BLONDEAU


  • Edmé 1779-1843, son till Edmé och Marie Jeanne GUYARD
  • Edmé 1743-1805, gift med Marie Jeanne GUYARD 1767
  • Jean 1767, son till Edmé och Marie Jeanne GUYARD
  • Marie Marguerite 1769-1851, dotter till Edmé och Marie Jeanne GUYARD, gift med Etienne DELOUCHE 1791