Sk. 1 Fjdk. med paastaaende Bygninger og tilliggende jorder samt Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder saaledes, som jeg selv har ejet det efter Sk'f8de, l'e6st den 28. Marts 1801 viser:

En Engparcel af Lars Frandsens Gaard i Birk, Hartkorn 2 Skp. 3 Fdk. 2 11/32 Alb. efter Sk'f8de,l'e6st den 29. November 1800, samt Tiender. Med K'f8bet f'f8lger Ind- og Udbo samt Bes'e6tning og Inventarium, saaledes som K'f8beren det allerede har tiltraadt og taget i Brug og Besiddelse for K'f8besummen 500 Rbd. S'f8lv, og mod at nyde den Aft'e6gt og Ophold af Gaarden som den oprettede Kontrakt udviser og hjemler mig og nuv'e6rende Hustru Karen J'f8rgensdatter vores Livstid m.m.

Da K'f8beren Jens Christensen, Lundgaard har tilfredsstillet mig K'f8besummen og tilforpligtet sig at yde Aft'e6gten, saa kender jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Lod, Del, Ret eller Rettighed at have til den bortsk'f8dede Gaard, men vi forpligter os at hjemle K'f8beren det herved solgte paa lovlig Maade og at svare til Vanhjemmel.

Dette sk'f8de maa l'e6ses til Tinge, naar for godt findes.

Birk i Gjellerup sogn, den 17. Juni 1828

P. Rasmussen

Som Aft'e6gt skal Jens Christensen, Lundgaard, yde Peder Rasmussen og Hustru Karen J'f8rgensdatter aarlig 4 Tdr. Rug, 1 Lispund Fl'e6sk og leveres uden Afkortning ved den enes D'f8d.

Peder Rasmussen har Ret til at grave 15 L'e6s Skudt'f8rv i Gaardens Mose, Knudsmose kaldet, og han har Ret til Slet og Gr'e6sning af Gaardens Lod i Skidenk'e6r Eng og Brokj'e6r F'e6lled, og der leveres ham 3 L'e6s H'f8 af Kringelvig.

Vi Peder Rasmussen og hustru har forbeholdt os som Ejendom til fri Besiddelse og Brug vor Livstid en mig efter Sk'f8de, l'e6st den 17. Marts 1821 tilh'f8rende StykkeHede, Vesterhede kaldet, Hartkorn 2 Fjdk. 2 21/32 Alb. udstykket fra 'd8stergaard, Birk med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder. Alt K'f8rearbejde til Ejendommen bes'f8rger K'f8beren, men Gangarbejde er ham uvedkommende. Vedligeholdelsen af Husene ved Aft'e6gtsejendommen paahviler Gaardens Ejer.

Der ydes aarlig af Gaardens Ejer til Peder Rasmussen 6 Potter Br'e6ndevin, 2 Potter til hver H'f8jtid. K'f8beren og senere Ejere forpligtes til at bes'f8rge den l'e6ngstlevendes Jordef'e6rd paa s'f8mmelig Maade efter Egnens Skik og Brug.

Peder Rasmussens S'f8n Niels (Pedersen - halvbror til Margrethe), der nu er 24 Aar og i Perioder er sindsyg, og for Tiden opholder sig hos K'f8beren, hans Svoger, forpligtes K'f8beren til, hvis hans Svaghed tiltager, og han ikke kan fors'f8rge sig selv, paa passende fornuftig Maade at forsyne med anst'e6ndige Kl'e6der og Underhold, saal'e6nge han lever, imod at Gaardens Ejer kan afbenytte ham til Arbejde efter hans Kr'e6fter og mod derfor i sin Tid at erholde hans Arvepart 80 Rdlr. S'f8lv, som indestaar i Gaarden, samt h'e6ve Renterne heraf aarlig, saal'e6nge Niels Pedersen paa n'e6vnte Maade nyder Kl'e6der og Underhold i Gaarden hos K'f8beren, der ogsaa i saa Tilf'e6lde s'f8rger for hans s'f8mmelige Henfart.

Efter vor D'f8d skal vor Aft'e6gtsejendom med Bygninger og Jorder m.m. tilh'f8re K'f8beren eller Gaardens Ejer. V'e6rdien heraf s'e6ttes til 100 Rbd. S'f8lv. Aft'e6gten indbefattet.

K'f8beren er pligtig at svare de kongelige Skatter af n'e6vnte Hedeparcel og Hartkorn.

Skulde den l'e6ngstlevende efterlade sig umyndige B'f8rn af sidste 'c6gteskab under 18 Aar bliver disse at overtage til Fors'f8rgelse af Gaardens Ejer til de er fyldt 18 Aar, som en Byrde paa Gaarden imod den heri bestemte Vederlag efter vores D'f8d.

Alt hvad vi Peder Rasmussen og Hustru Karen J'f8rgensdatter ved den sidstes D'f8d efterlader os af L'f8s'f8re, Udbo og Bes'e6tning vedkommer ikke K'f8beren, men skal tilh'f8re disses i 'c6gteskabet avlede og efterlevende B'f8rn til Deling efter Loven.

Aft'e6gten skal sikres n'e6st efter 275 Rdlr. med Prioritet i Gaarden. - Saaledes indgaaet af begge.

Gjellerup den 17 juni 1828

Jens Christensen

Peder Rasmussen d'f8r i Birk 86 'e5r gammel.

Okkels Birk skriver i SL53 bl.a.f'f8lgende om sin tip-oldefar:

Peder Rasmussen stammer fra Fuglris i Gr'e6strup Sogn, ca. 1 Mil vest for Br'e6dstrup. Jeg har v'e6ret der engang, medens jeg var p'e5 Bjerregaard. Ikke nogen s'e6rlig frugtbar Egn. Jeg har ikke noget s'e6rligt Indtryk derfra, men vidste jo dengang heller ikke, at en af F'e6drene var fra den Egn. Hvordan han kommer til Birk og bliver gift med Kirsten Nielsdatter kan synes en Gaade, og den opklares nok aldrig. Folk rejste jo ikke ret meget omkring p'e5 den Tid. Jens Birk [Okkels Birks far] kunde godt huske ham, men vel n'e6rmest efter Omtale, da Peder Rasmussen d'f8de i 1851 [3 'e5r efter Jens Birks f'f8dsel]. Jens Birk betegnede ham, saa vidt jeg husker, som en h'f8j noget tynd Mand, men meget religi'f8s anlagt.

Det var Peder Rasmussen, der kom med den Egetr'e6skiste, der paa et h'e6ngendeHaar n'e6r var blevet Bytte for Flammerne, da Gaarden br'e6ndte, men til al Held blev den reddet. I mange Aar stod den oppe paa Loftet til ingen Nytte, indtil Jens Birk en sk'f8nne Dag kom i Tanker om, at der maatte kunne blive et Skrivebord ud af den. Han fik en T'f8mrer, Mads Overgaard til at l'f8se opgaven, og Jens Birk fik det l'e6nge 'f8nskede Skrivebord.

 Sources

 • Individual: Ronni Povlsen - Povlsen Web Site (Smart Match)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Rasmus Pedersen 1733-1813 Ellen Rasmusdatter 1740-1811
|||
Peder Rasmussen /1765-1851 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content