Sosa :25
 • Born 15 December 1873 - Amsterdam (NH)
 • Deceased 10 July 1957 - Amsterdam (NH),aged 83 years old
 • Buried 13 July 1957 - Amsterdam (NH)
 • Huisvrouw

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


_COMM: H:\Ftw\stam2\Oma.PCX
geboorte: van de Persoonskaart

doop godsdienst: RK
graf: Is begraven op de R.K.Begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam in familiegraf.

-- GEDCOM (INDI) --1 PHOT2 NAME Oma.jpg

Family Note


referentie: BS

_COMM: I:\Ftw\stam2\Huwelijk-L-van-Riel-en-C-v-d-Tooren.PCX

huwelijksafkondiging: (source: - Burgerlijke Stand - - De ondergemelde Personen zijn in Ondertrouw aangeteekend te Amsterdam - - op Donderdag dag, den 10 April des Jaars 1889 - - No. - - Bruidegoms-naam Ludovicus Johannes van Riel - - oud 22 Jaren, beroep Kantoorbediende - - te alhier - geboren - den 11 Januari des Jaars 1875 - - woonplaats Roomolenstr. No. 8 Buurt - - Weduwnaar van - - des Vaders Johannes Wilhelmus Andreas van Riel overled - en - Naam - der Moeder Maria Hendrika Kreets z.b . van alhier - - De Bewijzen aan Bruidegoms zijde - - ingeleverd , bestaan in: - - Geboorte akte Aanmerkingen - - Vaders doodsakte Notariele akte van toestemming - des Moeders - - Bruids-naam Catharina Maria van der Tooren - - oud 23 Jaren , beroep zonder - - te alhier - geboren - den 15 December des Jaars 1873 - - woonplaats Langstraat N.o 33 Buurt - - Weduwe van - - die overleden is den des Jaars - - des Vaders Johannes Gerardus van der Tooren overled - en - Naam - der Moeder Maria Josephina Johanna van Overstraete - n z.b. van alhier - - De Bewijzen aan Bruids zijde - - ingeleverd, bestaan in: Aanmerkingen - - Geboorte akte - - Vaders doodsakte Moeder P.C.)
kerkelijk huwelijk: RK

 Sources

 • Spouse: BS Amsterdam Gem.Archief - Op heden elf November
  achttienhonderd zeven en negentig, zijn voor ons Ambtenaar van den
  burgerlijken stand van Amsterdam, in het openbaar, in het huis der
  gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan

  Ludovicus Johannes van Riel, kantoorbediende, geboren en wonende al-

  hier, oud twee en twintig jaren, minderjarige zoon van Johannes

  Wilhelmus Andreas van Riel, overleden en Maria Hendrika Kreets,

  zonder beroep wonende ten eenen -----------------------------

  Catharina Maria van der Tooren, zonder beroep, geboren en wonende

  alhier, oud drie en twintig jaren, meerderjarige dochter van

  Johannes Gerardus van der Tooren, overleden en Maria Josephine

  Johanna van Overstraeten, zonder beroep, wonende alhier,te andere

  zijde. En verklaarden de moeder der bruidegom voor ons tegenwoordig

  toe te staan namens deze acte ------------------------------------

  De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied,

  alhier den eenen dertienden October en zevenden November

  laatstleden-------------------------------------------------------

  Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot
  echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
  welke door de wet aan den huwelijkschen staat verbonden zijn,
  hetwelk door hen uitdrukkelijk mat JA beantwoord zijnde, hebben wij,
  in naam der wet, uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk aan
  elkander zijn verbonden.
  In tegenwoordigheid van:

  Ludovicus Anthonius Johannes van Riel, oom van de echtgenoot,
  bediende, oud negen en vijftig jaren, Bernardus van der Tooren,
  Koetsier, oud vijf en dertig jaren, Johannes Wiljelmus van der
  Tooren, beide broeders der echtgenoote, Wijnhandelaar, oud negen en
  twintig jaren en Egbertus Charles Pieters, ambtenaar oud zeven en
  twintig jaren werkende alhier.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze alte, die, na voorlezing,
  door de comparanten de getuigen en ons is onderteekend.

  L.J.van Riel L.A.J.van Riel

  G.van der Tooren B. van der Tooren
  E.C.Peeters
  M.J.J. van Overstraeten J.W. van der Tooren  Huwelijks toestemming.

  Den 16 October 1897

  Compareerden voor mij Meester Waltherus Simon Josephus van
  Waterschoot aan de Gracht, notaris te Amsterdam residerende, in
  tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen. ---------------
  Mejuffrouw Maria Hendrika Kreets, winkelierster, eerder
  weduwe van den Heer Johannes Wilhelmus Andreas van Riel, daarna
  van den Heer Franciscus Tinneveld, thans de echtgenote van den
  Heer Franciscus Johannes Stevens, zonder beroep, wonende tesamen
  te Amsterdam, Prinseneiland no.2, de Heer Stevens voornoemd, tot
  bijstand zijner echtgenote, en voor zover nodig uit eigen hoofde.
  De comparante verklaarde toe te stemmen in het huwelijk, dat
  Ludovicus Johannes van Riel, geboren 11 Januari 1875, uit het
  huwelijk van de echtgenote met haar voornoemde eerste echtgenoot,
  voornemens aan te gaan met Catharina Maria van der Tooren,
  geboren uit het huwelijk van Johannes Gerardus van der Tooren en
  Maria Josephine Johanna van Overstraeten. --------------
  De comparanten zijn mij notaris bekend.
  Waarvan akte in originele uit te geven in verleden te Amsterdam
  ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der Heeren Johannes
  Kappelkop en Petrus Johannes Emmelkamp, kantoorbedienden beide
  wonende te Amsterdam als getuigen.
  Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de
  getuigen, en mij onderteekend.


  M.H. Stevens
  Kreets
  J. Kappelkop

  F.J. Stevens

  P.J. Emmelkamp.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}