Sosa :398
  • Born - Santiao, Seia

 Spouses and children

 Family Tree Preview