Message to visitors

close

Genealogie vanuit de Antwerpse Rupelstreek door Luc Van Camp uitBoom.

Ik heb getracht zoveel mogelijk de akten of referenties vanakten mee te geven. De bronvermeldingen hebben door computercrasheen shift (verplaatsing) ondergaan. Wees dus niet verbaast als Ubvb als bron ziet staan Delft.... wat een foutieve vervanging isvan RA België (Rijksarchief).

Indien U hier voor U bruikbare gegevens vond neem ze dan gerustover met vermelding:" (c) LVC Boom" als blijk van appreciatie voorhet vele en tijdrovende opzoekwerk, waarvoor dank.

Personen die op enigerlei wijze bezwaar hebben op de getoondegegevens,
worden vriendelijk verzocht mij via e-mail(luc.van.camp@telenet.be) hiervan op de hoogte te stellen.
Aan uw verzoek wordt asap gevolg gegeven.


Sosa :1
 • Born about 1470
 • Deceased before 1569

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


_INQUVAR1:

_INQUVAR1CAT: Ouders

_INQUVAR2:

_INQUVAR2CAT: Relaties

_INQUBIRT:

_INQURELA:

_INQUCHIL:

_INQUDEAT:

_PRIVACY:
Oproep tot het mede zoeken naar linken met de volgende persoen:
Thys Van Campe te Reet
47vo schepenbrieven Antwerpen: SR1 jaar 1394-1408, 382 folio.
• Ghijsel vander Campen zoendinc vander quetsueren die hij dese jaermarct te Antwerpen ghedaen wart in huys geheten Scollant; Heinric Rutgheer den jonghen en Janne van Antwerpen.
92ro: • Michiel Tollinc, Jacob Jan Neefs, Arn Tollinc deb Ghijsbrecht Alardssone van Campen.
100ro Is er een relatie in het kader van het onstaan van de familienaam tussen van Campdonck en van camp(e)
• Jan Streeckart alias Vestman erfg Agneese van Campdonc verc Laureyse vanden Vonderbossche te Eekeren te Brechtscate (Brasschaat).
• Jan Rubbens van Doerne verc Laureys vanden Vonderbossche.
100vo • Heer Jan van Campdonc en heer Rombout vanden Hoede St Michiels gaven Laureys Robbrechts huys in Kijpdorp opten hoec vander Ameyden ter Nuwestraten waert.
103vo • Lijsbeth Wouters dochter was van Campdonc verc Peteren en Clause van Campdonc broers land in Outsweele (Oosterweel) in Peterspolre.
117ro • Willem van Vorspoele x Katline huw voorw Arn van Vorspoele x Lijsbetten Giel dochter was vander Campe huys inde Langhenuwestrate.
• Zie vorige akte.
120ro • Jan Bacheleer verc Wouteren den Lathouwer land in Eekeren te Vriesendonc int Campelaer.
123ro • Lijsbeth Willems dochter van Campdonc x Jan Best verc Janne Alleyn op huys en cameren inde Bocsteghe achter vutstreckende inde Beghinenstrate.
131ro • Lijsbet Jacops dochter was van Campdonc x Clause vanden Boegaerde verc Laureyse vanden Vonderbossche recht in herberge geh den Brac buten Janspoerte verstorven van Agneese van Campdonc x Ghijsbrecht Brac.
140ro • Magriete van Loenout x Janne Strekaerde, Jan van Loenout Jacopssone was en Giel van Loenout quite heer Janne van Campdonc prior S.Michiels.
187ro • Gheerart vander Campe Jac sone en katline Gheert suster vanden Campe, Jan vanden Campe Gheertssone was, Jan Stocman Gheertssone x Angneese vanden Campe erfgen van Giel vanden Campe quite Lijsbetten nat dochter Giel vanden Campe x Aernoud vanVorspoele.
192ro • Jan van Buyten bekent Magriete sijnre dochter x Gielis Nots (Notte) nu hare man in huweliker vorwaerden op lands ghelegen binnen Conteke tussen sheerenstrate; land te Waerloes.
• Zie vorige akte verc Jacop van Campenhout land te Conteke; te Waerloes.
311vo:• Willem de Raemaker mersenier gaf Tyelman vander Campe vischcoepe huys gestaant opten hoec vander Vischmerct daer men nederwaers gaet.
338ro• Lijsbet van Campdonc verc Janne Loumanne stede op Claepdorp.

