• Born 27 May 1822 - Hallaryd (G)
  • Deceased 25 August 1852 - Boa 1, Boa, Farstorp (L),aged 30 years old

 Spouses and children

 Sources

  • Birth: Farstorp (L) AI:6 (1840-1850) - sid 67
  • Spouse: Farstorp CI:6 (1828-1860) - sid 303 - 20 DEC 1845 - ÖvrigtBrudg. företett hinderslöshetsbetyg i Prestsedel från Hallaryd; Enkan uppvist Protokolls Utdrag från Domstolen af d. 3 Dec. 1844 samt d. 21 Juni 1840 och d. 25 Juli 1835; hvarjemte såsom äktenskapsförord anteknad, att Enkans son Nils Nilsson, ehuru oäkta född, skall såsom eget barn anses och ärfva båda makarne lika, som vore det deras egen son: han är född den 1/6 1837. Enkan har förut varit lagligen skiljd 1836 från sin förrymde man Jöns Malmberg, som dog för 3-ne år sedan, enl. upplysning i ofvannämnde Härads Rätts Protokoll, utan att de hafva efterlefvande barn tillsammans; och Enkan, Hon som haft Förmyndare alltid öfver sitt gods, har först genom Härads Rättens beslut, efter företedd förmyndare-redogörelse, d. 23 Dec. 1844 blifvit myndig, och förra Mannen har aldrig varit insatt i hennes Hemman, ej heller fått åtkomma eller disponera hennes öfrige tillgångar. Laga Bouptekning efter Skiljsmässan, är Tingförd d. 20/12 1836, och Sonen Måns dog d. 27/11 1837. Skiljebrefvet är af d. 10 Sept. 1836. NB. Särskild borgenskrift finnes dessutom bland Lysningshandlingarne.
  • Death: Farstorp CI:6 (1828-1860) - sid 411 / 22 - 25 AUG 1852

 Family Tree Preview