Is er enige relatie met:
Campen (Kampen), van
1. Jaspar van Campen, otr. Bergen op Zoom 24-1-1598 (met afroepingen te Lillo), tr. Bergen op Zoom 16-2-1598 Maeyken van Sweeteren, geb. Loven [= verm. Leuven]. *1
2. Jacob Campe, lid van de Gecommitteerde Raden van Zeeland namens de stad Veere 1598-1625; werd op 6-5-1610 afgevaardigd naar Lillo; *2 op 23-5-1614 werd hij door de Gec. Raden aangewezen voor onder meer het opnemen van het eerste deel van de werken t.b.v. de fortificatie van Liefkenshoek; *3 op 13-1-1615 werd hij door de Gec. Raden naar Zandvliet gestuurd om na te gaan of voor de bedijking aldaar toestemming gegeven zou kunnen worden; *4 op 20-4-1616 bracht hij enkele dagen een bezoek aan Lillo en Liefkenshoek teneinde enige werken aan te besteden; *5 op 19-7-1616 bracht hij rapport uit over zijn werkzaamheden te Lillo. *6
3. Maria Campe, doopgetuige Liefkenshoek 25-7-1627; 7 mog. identiek met Maria Campe van Bruheze (zie Seijs ad 3).
4. Philips Campe, geb. Middelburg; doopgetuige Liefkenshoek 19-9-1627, *7-1-1629 en 21-8-1633; op 27-12-1638 verkreeg hij van de Gecommitteerde Raden van Zeeland commissie als kapitein van een Zeeuwse compagnie, bestaande uit 150 voetknechten, als opvolger van Jacques Gershoven (zie aldaar); *8 deze commissie werd door de prins van Oranje bekrachtigd op 3-1-1639; *9 deze compagnie was o.m. gelegerd in de forten Lillo, Liefkenshoek, Hoogerwerf en Kruisschans; otr. Axel sept. 1640, tr. Aardenburg Lucretia Colve, ged. Sluis 20-5-1615 (zie Colve ad 1 c).
5. Andries van Campen, ontving in 1649 9 schellingen voor het schrijven van twee inventarissen van de ammunitie en materialen te Lillo. *10
20
6. Willem van Campen (ook: Campe), werd op 8-12-1662 benoemd tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten als opvolger van Ferdinand Broucqsaut; *11 werd op 18-9-1668 benoemd tot sergeant-majoor in het regiment van kolonel Caspar de Mauregnault als opvolger van luitenant-kolonel Ditmar van Wijnbergen; *12 in september 1668 verbleef zijn compagnie (behorend tot het regiment van De Mauregnault) met 44 musketiers en 18 piekeniers (samen 62 koppen) in het fort Kruisschans; *13 idem op 9-4-1671; *14 deze compagnie telde toen 60 koppen; *15 vermeld als commandeur van dit fort op 22-3-1672 en 9-8-1672; *16 in maart 1672 waren van zijn compagnie op Kruisschans aanwezig 49 musketiers en 25 piekeniers; *17 zijn compagnie werd in oktober 1672 (tesamen met 29 andere Zeeuwse compagnieën) in opdracht van Prins Willem III tijdelijk overgeplaatst naar Bodegraven in het kader van de oorlog met Frankrijk; *18 tr. Anna van Swaenswijk; zij hertr. de predikant Winandus Ceinte (zie aldaar).
7. Cornelius van Campen, tr. Antonia Janssen; uit dit huwelijk:
a. Cornelius van Campen, r.k. ged. Lillo-Kruisweg 19-10-1678; zie verder nr. 8.
8. Cornelius van Camp (zoon van nr. 7), begr. Lillo-Kruisweg (r.k.) 6-2-1720; tr. r.k. Lillo-Kruisweg 25-6-1719 Cornelia van Cat; zij werd op 4-5-1722 begr. (r.k.) te Lillo-Kruisweg; uit dit huwelijk:
8a. Catharina van Camp, r.k. ged. Lillo-Kruisweg 21-3-1720; begr. Lillo-Kruisweg (r.k.) 11-3-1778; tr. Cornelius Janssens.
9. Joannes Bernardus van Campen, tr. r.k. Lillo-Kruisweg 6-7-1735 Cornelia Camenaers.
10. Joannes Petrus van Campen, tr. r.k. Lillo-Kruisweg 22-11-1750 Catharina Smout.
11. Cornelia van Campen, tr. r.k. Lillo-Kruisweg 10-9-1748 Petrus Fraters.
12. Willem van Kampen, afkomstig uit Lillo; was als bosschieter werkzaam op het VOC-schip “Vosmaar”; op 1-3-1764 vertrok hij met dit schip naar Batavia, waar hij op 4-10-1764 aankwam; overl. Batavia-hospitaal 23-12-1765. *19
13. Joannes Baptist Campen, geb. Ettenhoven ca. 1763 (30 jaar oud bij huwelijk); tr. r.k. Lillo 9-8-1793 [NB: datum fout genoteerd in trouwboek] Anna Cornelia Huijbrechts, verm. r.k. ged. Lillo-Kruisweg 15-8-1768 (zie Huybrechts ad B 32).

 • Voetnoten:
  1 De trouwdatum is het trouwboek van de geref. kerk te Bergen op Zoom foutief genoteerd, t.w. als 16-1-1597; dit moet een vergissing zijn gelet op de ondertrouwdatum (24-1-1598).
  2 ZA, SZ, inv. 481, 6-5-1610.
  3 ZA, SZ, inv. 483, 23-5-1614.
  4 Idem, 13-1-1615.
  5 ZA, SZ, inv. 484, 26-4-1616.
  6 Idem, 19-7-1616.
  21
  7 De Nederlandsche Leeuw, 1885, p. 45 e.v..
  8 ZA, SZ, inv. 1669, fol. 213.
  9 ZA, SZ, inv. 497, 3-1-1639, fol. 1 v.
  10 ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80180, fol. 30.
  11 ZA, SZ, inv. 1670, fol. 84 en 126.
  12 Idem, fol. 129 v.
  13 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1575. Op de betaalrol van zijn compagnie kwamen vervolgens voor: 2 zieke en gekwetste musketiers, 4 soldaten naar Suriname, 1 geposteerd op het fort Hoogerwerf, een veerman met zijn knecht, 1 soldaat in het Gasthuis van Middelburg en een militair die in Antwerpen verbleef vanwege enig handwerk. De vaandrig Johan Colve was toen absent.
  14 ZA, SZ, inv. 667, 7-4-1671.
  15 NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2067, fol. 161.
  16 ZA, SZ, inv. 668.
  17 NA, Raad van State, inv. 1576, verbaal maart 1672, fol. 7 v.
  18 ZA, SZ, inv. 669, 14-10-1672.
  19 NA, VOC-archief, inv.13133, fol. 58.
  Kamp (van de), Van (den) Camp(e), (van de) Camp, Op den Camp, Opdekamp.
  Familienaam uit de plaatsnaam Kamp: (uit het Latijn Campus): open veld, afgeperkt stuk land.
  De familie VAN CAMP is geen uitstervende, wel een krimpende familie.
  1998: 3593
  2008: 3421
  Er lopen er nog 3298 rond volgens FGOV IBZ RRN 2015 (bevolkingsdienst Belgie)

  Wat is de relatie tot Thys (=Gysbrecht?) Van Campe te Aartselaar/Reet?

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content